PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANjA OBRASCA IZVJEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM OBOLjENjU I OBOLjENjU U VEZI SA RADOM

("Sl. glasnik RS", br. 66/2008)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način izdavanja obrasca izvještaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koje se dogodi na radnom mjestu.

Član 2

(1) Izvještaj o povredi na radu sadrži:

a) opšte podatke o poslodavcu,

b) podatke o radniku određenom za zaštitu i zdravlje na radu kod poslodavca,

v) podatke o radniku koji je pretrpio povredu na radu (u daljem tekstu: povrijeđeni),

g) podatke o neposrednom rukovodiocu povrijeđenog, d) podatke o radnom mjestu i poslovima povrijeđenog i vremenu i mjestu nastupanja njegove povrede na radu,

đ) podatke o očevicu povrede,

e) podatke o povredi na radu i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je povrijeđeni radio,

ž) mišljenje inspektora rada i

z) nalaz i mišljenje ljekara koji je prvi pregledao povrijeđenog.

(2) Izvještaj o povredi na radu izdaje se na obrazcu koji se nalazi u Prilogu broj 1 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

(1) Izvještaj o profesionalnom oboljenju sadrži:

a) opšte podatke o poslodavcu,

b) podatke o radniku određenom za zaštitu i zdravlje na radu kod poslodavca,

v) podatke o radniku koji je obolio od profesionalnog oboljenja (u daljem tekstu: oboljeli od profesionalnog oboljenja),

g) podatke o neposrednom rukovodiocu oboljelog od profesionalnog oboljenja,

d) podatke o radnom mjestu, poslovima i vremenu koje je oboljeli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima,

đ) podatke o vrsti profesionalnog oboljenja i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je oboljeli od profesionalnog oboljenja radio i

e) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

(2) Izvještaj o oboljenju od profesionalne bolesti izdaje se na obrazcu koji se nalazi u Prilogu broj 2 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 4

(1) Izvještaj o oboljenju u vezi sa radom sadrži:

a) opšte podatke o poslodavcu,

b) podatke o radniku određenom za zaštitu i zdravlje na radu kod poslodavca,

v) podatke o radniku koji je obolio u vezi sa radom (u daljem tekstu: oboljeli),

g) podatke o neposrednom rukovodiocu oboljelog,

d) podatke o radnom mjestu, poslovima i vremenu koje je oboljeli proveo na radu na tim poslovima,

đ) podatke o vrsti oboljenja nastalog u vezi sa radom i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je oboljeli radio i

e) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje oboljenja u vezi sa radom.

(2) Izvještaj o oboljenju u vezi sa radom izdaje se na obrazcu koji se nalazi u Prilogu broj 3 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5

(1) Izvještaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (u daljem tekstu: izvještaj) popunjava se u sedam primjeraka.

(2) Izvještaj popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 48 časova od saznanja da je došlo do povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

(3) Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova od upisa podataka, svih sedam primjeraka izvještaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povrijeđenog, utvrđeno profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom, radi unošenja u sadržinu izvještaja nalaza i mišljenja ljekara, odnosno zdravstvene ustanove.

(4) Ljekar koji je pregledao povrijeđenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom upisuje u izvještaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izvještaj dostavlja poslodavcu.

(5) Nakon kompletno popunjenog izvještaja poslodavac je dužan da izvještaj dostavi Republičkoj inspekciji rada radi unošenja mišljenja inspektora rada o pitanjima povrede na radu, u slučajevima teške povrede na radu, kolektivne povrede i smrtnih slučajeva.

Član 6

(1) Izvještaj u koji su upisani svi podaci propisani ovim pravilnikom poslodavac u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izvještaja dostavlja Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kod kojeg povrijeđeni, oboljeli od profesionalnog oboljenja i oboljeli od bolesti u vezi sa radom ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

(2) Poslodavac jedan primjerak ovjerenog izvještaja zadržava za svoje potrebe, a po jedan primjerak izvještaja dostavlja:

a) Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske - Odjeljenju za zaštitu na radu,

b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,

v) Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske, g) Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske,

d) ljekaru kod koga se oboljeli liječi i

đ) povrijeđenom, oboljelom od profesionalnog oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog broj 1

IZVJEŠTAJ O POVREDI NA RADU

I - OPŠTI PODACI O POSLODAVCU

Redni broj

Pitanje

Odgovor - popunjava podnosilac izvještaja

Popunjava obrađivač

1.

Naziv firme JIB

 

 

2.

Djelatnost poslodavca - šifra

 

 

3.

Puna adresa, opština, mjesto, ulica i broj

 

 

II   PODACI O LICU ODREĐENOM ZA ZAŠTITU I ZDRAVLjE NA RADU KOD POSLODAVCA

 

 

4.

Ime i prezime

 

 

5.

Stručni ispit - licenca

 

 

 III   PODACI O RADNIKU KOJI JE PRETRPIO POVREDU NA RADU - POVRIJEĐENI

 

 

6.

Ime (ime oca) prezime

 

 

7.

Matični broj

 

 

8.

Pol (muški, ženski)

 

 

9.

Rođen/a (dan, mjesec i godina)

 

 

10.

Mjesto prebivališta

 

 

11.

Opština (entitet - država)

 

 

12.

Mjesto prebivališta, mjesto rada (opština, entitet, država)

 

 

13.

Opština

 

 

14.

Mjesto rada

 

 

15.

Zanimanje (poslovi na koje je raspoređen po ugovoru o radu)

 

 

16.

Stručna sprema radnika

 

 

17.

Radno vrijeme radnika u časovima

 

 

18.

Ukupan radni staž

 

 

19.

Da li je radno mjesto sa povećanim rizikom

 

 

20.

Da li je radnik osposobljen za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu

 

 

21.

Posao koji je radio u trenutku nesreće

 

 

22.

Koliko je povrijeđeni radio posao na kojem je bio povrijeđen u toku svog radnog staža

 

 

23.

Koliko je sati radio tog radnog dana

 

 

24.

Da li je povrijeđen za vrijeme redovnog, prekovremenog ili vandrednog rada

 

 

25.

Da li je ranije pretrpio nesreću na poslu, koliko puta i kada

 

 

26.

Povrijeđeni dio tijela

 

 

27.

Da li je povreda smrtonosna (na mjestu nesreće, odnosno na putu do zdravstvene ustanove)

 

 

28.

Osnov osiguranja

 

 

29.

Članovi porodice povrijeđenog

 

 

IV   PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU POVRIJEĐENOG

 

 

30.

Ime i prezime

 

 

31.

Puna adresa

 

 

V   PODACI O RADNOM MJESTU I POSLOVIMA POVRIJEĐENOG I VREMENU I MJESTU NASTUPANjA NjEGOVE POVREDE NA RADU

 

 

32.

Kad se povreda dogodila (dan, mjesec i godina)

 

 

33.

Dan u sedmici

 

 

34.

Doba dana (00.00 do 24.00)

 

 

35.

Gdje se povreda dogodila (na radnom mjestu)

 

 

36.

Na redovnom putu od mjesta stanovanja do mjesta rada

 

 

37.

Na službenom putu

 

 

38.

Drugo

 

 

       39. Da li je bilo lica koja su poginula na mjestu povrede, odnosno umrla na putu do zdravstvene ustanove i koliko

 

 

 

      40. Koliko je lica ukupno povrijeđeno prilikom povrede (zajedno s poginulim) na mjestu, odnosno umrlim na putu do zdravstvene ustanove

 

 

 

      41. Da li se slična povreda ranije desila na istom mjestu i na istom poslu (da - ne) i kada (datum)

 

 

 

42.

Izvor povrede

 

 

43.

Uzrok povrede

 

 

44.

Kratak opis povrede, da li je bilo naređeno korišćenje zaštitnih sredstava

 

 

45.

Da li je radno mjesto utvrđeno kao ugroženo; ko je izvršio utvrđivanje

 

 

46.

Da li su primijenjene opšte i posebne mjere zaštite

 

 

VI   PODACI O OČEVICU POVREDE

 

 

47.

Ime i prezime

 

 

48.

Puna adresa

 

 

Datum podnošenja prijave

Uviđaj izvršili

Neposredni rukovodilac

__________________

 

 

(dan, mjesec, godina)

 

 

 

 

 

Redni broj podnosioca izvještaja

Ime, prezime i potpis evidencije
______________

M. P.

 

 

 

VII

PODACI O POVREDI NA RADU I MJERAMA ZAŠTITE KOJE SU PRIMJENjIVANE NA RADNOM MJESTU NA KOJEM JE POVRIJEĐENI RADIO

 

 

49.

 

 

 

50.

 

 

 

51.

 

 

 

VIII

MIŠLjENjE INSPEKTORA RADA O POJEDINIM PITANjIMA (AKO JE UVIĐAJ VRŠIO); BROJ LEGITIMACIJE INSPEKTORA

 

 

52.

 

 

 

 

 

53.

Mjesto, datum _____________

M. P.

Potpis inspektora rada
______________

 

IX

NALAZ I MIŠLjENjE LjEKARA KOJI JE PREGLEDAO POVRIJEĐENOG

 

 

54.

Ime, prezime i adresa ljekara koji je izvršio pregled povrijeđenog

 

 

55.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je povrijeđeni pregledan

 

 

56.

Ko je povrijeđenom pružio prvu pomoć

 

 

57.

Kratak opis nesreće po iskazu

 

 

58.

Priroda povrede - dijagnoza u vezi sa nesrećom na poslu

 

 

59.

Da li povrijeđeni boluje od drugih bolesti i od kojih

 

 

60.

Da li je povrijeđeni imao fizičkih i psihičkih nedostataka i kojih

 

 

61.

Koliko će približno trajati nesposobnost za rad zbog povrede

 

 

62.

Druge ocjene ljekara

 

 

Mjesto i datum _____________

M. P.

Potpis ljekara
______________

 

 

Registarski broj obveznika

 

 

Prilog broj 2

IZVJEŠTAJ O OBOLjENjU OD PROFESIONALNE BOLESTI

I - OPŠTI PODACI O POSLODAVCU

Redni broj

Pitanje

Odgovor popunjava poslodavac izvještaja

Popunjava obrađivač

1.

Naziv firme JIB

 

 

2.

Djelatnost poslodavca

 

 

3.

Puna adresa, mjesto, ulica i broj

 

 

        II        PODACI O LICU ODREĐENOM ZA ZAŠTITU I ZDRAVLjE NA RADU KOD POSLODAVCA

 

 

4.

Ime i prezime

 

 

5.

Stručni ispit - licenca

 

 

       III       PODACI O RADNIKU KOJI JE OBOLIO OD PROFESIONALNOG OBOLjENjA

   

 

6.

Ime (ime oca) prezime

 

 

7.

Matični broj

 

 

8.

Pol (muški, ženski)

 

 

       IV         ROĐEN/A

 

9.

Dan, mjesec, godina

 

 

10.

Mjesto

 

 

11.

Opština, entitet, republika

 

 

        V          PREBIVALIŠTE

 

12.

Mjesto

 

 

13.

Adresa, ulica i bro

 

 

14.

Opština, entitet, republika

 

 

15.

Zanimanje (posao koji vrši u svom redovnom radu)

 

 

16.

Školska sprema

 

 

17.

Stručno obrazovanje radnika

 

 

18.

Stručna sprema na radnom mjestu

 

 

19.

Radno vrijeme radnika u satima

 

 

20.

Radni staž do stupanja na rad kod poslodavca

 

 

21.

Mjesto rada, opština, entitet

 

 

22.

Da li je radnik obučen iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

 

 

23.

Poslovi koje je radnik radio u posljednjih pet godina, posao koji je radnik radio u vrijeme kada je utvrđeno boljenje

 

 

24.

Osnov osiguranja

 

 

25.

Članovi porodice

 

 

        V        PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU OBOLjELOG OD PROFESIONALNOG OBOLjENjA

 

 

26.

Ime i prezime

 

 

27.

Puna adresa

 

 

VI

PODACI O RADNOM MJESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLjELI OD PROFESIONALNOG OBOLjENjA PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

 

 

28.

Radno mjesto oboljelog

 

 

29.

Ime i prezime oboljelog

 

 

30.

Kada je utvrđeno da radnik boluje od profesionalne bolesti

 

 

31.

Koliko je vremena oboljeli proveo na radnom mjestu dok je oboljenje utvrđeno

 

 

32.

Naziv zdravstvene ustanove koja je utvrdila profesionalno oboljenje

 

 

PODACI O VRSTAMA PROFESIONALNOG OBOLjENjA I MJERAMA

VII   ZAŠTITE NA RADU KOJE SU PRIMJENjIVANE NA RADNOM MJESTU NA KOJEM JE OBOLjELI RADIO

 

 

33.

Naziv profesionalnog oboljenja

 

 

34.

Da li je bilo pojava oboljenja od profesionalne bolesti na istom poslu

 

 

35.

Izvor oboljenja od profesionalne bolesti

 

 

36.

Uzrok oboljenja od profesionalne bolesti

 

 

37.

Da li je radno mjesto utvrđeno kao radno mjesto sa povećanim rizikom

 

 

      VIII       KORIŠĆENjE LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

 

 

38.

Da li je naređeno korišćenje

 

 

39.

Da li su bila korišćena

 

 

40.

Da li su primijenjene opšte i posebne mjere zaštite

 

 

Mjesto, datum
_____________

M. P.

______________________
Ime, prezime i potpis
odgovornog rukovodioca

 

 

 

IX        NALAZ I MIŠLjENjE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANjE PROFESIONALNOG OBOLjENjA

 

 

41.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je radnik pregledan

 

 

42.

Kratak opis profesionalnog oboljenja

 

 

 

 

43.

Naziv oboljenja

 

 

44.

Šifra oboljenja

 

 

45.

Da li boluje od drugih bolesti

 

 

46.

Ako boluje od drugih bolesti, od kojih

 

 

47.

Da li je imao fizičkih i psihičkih nedostataka i kojih

 

 

48.

Koliko će približno trajati nesposobnost radnika za rad zbog oboljenja

 

 

49.

Druge primjedbe ljekara

 

 

Mjesto, datum
_____________

M. P.

Potpis ljekara
______________

 

 

 

Registarski broj obveznika

 

 

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O OBOLjENjU U VEZI SA RADOM

I - OPŠTI PODACI O POSLODAVCU

Redni broj

Pitanje

Odgovor popunjava poslodavac izvještaja

Popunjava obrađivač

1.

Naziv firme JIB

 

 

2.

Djelatnost poslodavca

 

 

3.

Puna adresa, mjesto, ulica i broj

 

 

II         PODACI O LICU ODREĐENOM ZA ZAŠTITU I ZDRAVLjE NA RADU KOD POSLODAVCA

 

 

4.

Ime i prezime

 

 

5.

Stručni ispit - licenca

 

 

III         PODACI O RADNIKU KOJI JE OBOLIO OD BOLESTI U VEZI SA RADOM

 

 

6.

Ime (ime oca) prezime

 

 

7.

Matični broj

 

 

8.

Pol (muški, ženski)

 

 

IV       ROĐEN/A

 

9.

Dan, mjesec, godina

 

 

10.

Mjesto

 

 

11.

Opština, entitet, republika

 

 

V        PREBIVALIŠTE

 

12.

Mjesto

 

 

13.

Adresa, ulica i broj

 

 

14.

Opština, entitet, republika

 

 

VI

PODACI O RADNOM MJESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLjELI PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

 

15.

Radno mjesto oboljelog radnika

 

 

16.

Zanimanje (posao koji vrši u svom redovnom radu)

 

 

17.

Stručno obrazovanje radnika, školska sprema

 

 

18.

Stručna sprema na radnom mjestu

 

 

19.

Radno vrijeme radnika u satima

 

 

20.

Radni staž do stupanja na rad kod poslodavca

 

 

21.

Mjesto rada, opština, entitet

 

 

22.

Da li je radnik obučen iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

 

 

23.

Poslovi koje je radnik radio u posljednjih pet godina, posao koji je radnik radio u vrijeme kada je utvrđeno oboljenje

 

 

24.

Kad je utvrđeno da je radnik obolio od bolesti u vezi sa radom

 

 

25.

Osnov osiguranja, članovi porodice

 

 

PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU

VII        OBOLjELOG OD BOLESTI U VEZI SA RADOM

 

 

26.

Ime i prezime

 

 

27.

Puna adresa

 

 

VIII

VRSTE OBOLjENjA NASTALE U VEZI SA RADOM I MJERE ZAŠTITE NA RADU KOJE SE PRIMJENjUJU NA RADNOM MJESTU

 

 

28.

Naziv zdravstvene ustanove koja je utvrdila oboljenje radnika u vezi sa radom

 

 

29.

Naziv oboljenja radnika od kojeg je radnik obolio u vezi sa radom

 

 

30.

Da li je bilo pojava oboljenja radnika od bolesti u vezi sa radom

 

 

31.

Izvor oboljenja radnika oboljelog u vezi sa radom

 

 

32.

Uzrok oboljenja u vezi sa radom

 

 

33.

Da li je radno mjesto utvrđeno kao radno mjesto sa povećanim rizikom

 

 

34.

Da li je naređeno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava

 

 

35.

Da li su bila korišćena lična zaštitna sredstva

 

 

36.

Da li su primijenjene opšte i posebne mjere zaštite

 

 

Mjesto, datum
_____________

M. P.

______________________
Ime, prezime i potpis
odgovornog rukovodioca

 

 

 

IX   NALAZ I MIŠLjENjE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANjE OBOLjENjA U VEZI SA RADOM

 

 

37.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je pregledan radnik

 

 

38.

Kratak opis oboljenja radnika u vezi sa radom

 

 

 

 

 

 

39.

Naziv oboljenja, dijagnoza i šifra

 

 

40.

Da li boluje od drugih bolesti i kojih

 

 

41.

Da li je imao fizičkih i psihičkih nedostataka i kojih

 

 

42.

Koliko će približno trajati nesposobnost radnika za rad zbog oboljenja u vezi sa radom

 

 

43.

Druge primjedbe ljekara

 

 

Mjesto, datum
_____________

M. P.

Potpis ljekara
______________

 

 

Registarski broj obveznika