PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANjU VIBRACIJAMA

("Sl. glasnik RS", br. 3/2018

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje poslodavac treba da obezbijedi u primjeni preventivnih mjera za zaštitu radnika od rizika koji proističu ili bi mogli proisteći pri izlaganju mehaničkim vibracijama.

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se za radna mjesta na kojim se obavljaju poslovi pri kojim radnici jesu ili mogu biti izloženi rizicima koje prouzrokuju mehaničke vibracije.

Član 3

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) vibracije šaka-ruka su mehaničke vibracije koje kada se prenesu na sistem šaka-ruka predstavljaju rizik za bezbjednost i zdravlje radnika, a naročito rizik od nastanka vaskularnih, koštanih ili zglobnih, neuroloških ili mišićnih oboljenja,

2) vibracije cijelog tijela su mehaničke vibracije koje kada se prenesu na cijelo tijelo predstavljaju rizik za bezbjednost i zdravlje radnika, a naročito rizik od nastanka bolesti donjeg dijela leđa i povrede kičme radnika.

Član 4

(1) Granične i akcione vrijednosti izloženosti za vibracije šaka-ruka su:

1) dnevna granična vrijednost izloženosti utvrđena u odnosu na referentni period od osam časova iznosi 5 m/s²,

2) dnevna akciona vrijednost izloženosti utvrđena u odnosu na referentni period od osam časova iznosi 2,5 m/s².

(2) Preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine - izloženost radnika vibracijama šaka-ruka obavlja se u skladu sa Metodologijom mjerenja izloženosti radnika vibracijama koje se prenose preko šake i ruke, koja se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 5

(1) Granične i akcione vrijednosti izloženosti za vibracije cijelog tijela su:

1) dnevna granična vrijednost izloženosti utvrđena u odnosu na referentni period od osam časova iznosi 1,15 m/s²,

2) dnevna akciona vrijednost izloženosti utvrđena u odnosu na referentni period od osam časova je 0,5 m/s².

(2) Preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine - izloženost radnika vibracijama cijelog tijela obavlja se u skladu sa Metodologijom mjerenja izloženosti radnika vibracijama cijelog tijela, koja se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 6

Prilikom procjene rizika radnih mjesta na kojim su radnici izloženi vibracijama moraju se uzeti u obzir:

1) nivo, vrsta i trajanje izloženosti, uključujući i izloženost vibracijama sa prekidima ili ponovljenim udarima,

2) granična i akciona vrijednost izloženosti vibracijama utvrđena ovim pravilnikom,

3) svaki uticaj na bezbjednost i zdravlje radnika, a posebno radnika koji pripadaju naročito osjetljivim grupama iz aspekta bezbjednosti i zdravlja na radu kao što su: radnici mlađi od 18 godina, lica sa invaliditetom, žena za vrijeme trudnoće i dok doji dijete, majka sa djetetom do godine života, radnici oboljeli od profesionalne bolesti, radnici kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost ili postoji rizik od nastanka invalidnosti,

4) svaki posredni uticaj na bezbjednost i zdravlje radnika koji je rezultat interakcije između vibracija i radnog mjesta ili opreme za rad,

5) podatke o emisiji vibracija koji su dobijeni od proizvođača opreme za rad u skladu sa posebnim propisima,

6) mogućnost zamjene postojeće opreme opremom za rad koja je konstruisana za smanjenje nivoa izloženosti,

7) izloženost vibracijama cijelog tijela radnika kada radi duže od punog radnog vremena,

8) specifične uslove radne sredine, kao što su niske temperature,

9) informacije o rezultatima ljekarskih pregleda radnika dobijenih na osnovu praćenja zdravstvenog stanja radnika.

Član 7

(1) Rizici koji nastaju usljed izloženosti radnika vibracijama otklanjaju se na samom izvoru ili se smanjuju na najniži mogući nivo, uzimajući u obzir savremena tehnička rješenja i raspoloživost mjera za snižavanje vibracija, posebno na njenom izvoru.

(2) Smanjenje izloženosti radnika vibracijama i drugim povezanim rizicima zasniva se na načelima primjene preventivnih mjera, uzimajući u obzir:

1) druge metode rada čijom primjenom se smanjuje izloženost vibracijama,

2) izbor odgovarajuće opreme za rad na kojoj su primijenjeni ergonomski zahtjevi i koja s obzirom na poslove koji se obavljaju emituje najmanju moguću vibraciju,

3) obezbjeđenje dodatne opreme koja smanjuje rizik prouzrokovan mehaničkim vibracijama kao što su sjedišta koja efektivno smanjuju vibracije cijelog tijela i rukohvati koji smanjuju vibracije šaka-ruka,

4) odgovarajuće programe održavanja radnog mjesta i opreme za rad,

5) projektovanje i raspored radnih mjesta i radnih prostorija,

6) informisanje i osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad sa ciljem da se radnici upoznaju sa pravilnim korišćenjem opreme za rad kako bi se izloženost vibracijama svela na najmanju moguću mjeru,

7) ograničavanja trajanja i intenziteta izloženosti,

8) raspored rada koji sadrži odgovarajuće vrijeme odmora,

9) obezbjeđivanje sredstava i opreme za zaštitu na radu radnika izloženih hladnoći i vlazi.

(3) Ukoliko se mjerenjem izloženosti vibracijama utvrdi da je akciona vrijednost izloženosti prekoračena, aktom o procjeni rizika utvrđuju se tehničke i/ili organizacione mjere čijom primjenom treba da se obezbijedi smanjenje izloženosti radnika, uzimajući u obzir mjere iz stava 2. ovog člana.

Član 8

(1) Ukoliko i pored primjene preventivnih mjera za bezbjedan i zdrav rad izloženost radnika vibracijama prelazi granične vrijednosti, poslodavac:

1) sprovodi sve posebne, odnosno dodatne preventivne mjere za bezbjedan i zdrav rad kako bi izloženost bila ispod granične vrijednosti,

2) utvrđuje razloge zbog kojih je došlo do prekoračenja granične vrijednosti izloženosti,

3) na odgovarajući način prilagođava preventivne mjere za bezbjedan i zdrav rad kako bi spriječio ponovo prekoračenje vrijednosti izloženosti.

(2) Mjere za smanjenje izloženosti riziku od vibracija moraju da budu prilagođene zahtjevima radnika koji pripadaju naročito osjetljivim grupama iz aspekta bezbjednosti i zdravlja na radu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

(3) U aktu o procjeni rizika moraju se posebno naznačiti poslovi koji su potencijalno rizični za naročito osjetljive grupe radnika iz aspekta bezbjednosti i zdravlja na radu.

Član 9

(1) Radniku koji radi ili treba da radi na radnom mjestu za koje je prema rezultatima procjene rizika od izloženosti vibracijama utvrđeno da je radno mjesto sa povećanim rizikom obezbjeđuje se praćenje zdravstvenog stanja.

(2) Praćenje zdravstvenog stanja radnika iz stava 1. ovog člana vrši se prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom, u skladu sa propisima u oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu i zdravstvene zaštite.

(3) Praćenje zdravstvenog stanja radnika vrši se ukoliko:

1) je izloženost radnika vibracijama takva da se može utvrditi povezanost između izloženosti i prepoznatljive bolesti ili štetnog uticaja na zdravlje,

2) postoji vjerovatnoća da će do bolesti ili štetnih uticaja na zdravlje doći pri određenim uslovima rada,

3) postoje provjerene metode za utvrđivanje bolesti ili štetnih uticaja na zdravlje.

(4) Radnika koji radi na radnom mjestu na kojem je izloženost vibracijama veća od akcione vrijednosti izloženosti poslodavac upućuje na ciljani ljekarski pregled.

(5) Ciljani ljekarski pregled iz stava 4. ovog člana vrši se na način kao periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom.

(6) Kada se ljekarskim pregledom utvrdi bolest ili nepovoljni uticaj na zdravlje radnika koje je, prema ocjeni službe medicine rada, nastalo kao posljedica izlaganja vibracijama na radnom mjestu, služba medicine rada obavještava zaposlenog o rezultatima koji se odnose na njega lično, uključujući informacije i savjete u vezi sa načinom praćenja zdravstvenog stanja kome treba da se podvrgne po završetku izloženosti.

(7) Služba medicine rada obavještava poslodavca o bitnim rezultatima praćenja zdravstvenog stanja radnika, vodeći računa o ljekarskoj povjerljivosti.

(8) U slučaju iz stava 6. ovog člana preduzimaju se sljedeće mjere:

1) vrši se provjera procjene rizika od vibracija,

2) vrši se provjera i korekcija preventivnih mjera koje su predviđene za otklanjanje ili smanjenje rizika propisanih ovim pravilnikom,

3) uzimaju se u obzir savjeti službe medicine rada i prijedlog preventivnih mjera za zaštitu zdravlja radnika pri sprovođenju preventivnih mjera za otklanjanje ili smanjenje rizika, uključujući i mogućnost raspoređivanja radnika na drugo radno mjesto na kojem ne postoji rizik od dalje izloženosti vibracijama,

4) obezbjeđuje se ciljani ljekarski pregled ostalih radnika koji su na sličan način bili izloženi vibracijama, odnosno koji rade na istim ili sličnim poslovima.

Član 10

Poslodavac će radnicima koji su izloženi ili mogu biti izloženi rizicima koje prouzrokuju mehaničke vibracije i predstavnicima radnika za zaštitu i zdravlje na radu omogućiti da imaju uvid u sve informacije o mjerama koje se preduzimaju radi ostvarivanja bezbjednih i zdravih uslova rada pri izlaganju mehaničkim vibracijama.

Član 11

U toku osposobljavanja za bezbjedan i zdrav rad, poslodavac radnike izložene vibracijama upoznaje sa rizicima koji nastaju prilikom izlaganja, a naročito u odnosu na:

1) mjere koje se preduzimaju radi otklanjanja ili smanjenja rizika od izloženosti vibracijama, uključujući i okolnosti pod kojim se te mjere primjenjuju,

2) postojanje granične vrijednosti izloženosti i akcione vrijednosti izloženosti,

3) rezultate procjene rizika od vibracije, kao i značenju tih rezultata i potencijalnih rizika,

4) razloge i načine za otkrivanje i prijavljivanje znakova bolesti ili štetnih uticaja na zdravlje,

5) okolnosti pod kojim radnici imaju pravo na praćenje zdravstvenog stanja i o svrsi praćenja zdravstvenog stanja radnika,

6) bezbjedne načine rada kako bi se izloženost vibraciji smanjila na najmanju moguću mjeru.

Član 12

Poslodavac i radnici, odnosno njihovi predstavnici za zaštitu i zdravlje na radu sarađivaće u aktivnostima koje se odnose na primjenu preventivnih mjera za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama, a naročito u odnosu na:

1) procjenu rizika od vibracija i utvrđivanje preventivnih mjera u skladu sa ovim pravilnikom,

2) primjenu mjera kojim je cilj otklanjanje ili smanjenje rizika koji nastaju ili mogu nastati usljed izloženosti mehaničkim vibracijama.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje