PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA PRIJEM U SREDNjU ŠKOLU UNUTRAŠNjIH POSLOVA I IZBOR KANDIDATA KOJI UČESTVUJU U JAVNOM KONKURSU ZA REDOVNE UČENIKE SREDNjE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 58/2023 i 29/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se opšti i posebni uslovi za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Škola) i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za učenike Škole.

Član 2

(1) Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog Odbora Škole, odlučuje o broju kandidata koji se upisuju u Školu.

(2) Broj kandidata koji se upisuju u Školu određuje se prema potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za školovanjem kadrova, a uzimajući u obzir kapacitete Škole.

Član 3

Prijem kandidata u Školu vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo i koji se objavljuje:

1) u sredstvima javnog informisanja,

2) na internet stranici Ministarstva,

3) na oglasnoj tabli Škole.

Član 4

(1) Pravo učešća na javnom konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane ovim pravilnikom.

(2) Opšti uslovi za upis u Školu su:

1) da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je fizički i psihički sposoban za školovanje, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

3) da nije pokrenut prekršajni postupak,

4) da nije pokrenut krivični postupak,

5) da pravosnažnim rješenjem nije izrečena sankcija za izvršeni prekršaj,

6) da pravosnažnom presudom nije izrečena sankcija za izvršeno krivično djelo,

7) da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova.

(3) Posebni uslovi za prijem u Školu su:

1) završena prva dva razreda srednje škole, pri čemu opšti uspjeh u oba razreda treba da bude najmanje dobar i vladanje najmanje vrlo dobro,

2) da kandidat nije stariji od 18 godina.

Član 5

(1) Uz prijavu na javni konkurs za prijem u Školu kandidat dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) diplomu i svjedočanstva o završenom prvom i drugom razredu srednje škole ili ovjerene foto-kopije,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju,

3) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci ili ovjerenu foto-kopiju,

4) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak pred nadležnim sudom (ne starije od šest mjeseci),

5) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom (ne starije od šest mjeseci),

6) uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije,

7) izvod iz prekršajne evidencije.

(2) Nakon okončanog postupka izbora, dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatu.

Član 6

(1) Javni konkurs za prijem u Školu sprovodi konkursna komisija (u daljem tekstu: komisija), koju rješenjem imenuje ministar iz reda zaposlenih u Ministarstvu, a čine je:

1) članovi komisije koji vrše prijem dokumentacije,

2) članovi komisije koji sprovode praktični dio testiranja (motoričke sposobnosti),

3) članovi komisije koji sprovode test opšte informisanosti,

4) članovi komisije koji sprovode usmeni dio testiranja (intervju),

5) članovi komisije koji sprovode nadzor.

(2) Ministar može u opravdanim slučajevima da promijeni jednog ili više članova komisije.

(3) Komisije iz stava 1. ovog člana vrše izbor kandidata za prijem u Školu na osnovu kriterijuma za sprovođenje postupka izbora kandidata (u daljem tekstu: kriterijumi).

(4) Kriterijumi obuhvataju:

1) praktični dio testiranja - provjera motoričkih sposobnosti,

2) pismeni dio testiranja - test opšte informisanosti,

3) usmeni dio testiranja - intervju,

4) bodovanje opšteg uspjeha u srednjoj školi.

(5) Kriterijumi iz stava 4. ovog člana nalaze se u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 7

(1) Članovi komisije koji vrše prijem dokumentacije, nakon prijema dokumentacije, sačinjavaju listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa i u skladu sa tim komisija dostavlja zahtjev nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi obavljanja ljekarskog pregleda kandidata.

(2) Nakon okončanog ljekarskog pregleda iz stava 1. ovog člana, nadležna zdravstvena ustanova dostavlja komisiji liste kandidata kod kojih je utvrđena fizička i psihička sposobnost za prijem u Školu.

(3) Članovi komisije iz stava 1. ovog člana pozivaju kandidate na testiranje na osnovu liste iz stava 2. ovog člana.

Član 8

(1) Kandidati kod kojih se na ljekarskom pregledu utvrdi fizička i psihička sposobnost za prijem u Školu pristupaju testiranju.

(2) Redoslijed testiranja utvrđuju članovi komisije zaduženi za prijem dokumentacije.

(3) Testiranje se sastoji od praktičnog dijela, testa opšte informisanosti i usmenog dijela.

(4) Praktični dio testiranja sastoji se od provjere motoričkih sposobnosti učenika na osnovu kriterijuma.

(5) Test opšte informisanosti sastoji se od pitanja sa ponuđenim odgovorima i realizuje se putem sistema za elektronsko učenje, a izuzetno u pisanoj formi.

(6) Usmeni dio testiranja sastoji se od razgovora - intervjua, koji se obavlja pojedinačno sa svakim kandidatom.

(7) Negativni rezultati testiranja iz st. 4. i 6. ovog člana su eliminatorni.

Član 9

(1) Članovi komisije koji sprovode praktični dio testiranja (motoričke sposobnosti) čine profesori fizičkog vaspitanja, nastavnici vještina, a po potrebi i ostali zaposleni u Ministarstvu.

(2) Članovi komisije iz stava 1. ovog člana vrše testiranje motoričkih sposobnosti u skladu sa kriterijumima i vrše bodovanje urađenih testova svakog kandidata, te sačinjavaju listu uspješnosti kandidata, koju dostavljaju članovima komisije iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 10

Članovi komisije koji sprovode test opšte informisanosti sprovode testiranje svakog kandidata koji je zadovoljio na praktičnom dijelu testiranja i vrše bodovanje urađenih testova, te sačinjavaju listu uspješnosti kandidata, koju dostavljaju članovima komisije iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 11

(1) Članovi komisije koji sprovode usmeni dio testiranja (intervju) su policijski službenici, a po potrebi i ostali zaposleni u Ministarstvu.

(2) Prilikom obavljanja testiranja iz stava 1. ovog člana obavezno je prisustvo člana komisije koji je psiholog.

(3) Intervju se obavlja sa svakim kandidatom koji je zadovoljio na praktičnom dijelu testiranja.

(4) Članovi komisije iz stava 1. ovog člana sačinjavaju listu uspješnosti kandidata, koju dostavljaju članovima komisije iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 12

(1) Članovi komisije iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika objedinjuju rezultate kandidata postignute na testiranjima tokom postupka izbora sa rezultatima opšteg uspjeha postignutog u prvom i drugom razredu srednje škole i sačinjavaju konačnu listu uspješnosti svih kandidata.

(2) Komisija na osnovu liste iz stava 1. ovog člana sačinjava prijedlog odluke o izboru kandidata i njihovom upućivanju u Školu.

Član 13

(1) Ministar, na osnovu prijedloga odluke iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa potrebama Ministarstva za školovanjem kadrova, a uzimajući u obzir kapacitete Škole, donosi odluku o izboru kandidata i njihovom upućivanju u Školu (u daljem tekstu: odluka).

(2) Odluka se objavljuje na oglasnoj tabli Škole i na internet stranici Ministarstva.

(3) Na odluku kandidat može izjaviti žalbu mini stru u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke na oglasnoj tabli Škole, u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima (u daljem tekstu: Zakon).

(4) Žalba se dostavlja posredstvom Škole.

Član 14

(1) Nadzor nad postupkom izbora kandidata vrše članovi komisije za nadzor, neposrednim uvidom u rad komisija iz člana 6. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko uoče nepravilnosti u postupku izbora, članovi komisije za nadzor dužni su odmah o tome pismeno obavijestiti predsjednika komisije iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika, a koji može naložiti mjeru za otklanjanje uočene nepravilnosti.

(3) Članovi komisije za nadzor dužni su dostaviti ministru izvještaj o izvršenom nadzoru.

Član 15

(1) Škola, putem Uprave za policijsko obrazovanje, pokreće postupak provjere podobnosti za obavljanje policijskih poslova za sve izabrane kandidate iz odluke (u daljem tekstu: provjera).

(2) Roditelj, staratelj ili usvojilac izabranog kandidata iz odluke popunjava i potpisuje upitnik za provjeru, koji se smatra saglasnošću za obavljanje provjere, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja podobnosti za obavljanje policijskih poslova.

(3) Kriterijumi provjere su eliminatorni za kandidata iz stava 2. ovog člana, a njegovo mjesto popunjava sljedeći rangirani kandidat koji je dobio pozitivnu ocjenu o podobnosti.

Član 16

Ministar može da poveća broj izabranih kandidata iz reda kandidata koji su zadovoljili kriterijume, u slučaju:

1) osnovane žalbe izjavljene na odluku,

2) izbora kandidata iz kategorije porodice poginulog borca Vojske Republike Srpske, porodice civilne žrtve rata ili porodice pripadnika Ministarstva koji je poginuo ili umro za vrijeme aktivne službe,

3) usaglašavanja principa rangiranja, zaokruživanjem ostvarenih bodova na cijeli broj.

Član 17

Komisija obavještava kandidate koji su izabrani.

Član 18

(1) Međusobna prava i obaveze Ministarstva i učenika Škole i njihovih roditelja, staratelja ili usvojilaca utvrđuju se posebnim ugovorom, u skladu sa zakonom.

(2) Ukoliko u roku od 15 dana od dana početka školske godine učenik odustane od školovanja, ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti sa roditeljem, starateljem ili usvojiocem kandidata koji je sljedeći rangirani na konačnoj listi uspješnosti svih kandidata.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni član Pravilnika o izmjeni
Pravilnika o opštim i posebnim uslovima za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova

("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje