ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU ZA ZAPOSLENE U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 57/2021)

I

Ovom odlukom uređuju se vrste i visine naknada troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: zaposleni).

II

1. Pod zaposlenim, u smislu ove odluke, podrazumijevaju se lica u radnom odnosu, lica koja su izabrana ili imenovana na javnu ili drugu dužnost sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, kao i lica koja su kod poslodavca angažovana po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu i posebnim zakonom.

2. Pod poslodavcem, u smislu ove odluke, podrazumijevaju se institucije osnovane zakonom ili drugim aktom, ministarstva, republičke uprave, agencije, zavodi, direkcije, javni fondovi, javna preduzeća, ustanove i druge organizacije u kojima Republika Srpska ima većinsko vlasništvo, te druga fizička i pravna lica kod kojih se zaposleni nalazi u radnom odnosu u skladu sa Zakonom o radu i drugim posebnim zakonom.

III

1. Službeno putovanje u zemlji, u smislu ove odluke, jeste putovanje iz jednog mjesta u drugo na teritoriji Republike Srpske, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine, a radi obavljanja privremenih poslovnih zadataka.

2. Službeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove odluke, jeste putovanje iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine u stranu državu i obrnuto, iz jedne strane države u drugu državu i iz jednog mjesta u drugo mjesto u stranoj državi, a radi obavljanja privremenih poslovnih zadataka.

IV

Naknada troškova za službena putovanja, u smislu ove odluke, jeste naknada troškova smještaja, ishrane i prevoza i naknada ostalih troškova koji se ostvare u vezi sa službenim putovanjem, a koji su utvrđeni ovom odlukom.

V

1. Naknada troškova smještaja na službenom putovanju obračunava se u visini plaćenog računa za hotel, motel i sl. u kome je zaposleni odsjeo, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice), u mjestu službenog boravka.

2. Naknada troškova smještaja iz podtačke 1. ove tačke ne obračunava se za smještaj radi dnevnog odmora.

3. Izuzetno od podtačke 2. ove tačke, troškovi za dnevni odmor obračunavaju se za članove posade aviona na način iz podtačke 1. ove tačke ako je vrijeme zadržavanja na aerodromu duže od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.

VI

Pod dnevnicom, u smislu ove odluke, podrazumijeva se naknada troškova za ishranu u mjestu službenog boravka.

VII

1. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u visini od 20 KM.

2. Dnevnica za službeno putovanje umanjuje se za 50% ako su na službenom putovanju obezbijeđena najmanje dva obroka.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex