ODLUKA O VISINI NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA USLUGE CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA

("Sl. glasnik RS", br. 25/2017, 29/2017 - ispr., 49/2017 i 90/2018)

Član 1

Odlukom o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Odluka) reguliše se visina naknade koja se plaća u postupku pred Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 2

Visine naknada koje se plaćaju za usluge Centralnog registra su:

I - USLUGE ZA EMITENTA

A - Naknada za registraciju*

1. Naknada za registraciju akcija a.d. ili akcija iz procesa privatizacije - registracija prve emisije u Centralnom registru:

osnovni iznos (u zavisnosti od visine osnovnog kapitala):

- do 1.000.000,00 KM .................................................800 KM,

- od 1.000.000,01 do 3.000.000,00 KM ...................1.100 KM,

- od 3.000.000,01 do 5.000.000,00 KM ...................1.300 KM,

- preko 5.000.000,00 KM ........................................1.500 KM;

dodatni iznos (u zavisnosti od broja vlasnika hartija od vrijednosti):

- za emitenta do 5000 vlasnika hartija od vrijednosti .......................................................plus 0,40 KM po vlasniku hartija od vrijednosti,

- za emitenta od 5001 do 20000 vlasnika hartija od vrijednosti ..................................................................plus 0,30 KM po vlasniku hartija od vrijednosti, najmanje 2.000 KM,

- za emitenta sa više od 20000 vlasnika hartija od vrijednosti ..................................................................plus 0,20 KM po vlasniku hartija od vrijednosti, najmanje 6.000 KM, a najviše 10.000 KM.

2. Naknada za registraciju akcija investicionog fonda registracija prve emisije u Centralnom registru

(u zavisnosti od visine osnovnog kapitala):

- do 5.000.000,00 KM ..............................................1.500 KM,

- od 5.000.000,01 do 50.000.000,00 KM .................2.500 KM,

- preko 50.000.000,00 KM ......................................3.500 KM.

3. Naknada za registraciju udjela otvorenog investicionog fonda - registracija prve emisije u Centralnom registru

(u zavisnosti od neto vrijednosti imovine na dan upisa u registar fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske):

- do 5.000.000,00 KM ..............................................1.500 KM,

- od 5.000.000,01 do 50.000.000,00 KM .................2.500 KM,

- preko 50.000.000,00 KM ......................................3.500 KM.

4. Naknada za registraciju nove emisije akcija:

- osnovni iznos .........................................................800 KM,

- dodatni iznos .........................................................0,20 KM,

po vlasniku hartija od vrijednosti za uspostavljanje novog stanja na računu vlasnika.

5. Naknada za registraciju dodatnih pojedinačnih udjela .............................................................................10 KM

po vlasniku hartija od vrijednosti za uspostavljanje novog stanja na računu vlasnika.

6. Naknada za registraciju emisije dužničkih hartija od vrijednosti

(u zavisnosti od nominalne vrijednosti emisije):

- do 1.000.000,00 KM .................................................800 KM,

- od 1.000.000,01 do 3.000.000,00 KM ...................1.000 KM,

- od 3.000.000,01 do 5.000.000,00 KM ...................1.100 KM,

- preko 5.000.000,00 KM ........................................1.200 KM.

7. Naknada za registraciju emisije ostalih vrsta hartija od vrijednosti

(u zavisnosti od nominalne vrijednosti emisije):

- do 1.000.000,00 KM .................................................800 KM,

- od 1.000.000,01 do 3.000.000,00 KM ...................1.000 KM,

- od 3.000.000,01 do 5.000.000,00 KM ...................1.100 KM,

- preko 5.000.000,00 KM ........................................1.200 KM.

8. Naknada za brisanje dužničkih hartija od vrijednosti po dospijeću ..............................................................100 KM.

9. Naknada za brisanje hartije od vrijednosti i zatvaranje računa emitenta po osnovu promjene oblika organizovanja, odnosno promjene pravne forme...........................1.200 KM.

10. Naknada za brisanje hartije od vrijednosti i zatvaranje računa emitenta po osnovu statusne promjene, odnosno reorganizacije

(naknadu plaća pravni sljedbenik) .........................100 KM.

11. Naknada za brisanje otkupljenih pojedinačnih udjela .............................................................................10 KM

po vlasniku hartija od vrijednosti za uspostavljanje novog stanja na računu vlasnika.

12. Dodjela ISIN i CFI koda ............................... bez naknade.

* Registracija hartija od vrijednosti obuhvata: otvaranje računa emitenta (samo prilikom registracije prve emisije), otvaranje računa vlasnika hartija od vrijednosti emitenta, upis emitovanih hartija od vrijednosti, dostavljanje rješenja o registraciji emitentu, upis i brisanje zabrane raspolaganja hartijama od vrijednosti emitovanim bez obaveze objave prospekta i obavještavanje javnosti u skladu s propisima.

B - Godišnja naknada za vođenje registra hartija od vrijednosti*

1. Za vođenje registra hartija od vrijednosti akcionarskih društava

osnovni iznos (u zavisnosti od visine osnovnog kapitala):

- do 200.000,00 KM ....................................................600 KM,

- od 200.000,01 do 500.000,00 KM ............................900 KM,

- od 500.000,01 do 1.000.000,00 KM ......................1.200 KM,

- od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 KM ...................1.500 KM,

- od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 KM .................2.000 KM,

- od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 KM ...............3.000 KM,

- od 20.000.000,01 do 100.000.000,00 KM .............4.000 KM,

- preko 100.000.000,00 KM ....................................5.000 KM;

dodatni iznos (u zavisnosti od broja vlasnika hartija od vrijednosti):

- za emitenta do 5000 vlasnika hartija od vrijednosti .......................................................plus 0,20 KM po vlasniku hartija od vrijednosti,

- za emitenta od 5001 do 20000 vlasnika hartija od vrijednosti ..................................................................plus 0,15 KM po vlasniku hartija od vrijednosti, najmanje 1.000 KM,

- za emitenta preko 20000 vlasnika hartija od vrijednosti plus 0,10 KM po vlasniku hartija od vrijednosti, najmanje 3.000 KM.

2. Za vođenje registra dužničkih hartija od vrijednosti**

(u zavisnosti od nominalne vrijednosti emisije):

2.1. za vođenje registra dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti:

- do 1.000.000,00 KM .................................................100 KM,

- od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 KM ......................300 KM,

- preko 5.000.000,00 KM ...........................................500 KM;

2.2. za vođenje registra kratkoročnih dužničkih hartija od vrijednosti:

- bez obzira na nominalnu vrijednost emisije ......100 KM.

3. Za vođenje registra hartija od vrijednosti zatvorenog investicionog fonda***

(u zavisnosti od visine osnovnog kapitala):

- do 10.000.000,00 KM ............................................1.500 KM,

- od 10.000.000,01 do 50.000.000,00 KM ...............3.000 KM,

- od 50.000.000,01 do 100.000.000,00 KM .............4.500 KM,

- od 100.000.000,01 do 200.000.000,00 KM ...........6.000 KM,

- preko 200.000.000,00 KM ....................................7.000 KM.

4. Za vođenje registra hartija od vrijednosti otvorenog investicionog fonda***

(u zavisnosti od neto vrijednosti imovine na posljednji dan kvartala)

do 7.000.000,00 KM

0,08%,

s tim da iznos ne može biti manji od 1.200 KM ni viši od 4.750 KM;

od 7.000.000,01 do 15.000.000,00 KM

0,055%,

s tim da iznos ne može biti manji od 4.750 KM ni viši od 6.750 KM;

od 15.000.000,01 do 25.000.000,00 KM

0,035%,

s tim da iznos ne može biti manji od 6.750 KM, ni viši od 7.750 KM;

preko 25.000.000,00

0,025%,

s tim da iznos ne može biti manji od 7.750 KM ni viši od 9.750 KM.

5. Za vođenje registra hartija od vrijednosti emitenta koji je u stečaju ili likvidaciji ili u postupku brisanja .............................................................. bez naknade.

* Vođenje registra hartija od vrijednosti (računa emitenta) obuhvata: čuvanje podataka o emitentu, vlasnicima i hartijama od vrijednosti, upis promjena podataka o emitentu, čuvanje podataka o svim transakcijama sa hartijama od vrijednosti emitenta, izradu i dostavljanje izvještaja za godišnju skupštinu akcionara.

Godišnja naknada za vođenje registra hartija od vrijednosti fakturiše se i plaća kvartalno.

** Naknada se obračunava na godišnjem nivou.

*** Godišnja naknada za vođenje registra hartija od vrijednosti investicionog fonda koji nema više od 100 vlasnika hartija od vrijednosti iznosi najviše 5.000 KM.

V - Izvještaji Centralnog registra

1. Lista akcionara:

- izvještaj u elektronskom zapisu (PDF, CSV) ......200 KM;

- izvještaj u pisanom obliku:

za emitenta do 1000 vlasnika hartija od vrijednosti ................................................................200 KM,

za emitenta od 1001 do 3000 vlasnika hartija od vrijednosti ...........................................................................500 KM,

za emitenta od 3001 do 5000 vlasnika hartija od vrijednosti ...........................................................................700 KM,

za emitente od 5001 do 20000 vlasnika hartija od vrijednosti ........................................................................1.000 KM,

za emitente od 20001 do 50000 vlasnika hartija od vrijednosti ........................................................................1.300 KM,

za emitente preko 50000 vlasnika hartija od vrijednosti 1.600 KM.

2. Izvještaj za skupštinu akcionara:

- izvještaj u elektronskom zapisu (PDF, CSV) .....200 KM,

- izvještaj u pisanom obliku, cijena kao za pisani izvještaj pod I V 1.

Napomena

Ova naknada se naplaćuje u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.

3. Izvještaj iz knjige akcionara:

- izvještaj u elektronskom zapisu (PDF, CSV) ......200 KM,

- izvještaj u pisanom obliku, cijena kao za pisani izvještaj pod I V 1.

4. Izvještaj o vlasnicima dužničkih hartija od vrijednosti:

- izvještaj u elektronskom zapisu (PDF, CSV) ......200 KM,

- za izvještaj u pisanom obliku, cijena kao za izvještaj pod I V 1.

5. Svaki naredni izvještaj iz t. 1, 2, 3. i 4. u elektronskom zapisu .................................................................100 KM

- drugačije definisan elektronski format izvještaja za datum na koji je već traženi izvještaj generisan.

6. Izvještaj o vlasnicima akcija za određenu klasu akcija (za sve vlasnike) .........................................................200 KM

- izvještaj u elektronskom zapisu.

7. Izvještaj o vlasnicima akcija za određenu klasu akcija za određeni broj vlasnika

(prvih 100 vlasnika) .................................................100 KM

- izvještaj u elektronskom zapisu.

8. Izvještaj o vlasnicima akcija za određenu klasu akcija za određeni broj vlasnika

(prvih 50 vlasnika) .....................................................50 KM

- izvještaj u elektronskom zapisu.

Napomena

Izvještaji iz t. 7. i 8. izdaju se ako emitent ima više od 1000 vlasnika.

9. Izvještaj o vlasnicima udjela u otvorenim investicionim fondovima:

- izvještaj u elektronskom zapisu (PDF, CSV) ......200 KM,

- izvještaj u pisanom obliku, cijena kao za pisani izvještaj pod I V 1.

10. Izvještaj o strukturi vlasnika .................. bez naknade

- pisani izvještaj.

11. Izvještaj o prvih 10 vlasnika emitenta.... bez naknade

- pisani izvještaj.

12. Druge potvrde sa unaprijed poznatim elementima ..................................................................50 KM.

13. Drugi izvještaji, po posebnom zahtjevu - naknada definisana posebnim ugovorom.

G - Usluge u postupku preuzimanja akcionarskog društva

1. Naknada za deponovanje akcija ..............................800 KM plus 0,16% od vrijednosti preuzetih akcija.

2. Naknada za radnje u slučaju neuspjele uslovljene ponude za preuzimanje ............................................................300 KM.

3. Naknada za usluge u slučaju prinudne prodaje u postupku preuzimanja:

- prenos akcija .... 0,16% od vrijednosti preuzetih akcija, a najmanje 10 KM po akcionaru,

- prenos novčanih sredstava .............. 10 KM po akcionaru,

- vođenje i čuvanje evidencije i drugi poslovi u vezi sa sprovođenjem postupka prinudne prodaje............2.000 KM.

4. Naknada za usluge prenosa akcija u slučaju prinudne kupovine u postupku preuzimanja ..............................0,16 % od vrijednosti prenesenih akcija, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

D - Ostale usluge - naknada definisana posebnim ugovorom*

* Ostale usluge mogu da budu: obračun i isplata dividende kod vlasničkih hartija od vrijednosti, obračun i isplata glavnice i kamate kod dužničkih hartija od vrijednosti, sačinjavanje posebnih izvještaja, vođenje posebnih evidencija i ostale usluge po posebnom zahtjevu emitenta.

II - USLUGE ZA VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1. Otvaranje računa:

- za fizičko lice ...........................................................5 KM,

- za pravno lice ...........................................................10 KM.

Napomena

Otvaranje računa se ne naplaćuje u slučajevima iz tačke I A.

2. Usklađivanje podataka o vlasniku ...........................5 KM.

3. Izvod o stanju na računu na zahtjev vlasnika računa:

- za fizičko lice ...........................................................5 KM,

- za pravno lice ...........................................................10 KM.

4. Izvještaj o transakcijama .....................................50 KM.

5. Potvrda o vlasništvu nad hartijom od vrijednosti ...................................................................10 KM

- cijena se odnosi na potvrdu o vlasništvu za svaku pojedinačnu hartiju.

6. Potvrda da lice nema otvoren račun / ne posjeduje hartije od vrijednosti .....................................................10 KM.

7. Potvrda o novčanim sredstvima na računima za posebnu namjenu kod Centralnog registra od prinudne prodaje akcija u postupku preuzimanja ..................................10 KM.

8. Potvrda o upisu založnog prava ...........................10 KM.

9. Izvještaj o upisanim založnim pravima jednog založnog dužnika ..............................................................50 KM.

10. Izvještaj o upisanim založnim pravima u korist jednog založnog povjerioca ..........................................200 KM.

11. Druge potvrde sa unaprijed poznatim elementima ...................................................................10KM.

12. Drugi izvještaji, po posebnom zahtjevu - naknada definisana posebnim ugovorom.

III - USLUGE ZA ČLANOVE CENTRALNOG REGISTRA

A - Godišnja članarina

1. Osnovni iznos .......................................................800 KM.

2. Naknada za prijem u članstvo ....................... bez naknade.

3. Naknada za radnje u slučaju mjere isključenja iz članstva i prestanka članstva ........................................400 KM.

4. Naknada za ponovni prijem u članstvo nakon privremenog isključenja...........................................................100 KM.

B - Direktan pristup članova sistemu Centralnog registra

1. Korišćenje sistema Centralnog registra:

- jedna radna stanica ................................100 KM mjesečno,

- druga i svaka sljedeća radna stanica .....50 KM mjesečno.

2. Naknada za osnovne komunikacijske linije (VPN) ......................................................... 100 KM mjesečno.

V - Tehničke usluge - po zahtjevu člana

1. Naknada za instalaciju CSD klijenta ...................50 KM

- naknada po radnoj stanici po dodatnom zahtjevu člana poslije prijema u članstvo.

2. Naknada za deinstalaciju CSD klijenta ...............50 KM

- naknada po radnoj stanici po zahtjevu člana.

3. Naknada za održavanje obuke za korišćenje sistema 100 KM

- naknada po dodatnom zahtjevu člana poslije prijema u članstvo, u grupi maksimalno tri ovlašćena lica jednog člana.

G - Ostale usluge - naknada definisana posebnim ugovorom*

* Ostale usluge su usluge koje se pružaju po posebnom zahtjevu člana, a koje nisu obuhvaćene ugovorom o članstvu.

IV - USLUGE OBRAČUNA, PORAVNANjA I PRENOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

A - Usluge obračuna, poravnanja i izvršenja obaveza nastalih iz poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu

1. Kupoprodajni poslovi sa hartijama od vrijednosti ..................................................................0,015% od vrijednosti kupoprodajnog posla.

Napomena

Usluge pod tačkom IV A 1. plaćaju kupac i prodavac.

2. Ispravka greške člana sistema obračuna i poravnanja ....................................................................50 KM.

3. Naknada za prenos hartija od vrijednosti po osnovu ugovora o pozajmljivanju ..............................................25 KM

- po nalogu.

4. Naknada za raspoređivanje neraspoređene transakcije .......................................................................10%

- % od vrijednosti neraspoređene transakcije, najmanje 100 KM, a najviše 1.000 KM.

5. Naknada za vođenje i održavanje računa za obračun i poravnanje otvorenog kod Centralne banke BiH ......30 KM

- mjesečno po članu.

B - Usluge prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta

1. Visina naknade za usluge prenosa hartija od vrijednosti po osnovu blok posla .........................................0,10%

od vrijednosti blok posla, s tim da se navedena naknada umanjuje kako slijedi:

- 5% ako vrijednost pojedinačnog blok posla prelazi 2.000.000,00 KM,

- 10% ako vrijednost pojedinačnog blok posla prelazi 5.000.000,00 KM,

- 20% ako vrijednost pojedinačnog blok posla prelazi 10.000.000,00 KM.

Napomena

Navedenu uslugu plaćaju kupac i prodavac.

V - Naknada za aktiviranje vanrednih procedura

1. Naknada za korišćenje garantnog fonda ................0,50%

- % se računa dnevno od iznosa sredstava korišćenih iz garantnog fonda, najmanje 500 KM, a najviše 1.000 KM.

2. Naknada za postupak prinudne kupovine/prodaje .0,10% od vrijednosti transakcije, a najviše 500 KM.

V - USLUGE PRENOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO OSNOVU DRUGIH PRAVNIH POSLOVA

1. Naknade za usluge prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poklona ..............................................................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, odnosno % od cijene udjela važeće na dan prijema zahtjeva, najmanje 30 KM, a najviše 500 KM.

2. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti po osnovu nasljeđa i ugovora o doživotnom izdržavanju .............................................. 10 KM - po nalogu.

3. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti po osnovu sudske odluke ili odluka drugih nadležnih organa, osim po osnovu privatizacije i nasljeđivanja ............................................ 50 KM - po nalogu.

4. Naknada za usluge prenosa akcija iz procesa privatizacije po osnovu prodaje državnog kapitala, osim ESOP metodom i metodom prodaje na berzi .........................0,10 %

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

5. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti iz procesa privatizacije po osnovu prodaje državnog kapitala ESOP metodom ........................................................5 KM

- po nalogu, odnosno pojedinačnom prenosu na račun kupca.

6. Naknada za usluge prenosa državnog kapitala po drugim osnovima u skladu sa zakonom .............................0,10 %

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

7. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti simultano osnovanih, odnosno zatvorenih akcionarskih društava po osnovu ugovora o prodaji .......................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

8. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti emitovanih privatnom ponudom po osnovu ugovora o prodaji ...........................................................................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

9. Naknada za usluge prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca po volji otkupioca:

- prenos akcija ..............................................................0,16% od vrijednosti prenesenih akcija, a najmanje 10 KM po akcionaru,

- prenos novčanih sredstava .............. 10 KM po akcionaru,

- vođenje i čuvanje evidencije i drugi poslovi u vezi sa sprovođenjem postupka prenosa na otkupioca ....2.000 KM.

10. Naknada za usluge prenosa akcija manjinskog akcionara na sticaoca po volji manjinskog akcionara:

- prenos akcija .............................................................0,16%, od vrijednosti prenesenih akcija, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

11. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija bez naknade ....0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

12. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija pro rata .........300 KM

- plus 0,10% od vrijednosti stečenih akcija.

13. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara ...........................................................................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

14. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku otuđenja sopstvenih akcija..........................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

15. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku otkupa udjela "in specie" ..............................0,10%

- % od ukupne nominalne vrijednosti svih hartija od vrijednosti koje su predmet prenosa, najmanje 10 KM, a najviše 800 KM po vlasniku.

16. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u ostalim slučajevima u skladu sa zakonom ..................0,10%

- % od nominalne vrijednosti, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

VI - UPIS I BRISANjE PRAVA TREĆIH LICA NA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

A - Založno pravo na hartijama od vrijednosti

1. Naknada za upis založnog prava na hartijama od vrijednosti ...............................................................................0,10%

- % od nominalne vrijednosti hartija od vrijednosti, odnosno % od cijene udjela važeće na dan prijema zahtjeva, najmanje 50 KM, a najviše 2.000 KM.

2. Naknada za brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti, po nalogu ...............................................50 KM.

3. Naknada za upis i brisanje založnog prava po nalogu suda i drugog nadležnog organa, po hartiji ............50 KM.

4. Naknada za upis promjena o upisanom založnom pravu, po nalogu .......................................................................30 KM

- upis promjena na već upisanom založnom pravu, osim povećanja broja založenih hartija od vrijednosti koje se naplaćuje kao novi upis.

5. Naknada u postupku prodaje založenih hartija od vrijednosti .........................................................................1%

- % od nominalne vrijednosti ukupno založenih hartija od vrijednosti, odnosno % od cijene udjela važeće na dan prijema naloga za prodaju založenih hartija, najmanje 50 KM, a najviše 800 KM.

B - Pravo plodouživanja na hartijama od vrijednosti

1. Naknada za upis prava plodouživanja na hartijama od vrijednosti ..................................................................50 KM.

2. Naknada za brisanje prava plodouživanja na hartijama od vrijednosti .............................................................50 KM.

VII - UPIS I BRISANjE ZABRANE ILI OGRANIČENjA PRAVA RASPOLAGANjA I PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1. Naknada za upis zabrane ili ograničenja prava raspolaganja i prava iz hartija od vrijednosti .....................10 KM

- po vlasniku, za svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti.

2. Naknada za brisanje zabrane ili ograničenja prava raspolaganja i prava iz hartija od vrijednosti ...........10 KM

- po vlasniku, za svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti.

Napomena

Naknada iz t. 1. i 2. ne naplaćuje se za upis i brisanje zabrane raspolaganja hartijama od vrijednosti emitovanim bez obaveze objave prospekta do objave prospekta i za upis i brisanje zabrane ili ograničenja po nalogu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

VIII - USLUGE OBAVLjANjA POSLOVA DEPOZITARA FONDOVA

A - 1. Naknada za obavljanje depozitarnih poslova za IF-ove

(u zavisnosti od neto vrijednosti imovine IF-a):

- do 10.000.000,00 KM .....0,18% neto vrijednosti imovine godišnje,

- od 10.000.000,01 do 50.000.000,00 KM ............. 0,14% neto vrijednosti imovine godišnje,

- od 50.000.000,01 do 100.000.000,00 KM ........... 0,10% neto vrijednosti imovine godišnje,

- od 100.000.000,01 do 200.000.000,00 KM ......... 0,08% neto vrijednosti imovine godišnje,

- preko 200.000.000,00 KM .......... 0,075% neto vrijednosti imovine godišnje,

pri čemu se pod neto vrijednosti imovine podrazumijeva osnovica za obračun naknade društvu za upravljanje, utvrđena u skladu sa propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ukoliko ne postoji tržišna vrijednost akcija fonda, kao osnovica za obračun naknade društvu za upravljanje, naknada za obavljanje depozitarnih poslova obračunava se na neto vrijednost imovine fonda.

2. Naknada za čuvanje imovine kod poddepozitara, transakcione troškove i ostale troškove i naknade u vezi sa imovinom koja se čuva kod poddepozitara - u visini stvarno nastalih troškova.

3. Naknada Centralnog registra za usluge obračuna, poravnanja i izvršenja obaveza nastalih iz kupoprodajnih poslova sa hartijama od vrijednosti - u visini stvarno nastalih troškova.

4. Naknada za izvršenje transakcija sa hartijama od vrijednosti na kastodi računu kod Centralnog registra............ 0,10% vrijednosti transakcije, najmanje 10 KM, najviše 30 KM.

5. Zastupanje na skupštinama akcionara................................................................................................. 180 KM + stvarni troškovi.

6. Izrada i dostavljanje izvještaja po zahtjevu klijenta.................................................................... 100 KM.

B - Naknada za obavljanje depozitarnih poslova za fondove osnovane po posebnim zakonima utvrđuje se posebnim ugovorom i iznosi

- do 0,02% neto vrijednosti imovine fonda godišnje, najmanje 500 KM mjesečno, a najviše 4.000 KM mjesečno.

V - Naknada za obračun neto vrijednosti imovine za fondove osnovane po posebnim zakonima - u skladu s posebnim ugovorom, a najmanje 2.500 KM mjesečno.

IX - USLUGE U TOKU POSTUPKA PREOBLIKOVANjA PO SILI ZAKONA*

1. Naknada za registraciju udjela otvorenog investicionog fonda - registracija prve emisije u Centralnom registru

(u zavisnosti od neto vrijednosti imovine na dan presjeka koji je određen za preoblikovanje):

- do 5.000.000,00 KM ..............................................1.500 KM,

- od 5.000.000,01 do 50.000.000,00 KM .................2.500 KM,

- preko 50.000.000,00 KM ......................................3.500 KM.

2. Naknada za registraciju smanjenja kapitala zatvorenog investicionog fonda:

- osnovni iznos .........................................................800 KM,

- dodatni iznos .........................................................0,05 KM,

po vlasniku hartija od vrijednosti za uspostavljanje novog stanja na računu vlasnika.

3. Naknada za registraciju dodatnih pojedinačnih udjela:

- osnovni iznos .........................................................100 KM,

- dodatni iznos .........................................................0,05 KM,

po vlasniku hartija od vrijednosti za uspostavljanje novog stanja na računu vlasnika.

4. Naknada za brisanje otkupljenih pojedinačnih udjela ................... bez naknade.

5. Naknada za otvaranje računa otvorenog investicionog fonda ............................................................................10 KM.

6. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti iz portfelja zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju u portfelj otvorenog investicionog fonda .............................................................0,008%

- % od ukupne neto vrijednosti imovine koja je predmet prenosa, a najviše 3.000 KM.

7. Naknada za usluge prenosa hartija od vrijednosti u postupku otkupa udjela "in specie" ..................................0,10%

- % od ukupne nominalne vrijednosti svih hartija od vrijednosti koje se prenose, najmanje 10 KM, a najviše 800 KM po vlasniku.

* Za usluge koje se obavljaju u periodu preoblikovanja po sili zakona, a nisu navedene u ovoj glavi, naplaćuju se naknade u skladu sa glavama I-VIII.

Član 3

Naknade se plaćaju na poslovni račun Centralnog registra.

Dokaz o izvršenoj uplati naknade prilaže se uz zahtjev, nalog ili drugi podnesak koji se podnosi Centralnom registru, a koji podliježe plaćanju naknade.

Član 4

Na ovu odluku saglasnost daje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Po dobijanju pisane saglasnosti iz stava 1. ovog člana, ova odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Član 5

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/09, 41/10, 116/10, 53/11, 71/11 i 67/12).

 

Samostalni članovi Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)

Član 5

Na ovu odluku saglasnost daje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Po dobijanju pisane saglasnosti iz stava 1. ovog člana, ova odluka se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".