ODLUKA O UTVRĐIVANjU UVEĆANjA PLATE, VISINE PRIMANjA PO OSNOVU RADA I VISINE POMOĆI RADNIKU

("Sl. glasnik RS", br. 53/2016 i 12/2022 i 39/2022)

I

Ovom odlukom utvrđuju se uvećanje plate iz člana 124. stav 2, visina primanja iz člana 132. stav 1. i visina pomoći iz člana 133. Zakona o radu (u daljem tekstu: Zakon).

II

1) Osnovna plata radnika uvećava se najmanje:

- po osnovu rada noću ........................................................................................................................ za 30%,

- po osnovu prekovremenog rada .................................................................................................... za 25%,

- za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se po zakonu ne radi ................za 40% i

- po osnovu otežanih uslova rada u visini određenoj posebnim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

2) Uvećanja iz prethodne podtačke ove tačke međusobno se ne isključuju.

III

1) Poslodavac radniku isplaćuje:

- dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u inostranstvu u visini koja je određena Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 57/21);

- naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca - u visini do pune cijene mjesečne karte u javnom prevozu;

- naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu - u visini 10% dnevno od cijene rada utvrđene posebnim kolektivnim ugovorom;

- troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno u visini od 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika;

- otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju - u visini tri prosječne neto plate radnika obračunate u skladu sa kolektivnim ugovorom;

- naknadu troškova za korišćenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla, po nalogu poslodavca - u visini do 20% cijene goriva po jednom litru za svaki pređeni kilometar.

2) Primanja iz podtačke 1. alineja 4. ove tačke pripadaju zaposlenima ukoliko prema odredbama drugih zakona nisu sastavni dio plate.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex