BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM NAČINU IZVJEŠTAVANjA AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: D-5/20

("Sl. glasnik RS", br. 30/2020)

Član 1

(1) Ovom odlukom definišu se privremeni rokovi za dostavljanje izvještaja Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) koji su definisani drugim podzakonskim propisima Agencije, a usljed nastanka stanja vanredne situacije izazvane pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

(2) Rokovi iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se s ciljem određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u bankama i Agenciji u periodu trajanja stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

(3) Izvještaje koji nisu definisani ovom odlukom banka je dužna dostavljati u rokovima definisanim u drugim podzakonskim propisima.

Član 2

(1) Prema Odluci o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 116/17 i 109/19) produžava se rok za dostavljanje sljedećih obrazaca do prestanka stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja:

1) Podaci o nekretninama koje služe kao obezbjeđenje potraživanja - Obrazac FI-ON,

2) Izvještaj o stanju ukupnih kredita i depozita - Obrazac UDK, uključujući specifikaciju kredita stanovništvu za opštu potrošnju - Obrazac UDK-OP,

3) Izvještaj o stanju kredita i depozita osiguranih deviznom klauzulom i u stranoj valuti - obrasci DVK 1 i DVK 2,

4) Izvještaj o primljenim i odobrenim zahtjevima za odobravanje kredita, kao i o produženim i prijevremeno otplaćenim kreditima - Obrazac REP,

5) Izvještaj o pismenim prigovorima klijenata - Obrazac PPK,

6) Otplata kredita na teret jemaca/sudužnika/hipoteke - Obrazac OKJ.

(2) Banka izvještaj o deviznoj usklađenosti finansijske aktive i finansijskih obaveza - Obrazac DU privremeno dostavlja mjesečno do dvadesetog u mjesecu sa stanjem na posljednji kalendarski dan u prethodnom mjesecu.

(3) Rok za dostavljanje obrazaca BS, uključujući prateće obrasce koji se dostavljaju na mjesečnom osnovu, produžava se na 20 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca.

(4) Rok za dostavljanje kvartalnog izvještaja o podacima o stečenoj materijalnoj imovini na obrascima SMI sa 31.3.2020. godine produžava se do 31.5.2020. godine.

(5) Rok za dostavljanje prvih izvještaja o pregledu kreditnog portfolija na novim obrascima FI-PKP produžava se do 30.9.2020. godine, a sa finansijskim podacima na 1.1.2020. godine, 31.3.2020. godine i 30.6.2020. godine.

Član 3

Prema Odluci o izvještavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 116/17 i 48/19) produžava se rok za dostavljanje sljedećih obrazaca do prestanka stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja:

1) Izvještaj o knjizi trgovanja - dnevna stanja - Obrazac DSKT i

2) Detaljni izvještaj o poslovima knjige trgovanja - Obrazac DIPKT.

Član 4

Prema Uputstvu za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemima u bankama donesenom u skladu sa članom 32. stav 3. Odluke o upravljanju informacionim sistemima u bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/17) produžava se rok za dostavljanje sljedećih obrazaca do prestanka stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja:

1) Bezbjednost informacionog sistema - Obrazac SIS,

2) Pregled i status preporuka interne i spoljne revizije - Obrazac ISR i

3) Elektronsko bankarstvo - Obrazac EBN.

Član 5

Prema Uputstvu za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost, donesenom u skladu sa članom 41. stav 2. Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/18), produžava se rok za dostavljanje posebnih izvještaja za likvidnosnu pokrivenost za svaku pojedinačnu značajnu valutu, konvertibilnu marku (KM), te za izloženosti sa valutnim klauzulama do prestanka stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja.

Član 6

Prema Odluci o postupku interne procjene adekvatnosti likvidnosti u banci ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 48/19) produžava se rok za dostavljanje Izvještaja o ILAAP-u za 2019. godinu do 31.5.2020. godine.

Član 7

Prema Odluci o postupku interne procjene adekvatnosti kapitala u banci ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/17) produžava se rok za dostavljanje Izvještaja o ICAAP-u za 2019. godinu do 31.5.2020. godine.

Član 8

Prema Odluci o upravljanju rizicima u bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/17) produžava se rok za dostavljanje Izvještaja o rezultatima sprovedenih testiranja otpornosti na stres na finansijski datum 31.12.2019. godine do 31.5.2020. godine.

Član 9

Prema Odluci o objavljivanju podataka i informacija banke ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/17) produžava se rok za objavljivanje podataka i informacija banke do 30.6.2020. godine.

Član 10

Prema Odluci o izračunavanju kapitala banaka ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/17, 114/17 i 48/19) prestaje obaveza dostavljanja plana za očuvanje kapitala u skladu sa članom 42. iste odluke za vrijeme važenja Odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19.

Član 11

Prema Odluci o zahtjevima na konsolidovanom osnovu za bankarsku grupu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/17) privremeno prestaje obaveza dostavljanja svih izvještaja na konsolidovanom osnovu.

Član 12

Prema Odluci o sistemu unutrašnjih kontrola u banci ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 51/19) produžava se rok za dostavljanje godišnjih izvještaja o radu kontrolnih funkcija do 30.4.2020. godine, a izvještaja za prvi kvartal 2020. godine do prestanka stanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja.

Član 13

Prema Odluci o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 51/19) produžava se rok za dostavljanje podataka i informacija sa 31.12.2019. godine na propisanim obrascima do 30.6.2020. godine.

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".