ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 46/2023 i 49/2023)

I

Ovom odlukom prestaje da važi Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/20).

Ia

1) Zadužuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju obezbijedi finansiranje zdravstvene zaštite do 31. jula 2023. godine, a sredstva za pokriće obaveza nastalih po osnovu prava na zdravstvenu zaštitu u ovom periodu obezbijediće se iz budžeta Republike Srpske, putem nadležnih ministarstva.

2) Građani Republike Srpske i uplatioci doprinosa dužni su da do 31. jula 2023. godine regulišu status u obaveznom zdravstvenom osiguranju po pitanju osnova osiguranja i uplata doprinosa u skladu sa propisima koji uređuju oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja i doprinosa.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".