BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM BOLESTI KORONAVIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I ODRŽANjU STABILNOSTI PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

("Nar. novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 9/2020)

Članak 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom utvrđuju se mjere pomoći gospodarstvu na području Županije Zapadnohercegovačke s ciljem smanjenja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom bolesti koronavirusa (COVID - 19), te mjere za održanje stabilnosti Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 2

(Primjena zakona)

Odredbe ovog Zakona imaju prioritet primjene nad odredbama drugih zakona i propisa.

Članak 3

(Oslobađanje obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu)

Pravna osoba i samostalni gospodarstvenik koji pruža ugostiteljske usluge u Županiji Zapadnohercegovačkoj oslobađa se obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića, piva, svih bezalkoholnih pića i mineralnih voda, kave i čaja, tokom razdoblja trajanja nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID- 19) ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:7/20) (u daljnjem tekstu: stanje nesreće) i 90 dana od dana prestanka stanja nesreće.

Članak 4

(Oslobađanje plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade)

(1) Koncesionari koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima je Vlada Županije Zapadnohercegovačke koncesor, oslobađaju se plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenje koja se izražava u postotcima i odnosi se na godišnji bruto prihod nastao korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava ili pružanja usluga ili po jedinici mjere-tona, m3, m2 i litra i naknade za zauzetu površinu (ha).

(2) Oslobađanje plaćanja naknade iz stavka (1) ovog članka vrši se za 2020. godinu u visini od 100 % naknade koja čini prihod Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, odnosno 50 % ukupno propisane naknade.

Članak 5

(Oslobađanje plaćanja zakupnine za zakup šumskog zemljišta)

(1) Zakupoprimci koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o zakupu šumskog zemljišta s Ministarstvom gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke kao Zakupodavcem, oslobađaju se plaćanja zakupnine na godišnjoj razini.

(2) Oslobađanje plaćanja zakupnine iz stavka (1) ovog članka odnosi se na 2020. godinu.

Članak 6

(Umanjenje plaća)

(1) Osnovica za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 20 %.

(2) Osnovica za izračun bruto plaće državnih službenika i namještenika u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke, savjetnika u institucijama vlasti Županije Zapadnohercegovačke, uposlenika u školama koje su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 10 %.

(3) Bruto plaće uposlenika u izvanproračunskim fondovima, javnim ustanovama, agencijama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava, za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 10 %.

(4) Visina plaće obračunata prema odredbama ovog članka ne može biti niža od 70 % prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine po posljednjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(5) Odredbe ovog članka ne odnose se na policijske službenike Županije Zapadnohercegovačke, uposlenike u Domovima zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, djelatnike Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke i Uprave za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 7

(Ukidanje naknada za rad upravljačkih tijela)

Članovima nadzornih odbora, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuje Skupština Županije Zapadnohercegovačke ili Vlada Županije Zapadnohercegovačke, ukida se naknada za rad za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine.

Članak 8

(Korištenje sredstava)

(1) Novčana sredstva ostvarena umanjenjem plaća iz članka 6. stavka (1) i (2) ovog Zakona iskoristiti će se za održavanje stabilnosti i pravovremenih isplata porodiljskih naknada, prijenosa za štićenike i drugih socijalnih davanja na dostignutoj razini, a čija plaćanja se vrše iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

(2) Novčana sredstva umanjenjem plaća iz članka 6. stavka (3) ovoga Zakona i novčanih naknada iz članka 7. ovoga Zakona iskoristiti će se za financijsku stabilnost izvanproračunskih fondova, javnih ustanova, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava.

Članak 9

(Financiranje najniže neto plaće)

Vlada Županije Zapadnohercegovačke osigurati će financiranje najniže neto plaće na razini Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece travanj i svibanj 2020. godine za djelatnosti kojima je zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedice uzrokvanih pandemijom COVID-19.

Članak 10

(Obveza donošenja provedbenih akata)

(1) Vlada Županije Zapadnohercegovačke i koncesionari će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sklopit anekse ugovora o koncesiji kojim će regulirati međusobne odnose sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona.

(2) Vlada Županije Zapadnohercegovačke će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti Uredbu o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 24/17 i 14/18) s odredbama članka 5. ovoga Zakona.

(3) Vlada Županije Zapadnohercegovačke će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene akte kojim će se izvršiti umanjenje plaća iz članka 6. stavak (1) i (2) ovoga Zakona.

(4) Rukovoditelji pravnih osoba i njihove upravljačke strukture će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbene akte kojim će se izvršiti umanjenje plaća iz članka 6. stavak (3) ovoga Zakona.

(5) Nadležna tijela izvanproračunskih fondova, javnih ustanovama, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti će provedbene akte kojim će se izvršiti ukidanje naknada iz članka 7. ovoga Zakona.

(6) Vlada Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 11

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".