BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 18/2020, 46/2020 i 12/2021)

 

DIO PRVI - OPĆA ODREDBA

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima i studentima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, oslobađanje od plaćanja dijela uplate školarine, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo (u daljenjem tekstu: Kanton), kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, period neplaćanja ovih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se uređuje namjensko korištenje prihoda, uštede u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Budžet), donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih coronavirusom (COVID-19) i usklađivanje programa Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada).

DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

Član 2

(Sufinansiranje isplate minimalne plaće)

(1) Vlada će osigurat finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec april i maj 2020. godine za djelatnosti kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

(2) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz stava (1) ovog člana.

(3) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec juni i juli 2020. godine za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

(4) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (3) ovog člana.

(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima.

(6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog člana.

(7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane.

Član 3

(Kreditno-garantni fond)

(1) Ovim zakonom uspostavlja se Kreditno-garantni fond (u daljnjem tekstu: Fond) na osnovu kojeg će, u ime i za račun Kantona garancije izdavati Banka/e partneri.

(2) Inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda će se osigurati u Budžetu u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici i donatorska sredstva.

(3) Vlada je dužna Skupštini Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršavanju Budžeta.

(4) Vlada će na prijedlog Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) propisati način finansiranja, održavanja i upravljanja Fondom, ograničenja i uslove izdavanja garancija i druge pojedinosti od značaja za funkcionisanje Fonda.

(5) Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada.

(6) Izuzetno, od st. (1) i (5) Fond će se uspostaviti putem Sarajevske regionalne razvojne agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, formiranjem nove kreditne linije. Postupak izbora banaka će provesti SERDA d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(7) Odluku o načinu realizacije Fonda iz st. (1) i (6) donijet će Vlada.

Član 4

(Ukidanje plaćanja administrativne takse)

Ukida se obaveza plaćanja administrativne takse za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Kantona.

Član 5

(Ukidanje plaćanja sudske takse)

Ukida se obaveza plaćanja sudske takse za prijavu upisa privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i dijela privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu u sudski registar kada se više privrednih društava pripaja u jedno privredno društvo, za rješenje o upisu ovlaštenog lica za zastupanje privrednog društva u sudski registar, za zahtjev i rješenje o brisanju privrednog društva iz sudskog registra, za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije i za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije.

Član 6

(Ukidanje plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu)

Ukida se obaveza plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu za privredna društva i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost.

Član 7

(Ukidanje plaćanja turističke članarine)

Ukida se obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona.

Član 8

(Ukidanje plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma)

Ukida se obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma.

Član 9

(Ukidanje plaćanja naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton)

Ukida se plaćanje naknada za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, utvrđenih Uredbom o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17 i 53/17) i drugim aktima Vlade.

Član 9a

(Oslobađanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini)

(1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i položili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobađa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godine.

(2) Studenti iz stava (1) ovog člana, dužni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine.

Član 10

(Period neplaćanja)

Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća).

Član 11

(Odgoda primjene propisa)

(1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće odredbe propisa donesenih na nivou Kantona kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava Kantona, Grada Sarajeva i općina u Kantonu, neće se primjenjivati.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se trošiti za saniranje zdravstvenih i socijalno-ekonomskih posljedica izazvanih nesrećom.

(3) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava (1) ovog člana donosi Vlada, gradonačelnik i načelnik općine.

DIO TREĆI - UŠTEDE U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO

Član 12

(Uštede u Budžetu)

(1) U svrhu uravnoteženja Budžeta ukidaju se sredstva za reprezentacije, stručna obrazovanja, putne troškove, ugovore o djelu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima i naknade za rad u komisijama, stručnim i drugim tijelima, osim naknada za rad vanjskim članovima.

(2) U svrhu uravnoteženja Budžeta umanjuju se sredstva za energiju, komunikaciju i komumalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, prevoz i gorivo, ugovorene usluge, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, ostale transfere, druge tekuće rashode, kapitalne transfere i druge rashode.

(3) Obavezuje se Vlada da sa reprezentativnim sindikatom nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženja rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim nesrećom.

(4) Izuzetno od st.(1) i (2) ovog člana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošačke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošačke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, stručne i druge službe koje osniva Vlada, odluku može donijeti Vlada.

(5) Odgađa se donošenje propisa i akata iz nadležnosti Kantona koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo može donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet.

DIO ČETVRTI- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

(Donošenje programa)

(1) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih coronavirusom (COVID- 19).

(2) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene/dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (3) ovog zakona.

(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (5) ovog zakona i u slučaju potrebe provođenja drugih mjera.

Član 14

(Usklađivanje programa)

Vlada će svoje programe iz oblasti ekonomije, zdravstva i socijalne zaštite uskladiti sa ciljevima ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu, izazvanih nesrećom.

Član 15

(Primjena)

Ukoliko su drugi zakoni ili podzakonski akti u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon.

Član 16

(Uspostava Registra)

U cilju transparentnosti i uvida u prikupljena i raspoređena sredstva Vlada će uspostaviti Registar i objaviti ga na web stranici Vlade.

Član 17

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".