ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANjU U KANTONU SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 26/2008, 21/2009, 33/2021 i 31/2022)

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) reguliše se predškolski odgoj i obrazovanje djece od šest mjeseci starosti do polaska u osnovnu školu (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj i obrazovanje), kao prvi, poseban i specifičan stepen jedinstvenog sistema odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruje kroz programe sa ugrađenom zajedničkom jezgrom.

(2) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovom Zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda.

(3) Ovim Zakonom utvrđuju se principi, ciljevi, standardi i normativi, vrste programa, upravljanje, rukovođenje, funkcije i nadzor kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i osnivanjem predškolskih ustanova.

(4) Principi, ciljevi i standardi utvrđeni ovim Zakonom ne mogu se reducirati u praktičnoj primjeni.

Član 2

(Djelatnost)

(1) Predškolski odgoj i obrazovanje je prvi, poseban i specifičan dio odgojno-obrazovnog sistema koji se bavi odgojem i obrazovanjem, ranom rehabilitacijom i resocijalizacijom, njegom i zaštitom djece predškolske dobi.

(2) Predškolski odgoj i obrazovanje predstavljaju djelatnost od posebnog interesa.

Član 3

(Osnovne obaveze nadležnih obrazovnih vlasti)

U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Kantona Sarajevo, obrazovne vlasti u Kantonu Sarajevo i ustanove koje su registrirane za pružanje usluga u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, obavezni su primjenjivati i poštivati principe i norme utvrđene ovim Zakonom i osigurati odgoj i obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu.

POGLAVLJE II. PRINCIPI I CILJEVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ODJELJAK A. Osnovni principi i ciljevi

Član 4

(Principi predškolskog odgoja i obrazovanja)

Predškolski odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo karakterišu sljedeći principi predškolskog odgoja i obrazovanja:

a) humanističko - razvojni princip,

b) princip profesionalne autonomnosti i stručne odgovornosti i

c) princip demokratičnosti.

Član 5

(Ciljevi)

Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je da se u skladu sa naučnim dostignućima najmlađoj generaciji osiguraju svi uvjeti za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, odnosno uspješan dalji odgoj i obrazovanje.

Član 6

(Uvažavanje stepena razvoja djeteta)

Predškolski odgoj i obrazovanje zasnovan na humanističkom pristupu odgoja i obrazovanja, savremenim naučnim dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta obavezno uvažava stepen razvoja djeteta, specifičnosti razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta.

Član 7

(Zabrana diskriminacije)

(1) Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem odgoju i obrazovanju bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

(2) Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju obezbjeđivanje jednakih uvjeta i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg odgoja i obrazovanja.

ODJELJAK B. Principi i ciljevi koji obezbjeđuju osnovna prava djece

Član 8

(Obezbjeđivanje najboljeg interesa djeteta)

(1) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje i pravilnu brigu za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i bezbjednosti ima prednost nad svim drugim pravima.

(2) U slučaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumačenju ili djelovanju koje će najviše koristiti interesu djeteta.

Član 9

(Opći ciljevi odgoja i obrazovanja)

Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizlaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te sopstvenih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Kantonu Sarajevo.

Član 10

(Obezbjeđivanje optimalnog razvoja djeteta)

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je obezbjeđivanje optimalnih i jednakih uvjeta kako bi se svako dijete, od rođenja do polaska u školu, razvijalo i ostvarivalo svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Član 11

(Pravo na jezik)

Jezik i kultura svih konstitutivnih naroda i svake nacionalne manjine koja živi u Kantonu Sarajevo poštovat će se i uključivati u predškolsku ustanovu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Konvencijom o pravima djeteta, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina.

Član 12

(Poštovanje vjerskih sloboda)

(1) Predškolske ustanove će razvijati, unapređivati i poštovati nacionalne i vjerske slobode, običaje, toleranciju i kulturu dijaloga u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, Konvencijom o pravima djeteta i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 13

(Pravo roditelja i djece na izbor ustanove i odlučivanje)

(1) Roditelji imaju pravo na izbor predškolske ustanove u kojoj će se odgajati i obrazovati njihovo dijete.

(2) Roditelji imaju pravo i obavezu da preko svojih predstavnika u predškolskim ustanovama i tijelima i putem svojih asocijacija, u interesu svoje djece, učestvuju u odlučivanju na svim nivoima o pitanjima značajnim za rad predškolske ustanove i funkcionisanje predškolskog odgoja i obrazovanja.

Član 14

(Zadaci predškolskog odgoja)

Zadaci predškolskog odgoja i obrazovanja su:

a) obezbjeđivanje uvjeta i podrške za optimalan fizički rast i razvoj:

1) formiranje i razvijanje osnovnih higijenskih navika i prevencija zdravstvene zaštite;

2) formiranje osnovnih zdravstveno-higijenskih navika;

3) promovisanje zdravog načina života;

4) očuvanje zdrave životne okoline.

b) razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti u skladu sa individualnim potrebama i interesovanjima djece,

c) razvijanje kulturnih navika i pripremanje za dalji odgoj i obrazovanje,

d) razvijanje patriotizma i svijesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti,

e) upoznavanje kulturno-religijske tradicije i kulture, njegovanje tolerancije i uvažavanje različitosti,

f) poštivanje prava djece, ljudskih i građanskih prava i sloboda,

g) razvijanje svijesti o jednakosti i ravnopravnosti spolova,

h) obogaćivanje dječijeg iskustva u sigurnom okruženju i sticanje elementarnih znanja o životu i radu ljudi,

i) razvijanje i jačanje sposobnosti izražavanja govorom, pokretom, likovnim i muzičkim izrazom u igri i drugim aktivnostima,

j) razumijevanje, razvoj i usvajanje osnovnih socijalnih i moralnih vrijednosti, zadovoljenje potreba djece za igrom i zajedničkim životom, te pozitivan uticaj na emocionalni i socijalni razvoj djeteta,

k) razvijanje i njegovanje drugarstva i podsticanje i zadovoljenje potrebe djece za samoafirmacijom.

POGLAVLJE III. FUNKCIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Član 15

(Funkcije)

Funkcije predškolskog odgoja i obrazovanja su:

a) obezbjeđivanje uvjeta za optimalni razvoj svakog djeteta,

b) pomoć roditeljima u brizi za njegu, zaštitu, razvoj, odgoj i opće blagostanje djeteta,

c) dopunjavanje porodičnog odgoja.

Član 16

(Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja)

(1) Predškolske ustanove funkciju odgoja i obrazovanja obavljaju u skladu sa planovima i programima usklađenim sa zajedničkom jezgrom iz člana 22. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi).

(2) Standarde i normative iz stava (1) ovog člana donosi Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada).

Član 17

(Obavezno uključivanje djece u predškolsko obrazovanje)

(1) U godini pred polazak u osnovnu školu, odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama obavezno je za svu djecu predškolskog uzrasta.

(2) Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja iz stava 1. ovog člana i način njegove realizacije donosi ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Uvjeti i načini finansiranja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja se utvrđuju kriterijima koje donosi Vlada.

(4) U okviru obaveznog boravka djeteta u predškolskoj ustanovi bit će obezbijeđen jedan obrok.

Član 18

(Prijem djece)

(1) Prijem djece u predškolsku ustanovu, osim djece koja imaju obavezu iz člana 17. ovog Zakona, vrši se tokom cijele godine, u skladu sa ovim Zakonom, provedbenim aktima koji regulišu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Predškolske ustanove, u pogledu ostvarivanja uvjeta i sprovođenja procedura bez diskriminacije, osiguravaju jednake mogućnosti za prijem sve djece.

(3) Prije polaska u predškolsku ustanovu djeca moraju imati ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

POGLAVLJE IV. OSNIVANJE, RAD I PRESTANAK RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE

Član 19

(Osnivanje)

(1) Predškolsku ustanovu kao ustanovu (u daljnjem tekstu: predškolska ustanova) može osnovati domaće i strano pravno i fizičko lice (u daljnjem tekstu: Osnivač) u svim oblicima svojine uz odobrenje ministra i prethodnu saglasnost Vlade.

(2) Predškolska ustanova kao javna ustanova (u daljnjem tekstu: predškolska ustanova) može se osnovati u skladu sa Zakonom o ustanovama kada Općinsko vijeće općina sa teritorije Kantona, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, odnosno Skupština Kantona, ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 20

(Obezbjeđenje sredstava za osnivanje)

Osnivač predškolske ustanove obezbjeđuje sredstva potrebna za osnivanje.

Član 21

(Uvjeti za osnivanje)

(1) Predškolska ustanova se može osnovati:

a) ako postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje dvije odgojne grupe;

b) ako je osiguran dovoljan broj zaposlenika odgovarajuće stručne spreme u skladu sa Standardima i normativima predškolskog odgoja i obrazovanja;

c) ako je osiguran objekat, oprema i didaktička sredstva u skladu sa Standardima i normativima;

d) ako postoji opravdanost osnivanja, odnosno ako postoji društvena potreba osnivanja predškolske ustanove na tom području, imajući u vidu postojeću mrežu predškolskih ustanova.

(2) Ministar imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uvjeta za osnivanje predškolske ustanove.

(3) Komisija je dužna sačiniti izvještaj sa mišljenjem o ispunjenosti uvjeta za osnivanje predškolske ustanove.

Član 22

(Uvjeti za početak rada)

(1) Novoosnovana predškolska ustanova može početi sa radom na osnovu rješenja Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o ispunjavanju uvjeta iz člana 21. ovog Zakona.

(2) Predškolska ustanova iz stava (1) ovog člana upisuje se u Registar predškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo.

(3) Predškolska ustanova upisuje se u sudski registar tek nakon upisa u registar Ministarstva i danom upisa stiče svojstvo pravnog lica.

Član 23

(Organizacione forme ustanove)

(1) U predškolskoj ustanovi, sa stanovišta programa koji se u njoj realiziraju, predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruju se u okviru slijedećih formi:

a) programa njege i odgojno-obrazovnog rada za djecu od šest mjeseci do navršene treće godine života;

b) programa odgojno-obrazovnog rada za djecu od navršene tri godine do obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje;

c) programa obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje do polaska u osnovnu školu.

(2) Predškolska ustanova se može organizirati i registrirati za realizaciju jednog ili više programa iz stava (1) ovog člana.

(3) U slučajevima kada se za djecu predškolskog uzrasta sa posebnim potrebama ne može organizirati odgojno- obrazovni rad u predškolskoj ustanovi, taj rad se može djelimično ili u cjelini obavljati u ustanovama koje mogu zadovoljiti odgojno-obrazovne i razvojne potrebe ove djece i omogućiti produženi stručni tretman u okviru kompenzacionih i rehabilitacionih razvojnih programa.

(4) Djeca bez roditeljskog staranja uključuju se u ustanove internatskog tipa u kojima su obezbijeđeni uvjeti za njihovu njegu, zaštitu, odgoj i obrazovanje.

Član 24

(Statusne promjene i prestanak rada)

(1) Na osnivanje, rad, statusne promjene i prestanak rada predškolske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) U slučaju prestanka rada predškolske ustanove, osnivač je dužan da djeci upisanoj u predškolsku ustanovu omogući nastavak započetog predškolskog odgoja i obrazovanja u drugoj predškolskoj ustanovi.

POGLAVLJE V. PROGRAMI

Član 25

(Zajednička jezgra programa)

(1 Programi predškolskog odgoja i obrazovanja zasnivaju se na načelima Deklaracije Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Konvencije o pravima djeteta, posebno u pogledu zaštite djece od svireposti i nemara, te postupaka koji mogu dovesti do bilo koje vrste diskriminacije u pogledu prava djeteta i njegovog najboljeg interesa.

(2) U svim predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo uspostavit će se i primjenjivati zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama.

Član 26

(Vrste programa)

(1) U predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo pored obaveznog programa iz člana 17. ovog Zakona realiziraju se i slijedeći programi:

a) cjeloviti razvojni programi;

b) specijalizirani programi (svi programi koji zadovoljavaju potrebe djece i roditelja);

c) interventni, kompenzacioni, rehabilitacioni;

d) programi jačanja roditeljskih kompetencija;

e) obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu;

f) programi za djecu državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

(2) Programe iz stava (1) tačke a), c), d), e) i f) donosi ministar, a programe iz tačke b) donosi ministar na prijedlog predškolske ustanove.

(3) Svi programi iz stava (1) ovog člana koji se realiziraju za djecu uzrasta od četiri do šest godina mogu se realizirati i po kombinovanom ili online modelu, u izuzetnim okolnostima i na osnovu odluke ministra.

Član 27

(Cjeloviti razvojni program)

(1) Cjeloviti razvojni program je program koji osigurava povoljne uvjete za cjelovit razvoj djeteta od 6 mjeseci do polaska u školu jer:

a) utiče na kompletan psihofizički rast i razvoj predškolskog djeteta;

b) osigurava najpovoljnije uvjete za njegov rast i razvoj;

c) utiče na sigurnost i sreću djeteta;

d) utiče na smanjenje stepena mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja u narednim razvojnim fazama;

e) utiče na kasniju uspješnost djece u školi i životu;

f) sva djeca imaju koristi od kvalitetnog predškolskog odgoja, a pogotovo djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih sredina;

g) ublažava, otklanja negativne socio - ekonomske kulturne, zdravstvene i druge uticaje, (koliko je više moguće).

(2) Strukturu cjelovitog razvojnog programa iz stava (1) ovog člana čine:

- program njege i odgojnog rada sa djecom od 6 mjeseci do navršene 3 godine života;

- program odgojno obrazovnog rada za djecu u 4-toj godini života;

- program odgojno obrazovnog rada za djecu u 5-toj godini života;

- obavezni odgojno-obrazovni program za djecu u 6-toj godini života (član 17. ovog Zakona);

- program podsticanja razvoja za djecu kod kojih je razvoj usporen.

(3) Cjeloviti razvojni program obavezno se ostvaruje u ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja, u ustanovi socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja ili u drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se radi sa djecom predškolskog uzrasta.

(4) U izuzetnim okolnostima cjeloviti razvojni programi iz stava (2) ovog člana se, u skladu sa mogućnostima za djecu u godini pred polazak u školu, mogu realizovati i u vrijeme pohađanja predškolske ustanove po kombinovanom i online modelu.

Član 28

(Specijalizirani programi)

(1) Specijalizirani programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže kontinuirane ili povremene aktivnosti koje se mogu organizirati jednom ili više puta u sedmici u trajanju od jednog, dva, ili više sati u skladu sa potrebama i interesom porodice i djeteta.

(2) Specijalizirani programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže odgojno-obrazovni rad iz muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke, vjerske i drugih oblasti, koji su u funkciji zadovoljavanja posebnih, odnosno dodatnih interesovanja i sklonosti djeteta.

Član 29

(Interventni, kompenzacioni i rehabilitacioni programi)

(1) Interventnim, kompenzacionim i rehabilitacionim programima predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaj, stručni kadar, obim, oblici i metodologija odgojno-obrazovnog rada sa djecom koja imaju smetnje u psihičkom i tjelesnom razvoju, traumatiziranom djecom, djecom tjelesno ili mentalno oboljelih roditelja, djecom društveno neprilagođenih roditelja, djecom neudatih majki ili napuštenih majki, djecom bez roditeljskog staranja, djecom iz porodica ugroženog socijalnog i društvenog stanja, djecom izbjeglih i raseljenih lica, djecom studentskih porodica od šest mjeseci do navršene treće godine života, od navršene tri godine do obaveznog uključivanja u obavezno predškolsko obrazovanje i djecom uključenom u obavezno predškolsko obrazovanje do polaska u osnovnu školu.

(2) Interventni, kompenzacioni i rehabilitacioni programi se uz cjeloviti razvojni program izvode u svim predškolskim ustanovama zavisno od potreba djece, naročito u posebnim ustanovama i ustanovama internatskog tipa za smještaj djece bez roditeljskog staranja.

Član 30

(Programi jačanja roditeljskih kompetencija)

(1) Jačanje roditeljskih kompetencija u oblasti brige i poticanja ranog razvoja djeteta zahtijeva kontinuiranu i intenzivnu afirmaciju roditeljske uloge, programiranu edukaciju roditelja i korištenje svih potencijala roditelja u predškolskom odgoju i obrazovanju u okviru programa koji obuhvataju slijedeće sadržaje:

a) Edukativni;

- razvojne karakteristike i potrebe djeteta predškolske dobi,

- djelotvorni i nedjelotvorni odgojni postupci,

- prevencija poremećaja u ponašanju,

- ovisnosti i roditeljsko ponašanje,

- uticaj zaposlenosti i nezaposlenosti na roditeljstvo.

b) Informativni;

1) informiranje i dostupnost pravne pomoći,

2) mjere socijalne zaštite,

3) informiranje i dostupnost programa zapošljavanja,

4) mjere zdravstvene zaštite za djecu sa posebnim potrebama.

c) Promotivni - promocija odgoja za mir, nenasilno rješavanje sukoba, solidarnost i toleranciju.

(2) Programi jačanja roditeljskih kompetencija trebaju biti u funkciji:

a) razvoja svijesti o važnosti uloge roditelja u porodičnom i vanporodičnom odgoju djeteta predškolskog uzrasta;

b) informiranja i stručne pomoći roditeljima u razvoju i odgoju djeteta;

c) stjecanja znanja i vještina važnih za pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje potreba djeteta i za odgovarajuće poticaje razvoja djeteta;

d) osposobljavanje roditelja za jače angažiranje u vanporodičnim programima, društvenim zbivanjima i akcijama, javnim akcijama i raspravama vezanim za brigu o djeci i poticanje razvoja djeteta.

(3) Programi jačanja roditeljskih kompetencija odnose se na slijedeće oblasti:

a) zaštitu i unapređivanje zdravlja djeteta;

b) brigu, njegu i ishranu;

c) zaštitu prava djeteta;

d) porodični i vanporodični odgoj i poticanje razvoja djeteta;

e) odgoj i razvoj talentirane djece;

f) snalaženje i funkcioniranje u, za dijete, posebnim životnim situacijama;

g) odgoj i poticanje razvoja djece rođene sa faktorima rizika;

h) rehabilitacija i integracija djece s teškoćama u razvoju i sl.

(4) Programe jačanja roditeljskih kompetencija donosi ministar.

Član 31

(Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu)

(1) Program za djecu pred polazak u školu je obavezan program za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

(2) Program iz stava (1) ovog člana donosi ministar, koji je usklađen sa zajedničkom jezgrom programa, donosi ministar.

Član 32

(Programi za djecu državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu)

(1) Programi za djecu državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu je program koji se oslanja na općeprihvaćene, univerzalne vrijednosti demokratskog društva, specifične, nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije naše države i države u kojoj žive.

(2) Programi iz stava (1) ovog člana čine i razvojno-primjereni sadržaji posebno iz slijedećih obrazovnih oblasti:

- razvoj govora (bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika);

- upoznavanje kulturno-religijske tradicije naroda Bosne i Hercegovine;

- muzički odgoj.

POGLAVLJE VI. ODGAJATELJI I OSTALI ZAPOSLENICI

Član 33

(Zaposlenici)

(1) Upošljavanje lica u predškolskim ustanovama se vrši putem javnog konkursa.

(2) Izuzetno, zaposlenici mogu biti angažirani na određeni vremenski period i bez javnog konkursa u skladu sa Zakonom o radu.

(3) Stepen stručne spreme zaposlenika i ostali uvjeti za obavljanje rada predškolskih ustanova, bliže se definiraju Standardima i normativima, zajedničkim jezgrama i programima za predškolski odgoj i obrazovanje.

Član 34

(Asistenti i volonteri)

(1) U realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada uz odgajatelja mogu učestvovati i lica sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom odgojno-obrazovnog i medicinskog smjera u svojstvu asistenta i volontera.

(2) Licima bez radnog iskustva predškolska ustanova može omogućiti volonterski rad.

(3) Asistenti i volonteri ne mogu samostalno voditi odgojnu grupu.

(4) Volonterski rad u predškolskoj ustanovi traje najmanje šest mjeseci, a najduže jednu godinu i po završetku volonterskog staža volonter može polagati stručni ispit.

(5) Predškolska ustanova je dužna izdati rješenje o volonterskom stažu i odrediti mentora, koji će ga pripremati za polaganje stručnog ispita.

Član 35

(Pedagoško-psihološki poslovi)

(1) Za obavljanje pedagoško-psiholoških poslova predškolska ustanova ima pedagoga ili pedagoga-psihologa i psihologa, zavisno od veličine predškolske ustanove i broja djece, u skladu sa Standardima i normativima.

(2) Zaposlenici iz stava (1) ovog člana obavezni su odgajatelju pružiti stručnu pomoć, na njegov zahtjev.

Član 36

(Realizatori kompenzacionih programa)

Kompenzacionim programom, u zavisnosti od uzrasta i stepena smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju djece i programom produženog stručnog tretmana utvrđuje se odgovarajući profil i stepen stručne spreme osoblja za rad sa određenom kategorijom djece.

Član 37

(Zdravstveni pregledi)

(1) Odgajatelji i druga stručna lica moraju biti zdravstveno pregledani do početka školske godine za tu godinu.

(2) Ukoliko postoje razlozi za opravdanu sumnju u rezultate zdravstvenog pregleda zaposlenika, rukovodilac predškolske ustanove može uputiti zaposlenika na ponovni zdravstveni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

(3) Lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti ili ima psihičke poremećaje ne može obavljati odgojno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi, sve dok traju navedene okolnosti.

(4) Ako se u toku godine ustanovi da je odgajatelj ili drugo stručno lice oboljelo od zarazne ili duševne bolesti, ima psihičke poremećaje ili konzumira alkohol ili opijate, biće udaljeno iz odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi.

(5) Pravilima ustanove se bliže određuje postupak prema takvom licu i njegov dalji radni status.

(6) Odredbe stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju i na druge zaposlenike predškolske ustanove.

Član 38

(Pripravnici)

(1) Odgajatelji i druga stručna lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u predškolskoj ustanovi imaju status pripravnika.

(2) Pripravnički rad u predškolskoj ustanovi traje najmanje šest mjeseci, a najviše jednu godinu, i po završetku pripravničkog staža pripravnik je obavezan položiti stručni ispit.

(3) Predškolska ustanova je dužna pripravniku izdati rješenje o pripravničkom stažu sa rokom polaganja stručnog ispita i odrediti mentora koji će ga pripremati za ispit.

(4) Ako pripravnik u predškolskoj ustanovi ne položi stručni ispit u roku naznačenom u rješenju, prestaje mu pripravnički staž u toj predškolskoj ustanovi.

(5) Pripravnik na kojeg se odnosi stav (4) ovog člana može započeti pripravnički rad u drugoj predškolskoj ustanovi.

(6) Stručni ispit polaže se pred stručnom komisijom koju imenuje ministar.

(7) Program stručnog ispita, sastav komisije, način polaganja, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu i vođenje evidencije o stručnom ispitu bliže se reguliše propisom koji donosi ministar.

Član 39

(Ocjenjivanje i napredovanje zaposlenika)

Rad zaposlenika ocjenjuje se na osnovu Pravilnika koji donosi ministar. Sastavni dio Pravilnika su kriteriji kojima se definiše napredovanje i sticanje posebnih zvanja odgajatelja i stručnih saradnika.

POGLAVLJE VII. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

Član 40

(Nadzor)

(1) Stručni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada predškolskih ustanova vrši Ministarstvo na način predviđen zakonom.

(2) Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad organizacijom i izvođenjem odgojno- obrazovnog rada, radom odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama.

(3) Stručni nadzor nad radom predškolske ustanove (u daljnjem tekstu: stručni nadzor) obuhvata:

a) praćenje primjene i realizacije planova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja;

b) ostvarivanje zadataka, ciljeva, sadržaja, obima, oblika i metoda odgojno-obrazovnog rada;

c) praćenje i ocjenjivanje rada odgajatelja i stručnih saradnika;

d) pružanje stručne pomoći odgajateljima i stručnim saradnicima u planiranju, programiranju i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi.

(4) Stručni nadzor nad radom predškolske ustanove Ministarstvo vrši putem Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, a izvještaj o izvršenom nadzoru dostavlja Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora.

(5) Pravilnik o stručnom nadzoru donosi ministar.

(6) Nadzor nad zakonitošću rada predškolske ustanove vrši Prosvjetna inspekcija u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o prosvjetnoj inspekciji.

(7) Predškolska ustanova dužna je da omogući nesmetano vršenje nadzora i uvid u dokumentaciju i evidenciju koja se vodi u predškolskoj ustanovi.

Član 41

(Godišnji programi rada i izvještaji o radu)

(1) Predškolske ustanove obavezne su da donose godišnje programe rada.

(2) Godišnje programe rada, na prijedlog vijeća odgajatelja, usvaja upravni odbor predškolske ustanove i dostavlja do kraja septembra tekuće godine Ministarstvu i nadležnom organu općine.

(3) Izvještaji o radu za proteklu školsku godinu razmatraju se i usvajaju po istom postupku kao i programi rada, i najkasnije do 30. septembra tekuće godine prosljeđuju se osnivaču, Ministarstvu i nadležnom organu općine na razmatranje i usvajanje.

(4) Izvještaji o radu predškolskih ustanova u prvom polugodištu razmatraju se po istom postupku kao i godišnji izvještaji, a dostavljaju se do 31. januara tekuće godine Ministarstvu, i nadležnom organu općine na razmatranje i usvajanje.

POGLAVLJE VIII. STRUČNI ORGANI

Član 42

(Stručni organi)

Stručno vijeće odgajatelja i stručni aktivi su stručni organi u predškolskim ustanovama.

Član 43

(Stručno vijeće odgajatelja)

(1) Stručno vijeće odgajatelja čine svi zaposlenici koji učestvuju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, a obavlja sljedeće poslove:

a) prati i analizira organizaciju i realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada;

b) utvrđuje program stručnog usavršavanja odgajatelja i medicinskih sestara i prati njegovu realizaciju;

c) razmatra i utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada;

d) razmatra i daje primjedbe na izvještaje o radu stručnih tijela, komisija, odbora i aktiva;

e) formira, prati i analizira rad stručnih tijela, komisija, odbora i aktiva;

f) kandiduje predstavnika upravnog odbora;

g) predlaže i prati realizaciju saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

(2) Stručnim vijećem iz stava (1) ovog člana rukovodi direktor predškolske ustanove.

Član 44

(Stručni aktivi)

(1) Stručni aktiv čine zaposlenici koji učestvuju u neposrednom odgojno obrazovnom radu po uzrasnim grupama u kojima se realizira odgojno-obrazovni proces, a obavlja slijedeće poslove:

a) prati cjelokupan razvoj i aktivnost djece i predlaže mjere za njihovu uspješnost;

b) stara se o usklađivanju rada istih uzrasnih grupa;

c) preduzima mjere za uspješnu realizaciju programa u svom aktivu.

(2) Stručnim aktivom rukovodi predsjednik aktiva izabran na stručnom vijeću odgajatelja.

POGLAVLJE IX. ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I NADZORA

Član 45

(Organ upravljanja rukovođenja i nadzora)

(1) Organ upravljanja u predškolskoj ustanovi je upravni odbor.

(2) Organ rukovođenja je direktor predškolske ustanove.

(3) Organ kontrole poslovanja u predškolskoj ustanovi je nadzorni odbor.

Član 46

(Organ upravljanja)

(1) Broj članova upravnog odbora određuje se osnivačkim aktom u skladu sa Zakonom, a sačinjavaju ga predstavnici osnivača, Ministarstva, roditelja, odnosno staratelja (u daljnjem tekstu: roditelja) i stručnih saradnika predškolske ustanove.

(2) Predsjednika i članove upravnog odbora predškolske ustanove kao ustanove imenuje i razrješava osnivač, a predsjednika i članove upravnog odbora predškolske ustanove kao javne ustanove, imenuje i razrješava Vlada.

(3) Upravni odbor predškolske ustanove kao javne ustanove kojoj je osnivač Kanton broji pet članova, a sačinjavaju ga jedan predstavnik kojeg imenuje Ministarstvo, dva predstavnika roditelja djece i dva predstavnika iz reda zaposlenika predškolske ustanove.

(4) Upravni odbor po svom sastavu treba da odražava nacionalnu strukturu zajednice u kojoj predškolska ustanova djeluje.

(5) Način rada upravnog odbora regulirat će se poslovnikom o radu.

(6) Članovi upravnog odbora biraju se na period od 4 godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

(7) Ministar donosi Pravilinik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova.

Član 47

(Poslovi upravnog odbora)

Upravni odbor predškolske ustanove, pored poslova utvrđenih Zakonom, obavlja i slijedeće poslove:

a) donosi pravila ustanove;

b) imenuje i razrješava direktora;

c) donosi planove rada i razvoja;

d) donosi godišnji program rada;

e) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;

g) donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove;

h) odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;

i) rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem;

j) odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove;

k) odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove;

l) donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor zaposlenika;

m) odlučuje o žalbama po konkursu;

n) odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;

o) podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove;

p) razmatra plan upisa djece;

r) razmatra rezultate predškolskog odgoja i obrazovanja;

s) odlučuje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenika prema djeci;

t) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove.

Član 48

(Direktor predškolske ustanove)

(1) Direktora predškolske ustanove kao ustanove, imenuje i razrješava upravni odbor predškolske ustanove, na osnovu javnog konkursa uz saglasnost osnivača.

(2) Direktora predškolske ustanove kao javne ustanove, imenuje i razrješava upravni odbor predškolske ustanove, na osnovu javnog konkursa, na prijedlog Ministarstva i uz saglasnost Vlade.

(3) Direktor predškolske ustanove imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

(4) Za direktora predškolske ustanove može biti imenovano lice koje, osim općih uslova, ima najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, fakultet humanističkog smjera ili fakultet društvenog smjera.

(5) Lice koje se imenuje za direktora predškolske ustanove mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva, a naročito se ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi. Potrebno radno iskustvo podrazumijeva rad na poslovima odgoja i obrazovanja sa VII ili VI stepenom stručne spreme i položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Član 49

(Poslovi direktora)

Direktor predškolske ustanove pored poslova i zadataka utvrđenih zakonom obavlja i slijedeće poslove:

a) predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u okviru godišnjeg programa rada i preduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje;

b) na prijedlog Komisije za izbor zaposlenika ustanove vrši izbor i postavljenje zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu odnosno donosi rješenja o prestanku ugovora o radu;

c) odlučuje o raspoređivanju zaposlenika predškolske ustanove na poslove i zadatke;

d) prati i usmjerava rad odgajatelja i ostalih zaposlenika predškolske ustanove;

e) izvršava odluke upravnog odbora i podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, upravnom odboru predškolske ustanove, osnivaču, Ministarstvu, koje vrši stručni nadzor;

f) vrši i druge poslove predviđene zakonom i pravilima predškolske ustanove.

Član 50

(Nadzorni odbor)

(1) Predsjednika i članove nadzornog odbora predškolske ustanove, koja nije javna ustanova, imenuje i razrješava osnivač, a predsjednika i članove nadzornog odbora predškolske ustanove kao javne ustanove, imenuje i razrješava Vlada.

(2) Broj članova nadzornog odbora predškolske ustanove kao ustanove utvrđuje se pravilima predškolske ustanove u skladu sa ovim Zakonom, a sačinjavaju ga predstavnik osnivača, Ministarstva i stručnih radnika predškolske ustanove.

(3) Nadzorni odbor predškolske ustanove kao javne ustanove ima tri člana, a sačinjavaju ga predstavnik Ministarstva koji je ujedno i predsjednik, predstavnik općine na čijem području se nalazi predškolska ustanova i predstavnik stručnih radnika predškolske ustanove.

(4) Pored poslova i zadataka utvrđenih zakonom, nadzorni odbor ustanove vrši posebno kontrolu finansijsko- materijalnog poslovanja.

Član 51

(Vijeće roditelja)

(1) Predškolska ustanova ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu.

(2) Vijeće roditelja bira predsjednika većinom glasova vijeća roditelja, a prvu sjednicu saziva direktor predškolske ustanove.

(3) Način i procedura osnivanja i rada vijeća roditelja utvrđuje se pravilima predškolske ustanove.

(4) Opće aktivnosti vijeća roditelja su:

- promoviranje interesa zajednice u kojoj se predškolska ustanova nalazi i interesa predškolske ustanove u toj zajednici;

- prezentiranje stavova roditelja upravnom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;

- podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu predškolske ustanove;

- obavještavanje upravnog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu upravnog odbora ili druge zainteresirane strane;

- predlaganje predstavnika roditelja za člana upravnog odbora;

- učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi;

- razvijanje komunikacije i odnosa između djece, odgajatelja, roditelja i zajednice;

- poboljšanje uvjeta rada predškolske ustanove;

- druge aktivnosti koje su od općeg interesa za predškolsku ustanovu.

POGLAVLJE X. OPĆA AKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE, EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 52

(Pravila)

(1) Predškolska ustanova ima pravila predškolske ustanove koja donosi upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, kao osnovni opći akt predškolske ustanove.

(2) Pravilima predškolske ustanove, pored pitanja utvrđenih ovim Zakonom uređuju se i pitanja koja se odnose na:

- utvrđivanje vrste, oblika i organizacije odgojno- obrazovnog rada predškolske ustanove;

- način ostvarivanja javnosti rada, posebno o programima koji se realiziraju u predškolskoj ustanovi;

- prijem djece u predškolsku ustanovu;

- saradnja sa roditeljima djece upisane u predškolsku ustanovu;

- uvjete za izbor stručnih radnika i ostalih zaposlenika predškolske ustanove;

- način donošenja kućnog reda predškolske ustanove;

- sadržaje i oblike društvene, kulturne, vjerske i sportske aktivnosti predškolske ustanove prema društvenoj sredini, koji se detaljno razrađuju u godišnjim programima rada;

- opće akte koji se donose u predškolskoj ustanovi, kao i načinu njihovog donošenja.

Član 53

(Obaveza vođenja evidencije i dokumentacije)

(1) U predškolskoj ustanovi se, u elektronskom i/ili materijalnom obliku, vodi pedagoška dokumentacija i evidencija u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.

(2) Direktor, pomoćnik direktora, odgajatelji i stručni saradnici su obavezni uredno i blagovremeno voditi dokumentaciju i evidenciju i odgovorni su za ažurnost njihovog vođenja.

Član 53a

(Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju)

(1) S ciljem efikasnog funkcioniranja odgojnog sistema evidencija u elektronskom obliku iz člana 53. ovog zakona vodi se kroz sistem "Electronic Management Information System (u daljem tekstu: EMIS), koji uspostavlja i kojim upravlja Ministarstvo.

(2) EMIS je sistem za prikupljanje, obradu i generisanje statističkih izvještaja, a sastoji se od dva nivoa baza podataka:

a) baza predškolske ustanove, za čiji rad je zaduženo EMIS odgovorno lice u predškolskoj ustanovi koje brine o njegovom funkcioniranju i

b) ministarska baza za čiji rad je zaduženo EMIS odgovorno lice u Ministarstvu.

(3) Ministarsku bazu podataka čine objedinjene baze svih predškolskih ustanova koje se vode kao pojedinačne baze podataka.

(4) Obrada ličnih podataka u EMIS sistemu vrši se uz korištenje obaveznih mjera tehničke zaštite, koje uključuju pohranu u bazu podataka i pristup serveru, preko mreže kontrolirane sa firewall-om. Podaci o prenosu od udaljenih korisničkih računara do servera i obratno zaštićeni su od prisluškivanja i izmjene. Zaštita se provodi upotrebom kriptografije, upotrebom HTTPS protokola i alternativno upotrebom VPN mreža.

Član 53b

(Evidencija o djetetu)

(1) Evidenciju o djetetu čine podaci o njegovom identitetu (lični podaci o identitetu roditelja, obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom statusu) uspjehu djeteta, te podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci.

(2) Lični podaci o djetetu iz stava (1) ovog člana su: ime i prezime učenika, jedinstveni matični broj, spol, datum rođenja, mjesto, općina i država rođenja, adresa, mjesto stanovanja, matični broj djeteta i državljanstvo.

(3) Lični podaci o roditelju učenika iz stava (1) ovog člana su: ime i prezime roditelja, adresa, mjesto, općina stanovanja, kontakt telefon i adresa elektronske pošte.

(4) Podaci o obrazovnom statusu učenika iz stava (1) ovog člana su podaci o vrsti ustanove i trajanju odgoja, organizaciji odgojnog rada, obaveznom programu u godini pred polazak u školu, cjelovitom razvojnom programu, interventnom, kompenzacionom i rehabilitacionom programu, programu jačanja roditeljskih kompetencija, specijaliziranim programima, slobodnim aktivnostima i programima u kojima dijete učestvuje i izostancima.

(5) Podaci o zdravstvenom statusu djeteta iz stava (1) ovog člana, na osnovu dostavljenog izvoda iz medicinske dokumentacije, obrađuju se radi osiguranja posebnih odgojno - obrazovnih potreba djeteta i opšte dobrobiti djeteta, a to su sljedeći podaci: o zdravstvenom statusu djeteta (zdrav/bolestan), vrsti oboljenja, dijagnozi, terapiji, mjerama podrške i sl.

(6) Podaci kojima se određuje socijalni status roditelja djeteta su: podaci o uvjetima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvu, domu, da li dijete ima svoju sobu i drugim oblicima stanovanja), udaljenosti domaćinstva od predškolske ustanove, stanju porodice (broj članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, bračni status roditelja, njihov obrazovni nivo i zaposlenje), kao i podatak o primanju novčane socijalne pomoći i drugi podaci potrebni za utvrđivanje kriterija upisa djeteta u predškolsku ustanovu kao i kriterija za realizaciju programa sufinansiranja pohađanja predškolske ustanove.

Član 53c

(Evidencija o radnicima)

(1) Evidenciju o radnicima čine sljedeći podaci:

a) ime i prezime,

b) jedinstveni matični broj,

c) spol,

d) datum rođenja, mjesto, općina i država rođenja,

e) adresa, mjesto, općina i država stanovanja,

f) kontakt telefon,

g) adresa elektronske pošte,

h) nivo i vrsta obrazovanja,

i) o stručnom usavršavanju i stečenom zvanju,

j) o državljanstvu,

k) o vrsti radnog odnosa,

l) o načinu i dužini radnog angažovanja,

m) o stručnom ispitu,

n) o zaduženjima, radnom mjestu i fondu sati,

o) o plaćama,

p) učešću u radu organa i tijela škole, a u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Lični podaci iz stava (1) ovog člana obrađuju se za potrebe predškolske ustanove, Ministarstva i Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

Član 53d

(Način prikupljanja podataka za evidenciju)

(1) Lične podatke, koji se prikupljaju i obrađuju u EMIS-u, a potiču iz javnih isprava, dostavljaju predškolskoj ustanovi roditelji, odnosno radnici lično. Izuzetno, podatke iz javnih isprava škola ili Ministarstvo može pribaviti po službenoj dužnosti.

(2) Izuzetno, lični podaci koji se obrađuju u EMIS sistemu zavisno od prirode tih podataka mogu biti pribavljeni na propisanom obrascu EMIS, kao izjave i izjašnjenja roditelja.

(3) Na osnovu podataka unesenih u EMIS predškolska ustanova izdaje isprave.

Član 53e

(Obrada i kontrola podataka)

(1) Obradu i kontrolu podataka iz EMIS sistema za svaku predškolsku ustanovu vrši ovlašteno lice te ustanove.

(2) Obradu i kontrolu svih podataka iz EMIS sistema za sve predškolske ustanove vrše lica koja ovlasti ministar.

(3) Vrste, naziv, sadržaj obrazaca i način vođenja dokumentacije i evidencije u materijalnom i/ili elektronskom obliku definišu se u skladu sa pravilnikom iz člana 53. stav (1) ovog zakona.

Član 53f

(Vođenje evidencije)

(1) Evidencija se vodi na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti informacionog sistema EMIS, a u skladu sa ovim zakonom.

(2) Podaci u EMIS-u ažuriraju se na dan nastanka promjene, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Član 53g

(Rokovi čuvanja podataka)

(1) Elektronska evidencija sa ličnim podacima djeteta čuva se trajno.

(2) Podaci iz drugih evidencija čuvaju se pet godina.

Član 53h

(Svrha obrade i zaštite podataka)

(1) Svrha obrade podataka je obezbjeđivanje indikatora u odgoju i obrazovanju, radi praćenja efikasnog i kvalitetnog funkcioniranja odgojno-obrazovnog sistema, planiranja odgojne politike praćenja, proučavanja i unapređivanja odgojnog i obrazovnog nivoa djeteta, profesionalnog statusa i usavršavanja odgajatelja, rada obrazovnih ustanova, efikasnog finansiranja sistema odgoja i obrazovanja, povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i stvaranja osnova za provođenje istraživanja u oblasti odgoja i obrazovanja.

(2) Sve osobe koje dolaze u kontakt s podacima u informacionom sistemu upravljanja u odgoju i obrazovanju, odnosno podacima koji su u bazu uskladišteni moraju biti upoznati da dolaze u kontakt s podacima koji predstavljaju službenu tajnu, te da se moraju pridržavati Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11, 89/11 - Ispravka) i da svaka zloupotreba podataka iz baze podataka za sobom povlači odgovornost kao i sankcije u skladu sa zakonom.

(3) Za potrebe naučno-istraživačkog rada i prilikom izrade obrazovno-statističkih analiza, lični podaci koriste se i objavljuju na način kojim se obezbjeđuje zaštita identiteta učesnika odgojno-obrazovanog procesa.

(4) Podaci iz dokumentacije i evidencije moraju biti zaštićeni od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa, u skladu s odredbama zakona i pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u Kantonu, a kojeg donosi ministar najkasnije u roku od dvanaest mjeseci nakon usvajanja ovog zakona.

(5) Detaljnije upute o načinu prikupljanja podataka, osoblja koji su ovlašteni da koriste informacije sadržane u pojedinačnim datotekama, način snimanja i prijenosa ličnih podataka, način njihovog uništavanja nakon isteka roka čuvanja i druge postupke i mjere zaštite propisuje se pravilnikom iz stava (4) ovog člana.

(6) Ovlaštenje za pristup i nivoe pristupa podacima iz EMIS-a odobrava ministar.

POGLAVLJE XI. FINANSIRANJE

Član 54

(Sredstva koja obezbjeđuje osnivač)

(1) Osnivač predškolske ustanove obezbjeđuje sredstva potrebna za osnivanje, rad i sprovođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa Standardima i normativima.

(2) Osnivač osigurava:

a) plate i naknade zaposlenika;

b) materijalne troškove;

c) nabavku osnovne opreme i učila;

d) potrošni materijal za odgojno-obrazovni rad;

e) amortizaciju i tekuće investiciono održavanje objekata;

f) dio radno-igrovnog materijala (igračke i drugi osnovni didaktički materijal);

g) sredstva za stručno usavršavanje i doedukaciju zaposlenika.

Član 55

(Sredstva iz drugih izvora)

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja finansijski se mogu podržavati i na slijedeći način:

a) participacije roditelja djece;

b) legata, poklona, zavještanja i donacija;

c) drugih izvora.

Član 56

(Participacija korisnika usluga)

Sredstva za realiziranje kraćih i specijaliziranih programa rada i troškove ishrane djece obezbjeđuju korisnici usluga.

Član 57

(Obaveze Ministarstva obrazovanja i nauke)

(1) Ministarstvo ima obavezu da:

a) utvrđuje uvjete i donosi rješenje o početku rada predškolske ustanove;

b) osigura mrežu predškolskih ustanova za realiziranje programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja;

c) finansira realizaciju programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama;

d) vrši evaluaciju predškolskih programa rada.

(2) Ministarstvo ima obavezu da u skladu sa mogućnostima javnim predškolskim ustanovama osigura:

a) stručno usavršavanje kadrova u odgoju i obrazovanju;

b) sredstva za nabavku dijela didaktičkog materijala;

c) dio sredstava za realizairanje specijaliziranih programa rada;

d) unapređivanje predškolskih programa rada;

e) izdavačku djelatnost ustanove.

Član 58

(Obaveze Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice)

Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, saglasno Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sufinansira dio troškova za:

a) djecu kojoj je, u toku pedagoške godine, preminuo jedan ili oba roditelja;

b) djecu bez roditeljskog staranja;

c) djecu sa posebnim potrebama;

d) djecu invalida;

e) djecu civilnih žrtava rata;

f) djecu nezaposlenih roditelja;

g) djecu samohranih roditelja;

h) djecu korisnika socijalnih primanja;

i) djecu redovnih studenata.

Član 59

(Obaveze Ministarstva zdravstva)

(1) U okviru zdravstvene zaštite korisnika usluga u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja obezbjeđuje se:

a) sprovođenje preventivnih programa i programa zaštite i unapređivanja zdravlja djece;

b) prednost pri utvrđivanju postojanja zarazne bolesti i zaštite od nje;

c) redovno sprovođenje sanitarnih pregleda zaposlenih;

d) zdravstveni pregled djece u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite pred upis u predškolsku ustanovu.

(2) Ministravstvo zdravstva Kantona Sarajevo će osigurati u Budžetu Kantona Sarajevo, finansijska sredstva za preventivne programe i programe zaštite i unapređenja zdravlja djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, u smislu tačke a) stava (1) ovog člana, a implementaciju istih sprovodit će ove ustanove uz nadzor Ministarstva zdravstva.

(3) Finansijska sredstva za sanitarne preglede zaposlenih u smislu tačke b) stava (1) ovog člana osigurat će osnivač.

(4) Zdravstveni pregledi djece za upis u predškolske ustanove u smislu tačke c) stava (1) ovog člana osigurat će se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Član 60

(Obezbjeđivanje sredstava)

(1) Iz budžeta osnivača obezbjeđuju se sredstva za razvoj djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje odjeljenja predškolskih ustanova u bolnicama, odjeljenja za djecu sa posebnim potrebama pri odgovarajućim zavodima, za djecu nacionalnih manjina, kao i subvencije za cijenu grijanja, komunalija, vode, električne energije, PTT usluga i RTV takse.

(2) Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dužni su posebnim kriterijima utvrditi način osiguravanja i iznos sredstava koje obezbjeđuju za nesmetan, funkcionalan i efikasan rad predškolskih ustanova kao javnih ustanova u skladu sa ovim Zakonom i realnim mogućnostima.

Član 61

(Sredstva za djecu bez roditeljskog staranja u ustanovama internatskog tipa i djecu iz hraniteljskih porodica)

Smještaj djece u predškolske ustanove za djecu bez roditeljskog staranja u ustanovama internatskog tipa i djecu iz hraniteljskih porodica finansira se iz budžeta osnivača u skladu sa obavezama iz članova 57, 58, i 59. ovog Zakona.

POGLAVLJE XII. ZAŠTITA PRAVA

Član 62

(Zaštita prava i prijave za kršenje Zakona)

Prijave za kršenje principa definisanih ovim Zakonom, kao i pokretanje disciplinskog postupka lica koja se ponašaju suprotno ovom Zakonu provode se u skladu sa članom 49. i 50. Okvirnog zakona.

POGLAVLJE XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 63

(Kazne za prekršaj)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako:

a) otpočne s radom prije nego što je upisana u oba registra (član 22. Zakona);

b) ne omogući zatečenoj djeci nastavak započetog predškolskog odgoja i obrazovanja (član 24. Zakona);

c) realizira programe po nastavnom planu koji nije donio nadležni organ (čl. 17. i 26. Zakona);

d) ne ostvaruje obavezni, cjeloviti razvojni i kompenzacioni program (čl. 17. 27. i 28. Zakona);

e) primi na boravak dijete bez ljekarskog uvjerenja (član 18. Zakona);

f) se ne pridržava općih akata koji se donose u predškolskoj ustanovi, kao i načina njihovog donošenja (član 52. Zakona).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u predškolskoj ustanovi, novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

Član 64

(1) Novčanom kaznom od 500 do 2. 000 KM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako:

a) djeca u toku dana imaju duži obavezni program (član 17. Zakona);

b) ne donese i/ili ne dostavi godišnji program rada i izvještaje o radu predškolske ustanove (član 41. Zakona);

c) ne organizira ljekarski pregled uposlenika (član 37. Zakona);

d) ne vrši ocjenjivanje zaposlenika (član 39. Zakona);

e) onemogući nesmetano i potpuno obavljanje nadzora (član 40. Zakona);

f) ne vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju i uredno i blagovremeno ne upisuje sve podatke (član 53. Zakona).

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice predškolske ustanove novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Član 65

(Kazne za prekršaj roditelja odnosno staratelja djeteta)

(1) Novčanom kaznom od 500 KM kaznit će se za prekršaj roditelj odnosno staratelj djeteta ako ne upiše dijete u predškolsku ustanovu u godini pred polazak u osnovnu školu, odnosno ako dijete redovno ne pohađa program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (član 17. ovog Zakona) pod uvjetom da su stvorene sve pretpostavke za realizaciju ovog programa.

(2) Ukoliko ni poslije izvršene kazne roditelj ili staratelj ne izvrši obavezu iz člana 17. ovog Zakona, kazne se ponavljaju.

Član 66

(Valuta plaćanja kazne za prekršaj)

Novčane kazne izrečene za prekršaj čl. iz 63. i 64. ovog Zakona izriču se i plaćaju u valuti Bosne i Hercegovine, utvrđenoj Zakonom o valuti, po srednjem kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

(Obaveza donošenja ostalih propisa i akata)

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

a) Standarde i normative;

b) kriterije o finansiranju predškolskih ustanova.

(2) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

a) programe odgojno-obrazovnog rada u skladu sa ovim Zakonom;

b) propis o postupku utvrđivanja uslova, sadržaju i načinu vođenja Registra;

c) propis o načinu vođenja pedagoške i ostale evidencije i dokumentacije;

d) propis o ocjenjivanju i stručnom usavršavanju medicinskog osoblja, odgajatelja i ostalih stručnih kadrova koji rade u odgojno-obrazovnom procesu;

e) propis o stručnom nadzoru;

f) propis o polaganju stručnih ispita;

g) metodologija izrade godišnjeg programa rada predškolske ustanove.

(3) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti metodologiju rada predškolskih ustanova po kombinovanom i online modelu.

Član 68

(Prelazak na obavezno predškolsko obrazovanje)

(1) Obavezno predškolsko obrazovanje za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu u skladu sa ovim Zakonom otpočet će školske 2010./2011. godine.

(2) U Budžetu za 2010. godinu će se planirati sredstva za stvaranje uvjeta za uvođenje obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Član 69

(Prelazni period za uspostavljanje stručnih/kadrovskih standarda)

(1) Zaposlenici koji imaju srednju ili višu stručnu spremu, a na dan stupanja na snagu ovog Zakona su zatečeni na poslovima odgajatelja i imaju najmanje 20 godina staža mogu i dalje obavljati te poslove.

(2) Zaposlenici koji imaju srednju ili višu stručnu spremu a na dan stupanja na snagu ovog Zakona su zatečeni na poslovima odgajatelja i imaju manje od 20 godina staža mogu nastaviti rad na poslovima odgajatelja u periodu ne dužem od 4 godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Period od 4 godine je predviđen za stjecanje odgovarajuće stručne spreme VII stepena složenosti.

(3) Osnivač predškolske ustanove je dužan obezbijediti sredstva za sufinansiranje troškova doškolovavanja odgajatelja iz stava (2) ovog člana.

Član 70

(Usklađivanje akata i organizacije)

(1) Predškolske ustanove su dužne da svoja pravila, organizaciju i djelatnost usklade sa odredbama ovog Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Predškolske ustanove koje su registrirane na području Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/98, 9/00, 18/02) dužne su izvršiti reverifikaciju uvjeta rada u skladu sa ovim Zakonom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 71

(Prestanak važenja prethodnog zakona)

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje sa primjenom Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/98, 9/00, 18/02).

Član 72

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".