ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 10/2017 - ispr., 19/2017, 20/2018 i 22/2019)

 

DIO I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

DIO II - KOMUNALNE DJELATNOSTI

Član 2

(Značenje pojmova komunalnih djelatnosti)

(1) Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području Kantona, kao i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina na području Kantona (u daljem tekstu: općina) kada je to propisano ovim zakonom.

(2) Komunalne djelatnosti dijele se na:

a) komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje;

b) komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

(3) Pod pojmom komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalni proizvodi i usluge koje se mogu izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

(4) Pod pojmom komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se komunalni proizvod i usluga koju nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

Član 3

(Komunalna potrošnja)

(1) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

a) snabdijevanje pitkom vodom;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) snabdijevanje prirodnim gasom;

d) snabdijevanje toplotnom energijom;

e) obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

g) odlaganje komunalnog otpada;

h) održavanje i organizacija javnih parking prostora i javnih garaža;

i) obavljanje pogrebnih poslova;

j) tržnice i pijace na malo.

(2) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

a) odvođenje atmosferskih voda;

b) održavanje čistoće na javnim površinama;

c) održavanje javnih površina;

d) održavanje grobalja;

e) održavanje javne rasvjete;

f) obavljanje kafilerijske usluge;

g) dekorisanje;

h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

i) održavanje javnih satova.

Član 4

(Pojmovi Komunalne potrošnje)

(1) Pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju se poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno centralni mjerač kod objekata kolektivnog stanovanja.

(2) Pod odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od priključka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, te odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.

(3) Pod snabdijevanjem prirodnim gasom podrazumijevaju se poslovi distribucije prirodnog gasa gasnom mrežom od glavnih mjerno - regulacionih stanica do uređaja za mjerenje protoka gasa, uključujući glavne mjerno-regulacione stanice i uređaje za mjerenje kod korisnika gasa, odnosno centralni mjerač kod objekata kolektivnog stanovanja.

(4) Pod snabdijevanjem toplotnom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije pare i tople vode mrežom do podstanice korisnika uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil koji se nalazi ispred ili u objektu, odnosno centralni mjerač utroška toplotne energije.

(5) Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika po linijama na području Kantona, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisom.

(6) Pod prikupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju podrazumijeva se prikupljanje, na za to određenim mjestima komunalnog otpada i njegovo odvoženje na uređena odlagališta.

(7) Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponiju, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima.

(8) Pod održavanjem i organizacijom javnih parking prostora i javnih garaža podrazumijevaju se poslovi održavanja organizacije prostora i objekata u kojima se pružaju usluge parkiranja i garažiranja motornih vozila.

(9) Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrlog lica do objekta mrtvačnice, odnosno groblja.

(10) Pod tržnicama i pijacama na malo podrazumijevaju se određeni zatvoreni i otvoreni prostori u državnoj svojini na kojem se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima, te uređivanje i održavanje ovih prostora.

(11) Pod odvođenjem atmosferskih voda podrazumijeva se odvođenje atmosferskih voda sa javno prometnih površina uređenom kanalskom mrežom.

(12) Pod održavanjem čistoće na javnim površinama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda.

(13) Pod održavanjem javnih površina podrazumijevaju se poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine, zelene površine stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješačke staze, zelene površine posebne namjene, ZOO vrtovi, površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru, zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema ako nije uređeno posebnim propisom, površine uz uređenu i neuređenu obalu rijeka i jezera ako nije uređeno posebnim propisom), javnih saobraćajnih površina (ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi i prilazi, prolazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrade, autobuska i tramvajska stajališta ako nije uređeno posebnim propisom) i drugih površina koje posebnim propisima budu utvrđene kao javne površine.

(14) Pod održavanjem grobalja podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i sl.) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica.

(15) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine.

(16) Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina i poslovi eutanazije životinja.

(17) Pod dekorisanjem se podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima.

(18) Pod održavanjem javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika podrazumijeva se uređivanje i održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika.

(19) Pod održavanjem javnih satova podrazumijeva se obezbjeđivanje funkcionisanja javnih satova na javnim površinama i objektima.

(20) Podzakonskim aktima bliže će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti.

DIO III - NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 5

(Javni interes komunalne djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.

(2) Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona.

(3) Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 3. ovog zakona, koje kao opšte korisne djelatnosti, predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizovanih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolisane od strane državne zajednice.

(4) Kanton, Grad, općine, pravna i fizička lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, obavezni su na osnovu ovog zakona i posebnih propisa:

a) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti;

b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;

c) poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

d) osigurati javnost i transparentnost rada.

DIO IV - OBEZBJEĐIVANJE I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 6

(Obezbjeđivanje komunalne djelatnosti)

Obavljanje komunalnih djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom u okviru svojih nadležnosti, obezbjeđuju Kanton, Grad i općine.

Član 7

(Obezbjeđenje komunalne djelatnosti od strane Kantona)

Kanton obezbjeđuje obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanje pitkom vodom putem centralnog vodovodnog sistema;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda putem centralnog kanalizacionog sistema;

c) snabdijevanje prirodnim gasom putem centralnog gasnog sistema;

d) snabdijevanje toplotnom energijom putem centralnog daljinskog sistema zagrijavanja;

e) obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

g) odlaganje komunalnog otpada na glavnu sanitarnu deponiju;

h) održavanje i organizacija javnih parking prostora i javnih garaža;

i) tržnice i pijace na malo;

j) odvođenje atmosferskih voda;

k) održavanje čistoće na javnim površinama;

l) održavanje javnih površina;

m) održavanje grobalja;

n) održavanje javne rasvjete.

Član 8

(Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti)

(1) Kanton može posebnim propisom povjeriti Gradu i općinama u cijelosti ili djelimično obezbjeđivanje i obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 7. ovog zakona.

(2) Grad i općine mogu utvrditi i druge djelatnosti lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima.

Član 9

(Obezbjeđenje komunalne djelatnosti od strane Grada i općina)

(1) Grad i općine u njegovom sastavu, kao i općine koje nisu u sastavu Grada, u okviru svog samoupravnog djelokruga, obezbjeđuju obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanje pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja, te crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama;

c) snabdijevanje toplotnom energijom van centralnog daljinskog sistema zagrijavanja;

d) obavljanje pogrebnih poslova;

e) održavanje grobalja lokalnog značaja;

f) kafilerijske usluge;

g) dekorisanje;

h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

i) održavanje javnih satova.

(2) Grad i općine u njegovom sastavu će posebnim propisom urediti međusobne odnose i druga pitanja u cilju obezbjeđivanja obavljanja komunalnih djelatnosti iz prethodnog stava.

Član 10

(Davaoci komunalnih usluga)

(1) Kanton, Grad i općine, u skladu sa utvrđenim nadležnostima u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona, obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti putem:

a) javnog preduzeća komunalnih djelatnosti;

b) privrednog društva.

(2) Kanton, Grad i općina mogu međusobno povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti iz svoje nadležnosti davaocima komunalnih usluga iz stava (1) ovog člana, koje je formirala druga jedinica lokalne samouprave u okviru Kantona ili Kanton.

Član 11

(Obavljanje komunalne djelatnosti od strane više subjekata)

Jednu komunalnu djelatnost, ako za to postoje tehnološki i ekonomski uslovi, istovremeno može obavljati više subjekata koji djeluju posredstvom različitih statusnih i ugovornih oblika, uz saglasnost Kantona, odnosno Grada, odnosno općina u okviru utvrđenih nadležnosti u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona i koordinaciju ministarstva nadležnog za komunalne djelatnosti Kantona, odnosno gradskih i općinskih službi za komunalne djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Član 12

(Koncesioniranje komunalnih djelatnosti)

Koncesioniranje komunalnih djelatnosti obavlja se u skladu sa Zakonom o koncesijama Kantona Sarajevo.

DIO V - USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVAOCI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 13

(Uslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti)

(1) Davaoci komunalnih usluga iz člana 10. ovog zakona moraju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti;

b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti;

c) da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti;

d) da obezbijede vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa;

e) da cijene komunalnih usluga obrazuju prema prema važećim propisima;

f) da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa;

g) da uspostave tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga;

h) da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenju komunalnih djelatnosti;

(2) Na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova iz stava (1) ovog člana, nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada i općine izdaje uvjerenje.

DIO VI - ODNOSI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Član 14

(Kvalitet i standard komunalne usluge)

(1) Davaoci komunalnih usluga dužni su pružati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo vršenje.

(2) Vlada Kantona je obavezna utvrditi standarde i usklađivati kvalitet i nivo komunalnih usluga u skladu sa visinom cijene.

Član 15

(Dužnost plaćanja komunalne usluge)

(1) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti cijenu za njeno vršenje u skladu sa članom 14. ovog Zakona.

(2) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu.

Član 16

(Uskraćivanje komunalne usluge)

(1) Komunalna usluga ne može se uskratiti korisniku osim ako:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa;

b) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod davaoca usluga;

c) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;

d) ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku;

e) neosnovano ometa druge korisnike usluga;

f) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način;

g) bez odobrenja davaoca komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;

h) onemogući ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektoru, pod uslovom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se isključenjem ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga;

(2) Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davaoci komunalnih usluga su dužni da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

(3) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

Član 17

(Regulisanje odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge)

Prava i obaveze između davaoca i korisnika komunalnih usluga regulisaće se ugovorom, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima iz člana 4. stav (2) ovog zakona.

Član 18

(Obavještenje korisnika o prekidu komunalne potrošnje)

Davaoci komunalnih usluga dužni su u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 19

(Prekid pružanja komunalne usluge)

(1) U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

(2) Nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine, po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da:

a) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usljed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

b) naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

c) preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;

d) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

DIO VII - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 20

(Sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti)

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se iz:

a) cijene za komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje;

b) cijene za komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje;

c) budžeta Kantona i općine;

d) drugih izvora po posebnim propisima.

POGLAVLJE I - CIJENA ZA KOMUNALNE USLUGE

Član 21

(Finansiranje komunalne djelatnosti)

(1) Iz cijene komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanje pitkom vodom;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) snabdijevanje prirodnim gasom;

d) snabdijevanje toplotnom energijom;

e) obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

g) odlaganje komunalnog otpada;

h) održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

i) obavljanje pogrebnih poslova;

j) tržnice i pijace na malo.

(2) Iz cijena komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) odvođenje atmosferskih voda;

b) održavanje čistoće na javnim površinama;

c) održavanje javnih površina;

d) održavanje grobalja;

e) održavanje (uključujući utrošak električne energije) javne rasvjete;

f) obavljanje kafilerijskih usluga;

g) dekorisanje;

h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

i) održavanje javnih satova.

Član 22

(Cijena komunalne usluge)

(1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže davalac komunalne usluge, na temelju detaljne kalkulacije, a u skladu sa odredbama člana 15.

(2) Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema na koji se odnosi, te troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge prema članu 37. stav (2) tačka a) i stavu (3) ovog zakona.

(3) U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija, koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava davaoca komunalne usluge i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi.

(4) Davalac komunalne usluge amortizaciju koristi za obnavljanje stalnih sredstava, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi prema programu na koji saglasnost daje Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

(5) Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

(6) Ukoliko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Kanton, Grad, odnosno općina.

(7) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davaocu komunalne usluge.

Član 23

(Obveznik plaćanja cjene komunalne usluge)

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika, odnosno upravitelj zgrade, ako je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine to pravo prenio na njih.

POGLAVLJE II - KOMUNALNA NAKNADA

Član 24

(Izvor sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju)

Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava uvodi se komunalna naknada.

Član 25

(Obaveznici plaćanja komunalne naknade)

(1) Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika.

(2) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovog člana, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.

(3) Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora.

Član 26

(Komunalna naknada kao javni prihod)

Komunalna naknada je javni prihod Kantona, Grada i općine, a u skladu sa utvrđenim nadležnostima u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

POGLAVLJE III - OSNOVE I MJERILA ZA ODREĐIVANJE KOMUNALNE NAKNADE

Član 27

(Utvrđivanje komunalne naknade)

Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Član 28

(Jedinica mjera za određivanje komunalne naknade)

(1) Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2), a za otvoreni prostor - skladišta, stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere /m2/ građevinskog zemljišta.

(2) Korisna površina stambenog, proizvodnog i prostora za drugu privrednu djelatnost izračunava se u skladu sa posebnim propisima.

Član 29

(Utvrđivanje komunalne naknade)

Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

Član 30

(Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade)

(1) Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti iznosi po m2:

(2) Broj bodova za garažni prostor i vikend objekte jednak je broju bodova za stambeni prostor.

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, broj bodova određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi.

R. b.

Zona

Stambeni prostor

Proizvodni prostor

Prostor za druge privredne djelatnosti

Broj bodova/m2

1.

28

56

84

2.

20

40

60

3.

13

20

32

4.

8

12

20

5.

4

6

10

6.

2

3

5

 

Član 31

(Utvrđivanje broja bodova za poslovne prostore javnih ustanova)

Broj bodova utvrđen za stambeni prostor, primjenjuje se i za poslovni prostor javnih ustanova u kojem se obavljaju djelatnosti javnog karaktera i to:

a) zdravstvo;

b) obrazovanje, vaspitanje, nauka, kultura, umjetnost;

c) fizička kultura i sport;

d) socijalna zaštita;

e) đački i studentski standard;

f) smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica;

g) rijetki zanati;

h) komunalni poslovi,

i) vojni objekti,

kao i prostori u kojima se obavlja osnovna djelatnost humanitarnih organizacija, boračkih organizacija, organizacija lica sa posebnim potrebama, vjerskih zajednica, organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica.

Član 32

(Visina komunalne naknade)

Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijedošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.

Član 33

(Vrijednost boda)

(1) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje Vlada Kantona na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti navedenih u članu 22. stav (2) ovog zakona.

(2) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom odlukom najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

(3) Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz stava (2) ovog člana, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

(4) Program iz stava (1) ovog člana sadrži: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga iz člana 22. stav 2. ovog zakona, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

(5) Kanton će iz prikupljenih sredstava komunalne naknade sukcesivno doznačavati Gradu i općinama sredstva za finansiranje komunalnih djelatnosti u nadležnosti Grada i općine, saglasno čl. 8. i 9. tač. e), f), g), h) i i) ovog zakona.

Član 34

(Rješenje o visini komunalne naknade)

(1) Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem koje donosi ministarstvo Kantona nadležno za komunalne poslove.

(2) Za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i vođenje ažurne baze podataka o obveznicima komunalne naknade, Kanton može ovlastiti drugo pravno lice.

Član 35

(Rješavanje u drugom stepenu)

Protiv rješenja iz člana 34. ovog zakona, u drugom stepenu rješava Komisija koju obrazuje Vlada Kantona posebnim aktom.

POGLAVLJE - IV BUDŽET

Član 36

(Obezbjeđenje sredstava za obavljanje komunalnih usluge u izuzetnim slučajevima)

Sredstva za finansiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz člana 22. ovog zakona obezbjeđuju se u Budžetu Kantona, Grada, odnosno općine samo izuzetno, u slučajevima kada je cijena komunalne usluge utvrđena u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, kada zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti, a koji može dovesti do trajnijeg nevršenja ili do bitnog odstupanja od programa vršenja komunalnih djelatnosti, a što može dovesti do štetnih posljedica.

DIO VIII - FINANSIRANJE GRAĐENJA

Član 37

(Finasiranje komunalne infrastrukture)

(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture finansira se iz:

a) naknada koje se naplaćuju iz osnova propisa o prostornom uređenju i građevinskom zemljištu,

b) budžeta Kantona, Grada ili općine,

c) donacija,

d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Nabavka stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga za obavljanje komunalnih djelatnosti finansira se iz:

a) cijene komunalne usluge (iz segmenta individualne i zajedničke komunalne potrošnje),

b) budžeta Kantona, Grada ili općine,

c) donacija,

d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(3) Vlada Kantona, Grad, odnosno općine, u skladu sa planiranim sredstvima i izvorima sredstava iz st. (1) i (2) ovog člana, donosi program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te program nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga.

DIO IX - PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE

Član 38

(Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu)

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uslovima utvrđenim propisima koji regulišu oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima.

Član 39

(Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu)

(1) Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu komunalne usluge koji izvodi priključenje građevine.

(2) U troškove iz stava (1) ovog člana uključena je i vrijednost mjernog instrumenta, odnosno vrijednost centralnog mjerača za objekte kolektivnog stanovanja, koji se unosi u stalna sredstva davaoca komunalne usluge.

Član 40

(Pojedinačni mjerni uređaji)

(1) Pojedinačni mjerni uređaj za stambenu jedinicu u okviru stambenog objekta kolektivnog stanovanja spada u opremu stambene jedinice, a njegovu nabavku, ugradnju, troškove eksploatacije i funkcionisanja snosi vlasnik stambene jedinice.

(2) Vlasnik stambene jedinice iz stava (1) ovog člana, prilikom nabavke, ugradnje, eksploatacije i funkcionisanja mjernog uređaja dužan je da se pridržava tehničkih normativa i standarda i uputstava davaoca komunalne usluge.

(3) Vlasnik stambene jedinice u okviru stambenog objekta može održavanje mjernog uređaja iz stava (1) ovog člana povjeriti davaocu komunalne usluge ili upravitelju zgrade uz odgovarajuću naknadu prema ovjerenom cjenovniku od strane nadležnog organa iz člana 22. stav (4), o čemu će se zaključiti poseban ugovor.

DIO X - NADZOR

Član 41

(Nadzor nad provođenjem Zakona)

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za komunalne poslove Kantona.

Član 42

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav 20) ovog zakona vrši komunalni inspektor Kantona, Grada, odnosno općine, svaki u okviru svoje nadležnosti.

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora, kantonalni komunalni inspektor obavlja poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti utvrđenih u članu 7. ovog zakona.

(3) Za poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti utvrđenih u članu 9. ovog zakona inspekcijski nadzor vrši gradski, odnosno općinski komunalni inspektor.

(4) Komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav (20) ovog zakona pomaže komunalni redar u skladu sa posebnim propisima.

Član 43

(Posebni uslovi za komunalnog inspektora i komunalnog redara)

(1) Za komunalnog inspektora iz člana 42. stav (1) ovog zakona, može biti postavljeno lice koje pored općih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni upravni ispit i tri godine radnog staža.

(2) Za komunalnog redara može biti postavljeno lice koje pored općih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću višu ili srednju školsku spremu, položen stručni upravni ispit i šest mjeseci radnog staža.

Član 44

(Izvršenje mjera komunalnih inspektora)

(1) Komunalni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima.

(2) Žalba protiv rješenja komunalnog inspektora ne odlaze izvršenje rješenja.

Član 45

(Rješavanje u drugom stepenu)

(1) Protiv upravnih akata kantonalnog komunalnog inspektora, u drugom stepenu rješava ministar nadležan za komunalne poslove.

(2) Protiv upravnih akata gradskog i općinskog komunalnog inspektora, u drugom stepenu rješava ministarstvo nadležno za komunalne poslove Kantona.

DIO XI - KAZNENE ODREDBE

Član 46

(Novčane kazne za davaoca komunalne usluge)

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge:

a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (Član 14);

b) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članu 16. stav (1) ovog zakona;

c) ako po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članu 16. stav (2) ovog zakona;

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM.

Član 47

(Novčane kazne za davaoca komunalne usluge)

(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 5. ovog zakona;

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM.

Član 48

(Novčana kazna za davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravno lice korisnika komunalne usluge)

(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge i upravitelj zgrade i pravno lice korisnik komunalne usluge:

a) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 18. ovog zakona;

b) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 40. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravnog lica korisnika komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i pojedinac korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM.

Član 49

(Novčana kazna za pravno lice i pojedinca kao korisnika komunalne usluge)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge:

a) ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu;

b) ako neovlašteno interveniše na komunalnoj infrastrukturi;

c) ako neovlašteno koristi komunalne usluge;

d) ako svojim radnjama onemogući nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi;

e) ako spriječi davaoca komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima i time ugrozi korištenje komunalne usluge ostalim korisnicima;

f) ako spriječi ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektoru;

g) ako oštećuje, odnosno uništava osnovna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu i na taj način nepovoljno utiče na normalno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitet tih usluga.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 9.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i pojedinac korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM.

DIO XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

(Rok za donošenje podzakonskih akata)

Vlada Kantona će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav (20) ovog zakona.

Član 51

(Evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade)

Kantonalno ministarstvo nadležno za komunalne poslove, odnosno pravno lice koje Kanton ovlasti, dužno je da uspostavi evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade, rješenjem utvrdi obavezu plaćanja ove naknade za obveznike i stvori organizacione i druge uslove za naplatu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51a

Ovaj zakon primjenjivat će se do donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 52

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".