ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 75/2021)

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuju se sadržaj, način i uslovi za obavljanje obrtničke djelatnosti (u daljem tekstu: obrt), srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, Obrtni registar, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, organiziranje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i nadzor nad provođenjem Zakona.

Član 2

(Definicije pojedinih izraza)

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu;

b) obrtnik je fizičko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih lica sa kojima je u obavezi zaključiti ugovor o radu u skladu sa propisima iz oblasti radno - pravnih odnosa;

c) Obrtni registar je informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim upravlja Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo), a koji sadrži i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost, čiji upis je obavezan u skladu sa ovim zakonom;

d) proizvodnja je proizvodnja manjih serija proizvoda uz korištenje mašina i tehničke opreme na način koji isključuje automatizaciju procesa rada i nema obilježja industrijske proizvodnje;

e) usluge obuhvataju popravku i održavanje proizvoda, uređaja, objekata, kao i vršenje ličnih usluga;

f) srodne djelatnosti su sve registrovane privredne i druge djelatnosti koje obavljaju fizička lica prema pravilima obavljanja obrta, a koje se ne smatraju obrtom, uključujući i djelatnosti definisane propisima iz oblasti poljoprivrede;

g) domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ručni rad i usluge u domaćinstvu;

h) nadležni organ je opštinski, odnosno gradski organ nadležan za oblast obrtništva, koji se određuje prema sjedištu obavljanja djelatnosti i koji provodi procedure vezano za osnivanje, poslovanje, prijenos i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti u skladu sa ovim zakonom;

i) tradicionalni i stari zanati su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina u obavljanju djelatnosti i koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.

Član 3

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištena u ovom zakonu podrazumijeva oba spola.

Član 4

(Djelatnost obrta)

(1) Dopuštena djelatnost je svaka privredna i druga djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

(2) Pretežna djelatnost obrta je ona djelatnost kojom se ostvaruje najveće učešće u ukupnom prihodu obrta.

(3) Pretežnu djelatnost u postupku osnivanja obrta određuje obrtnik.

(4) Popis obrta koji se mogu obavljati pod uslovima propisanim ovim zakonom propisuje Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministar) na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

POGLAVLJE II - OBAVLJANJE OBRTA

Odjeljak A. - Uslovi i način obavljanja obrta

Član 5

(Opšti uslovi)

(1) Fizičko lice, u skladu sa odredbama ovog zakona, može obavljati obrt u osnovnom, dopunskom i dodatnom zanimanju iz člana 2 stav 1. tačka a) ako ispunjava sljedeće uslove (u daljem tekstu: opšti uslovi):

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je poslovno sposobno,

c) da mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja privredne djelatnosti, dok ta mjera traje.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) tačka a) ovog člana, strani državljanin može obavljati obrt u skladu s odredbama ovog zakona ukoliko posjeduje važeće odobrenje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca u Bosni i Hercegovini.

(3) Dokaze o ispunjenosti uslova iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana, nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Član 6

(Posebni uslovi)

(1) Ako je posebnim kantonalnim propisom za obavljanje određene djelatnosti, propisano obavezno posjedovanje odgovarajuće stručne spreme, fizičko lice može obavljati obrt u osnovnom, dopunskom i dodatnom zanimanju ako pored ispunjenih opštih uslova ispunjava i poseban uslov u pogledu stručne spreme (u daljem tekstu: posebni uslovi).

(2) Ako su kantonalnim posebnim propisom za obavljanje određene djelatnosti propisani zdravstveni uslovi, fizičko lice može obavljati obrt ako pored ispunjenih opštih uslova ispunjava i posebne zdravstvene uslove.

(3) Fizičko lice - izumitelj, može obavljati obrt, ako pored ispunjenih opštih uslova ispunjava uslov ostvarenog patentnog prava na patentirani proizvod ili je vlasnik industrijske svojine

(4) Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove, a ne ispunjava posebne uslove, može obavljati obrt, ako na tim poslovima zaposli voditelja obrta koji udovoljava tim uslovima.

(5) Obrte mogu obavljati i lica sa odgovarajućom stručnom spremom višeg stepena od propisanog, u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana.

(6) Kantonalni ministar nadležan za oblast obrazovanja, po prethodno pribavljenom mišljenju kantonalnog ministarstva nadležnog za oblast obrta, u spornim slučajevima određuje koja je to odgovarajuća stručna sprema iz stavova (1) i (5) ovog člana.

Član 7

(Osnovno i dopunsko zanimanje)

(1) Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i nema zasnovan radni odnos, može obavljati obrt kao osnovno zanimanje.

(2) Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i ima zasnovan radni odnos, može obavljati obrt kao dopunsko zanimanje, isključivo samostalnim radom i to najduže 20 sati sedmično.

(3) Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i koje je ostvarilo pravo na penziju, može obavljati obrt kao dopunsko zanimanje, u kojem slučaju se ne primjenjuje vremensko ograničenje iz stava (2) ovog člana.

Član 8

(Dodatno zanimanje)

Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i ima zasnovan radni odnos ili je ostvarilo pravo na penziju, može obavljati obrt kao dodatno zanimanje isključivo putem voditelja obrta, koji mora biti u radnom odnosu kod vlasnika obrta i ispunjavati opšte i posebne uslove za obavljanje obrta.

Član 9

(Sezonsko obavljanje obrta)

(1) Obrti se mogu obavljati i sezonski najduže 9 (devet) mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

(2) Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u Obrtni registar.

(3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje propisuje Ministar na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

Član 10

(Minimalni uslovi)

(1) Obrt se može obavljati u stambenim i poslovnim prostorijama, kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija pod uslovima i za djelatnosti koje pravilnikom propisuje Ministar na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

(2) Obrt se obavlja pod određenim uslovima u pogledu uređenja i opreme poslovnog prostora, kao i drugim uslovima propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima (u daljem tekstu: minimalni uslovi).

(3) Prostor i oprema za obavljanje obrta, osim minimalnih uslova, moraju udovoljavati i propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uslovima, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene privredne djelatnosti.

(4) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uslove iz stava (2) ovog člana.

Odjeljak B. - Osnivanje obrta

Član 11

(Zahtjev za osnivanje obrta)

(1) Postupak osnivanja obrta fizičko lice pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnom organu, koji će isti provesti kroz Obrtni registar.

(2) Ako fizičko lice želi obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, to je dužno navesti u zahtjevu iz stava (1) ovog člana.

(3) Ako su za obavljanje obrta propisani minimalni uslovi, fizičko lice je uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dužno priložiti ovjerenu pisanu izjavu kojom potvrđuje ispunjenost tih uslova.

(4) Za djelatnosti koje su regulisane posebnim kantonalnim propisima, a mogu se obavljati kao obrt, fizičko lice uz zahtjev podnosi i druge dokaze u skladu sa tim propisima.

(5) Izgled i sadržaj zahtjeva iz stava (1) ovog člana i izjave iz stava (3) ovog člana, Ministar propisuje pravilnikom.

Član 12

(Rješenje za obavljanje obrta)

(1) Rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta nadležni organ donosi u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Na rješenje iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja.

(3) Konačno rješenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ izdaje kroz Obrtni registar.

(4) Nadležni organ je dužan u roku od tri dana od dana upisa u Obrtni registar sva rješenja u vezi sa obavljanjem obrta u elektronskom ili pismenom obliku dostaviti: Ministarstvu, nadležnom poreznom organu, nadležnim inspekcijskim organima, nadležnoj obrtničkoj komori kantona (u daljem tekstu: kantonalna komora), nadležnom fondu zdravstvenog i penzionog osiguranja, nadležnoj službi za zapošljavanje, nadležnom carinskom organu ukoliko je subjekt upisa registrovan za vanjskotrgovinsko poslovanje i Federalnom zavodu za statistiku.

(5) Nadležni organ će kroz Obrtni registar prikupiti poreski broj i druge neophodne podatke od nadležnih organa zavoda i institucija, ako to dozvoljavaju nadležni propisi i u rokovima koje isti propisuju,

(6) Sadržaj, izgled i način vođenja Obrtnog registra, izgled i sadržaj rješenja iz stava (1) ovog člana i postupak njegovog izdavanja kroz Obrtni registar iz stava (3) ovog člana Ministar propisuje pravilnikom.

Član 13

(Firma obrta)

(1) Firma je ime pod kojim obrt posluje.

(2) Firma sadrži naziv obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište obrta, a može sadržavati i posebne oznake.

(3) Firma ne može sadržavati nazive i oznake koje su u suprotnosti sa važećim propisima i međunarodnim konvencijama.

(4) Na firmu obrta primjenjuju se odredbe propisa vezanih za firmu privrednih društava, ako ovim zakonom nije drugačije propisano

(5) Ako obrtnik mijenja firmu dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka nadležnom organu koji o tome u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje i vrši upis u Obrtnom registru.

(6) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa promjene podataka iz stava (5) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog zakona.

Član 14

(Sjedište obrta)

(1) Sjedište obrta je mjesto u kojem se obrt obavlja.

(2) Ako se obrt obavlja na više mjesta, obrtnik određuje sjedište.

(3) Ako obrtnik mijenja sjedište obrta, dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka nadležnom organu na čijem području će se nalaziti novo sjedište, koji o tome u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje i vrši upis u Obrtni registar.

(4) Ako će obrtnik u novom sjedištu obavljati djelatnost za koju su propisani minimalni uslovi, obrtnik je uz zahtjev iz stava (3) ovog člana dužan podnijeti ovjerenu pisanu izjavu kojom potvrđuje ispunjenost tih uslova.

(5) Ako se novo sjedište nalazi na području drugog nadležnog organa obrtnik je obavezan uz zahtjev iz stava (3) ovog člana priložiti rješenje kojim je odobreno obavljanje obrta, odnosno posljednja promjena sjedišta obrta.

(6) Nadležni organ koji je donio rješenje o promjeni sjedišta obrta, dužan je u roku od tri dana od dana upisa promjene podataka u Obrtni registar, dostaviti rješenje nadležnom organu na čijem području je prethodno bilo sjedište obrta.

(7) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa promjene podataka iz stava (3) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog zakona.

Odjeljak C. - Zajedničko obavljanje obrta

Član 15

(Uslovi za zajedničko obavljanje obrta)

(1) Obrtničku djelatnost može zajednički obavljati više fizičkih lica, a najviše deset.

(2) Fizička lica mogu zajednički obavljati obrt ako ispunjavaju opšte uslove, te da najmanje jedno lice ispunjava posebne uslove za obavljanje obrta.

(3) Fizičko lice može obavljati više zajedničkih obrta.

(4) Obrt iz stava (1) ovog člana posluje pod zajedničkom firmom.

Član 16

(Međusobni odnosi u zajedničkom obavljanju obrta)

(1) Međusobni odnosi i odgovornosti lica koja zajednički obavljaju obrt uređuju se pisanim ugovorom koji ugovorne strane dostavljaju nadležnom organu prilikom osnivanja obrta.

(2) Na ugovor iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi koji regulišu obligacione odnose.

(3) Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na obavljanje obrta u slučaju kada obrt obavlja jedno fizičko lice, odgovarajuće se primjenjuju i na obrt koji zajednički obavlja više fizičkih lica.

(4) Zajedničko obavljanje obrta prestaje kada se broj osnivača svede na jednog i u tom slučaju može se izvršiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta.

Odjeljak D. - Poslovanje obrta

Član 17

(Početak rada)

(1) Obrtnik je dužan otpočeti sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja obrta.

(2) Od dana konačnosti rješenja iz člana 12. stav (3) ovog Zakona obrtniku počinju teći prava i obaveze u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Ako su za obavljanje obrta propisani minimalni uslovi, nadležni inspekcijski organ, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz člana 12. stav (3) Zakona u redovnom inspekcijskom pregledu utvrđuje ispunjenost minimalnih uslova.

(4) Za štetu prouzrokovanu trećim licima izazvanu davanjem neistinite izjave o ispunjenosti minimalnih uslova iz člana 11. stav (3) ovog zakona, obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(5) Za štetu prouzrokovanu trećim licima izazvanu davanjem neistinite izjave o ispunjenosti uslova, dvoje ili više fizičkih lica koji zajednički obavljaju obrt, odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom.

Član 18

(Djelatnosti obuhvaćene rješenjem)

(1) Obrtnik može obavljati samo one obrte koji su obuhvaćeni rješenjem kojim se odobrava obavljanje obrta.

(2) Ako djelatnost za koju se traži osnivanje obrta nije predviđena važećim propisima nadležni organ odlučuje o upisu bliže određujuće djelatnosti i njenu pripadnost postojećim djelatnostima u skladu sa važećom klasifikacijom djelatnosti i svrstava je u najbliže područje, oblast, granu i razred.

(3) Obrtnik može obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

(4) Osim obrta iz stava (1) ovog člana, obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su obuhvaćene rješenjem ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti obuhvaćene rješenjem kojim se odobrava obavljanje obrta.

Član 19

(Prodaja proizvoda)

(1) Obrtnici promet svojih proizvoda mogu obavljati u sjedištu obrta i u izdvojenom poslovnom prostoru.

(2) Izuzetno, obrtnici mogu promet svojih proizvoda obavljati i van prostora iz stava (1) ovog člana, kada je po prirodi same djelatnosti takvo prometovanje moguće ili uobičajeno.

Član 20

(Izdvojeni prostori)

(1) Obrt kao osnovno ili dodatno zanimanje može se obavljati u više izdvojenih prostora koji se nalaze u sjedištu ili izvan sjedišta obrta i koji moraju udovoljavati minimalnim uslovima.

(2) Pod izdvojenim prostorom u smislu ovog zakona podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se u sjedištu ili izvan sjedišta obrta.

(3) U jednom ili više izdvojenih prostora obrtnik može obavljati djelatnosti različite od pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti koje obavlja u sjedištu, ako ispunjava uslove za njihovo obavljanje.

Član 21

(Uslovi za obavljanje obrta u izdvojenom prostoru)

(1) Za obavljanje obrta u izdvojenom prostoru, obrtnik je dužan podnijeti zahtjev za upis nadležnom organu na čijem području se nalazi izdvojeni prostor.

(2) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana, u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva izdaje rješenje o obavljanju obrta u izdvojenom prostoru i obavještava nadležni organ prema sjedištu obrta radi upisa u Obrtni registar.

(3) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti koje su regulisane posebnim kantonalnim propisima, nadležni organ primjerak rješenja iz stava (1) ovog člana dostavlja organu koji je mjesno nadležan u skladu sa tim propisom.

(4) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa iz stava (2) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog zakona.

Član 22

(Obavljanje obrta putem voditelja obrta)

(1) Obrtnik može obrt voditi sam ili putem voditelja obrta.

(2) Obrtnik je dužan u svakom izdvojenom prostoru imenovati voditelja obrta.

(3) Voditelj obrta je u radnom odnosu kod obrtnika i ispunjava opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta.

(4) Voditelj obrta vodi obrt u ime i za račun obrtnika.

(5) Voditelj obrta odgovoran je za rad obrta u skladu sa ovim zakonom.

(6) Za obavljanje obrta putem voditelja obrta, obrtnik je dužan podnijeti zahtjev za upis nadležnom organu na čijem području se nalazi sjedište obrta.

(7) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta putem voditelja obrta, o čemu se vrši upis u Obrtni registar.

(8) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa iz stava (7) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog zakona.

Član 23

(Članovi zajedničkog domaćinstva)

(1) Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu.

(2) Članovima zajedničkog domaćinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) bračni drug,

b) djeca,

c) roditelji,

d) usvojenici i usvojitelji,

e) pastorčad i lica koja je obrtnik dužan izdržavati.

(3) Međusobna prava, obaveze i odgovornosti obrtnika i lica koje zapošljava uređuju se ugovorom o radu, koji se zaključuje u skladu sa zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Član 24

(Odgovornost obrtnika)

(1) Obrtnik odgovara za zakonitost obavljanja obrta i za zakonitost rada radnika koje zapošljava.

(2) Za obaveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 25

(Izvršenje na imovini obrtnika)

(1) Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja od obrtnika kao izvršenika, ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove privredne djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život.

(2) Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja od obrtnika kao izvršenika ne može se provesti na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba izvršenika i lica koje je po zakonu dužan izdržavati.

(3) Ako je povjerilac na osnovu dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom stekao na nekretninama iz stava (2) ovog člana založno ili slično pravo radi osiguranja potraživanja čije prisilno ostvarenje na tom predmetu traži, obrtnik kao izvršenik ne može se protiviti takvom izvršenju pozivajući se na razloge iz stava (2) ovog člana.

Član 26

(Dužnosti obrtnika i radnika u obavljanju obrta)

Obrtnik i radnik zaposlen kod obrtnika, dužan je:

a) istaknuti firmu na ulazu u sjedište obrta i izdvojene prostore u kojima se obavlja obrt;

b) na vidnom mjestu istaknuti rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta;

c) odobrenu djelatnost obavljati kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom;

d) na vidnom mjestu istaći cjenovnik proizvoda, odnosno usluga na način dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i pridržavati ih se;

e) na vidnom mjestu istaći radno vrijeme i pridržavati ga se;

f) kupcu, odnosno korisniku usluga izdati račun o prodanoj robi, odnosno izvršenim uslugama;

g) garantovati kvalitet proizvoda, odnosno usluga i otkloniti nedostatke ili nadoknaditi pričinjenu štetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga u skladu sa važećim propisima i standardima,

h) voditi uredno evidenciju ručno ili elektronski o obavljanju djelatnosti u skladu sa kantonalnim posebnim zakonom i drugim propisima iz oblasti poreza, finansija i finansijskog poslovanja,

i) provoditi propisane mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine koje se odnose na obavljanje registrovane djelatnosti.

Član 27

(Prenos obrta)

Obrt se može prenijeti na drugo lice samo pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 28

(Prenos obrta u slučaju smrti obrtnika)

(1) Nakon smrti obrtnika obrt se može prenijeti na njegove nasljednike, osim u slučaju kada je posebnim kantonalnim propisom za određene djelatnosti predviđeno ispunjavanje uslova vezanih za ličnost obrtnika.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana mogu nastaviti voditi obrt putem voditelja obrta.

Član 29

(Obavljanje obrta nakon smrti obrtnika do prijenosa obrta)

(1) Nakon smrti obrtnika, supružnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prenosa obrta, putem privremenog radnika koji mora ispunjavati opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta.

(2) Zahtjev za izdavanje rješenja, kojim se odobrava nastavak vođenja obrta putem privremenog radnika, podnosi se nadležnom organu u roku od 60 dana od dana smrti obrtnika.

(3) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim se odobrava nastavak vođenja obrta putem privremenog radnika, o čemu se vrši upis u Obrtni registar.

(4) Privremeni radnik dužan je voditi obrt pažnjom dobrog privrednika za račun nasljednika umrlog obrtnika.

(5) Ako privremeni radnik postupi suprotno odredbama ovog zakona, za štetu nastalu takvim djelovanjem odgovara u skladu sa odredbama propisa kojim se regulišu obligacioni odnosi.

(6) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa iz stava (3) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog Zakona.

Član 30

(Uslovi za prenos obrta nakon smrti obrtnika)

(1) Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, te nastaviti obavljati obrt putem voditelja obrta, dužni su podnijeti zahtjev nadležnom organu u roku od 30 dana od dana okončanja ostavinskog postupka.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se:

a) izvod iz matične knjige umrlih za preminulog obrtnika,

b) pravomoćno rješenje o nasljeđivanju,

c) ime i prezime voditelja obrta i dokaz da ispunjava opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta,

d) izjavu nasljednika o saglasnosti vođenja obrta putem voditelja obrta.

(3) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim se odobrava nastavak obavljanja obrta putem voditelja obrta, o čemu se vrši upis u Obrtni registar.

(4) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa iz stava (3) ovog člana, propisuje se Pravilnikom iz člana 12. stav (6) ovog zakona.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex