BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANjE RADNIH MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I LjEKARSKIM PREGLEDIMA RADNIKA NA TIM RADNIM MJESTIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. list SRBiH", br. 2/91)

Члан 1

Овим Правилником прописују се услови - односно ризици и групе ризика на основу којих се радна мјеста утврђују као радна мјеста са посебним условима рада, посебни услови које у погледу здравственог стања и психофизичких способности морају испуњавати радници приликом распоређивања на та радна мјеста, као и поступак, начин и рокови за обављање љекарских прегледа и и садржај извјештаја о резултатима тих прегледа.

Члан 2

Попис ризика и група ризика на основу којих се утврђују радна мјеста са посебним условима рада, услови које морају испуњавати радници приликом распоређивања на та радна мјеста, као и садржај претходних периодичних љекарских прегледа радника, садржани су у прилогу овог правилника и чине његов саставни дио.

Члан 3

Организација, односно послодавац из чл.1. Закона о заштити на раду (у даљем тексту организација, односно послодавац) дужни су утврдити радна мјеста са посебним условима рада на основу ризика прописаних овим правилником.

Уколико постоје ризици који су обухваћени овим правилником, организација, односно послодавац утврђују и таква радна мјеста као радна мјеста са посебним условима рада.

Члан 4

Послови са посебним условима рада утврђују се на захтјев радника, синдиката и надлежног органа. Организација, односно послодавац дужни су, у року од 30 дана од дана пријема захтјева, утврдити основаност истог.

Члан 5

Послове на радним мјестима са посебним условима рада могу обављати радници који испуњавају услове у погледу:

- доби живота

- пола

- здравственог стања и психофизичких способност

Члан 6

Приликом заснивања радног односа и распоређивања радника на радна мјеста са посебним условима рада, који у току рада на истим, врше се одговарајући љекарски прегеледи радника (претходни и периодични).

Члан 7

Претходни и периодични преглед обавља се приликом заснивања радног односа и распоређивања радника на радна мјеста са посебним условима рада.

Прегледима из претходног става утврђује се да ли здравствено стање и психофизичке способности радника одговарају захтјевима радног мјеста утврђених општим актом, односно колективним уговором.

Увјерење о радној способности за обављање послова на радним мјестима са посебним условима рада по обављеном претходном љекарском прегледу, издаје организација у области здравства са организованом службом за здравствену заштиту радника и друге организације у области здравства у којима се врше одговарајући љекарски прегледи.

Увјерење о радној способности по обављеном претходном прегледу издаје доктор медицине рада, специјалиста медицине рада (у даљем тексту: специјалиста медицине рада).

Члан 8

Приликом издавања увјерења о радној способности из претходног члана користи се претходни здравствени картон и расположива медицинска документација радника.

Члан 9

Периодичним љекарским прегледима радника, који раде на радним мјестима са посебним условима рада, прати се и врши провјера здравственог стања и психофизичких способности радника ради утврђивања да ли је код радника настала промјена која представља контраиндикацију за даљи рад на радном мјесту на које је радник распоређен.

Извјештај о периодичном љекарском прегледу са оцјеном радне способности издаје специјалиста медицине рада.

Члан 10

Периодичне љекарске прегледе радника обавља специјалиста медицине рада и доктори медицине других специјалности, како је утврђено овим правилником и како према индикацијама одреди специјалиста медицине рада.

Члан 11

Прегледи из претходног члана врше се у роковима који су утврђени у прилогу овог правилника, ако другим прописима није другачије одређено.

Члан 12

Ако посебне околности захтјевају, организација, односно послодавац може да организује ванредне прегледе радника увидом у здравствено стање цијелог колектива или појединих група радника, а наручито у случају:

- ако се појави вечи број обољења са истим или сличним симптомима или ако постоји опасност од епидемије;

- ако новине у технолошком процесу садрже повећану опасност за здравље радника, односно ако је дошло до промјене услова рада;

- ако је дошло до повреде радника или обољења које умањује радну способност радника;

- на лични захтјев радника када осјети да није здравствено способан да обавља послове на које је распоређен;

- на захтјев радника са посебним овлашћењима и одговорностима, ако се примјети код радника учестало повређивање, алкохолизам, неефикасност у раду, повећање шкарта, учестало изостајање и сл.

Члан 13

Приликом упућивања на периодичан љекарски преглед организација, односно послодавац дужни су да попуне образац 3П-1, који чини саставни дио овог правилника.

Образац 3П-1 попуњава се у два примјерка.Један примјерак се доставља здравственој организацији која врши прегледе, а други задржава организација, односно послодавац и одлаже у лични досије радника.

Члан 14

Здравствена организација по обављеном периодичном љекарском прегледу радника доставља извјештај са оцјеном радне способности организацији, односно послодавцу путем образца 3П-2, који чини саставни дио овог правилника.

Здравствена организација је дужна доставити образац 3П-2 организацији, односно послодавцу у року од 15 дана од дана обављеног перодичног љекарског прегледа.

Образац 3П-2 попуњава се у три примјерка.Један примјерак задржава здравствена организација, а остала два примјерка доставља организацији, односно послодавцу.

Један примјерак образца 3П-2 о последњем периодичном љекарском прегледу радника организација, односно послодавац доставља здравственој организацији приликом обављања наредног периодичног прегледа и то у случају ако се преглед не обавља код исте здравствене организације.

Члан 15

По завршетку периодичног љекарског прегледа групе радника који раде на истим или сличним пословима или у једној технолошкој цјелини (више од 20 радника), здравствена организација дужна је у року од 60 дана доставити извјештај са показатељима здравственог стања прегледане групе радника са приједлогом мјера превенције и заштите здравља радника.

Члан 16

Љекарски преглед радника на радним мјестима са посебним условима рада садржи:

1. узимање анамнестичких података: лична, породична, социјална и професионална анамнеза:

2. антропометријске параметре;

3. садашње тегобе по системима;

4. физикални преглед;

5. лабораторијски стандард у смислу овог правилника, који подразумјева слиједеће претраге у крви и урина: брзина седимантације еритроцита, број еритроцита, леукоцита и тромбоцита, хемоглобин, хематокрит, шечер у крви, уреу у крви, преглед урина и микроскопски преглед седиментације урина;

6. циљну обраду, односно функсионално испитивање појединих органа или система који су потенцијално угрожени од штетности на радном мјесту и у радној средини, које одређује специјалиста медицине рада, у складу са одредбама овог правилника;

7. оцјену радне способности у односу на захтјев радног мјеста у складу са здравственим стањем и психофизичким способностима радника, с приједлогом за предузимање одговарајућих мјера заштите здравља радника;

8. оцјену специјалисте медицине рада, да ли постоје знаци професионалног оштечења здравља.

Члан 17

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку и начину вршења љекарских прегледа радника ("Службени лист СР БиХ", број:2/81).

I - ПОПИС РИЗИКА НА РАДНИМ МЈЕСТИМА СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА

1. послови који у току претежног дијела пуног радног времена захтјевају тешко физичко напрезање (дизање и руковање теретом тежим од 25 кг за мушкарце, односно 15 кг за жене) или послови који се обављају у присилном положају тијела;

2. послови који се изводе на висини вечој од 3 метра, односно спуштањем у дубину већу од 3 метра;

3. рад у неповољним микроклиматским условима (послови у врућим и сухим или топлим и влажним погонима, послови у хладњачама идр.) и рад под неповољним утицајем атмосферских услова на отвореном простору;

4. рад при коме је радник изложен јаким изворима свјетлости чија јачина прелази дозвољен ниво;

5. рад у буци чија јачина прелази дозвољени ниво за одређену врсту послова;

6. послови при којима је радник изложен вибрацијама и потресању које се преноси на организам;

7. рад у условима повишеног и сниженог атмосферског притиска;

8. послови при којима је радник изложен јонизирајућим зрачењима;

9. послови при којима је радник изложен нејонизирајућим зрачењима (микровална, високофреквентна, ултраљубичаста, инфрацрвена, ласерска и др.);

10. послови при којима је радник изложен нефибриногеној прашини (прашина метала, дрвета, цемента и друге прашине са садржајем Si O2 мањим од 1%);

11. послови при којима је радник изложен фибриногеним прашинама (прашина са садржајем Si О2 већим од 1% и прашине азбеста талка и каменог угља);

12. послови при којима је радник изложен органским прашинама (прашине лана, конопље, памука, брашна, пљеснивог јечма, пљеснивог сијена, животињских длака, јуте, дироцијаната, продуката пирализе поливинила и др.);

13. послови при којима је радник изложен прашини и диму олова и његових органских једињења;

14. послови при којима је радник изложен тетраетил олову;

15. послови при којима је радник изложен парама живе и прашини живиних једињења;

16. послови при којима је радник изложен хрому и једињењима хрома;

17. послови при којима је радник изложен никлу и једињењима никла;

18. послови при којима је радник изложен прашини и димовима мангана и његових једињења;

19. послови при којима је радник изложен прашини и димовима кадмија;

20. послови при којима је радник изложен прашини и димовима ванадија, селена и платине;

21. послови при којима је радник изложен прашини тврдог метала;

22. послови при којима је радник изложен прашини алуминија и његових једињења;

23. послови при којима је радник изложен прашини и диму берилија;

24. послови при којима је радник изложен парама и прашини арсена и његових једињења;

25. послови при којима је радник изложен прашини и димовима фосфора и његових соли;

26. послови при којима је радник изложен киселинама и базама;

27. послови при којима је радник изложен плинским надражљивцима (сумпордиоксид, нитрозни гасови, ацетон, амонијак, хлор, формалдехид, озон и др.);

28. послови при којима је радник изложен флуору и једињењима флуора;

29. послови при којима је радник изложен угљен моноксиду;

30. послови при којима је радник изложен угљендисулфиду;

31. послови при којима је радник изложен цијановодику;

32. послови при којима је радник изложен гликолима, алдехидима и кетонима;

33. послови при којима је радник изложен метилалкохолу;

34. послови при којима је радник изложен алифатским угљеноводицима (бензин, нафта, деривати нафте, вајт шпирит, керозин и др.);

35. послови при којима је радник изложен халогеним дериватима угљоводоника;

36. послови при којима је радник изложен бензену и хомолозима бензена;

37. послови при којима је радник изложен амино и нитродериватима бензена;

38. послови при којима је радник изложен винилхлорид мономеру;

39. послови при којима је радник изложен хемијским материјама у производњи и преради вјештачких смола и пластичних маса;

40. послови у производњи и манипулацији при којима је радник изложен органофосфорним и кабаматним пестицидима;

41. послови у производњи и манипулацији при којима је радник изложен пестицидима (никотин, пиретин, паракват, хлорирани угљоводоници и др.);

42. послови при којима је радник изложен прашини вјештачких ђубрива;

43. послови при којима је радник изложен биолошким агенсима (бактерије, вируси, гљивице и паразити, рад са болесним, односно умрлим људима и животињама, биолошким материјалом при преради производа од животиња, крзна, коже, перја, протеинима серума и мокраће, ензимима, детерџентима и др.);

44. послови при којима је радник изложен дјеловању карценогених материја утврђених у листи канцерогених материја коју доноси Савезни завод за стандардизацију;

45. послови на изради и руковању експлозивима, барутима и пиротехничким смјесама;

46. послови палиоца мина;

47. послови ватрогасца;

48. послови чувања људи и имовине уз ношење ватреног оружја;

49. руковање уређајима на постројењима за ускладиштење и прераду лако запаљивих и експлозивних текућина и гасова (бензин, бутан, пропан, амонијак и др.) и руковање станицама и посудама са гасовима под притиском;

50. руковање дизалицама на механизован погон (грађевинске, творничке и др.) и обављање послова сигналисте;

51. послови на монтажи, одржавању и испитивању електричних инсталација, уређаја и постројења:

52. руковање и управљање средствим раада на механизовани погон на којима постоји повећан ризик од повређивања (машине за обраду метала, дрвета, коже, папира, гуме и др.);

53. руковање и управљање самоходним средствим рада на механизован погон (булдождери);

54. послови унутрашњег транспорта и послови у јавном саобраћају;

55. ронилачки радови.

II - УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ РАДНИЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НАРАДНИМ МЈЕСТИМА СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА И САДРЖАЈ ПРЕТХОДНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ЉЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА

1. Послови који у току претежно пуног радног времена захтјевају тешко физичко истезање или послови који се обављају у присилном положају тијела:

а) посебни услови радника:

доб: радници старији од 18 година, здравствено стање;

- захтјеви: уредна функција локомоторног, кардиоваскуларног и дисајног система, пол:

- контраиндикација: жена за вријеме трудноће, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа - оделна камера (у даљем тексту радиографија плућа), спирометрија и ЕКГ,

- испитивање функције кичме и екстремитета,

- испитивање вида на орторетеру,

- преглед фундуса ока,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- испитивање функције кичме и екстремитета

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања 18 мјесеци, а за раднике до 21 године старости сваких 12 мјесеци.

2. Послови који се изводе на висини већој од 3 метра, односно спуштањем у дубину већу од 3 метра

а) посебни услови радника

доб: радник старији од 18 година, здравствено стање:

захтјеви: уредна функција локомоторног система, уредан вид на близину и даљину, уредно видно поље, очуван дубински вид, уредан слух, уредна функција органа за равнотежу и очувана просторна перцепција,

пол:

контраиндикације: жена у вријеме трудноће, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- функционално испитивање кичме и екстремитета,

- аудиометрија,

Испитивање ортостатике и динамостатике горњих и доњих екстремитета (Ромбергов, Унтербергеров и Бабински - Weile - ов покус) - у даљем тексту испитивање осјећаја равнотеже,према потреби урадити вестибулометрију,- обрада психолога,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- функционално испитивање кичме и екстремитета,

- аудиометрија,

- испитивање осјећаја равнотеже, према потреби урадити вестибулометрију,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

3. Рад у неповољним микроклиматским условима и рад под неповољним утицајем атмосферских услова на отвореном простору

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година, здравствено стање:

захтјеви: уредна функција кардиофаскуларног, дисајног, локомоторног и дигестивног система, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- реуматестови и Рибриноген (код ниских температура рада),

- билирубин, трансаминазе, K и Sa у серуму (код високих температура),

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа,

- испитивање вида на орторетеру,

- функционално испитивање кичме и екстремитета,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- реума тестови и фибриноген у крви (код ниских температура) билирубин, трансаминазе, К и Са у серуму (код високих температура),

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- ангиколд тест (код ниских температура),

- функционално испитивање локомоторног система,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

4. Рад при коме је радник изложен јаким изворима свјетлости чија јачина прелази дозвољен ниво

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на близину и даљину, очуван дубински и колорни вид, уредно видно поље, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- специјалиста офтамолог

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

5. Рад у буци чија јачина прелази дозвољен ниво за одређену врсту послова

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан слух, уредна функција органа за равнотежу и органа слуха,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард и ЕКГ,

- радиографија плућа, испитивање осјећаја равнотеже,

- аудиометрија,

Периодични преглед: 

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

- према потреби урадити и стибулометрију,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца,

- након запошљавања у првој години рада у буци, два пута контролисати слух аудиометријом у размаку од 6 мјесеци.

6. Послови при којима је радник изложен вибрацијама и потресању које се преноси на организам

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција локомоторног дигестивног и кардиоваскуларног система, органа вида и слуха, пол:

- контраиндикација: жена за вријеме трудноће,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- функционално испитивање локомоторног система,

- аудиометрија,

- специјалиста гинеколог,

- испитивање осјећаја равнотеже,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

- испитивање осјећаја равнотеже,

- специјалиста гинеколог,

Факултативно: индикације за додатне специјалнистичке прегледе као и потребу рентгенског снимања екстремитета и кичме одређује специјалиста медицине рада,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца, за раднике до 21 године старости једном у 12 мјесеци.

7. Рад у словима повишеног у сниженог атмосферског притиска

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција локомоторног, кардиоваскуларног, дисајног и централног нервног система, пол:

- контраиндикација: жена за вријеме трудноће,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ,

- велика спирометрија,

- преглед вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ,

- велика спирометрија,

- преглед вида на орторетеру,

- аудиометрија, испитивање подражљивости вестибуларног апарата клиничким методама,

- функционално испитивање локомоторног система,

- рендегенографија коштаног система - према индикацијама,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеца.

8. Послови при којима је радник изложен јонизирајућим зраченима

- посебни услови радника, елементи здравствених прегледа и рокови регулисани су посебним прописима.

9. Послови при којима је радник изложен нејонизирајућим зрачењима (микровална, високо вреквентна, ултраљубичаста, инфрацрвена, ласерска и др.)

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција кардиоваскуларног, централног нервног система и органа вида,

- психичка способност:

(за руковање радаром - мокровална зрачења, високофреквентра зрачења и примјена ласерског зрачења), Захтјеви: општа интелектуална развијеност, емоционална стабилност изнад доње границе просјека,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- специјалиста гинеколог,

- специјалиста офталмолог.

- обрада психолога за раднике на пословима на радару и примјени ласерских и високофренквентвих зрачења;

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

- без радиографије плућа:

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања:

- 24 мјесеца за раднике изложене инфрацрвеном и ултраљубичастом зрачењу;

- 12 мјесеци за раднике изложене високофреквентном мокровалном и ласерском зрачењу:

- обрада психолога према индикацијама.

10. Послови при којима је радник изложен нефибриногеној прашини

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ПА снимак плућа,

- велика спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед.

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

11. Послови при којима је радник изложен фибриногеним прашинама

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција срца и дисајних органа,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ПА снимак плућа,

- ЕКГ,

- велика спирометрија,

- алергоголошко тестирање према потреби.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед.

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања:

- 24 мјесеца за раднике до 21 године старости, а који су изложени азбесту сваких 12 мјесеци.

12. Послови при којима је радник изложен органским прашинама

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција срца и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ПА снимак плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- велика спирометрија према потреби,

- алергоголошко тестирање према потреби.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед.

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

13. Послови при којима је радник изложен прашини и диму олова и његових органских једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција нервног система, јетре, бубрега, крвотворних и дисајних органа, пол:

- контраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард, ретикулацити, билирубин,

- ензиматски тестови за јетру, креатин клиреус у урину,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ретикулацити, Д-ДАЛК, ЕПО, ДАЛК у урину (према потреби проширити лабораторијске претраге, ЕКГ, ЕМ-НГ

према индикацијама).

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

14. Послови при којима је радник изложен тетраетилолову

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција нервног система, јетре, бубрега и коже, пол:

- контраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни прегледи:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- олово у урину,

- олово у липидној фракцији плазме,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину;

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеца.

15. Послови при којима је радник изложен парама живе и прашини живиних једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција нервног система, јетре, бубрега и коже, пол:

- контраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ацидум урицум у крви,

- жива у урину,

- ензиматски тестови за јетру,

- специјалниста офтамолог (визус фундус, прегелд леђа са процјепном свјетиљком - Актиносонов рефлекс, обрада психолога);

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања и обраду психолога: 12 мјесеци.

16. Послови при којима је радник изложен хрому и једињењима хрома

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, коже и дисајних органа, пол:

- контраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- алерголошко тестирање на никл и хром;

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

17. Послови при којима је радник изложен никлу и једињењима никла

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, коже и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

- алерголошко тестирање на никл и хром;

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа

- алерголошко тестирање на никл и хром;

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

18. Послови при којима је радник изложен прашини и димовима мангана и његових једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција централног и периферног нервног система, јетре, бубрега и дисајних органа,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм, УИБЦ, ТИБЦ,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- специјалиста неуропсихијатар;

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

- манган у крви,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

19. Послови при којима је радник изложен прашини и димовима кадмија

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- креатинин клиреус у урину,

- мокрачна киселина у крви,

- хепатограм,

- ензиматски тесови за јетру,

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- ЕКГ, спирометрија и према потреби велика спирометрија,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

20. Послови при којима је радник изложен прашини и димовима ванадија, селена и платине

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа и коже, уредна функција јетре и бубрега (код изложених селену), б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- креатинин клиреус у урину (код изложених селену),

- ензиматски тесови за јетру,

- алерголошко тестирање према потреби за платину,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

21. Послови при којима је радник изложен прашини тврдог метала

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- алерголошко тестирање на кобалт,

- спирометрија,

- ПА снимак плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

22. Послови при којима је радник изложен прашини алуминија и његових једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа и срца,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- ПА снимак плућа,

- алерголошко тестирање према потреби,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци.

22. Послови при којима је радник изложен прашини алуминија и његових једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа и срца,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- ЕКГ и спирометрија,

- ПА снимак плућа,

- алерголошко тестирање према потреби,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци.

23. Послови при којима је радник изложен прашини алуминија и његових једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 21 године здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, коже и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

24. Послови при којима је радник изложен парама и прашини арсена и његових једињења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција централног и периферног нервног система, јетре, бубрега, дисајних органа и коже, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тесови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- спирометрија,

- радиографија плућа.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- арсен у урину,

- спирометрија,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

25. Послови при којима је радник изложен прашини и димовима фосфора и његових соли

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, дисајних органа, уредно стање зуба и вилице,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тесови за јетру,

- преглед стоматолога,

- спирометрија,

- радиографија плућа.

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин у урину,

- мокрачна киселина у крви,

- алкална фосфатаза,

- калцијум у крви,

- преглед стоматолога,

- спирометрија,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

26. Послови при којима је радник изложен киселинама и базама

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа и коже,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- спирометрија,

- радиографија плућа,

- преглед стоматолога (код радника галванизера);

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходне прегледе,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

27. Послови при којима је радник изложен киселинама и базама

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа и коже,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- спирометрија и ЕКГ,

- алерголошко тестирање према потреби,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходне прегледе,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: до 21 године старости, сваких 12 мјесеци, а од 21 године сваких 24 мјесеца.

28. Послови при којима је радник изложен флуору и једињењима флуора

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција дисајних органа, ока и ендокриног система, пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- калцијум и фосфор у крви,

- радиографија плућа,

- спирометрија и ЕКГ,

- алерголошко тестирање према потреби,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- калцијум и фосфор у крви,

- алкална фосфатаза,

- флусриди у урину,

- ЕКГ и спирометрија

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

29. Послови при којима је радник изложен угљенмоноксиду

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција кардиоваскуларног, дисајног и централног нервног система,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- спирометрија и ЕКГ,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард, ЦО и ЦОХБ у крви,

- ЕКГ и спирометрија

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци.

30. Послови при којима је радник изложен угљенсулфиду

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција централног и периферног нервног система, јетре, бубрега и дисајних органа, пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хепатограм,

- мокраћна киселина у крви,

- креатинин клиреус у урину, ензиматски тестови за јетру,

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа,

- специјалиста неуропсихијатар,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- мокраћна киселина у крви,

- креатинин клиреус у урину,

- ензиматски тестови за јетру,

- липиди,

- јодазидини тест,

- ЕКГ и спирометрија,

- специјалиста гинеколог,

- специјалиста неуропсихијатар,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

31. Послови при којима је радник изложен цијановодонику

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција централног нервног система и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард, хепатограм, радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

урадити роданиде у биолошком материјалу,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци.

32. Послови при којима је радник изложен    , алдехидима и кетонима

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, крвотворних органа и коже,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

Радиографија плућа се ради према индикацијама

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

33. Послови при којима је радник изложен метилалкохолу

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, централног нервног система, ока и очног живца и

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- преглед вида на орторетеру,

- специјалиста офтамолог

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

34. Послови при којима је радник изложен алифатским угљоводоницима

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, крвотворних органа, централног нервног система, коже, кардиоваскуларног и дисајног система,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ретикулоцити,

- ДКС,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- алерголошко тестирање према потреби,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

35. Послови при којима је радник изложен халогеним дериватима угљоводоника

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, крвотворних органа, централног нервног система, коже, кардиоваскуларног, дисајних органа и коже,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ретикулоцити,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- холестерол,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- алерголошко тестирање према потреби

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед, метаболити у урину зависно од једињења,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

36. Послови при којима је радник изложен бензену и хомолозима бензена

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, крви и крвотворних органа, централног нервног система, кардиоваскуларног, дисајног и ендокриниг система,

пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ретикулоцити,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиреус у урину,

- вријеме крварења и протромбинско вријеме,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед и додатне претраге:

фенол у урину, хипурна киселина или метаболити у зависности од једињења, ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

37. Послови при којима је радник изложен амино и нитродериватима бензена

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, крви и крвотворних органа, коже и централног нервног система, пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- тромбоцити, ретикулоцити,

- жељезо у серуму,

- мокрачна киселина у крви,

- ензиматски тестови јетре, креатинин клиреус у урину,

- спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед и урадити метхомоглобин у крви и метаболите у зависности од једињења, ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

38. Послови при којима је радник изложен амино и нитродериватима бензена

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, коже и крвних судова, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- тромбоцити,

- фибриноген,

- ангиоколд тест (према индикацијама),

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед и урадити протеинограм, калцијум и фосфор у крви, ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

39. Послови при којима је радник изложен хемијским материјалима у производњи и преради вјештачких смола и пластичних маса

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, дисајних органа, коже и централног нервног система, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- хематокрит,

- тромбоцити,

- ензиматски тестови за јетру,

- ЕКГ и спирометрија,

- алерголошки тестови према потреби,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

40. Послови при којима је радник изложен органофорним и карбаматним пестицидима

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција централног и периферног нервног система, коже, дисајних органа и активност холинестеразе у границама нормале,

пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- функционално испитивање активности холинестеразе,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

41. Послови при којима је радник изложен другим пестицидима

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција јетре, бубрега, централног и периферног нервног система, и дисајних органа, пол:

- кантраиндикације: жена за вријеме трудноће и дојења, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ензиматски тестови за јетру,

- креатинин клиренс у урину,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

42. Послови при којима је радник изложен прашини вјештачких ђубрива

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција коже и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци.

43. Послови при којима је радник изложен биолошким агенсима

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција имунобиолошког система, јетре, бубрега и дисајних органа, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- протениограм,

- специфичне претраге зависно од врсте биолошких штетности,

- креатинин клиренс у урину,

- ензиматски тестови за јетру,

- радиографија плућа,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- исто као и претходни преглед,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

44. Послови при којима је радник изложен дјеловању канцерогених материја

Послови при којима је радник изложен дјеловању канцерогених материја као и остали критерији за односне послове, утврдиће се након доношења листе канцерогених материја од стране надлежног јавног органа.

45. Послови на израд и руковању експлозивима, барутима и пиротехничким смјесама

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на даљину и близину,

- уредно видно поље, уредна функција јетре, бубрега, коже, крви и крвотворних органа, кардиоваскуларног и дисајног система, централног и периферног нервног система,

- психичка способност,

- захтјеви: сензомоторна координација, спретност шаке и руке изнад горње границе просјека, општа интелектуална развијеност способност концентрације, емоционална стабилност изнад горње границе просјека,

Пол:

- контраиндикације: жена за вријеме трудноће

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- креатинин клиренс у урину,

- ензиматски тестови за јетру,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- аудиометрија,

- преглед вида на орторетеру,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- токсиколошке анализе крви и урина које одређује специјалиста медицине рада, а зависно од врсте хемијских материја које служе за израду експлозива,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци, психичке способности: 18 мјесеци.

46. Послови палиоца мина

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција локомоторног система,

- уредан вид на даљину и близину (са или без корекција) уредан слух, уредна функција кардиоваскуларног и дисајног система,

- психичка способност,

- захтјеви: спретност шаке и руке изнад горње границе просјека, општа интелектуална развијеност, емоционална стабилност,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање функције кичме и екстремитета,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- испитивање функције кичме и екстремитета,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци, психичке способности: 18 мјесеци.

47. Послови ватрогасаца

- услови које морају испуњавати радници, елементи и рокови здравствених прегледа утврђени су посебним прописима.

48. Послови чувања људи и имовине уз ношење ватреног оружја

- услови које морају испуњавати радници, елементи и рокови здравствених прегледа утврђени су посебним прописима.

49. Руковање уређајима на постројењима за ускладиштење и прераду лако запаљивих и експлозивних текућина и гасова и руковање станицама и посудама са гасовима под притиском

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на даљину и близину (са или без корекција), уредно видно поље и колорни вид, уредан слух, уредна функција локомоторног система,

- психичка способност,

- захтјеви: сензомоторна координација, општа интелектуална развијеност, емоционална стабилност, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- аудиометрија,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

50. Руковање дизалицама на механизован погон и обављање послова сигналисте

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредна функција локомоторног система, добар вид на даљину (са или без корекција), уредан вид на близину, очуван дубински вид, уредно видно поље, уредан слух, уредна просторна перцепција, психичка способност,

- захтјеви: општа интелектуална развијеност, сензомоторна координација, перцептивна способност, способност концентрације, емоционална стабилност,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- преглед вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

- аудиометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 18 мјесеци, психичке способности: 36 мјесеци.

51. Послови на монтажи, одржавању и испитивању електричних инсталација, уређаја и постројења

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на даљину (са или без корекција), очуван дубински вид, уредна функција локомоторног система,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- аудиометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- испитивање осјећаја равнотеже (према потреби вестибулометрија)

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- аудиометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца.

52. Руковање и управљање средствима рада на механизован погон на којима постоји повећана опасност од повређивања

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на даљину (са или без корекција), очуван дубински вид, уредно видно поље, уредан слух, уредна функција локомоторног система,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 36 мјесеци.

53. Руковање и управљање самоходним средствима рада на механизован погон

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: добар вид на даљину (са или без корекција), очуван дубински вид, уредно видно поље, уредан слух, уредна функција локомоторног система, психичка стабилност,

б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- радиографија плућа,

- аудиометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- ЕКГ и спирометрија,

- испитивање вида на орторетеру,

- аудиометрија,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 24 мјесеца, психичке способности 24 мјесеца.

54. Послови унутрашњег транспорта, послови у јавном саобраћају

- посебни услови радника, елементи и рокови здравствених прегледа утврђени су посебним прописима.

55. Ронилачки послови

а) посебни услови радника:

доб: радник старији од 18 година здравствено стање:

захтјеви: уредан вид на даљину са оштрином вида најмање 0,8 на оба ока, очуван дубински вид, уредно видно поље, разликовање боја, обим грудног коша изнад 90цм са екстензијом од 10цм (најмање), витални капацитет изнад 3.500м3, уредна функција локомоторног система, кардиоваскуларног, дисајног, централног и периферног нервног система, психичка способност:

захтјеви: сензомоторна координација, општа интелектруална развијеност, емоционална стабилност, социјална прилагодљивост, пол,

контраиндикације: жене за вријеме трудноће, б) садржај здравственог прегледа:

Претходни преглед:

- љекарски преглед,

- лабораторијски стандард,

- радиографија плућа,

- аудиометрија,

- специјалниста отоларинголог,

- специјалиста офтамолог,

- функционално испитивање локомоторног система,

- ЕКГ,

- велика спирометрија и преглед специјалисте интернисте - кардиологија,

- обрада психолога,

Периодични преглед:

- преглед специјалисте медицине рада,

- лабораторијски стандард,

- аудиометрија,

- специјалниста отоларинголог,

- ЕКГ и спирометрија,

- функционално испитивање локомоторног система,

- испитивање вида на орторетеру,

- специјалиста неуропсихијатар,

- обрада психолога,

ц) рок за поновну провјеру здравственог стања: 12 мјесеци, психичке способности 12 мјесеци

 

Образац 3П-1

_________________________________

_________________________________

Назив организације - послодавца

Број протокола: ___________________

_________________________________

           (мјесто и датум)

УПУТНИЦА
ЗА ПЕРИОДИЧНИ ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

 

1. Презиме, име оца и име   ______________________________________________________

2. Датум и мјесто рођења ______________________________________________________.

3. Матични број: ______________________________________________________________

4.Занимање и степен стручне спреме: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

 5. Назив радног мјеста које обавља

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Именовани-а ради    ______________ година на овом радном мјесту

7. Кратак опис послова радног мјеста:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Радник је на радном мјесту изложен слиједећим штетностима (навести врсту и измјерене величине штетности) и то:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Здравственим прегелдом именованог радника

у     _________________________________________________________________________
                           (назив здравствене организације)

који је обављен   ______________________________________________________________

                                                           (датум)

утврђено је да код радника постоји оштечење здравља ____________________________

________________  које проузрокује инвалидност __________________________________

Степена односно професионално обољење _______________________________________
                                                                                               (навести дијагнозу)

НАПОМЕНА: под редним бројем 8. уписују се измјерене величине утврђене последњим испитивањем и мјерењем радне средине.

 

 

М.П.

(потпис овлаштеног радника)

 

Образац 3П-2

 

ИЗВЈЕШТАЈ
О ПЕРИОДИЧНОМ ЉЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ

Текст документа или неки његов дио није у бази или је у фази припреме. По потреби, ако је то могуће, редакција ће претплатницима обезбиједити достављање документа.
Захтјеве можете упутити на e-mail: redakcija@paragraf.ba