PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

("Sl. novine FBiH", br. 81/2021)

 

Poglavlje I. Osnovne odredbe

Član 1

(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna društva.

(2) Kontni okvir iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 2

(Kontni okvir)

(1) Stanje i promjene vrijednosti imovine, kapitala i obaveza, kao i prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja se računovodstveno obuhvataju na osnovnim, trocifrenim kontima Kontnog okvira, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Trocifrena konta iz Kontnog okvira (kao i određena propisana četverocifrena konta) se, po potrebi, raščlanjuju na analitička konta u skladu sa ovim pravilnikom i općim aktom privrednog društva ili drugog pravnog lica.

(3) Privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po ovom Kontnom okviru ne mogu uvoditi niti koristiti druga trocifrena konta osim konta propisanih ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od odredbi st. (2) i (3) ovog člana, primjena klase 8 - Vanbilansna evidencija i klase 9 - Obračun troškova i proizvodnje nije obavezna, odnosno privredna društva i druga pravna lica mogu unutar klasa 8 i 9, ukoliko ih primjenjuju, razradu konta prilagoditi svojim potrebama i svom načinu obračuna troškova i proizvoda.

Poglavlje II. Sadržaj grupa konta i pojedinih konta

Odjeljak A. Klasa 0 - Dugoročna imovina

Član 3

(Grupa 01 - Nematerijalna imovina)

(1) Na kontima grupe 01 - Nematerijalna imovina iskazuju se ulaganja u određenu dugoročnu nemonetarnu imovinu bez fizičkog sadržaja, koja se koristi u poslovne svrhe, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe, poput "goodwill-a", ulaganja u razvoj, patenata, licenci, softvera i ostale dugoročne nematerijalne imovine. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 36, MRS 38, MSFI 3 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 010 - Kapitalizirana ulaganja u razvoj iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine. Pod razvojem se podrazumijeva primjena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih ili značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga prije pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korištenju.

(3) Na kontu 011 - Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava iskazuju se ulaganja u navedena i druga nematerijalna prava (prava na tehničko-tehnološku dokumentaciju za proizvodnju; prava na model; filmska, muzička i druga izdavačka prava i ostala zaštićena prava) koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 38.

(4) Na kontu 012 - Goodwill iskazuje se, na datum sticanja, svaki višak nabavne vrijednosti u odnosu na udio sticaoca u fer vrijednosti stečenih identificiranih sredstava i obaveza na datum transakcije razmjene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.

(5) Na kontu 014 - Ostala nematerijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale nematerijalne imovine koja se priznaje u skladu sa MRS 38, uključujući i računarske programe (softver) koji nisu dio hardvera i druge nematerijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 38.

(6) Na kontu 015 - Nematerijalna imovina u pripremi iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine iz ove grupe, od dana izvršenih ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 017 - Avansi za nematerijalnu imovinu iskazuju se avansi dati za sticanje svih oblika nematerijalne imovine iz ove grupe.

(8) Na kontu 018 - Vrijednosna usklađivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

(9) Na kontu 019 - Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nematerijalne imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

Član 4

(Grupa 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema)

(1) Na kontima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuje se dugoročna materijalna imovina, kao što su zemljište, građevinski objekti, oprema i ostala dugoročna materijalna imovina. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI

(2) Na kontu 020 - Zemljište iskazuje se zemljište po nabavnoj, odnosno fer vrijednosti u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0200 - Vlastito zemljište iskazuje se zemljište kupljeno u vlastitoj režiji.

Na kontu 0201 - Ulaganja u zemljište iskazuju se ulaganja izvršena na tuđem zemljištu uzetom u dugoročni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

(3) Na kontu 021 - Građevinski objekti iskazuju se građevinski objekti koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0210 - Vlastiti građevinski objekti iskazuju se građevinski objekti izgrađeni u vlastitoj režiji.

Na kontu 0211 - Ulaganja u tuđe građevinske objekte iskazuju se ulaganja izvršena na tuđim građevinskim objektima uzetim u dugoročni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

Na kontu 0212 - Stambene zgrade i stanovi iskazuju se stambeni objekti i dijelovi takvih objekata koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Na kontu 022 - Postrojenja i oprema (mašine) iskazuju se postrojenja i oprema (mašine) u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 023 - Alati, pogonski i kancelarijski namještaj iskazuju se alati i inventar koji se otpisuju tokom više godina, kao i pogonski i kancelarijski namještaj, koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Na kontu 024 - Transportna sredstva iskazuju se vozila koja privredno društvo koristi za obavljanje svoje djelatnosti ili za administrativne potrebe, bez obzira na način finansiranja istih, i uključujući i finansijski najam, a koja se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na kontu 025 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(8) Na kontu 026 - Ostala materijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale materijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 16.

(9) Na kontu 027 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(10) Na kontu 028 - Vrijednosna usklađivanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

(11) Na kontu 029 - Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 5

(Grupa 03 - Ulaganja u investicijske nekretnine)

(1) Na kontima grupe 03 - Ulaganja u investicijske nekretnine iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, odnosno dio zgrade, ili oboje) koje su u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi ostvarivanja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti kapitala, ili oboje, a ne radi korištenja u proizvodnji ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe, ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Ulaganja u investicijske nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 030 - Ulaganja u vlastito zemljište iskazuju se zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava (1) ovog člana, bilo da su nabavljena iz vlastitih sredstava ili kroz aranžmane finansijskog najma.

(3) Na kontu 031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište iskazuju se zemljišta inicijalno priznata kao imovina s pravom korištenja, naknadno data u podnajam, a koja privredno društvo drži radi namjena iz stava (1) ovog člana.

(4) Na kontu 032 - Ulaganja u vlastite građevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava (1) ovog člana, bilo da su nabavljeni iz vlastitih sredstava ili kroz aranžmane finansijskog najma.

(5) Na kontu 033 - Ulaganja u unajmljene građevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada inicijalno priznati kao imovina s pravom korištenja, naknadno dati u podnajam, a koja privredno društvo drži radi namjena iz stava (1) ovog člana.

(6) Na kontu 035 - Investicijske nekretnine u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 036 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(8) Na kontu 037 - Avansi za investicijske nekretnine iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(9) Na kontu 038 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(10) Na kontu 039 - Ispravka vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

Član 6

(Grupa 04 - Biološka imovina)

(1) Na kontima grupe 04 - Biološka imovina iskazuju se šume, višegodišnji zasadi i osnovno stado (ili matično jato) i druga biološka imovina, kao i ulaganja za pribavljanje te imovine, u skladu sa MRS 41.

(2) Biološka imovina se, u skladu sa MRS 41, može vrednovati ili po fer vrijednosti ili po trošku, uz obračun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti.

(3) Na kontu 045 - Biološka imovina u pripremi iskazuju se ulaganja u ovu imovinu, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(4) Na kontu 046 - Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po fer vrijednosti u skladu sa MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(5) Na kontu 047 - Avansi za biološku imovinu iskazuju se dati avansi za pribavljanje ove imovine.

(6) Na kontu 048 - Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(7) Na kontu 049 - Ispravka vrijednosti biološke imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija biološke imovine koja se mjeri po trošku. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

Član 7

(Grupa 05 - Imovina s pravom korištenja)

(1) Na kontima grupe 05 - Imovina s pravom korištenja iskazuje se dugoročna materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna imovina) čije je priznavanje rezultat primjene MSFI 16, u skladu sa kojim se i vrši vrednovanje.

(2) Na kontu 059 - Ispravka vrijednosti imovine s pravom korištenja iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija imovine s pravom korištenja. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine s pravom korištenja.

Član 8

(Grupa 06 - Dugoročni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 06 - Dugoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u zavisna i pridružena društva, zajedničke poduhvate, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijsku imovinu po amortizovanom trošku i potraživanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 0601 - Ulaganja u zavisna društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče preko 50% vlasništva, te se time ostvaruje kontrola nad subjektom čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Kontrola se postiže na način da privredna društva imaju moć sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta na način da ostvari koristi od poslovanja tog subjekta.

(3) Na kontu 0602 - Ulaganja u pridružena društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče 20 do 50% vlasništva, te se time ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Značajan uticaj se ogleda u sudjelovanju u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta, ali nije ni kontrola niti zajednička kontrola nad tim politikama.

(4) Na kontu 0603 - Ulaganja u zajedničke poduhvate iskazuju se troškovi ulaganja u zajedničke poduhvate. Zajednički poduhvat je zajednički aranžman u kojem strane koje imaju zajedničku kontrolu nad aranžmanom imaju pravo na neto imovinu aranžmana.

(5) Na kontu 0609 - Ispravka vrijednosti ulaganja u zavisna i pridružena društva, i zajedničke poduhvate iskazuje se vrijednosno usklađivanje ovih ulaganja po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti, u skladu sa MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama ulaganja.

(6) Na kontu 065 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti mjere po fer vrijednosti i kod kojih se efekti promjene fer vrijednosti iskazuju kroz ostali ukupni rezultat.

(7) Na kontu 0651 - Instrumenti kapitala (dionice i vlasnički udjeli) iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji nisu namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče ispod 20% vlasništva, te se time ne ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(8) Na kontu 0652 - Dužnički instrumenti (obveznice, dati krediti, depoziti kod banaka) iskazuju se ulaganja u dugoročne dužničke finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 0653 - Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u sve ostale dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model privrednih društava, a koji nisu obuhvaćeni prethodnim propisanim kontima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 0654 - Potraživanja za kamatu od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(11) Na kontu 0658 - Vrijednosna usklađivanja dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ove imovine, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(12) Na kontu 0659 - Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(13) Na kontu 066 - Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata.

(14) Na kontu 0669 - Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(15) Na kontu 067 - Potraživanja po finansijskim najmovima iskazuju se dugoročna potraživanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja po finansijskim najmovima.

Član 9

(Grupa 07 - Ostala dugoročna potraživanja i imovina)

(1) Na kontima grupe 07 - Ostala dugoročna potraživanja i imovina iskazuju se ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima (koja se odnosi na kapitalizirane troškove sticanja ugovora i troškove izvršenja ugovora), kao i ostala dugoročna potraživanja i imovina, koji nisu obuhvaćeni ostalim propisanim kontima unutar klase 0, te ispravka vrijednosti istih po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja i imovine.

(2) Na kontu 070 - Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima - dodatni troškovi sticanja ugovora iskazuju se kapitalizirani dodatni troškovi sticanja ugovora sa kupcima za koje privredno društvo očekuje da će nadoknaditi kroz realizaciju ugovora. Kao imovina priznaju se samo oni troškovi koje subjekt napravi prilikom sticanja ugovora s kupcem, a koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (npr. plaćene prodajne provizije). S druge strane troškovi sticanja ugovora koji bi nastali bez obzira na to je li ugovor stečen ili ne (npr. troškovi tendera) priznaju su kao rashod kada i nastanu.

(3) Na kontu 071 - Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima - troškovi izvršenja ugovora iskazuju se kapitalizirani troškovi nastali prilikom izvršavanja ugovora samo ako ti troškovi ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a) troškovi se direktno odnose na ugovor ili na očekivani ugovor koji privredno društvo može posebno navesti ili su u pitanju troškovi pripremanja imovine koja će se prenijeti u okviru posebnog ugovora koji još uvijek nije odobren;

b) zbog troškova se stvaraju ili poboljšavaju resursi privrednog društva koji će se koristiti za ispunjavanje (ili nastavak ispunjavanja) obaveza izvršenja u budućnosti; i

c) očekuje se nadoknada troškova kroz realizaciju ugovora.

Troškovi koji bi ispunjavali kriterije:

a) opći i administrativni troškovi (osim ako te troškove prema ugovoru izričito snosi kupac);

b) troškovi upotrijebljenog materijala, rada ili drugih resursa iskorištenih za ispunjavanje ugovora koji nisu odraženi u cijeni ugovora;

c) troškovi koji se odnose na ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja) iz ugovora (tj. troškovi koji se odnose na prijašnje izvršenje); i

d) troškovi kod kojih privredno društvo ne može utvrditi da li se odnose na neispunjene obaveze izvršenja ili ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja).

(4) Na kontu 0791 - Ispravka vrijednosti dugoročne imovine po osnovu ugovora sa kupcima (MSFI 15) iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ove imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama ove imovine.

Član 10

(Grupa 09 - Odgođena porezna imovina i dugoročna razgraničenja)

(1) Na kontima grupe 09 - Odgođena porezna imovina i dugoročna razgraničenja iskazuje se odgođena porezna imovina u skladu sa MRS 12, te dugoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 090 - Odgođena porezna imovina iskazuju se iznosi poreza na dobit koji su nadoknadivi u budućim periodima i koji se odnose se na privremene porezne razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskorištene porezne gubitke, i prenesene neiskorištene porezne olakšice, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uključujući:

a) priznavanje ili povećavanje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit, a koje su knjižene odobrenjem konta 723 - Efekat povećanja odgođene porezne imovine,

b) korištenje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit ili isknjižavanje odgođene porezne imovine uslijed njenog isteka, zaduženjem konta 722 - Efekat smanjenja odgođene porezne imovine,

c) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odgođene porezne imovine za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

(3) Na kontu 091 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se iznosi unaprijed plaćenih troškova koji se odnose na buduće obračunske periode (za period duži od 12 mjeseci), koji će se u narednim obračunskim periodima prenositi na odgovarajući konto rashoda u periodu na koji se odnose. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po unaprijed plaćenih troškova.

(4) Na kontu 098 - Ostala dugoročna razgraničenja iskazuju se ostala dugoročna razgraničenja, za period duži od 12 mjeseci. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

Odjeljak B. Klasa 1 - Zalihe i dugoročna imovina namijenjena prodaji

Član 11

(Grupa 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar)

(1) Na kontima grupe 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar iskazuju se zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, auto guma, ambalaže, alata i inventara, prema nazivima konta ove grupe. Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 100 - Obračun troška nabavke iskazuje se vrijednost zaliha po obračunu dobavljača, zavisni troškovi nabavke i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati nabavci zaliha u smislu MRS 2. Tako utvrđena nabavna vrijednost se prenosi na teret odgovarajućeg konta grupe 10, prema vrsti zaliha, uz odobrenje konta 100.

(3) Na kontu 101 - Sirovine i materijal iskazuje se vrijednost zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

(4) Na kontu 102 - Rezervni dijelovi iskazuje se vrijednost zaliha rezervnih dijelova.

(5) Na kontu 103 - Auto gume i ambalaža iskazuje se vrijednost zaliha auto guma i ambalaže.

(6) Na kontu 104 - Alat i sitan inventar iskazuje se vrijednost alata i sitnog inventara.

(7) Na kontu 108 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha iz ove grupe, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama. Prilikom knjiženja utrošaka, odstupanja planskih od stvarnih cijena utrošenih zaliha se, sa ovog konta, prenose na teret, odnosno u korist konta 519 - Odstupanje od cijena.

(8) Na kontu 109 - Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti tih zaliha, odobrenjem ovog konta, na teret konta 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha. Neto prodajna (ostvariva, utrživa) vrijednost zaliha se utvrđuje u skladu sa zahtjevima MRS 2.

Član 12

(Grupa 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge)

(1) Na kontima grupe 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge iskazuju se početno stanje, povećanja i smanjenja u toku obračunskog perioda, kao i krajnja stanja zaliha nedovršenih proizvoda na kraju obračunskog perioda, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda i nedovršenih usluga vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Povećanje ovih zaliha tokom perioda, prijenos dovršene proizvodnje u korist konta grupe 12 - Gotovi proizvodi, te druge promjene na ovim zalihama u toku perioda, vrši se uz evidenciono odobrenje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zaduženje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 110 - Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha proizvodnje tokom perioda.

(5) Na kontu 111 - Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha poluproizvoda i dijelova vlastite proizvodnje u toku perioda.

(6) Na kontu 112 - Proizvodnja kod kooperanata iskazuje se vrijednost nedovršene proizvodnje koja se privremeno nalazi kod kooperanata.

(7) Na kontu 113 - Obustavljena proizvodnja iskazuje se vrijednost nedovršene proizvodnje koja je privremeno ili trajno obustavljena, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona niža.

(8) Na kontu 114 - Poluproizvodi u doradi i obradi iskazuje se vrijednost poluproizvoda ustupljenih na doradu i obradu kod drugih lica, osim kooperanata.

(9) Na kontu 115 - Nedovršene usluge iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje stanja nedovršenih usluga, po cijeni koštanja, odnosno po neto utrživoj cijeni ako je ona niža, u skladu sa MRS 2, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(10) Na kontu 118 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(11) Na kontu 119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 13

(Grupa 12 - Gotovi proizvodi)

(1) Na kontima grupe 12 - Gotovi proizvodi iskazuje se početno stanje, povećanja i smanjenja u toku obračunskog perioda, kao i krajnje stanje zaliha gotovih proizvoda na kraju obračunskog perioda, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha gotovih proizvoda vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Povećanje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda prijenosom sa odgovarajućeg konta grupe 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge, kao i smanjenje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda uslijed prodaje, prenosa u vlastite maloprodajne objekte i drugih razloga, vrši se uz evidenciono odobrenje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zaduženje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 120 - Proizvodi u skladištu iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha gotovih proizvoda u skladištu u toku perioda.

(5) Na kontu 121 - Proizvodi u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda u vlastitoj maloprodaji.

(6) Na kontu 122 - Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika između cijene koštanja i prodajne cijene (bez PDV-a) proizvoda u maloprodaji.

(7) Na kontu 123 - Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost u maloprodajnoj cijeni proizvoda u maloprodaji.

(8) Na kontu 124 - Proizvodi u komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost gotovih proizvoda datih u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(9) Na kontu 125 - Proizvodi izvan upotrebe iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda čija je prodaja privremeno ili trajno obustavljena, ograničena i sl., po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona niža.

(10) Na kontu 126 - Proizvodi u obradi i doradi iskazuje se vrijednost proizvoda koji su dati na doradu ili obradu kod drugih lica.

(11) Na kontu 128 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha gotovih proizvoda, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(12) Na kontu 129 - Ispravka vrijednosti gotovih proizvoda iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 14

(Grupa 13 - Roba)

(1) Na kontima grupe 13 - Roba iskazuju se zalihe robe namijenjene daljoj prodaji, uključujući i nekretnine (zemljišta, građevinske objekte) i drugu dugoročnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje, roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji, roba na putu, roba u obradi i doradi, ukalkulirana razlika u cijeni i ukalkulirani PDV. Priznavanje i vrednovanje zaliha robe vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža.

(2) Obračun nabavke robe obuhvata nabavnu cijenu, uvozne dažbine i druge pristojbe (osim onih koje će se nadoknaditi od poreznih organa), kao i troškove transporta, manipulativne i druge troškove koji se mogu direktno pripisati pribavljanju robe u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI. Dobijeni trgovački popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troška nabavke.

(3) Na kontu 130 - Obračun troška nabavke robe iskazuju se vrijednosti po obračunu dobavljača, zavisni troškovi nabavke i druge stavke koje se mogu direktno pripisati pribavljanju robe, ako privredno društvo odluči da obračun nabavke robe vrši preko ovog konta. U tom slučaju, tako utvrđena nabavna vrijednost robe se, odobrenjem konta 130, prenosi na teret odgovarajućeg konta grupe 13.

(4) Na kontu 131 - Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje iskazuje se vrijednost nekretnina (zemljišta, građevinskih objekata) i drugu dugoročnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje.

(5) Na kontu 132 - Roba u prodaji na veliko iskazuje se vrijednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

(6) Na kontu 133 - Roba u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha robe u maloprodajnim objektima.

(7) Na kontu 134 - Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost robe koja se neposredno isporučuje kupcu bez skladištenja, kao i vrijednost robe predate u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(8) Na kontu 135 - Roba na putu iskazuje se vrijednost robe isporučene kupcu, a kada kupac potvrdi prijem, zadužuje se kupac po fakturi uz odobrenje prihoda, uz istovremeno zaduženje konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe u korist konta 135.

(9) Na kontu 136 - Roba u obradi i doradi iskazuje se vrijednost robe koja je data na obradu i doradu.

(10) Na kontu 137 - Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika između nabavne cijene i prodajne cijene robe (bez PDV-a), ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(11) Na kontu 138 - Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(12) Na kontu 139 - Ispravka vrijednosti robe iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti robe i knjigovodstvene vrijednosti robe, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 15

(Grupa 14 - Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja)

(1) Na kontima grupe 14 - Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuju se nematerijalna imovina, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina i ostala dugoročna imovina koja je na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištene imovine, kao i imovina poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa MSFI 5.

(2) Na kontu 140 - Nematerijalna imovina namijenjena prodaji iskazuju se korištena nematerijalna imovina za koja je donesena odluka o prodaji.

(3) Na kontu 141 - Zemljište namijenjeno prodaji iskazuje se korišteno zemljište za koje je donesena odluka o prodaji.

(4) Na kontu 142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji iskazuju se korišteni građevinski objekti za koje je donesena odluka o prodaji.

(5) Na kontu 143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji iskazuju se korištena postrojenja i oprema za koju je donesena odluka o prodaji.

(6) Na kontu 144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji iskazuju se investicijske nekretnine za koje je donesena odluka o prodaji.

(7) Na kontu 145 - Biološka imovina namijenjena prodaji iskazuje se korištena biološka imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(8) Na kontu 146 - Ostala dugoročna imovina namijenjena prodaji iskazuje se ostala dugoročna imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(9) Na kontu 147 - Imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuje se imovina organizacionog dijela čije se poslovanje obustavlja, u skladu sa MSFI 5. U pogledu osiguranja kontrole nad njima, imovina poslovanja koje se obustavlja se posebno iskazuju na potrebnim analitičkim kontima u okviru ovog konta.

(10) Na kontu 149 - Ispravka vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 - Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

Član 16

(Grupa 15 - Dati avansi)

(1) Na kontima grupe 15 - Dati avansi iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe.

(2) Na kontu 150 - Dati avansi za zalihe povezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe povezanim pravnim licima, zaduženjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(3) Na kontu 151 - Dati avansi za zalihe nepovezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe ostalim pravnim licima, zaduženjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(4) Na kontu 159 - Ispravka vrijednosti datih avansa iskazuje se razlika između veće knjigovodstvene vrijednosti datih avansa i njihove procijenjene nadoknadive vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 589 - Gubici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine.

Odjeljak C. Klasa 2 - Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani

Član 17

(Grupa 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti)

(1) Na kontima grupe 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se novčana sredstva, kao i neposredno unovčivi vrijednosni papiri, depoziti po viđenju, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala i drugi novčani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(2) Na kontu 200 - Transakcijski računi - domaća valuta iskazuju se, na posebnim analitičkim kontima, novčana sredstva i poslovanje preko transakcijskih računa u konvertibilnim markama, kao i iskorišteni okvirni krediti.

(3) Na kontu 201 - Transakcijski računi - strana valuta iskazuje se, na posebnim analitičkim kontima, poslovanje preko računa u stranoj valuti.

(4) Na kontu 202 - Izdvojena novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva izdvojena na posebnim računima, za isplatu čekova, za investicije i za druge namjene.

(5) Na kontu 203 - Akreditivi - domaća valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za plaćanja u zemlji.

(6) Na kontu 204 - Akreditivi - strana valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za plaćanja u inostranstvu.

(7) Na kontu 205 - Blagajne - domaća valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u domaćoj valuti.

(8) Na kontu 206 - Blagajne - strana valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u stranima valutama.

(9) Na kontu 207 - Novčani ekvivalenti iskazuju se neposredno unovčivi vrijednosni papiri sa beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i drugi ekvivalenti gotovine u smislu MRS 7.

(10) Na kontu 208 - Ostala novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim kontima u okviru ove grupe.

(11) Na kontu 209 - Ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata iskazuje se ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9.

Član 18

(Grupa 21 - Potraživanja od prodaje)

(1) Na kontima grupe 21 - Potraživanja od prodaje iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, od svih kupaca u zemlji i inostranstvu. Potraživanja i prihodi od prodaje se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 210 - Kupci - povezane strane iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga domaćim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(3) Na kontu 211 - Kupci u zemlji iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na domaćem tržištu.

(4) Na kontu 212 - Kupci u inostranstvu iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje - izvoza proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na stranom tržištu.

(5) Na kontu 219 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 5780 - Kreditni gubici od potraživanja od kupaca.

Član 19

(Grupa 22 - Derivatna finansijska imovina)

Na kontima grupe 22 - Derivatna finansijska imovina iskazuju se promjena fer vrijednosti derivatne finansijske imovine koja se koristi kao instrument zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostale derivatne imovine (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni "fjučersi", zamjena ("swap") kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifrena konta.

Knjiženje promjena fer vrijednosti propisano je kod konta: 331 - Efekti revalorizacije proizašli iz transakcija zaštite, 577 - Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 - Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata.

Član 20

(Grupa 23 - Ostala kratkoročna potraživanja)

(1) Na kontima grupe 23 - Ostala kratkoročna potraživanja iskazuju se potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od državnih organa i institucija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i ostala kratkoročna potraživanja.

(2) Na kontu 230 - Potraživanja za dividende iskazuju se potraživanja za dividendu kada privredno društvo ima pravo na dividendu objavljenu od strane subjekta koji isplaćuje dividendu.

(3) Na kontu 231 - Potraživanja za kamatu od finansijske imovine i zateznu kamatu iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane po amortizovanom trošku i zateznu kamatu po svim dužničko-povjerilačkim odnosima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama potraživanja.

(4) Na kontu 232 - Potraživanja od zaposlenih iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, manjkova koji se naknađuju od zaposlenih, naknada na ime štete koje su zaposleni pričinili privrednom društvu i dr.

(5) Na kontu 233 - Potraživanja od državnih organa i institucija iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije, refundacije i sl.

(6) Na kontu 234 - Akontacije poreza na dobit iskazuju se uplaćene akontacije poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za iznos obaveze za tekući izvještajni period (konto 481), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja akontacija na kraju izvještajnog perioda.

(7) Na kontu 235 - Potraživanja za više plaćene ostale poreza i doprinose iskazuju se potraživanja za preplaćene ostale poreze, doprinose, naknade, takse i druge dažbine.

(8) Na kontu 237 - Potraživanja po osnovu faktoring poslova iskazuju se potraživanja po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu kupljenih potraživanja od trećih lica.

(9) Na kontu 238 - Ostala kratkoročna potraživanja iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 23.

(10) Na kontu 239 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja iskazuju se kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku, na teret konta 5861 - Kreditni gubici od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, te indirektni otpis nefinansijske imovine i potraživanja iskazanih na kontima grupe 23, na teret konta 5781 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Član 21

(Grupa 24 - Kratkoročni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 24 - Kratkoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i potraživanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 240 - Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u kratkoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifrena konta po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 2409 - Ispravka vrijednosti kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 245 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji su namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i instrumente kapitala za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(5) Na kontu 247 - Potraživanja po finansijskim najmovima iskazuju se kratkoročna potraživanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja po finansijskim najmovima.

Član 22

(Grupa 27 - Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez)

(1) Na kontima grupe 27 - Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez iskazuje se porez na dodanu vrijednost koji se može odbiti, prema nazivima pojedinih konta iz ove grupe, kao i potraživanja za pozitivnu razliku između odbitnog ulaznog poreza i obaveza za PDV po poreznim periodima.

(2) Na kontu 270 - PDV u primljenim fakturama iskazuje se odbitni ulazni porez sadržan u fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a, uz odobrenje odgovarajućeg konta obaveza prema isporučiocu dobara i usluga.

(3) Na kontu 271 - PDV plaćen pri uvozu dobara iskazuje se odbitni porez koji se plaća pri uvozu dobara, uz odobrenje konta 484 - Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu.

(4) Na kontu 272 - PDV sadržan u datim avansima iskazuje se odbitni ulazni porez iskazan u avansnim fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a.

(5) Na kontu 273 - PDV obračunat na usluge stranih lica iskazuje se odbitni porez koji je obračunat na usluge primljene od stranih lica, koje se smatraju oporezivim u BiH.

(6) Na kontu 274 - Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima iskazuju se paušalne isplate poljoprivrednicima - registrovanim obveznicima PDV-a prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda.

(7) Na kontu 275 - Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi iskazuje se odbitni porez po osnovu uplata PDV-a izvršenih u ime isporučioca dobara i usluga po posebnoj šemi u građevinarstvu i posebnoj šemi za porezne dužnike.

(8) Na kontu 276 - Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka iskazuje se ulazni PDV za koji još nije ispunjen neki od propisanih uslova za odbitak. Po ispunjenju svih propisanih uslova za odbitak, iznosi sa ovog konta se prenose na drugi odgovarajući konto iz ove grupe.

(9) Na kontu 278 - Ostala potraživanja po osnovu PDV-a iskazuju se ostali iznosi odbitnog ulaznog poreza za koje nije propisan poseban konto u okviru ove grupe.

(10) Na kontu 279 - Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV iskazuje se pozitivna razlika između dugovnog stanja konta grupe 27, osim konta 276 i 279 i potražnog stanja konta grupe 47 - Obaveze za PDV, osim konta 479, za porezni period za koji se vrši obračun i prijavljivanje PDV-a u skladu sa propisima o PDV-u.

Član 23

(Grupa 28 - Kratkoročna razgraničenja)

(1) Na kontima grupe 28 - Kratkoročna razgraničenja iskazuju se kratkoročno razgraničeni prihodi i troškovi.

(2) Na kontu 280 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se rashodi koji su plaćeni unaprijed za period do 12 mjeseci.

(3) Na kontu 281 - Obračunati, nefakturirani prihodi iskazuju se prihodi tekućeg perioda, obračunati na kraju izvještajnog perioda (periodičnog ili godišnjeg), a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obračuna.

(4) Na kontu 289 - Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala kratkoročna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 28.

Odjeljak D. Klasa 3 - Kapital

Član 24

(Grupa 30 - Vlasnički kapital)

(1) Na kontima grupe 30 - Vlasnički kapital iskazuju se dionički kapital, udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital i ostali oblici vlasničkog kapitala, prema nazivima konta ove grupe. Vlasnički kapital na kontima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.

(2) Na kontu 300 - Dionički kapital iskazuju se obične i prioritetne dionice s pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti dioničkog društva i pravom na dio likvidacione mase, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom, odnosno odlukom o emisiji dionica. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitiranih dionica i nominalne vrijednosti dionica.

(3) Na kontu 302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću iskazuju se udjeli svakog člana društva koji čine vlasnički kapital, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom društva, kao i sve naknadne promjene u osnovnom kapitalu.

(4) Na kontu 305 - Državni kapital iskazuje se kapital privrednih društava koji je u 100%-tnom javnom vlasništvu (BiH, FBiH, kantoni).

(5) Na kontu 309 - Ostali oblici vlasničkog kapitala iskazuju se ostali oblici vlasničkog kapitala (trajnih izvora) koji nisu iskazani na posebnim kontima u okviru ove grupe. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po oblicima vlasničkog kapitala.

Član 25

(Grupa 32 - Rezerve)

(1) Na kontima grupe 32 - Rezerve iskazuju se dionička premija, zakonske/statutarne rezerve i ostale rezerve.

(2) Na kontu 320 - Dionička premija iskazuje se pozitivna ili negativna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.

Na kontu 3200 - Ažio iskazuje se pozitivna razlika između nominalne vrijednosti dionice privrednog društva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

Na kontu 3201 - Disažio iskazuje se negativna razlika između nominalne vrijednosti dionice privrednog društva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

(3) Na kontu 321 - Statutarne rezerve iskazuju se rezerve formirane iz dobiti u skladu sa propisom o privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Statutarne rezerve se mogu koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih perioda ako ti gubici nisu pokriveni iz dobiti za tekuću godinu ili ukoliko nisu dostupne druge rezerve. Statutarne rezerve ne mogu se isplaćivati dioničarima.

(4) Na kontu 322 - Ostale rezerve iskazuju se sve ostale rezerve proistekle iz zahtjeva lokalnih propisa ili na osnovu odluka organa upravljanja. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex