BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U FORMI I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA LIZING DRUŠTAVA I MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA O EFEKTIMA REALIZACIJE POSEBNIH MJERA PODUZETIH ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA UZROKOVANIH OBOLjENjEM "COVID-19"

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

Ovom odlukom se određuju forma i rokovi za dostavu izvještaja lizing društva i mikrokreditne organizacije iz člana 9. stav (2) Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20 - u daljem tekstu: Odluka o privremenim mjerama) Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

O primjeni i efektima posebnih mjera iz Odluke o privremenim mjerama, lizing društva i mikrokreditne organizacije su obavezne Agenciji dostavljati sljedeće izvještaje:

a) LD - Privremene mjere COVID 19: Privremeni moratorij (Obrazac: LD MOR-COV), prilog 1;

b) LD - Privremene mjere COVID 19: Posebne mjere - Ostale posebne mjere (Obrazac: LD OPM-COV), prilog 2;

c) MKO - Privremene mjere COVID 19: Privremeni moratorij (Obrazac: MKO MOR-COV), prilog 3;

d) MKO - Privremene mjere COVID 19: Posebne mjere - Ostale posebne mjere (Obrazac: MKO OPM-COV), prilog 4;

Član 3

(1) Izvještaje iz člana 2. tačka a) i b) ove odluke dostavljaju lizing društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Izvještaje iz člana 2. tačka c) i d) ove odluke dostavljaju MKO sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i podružnice MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu koje posluju na području Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je Agencija izdala dozvolu za rad.

(3) Lizing društva i mikrokreditne organizacije su u obavezi izvještaje iz člana 2. ove odluke dostavljati u elektronskoj formi, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, počev od mjesečnog izvještaja sa 30.04.2020. godine.

(4) Forma obrazaca iz člana 2. je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje