NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD 11.3.2021. GODINE

 

I. OPĆE NAREDBE

1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni epidemiološke situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

2. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru.

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

- djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha,

- učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama,

- sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

3. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima:

ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,

ne više od 20 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je oba-vezno pridržavanje preporuka donesenih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja, organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

4. Ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Iz stava (1) ove tačke izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Uposlenici iz stava (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Za kontrolu tačke 4. Poglavlja I. "Opće naredbe" zadužuju se kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u skladu sa kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

5. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih dogadaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID- 19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravija i javnog zdravlja pučanstva.

6. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.ba i to:

• preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

• preporuke - javni prevoz;

• preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

• preporuke za ugostiteljske objekte;

• preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;

• preporuke - vrtići;

• preporuke za stomatološke ordinacije;

• preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;

• preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;

• preporuke za rad hotela;

• preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

• preporuke - proslave;

• preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

• preporuke za skijališta u kontekstu COVID-19.

7. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. 2, 3, 4, 5 i 6. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

8. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 7. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

II. NAREDBE ZA KRIZNE STOŽERE KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Obvezuju se krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemiološke situacije na području kantona/županije ili lokalne zajednice.

2. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze sukladno revidiranom dokumentu "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prijenos o zajednici".

3. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona/županija da pojačaju nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog/županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa COViD-19.

4. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19.

5. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona/županije, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, te u kliničkim centrima u Federaciji BiH, organiziraju pružanje zdravstvene zaštite spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, te sukladno kriznim planovima kantona/županija, kao i kriznim planovima zdravstvenih ustanova.

6. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da se pripreme i osiguraju za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05).

7. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao općim, kantonalnim i specijainim bolnicama u Federaciji BiH da osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ravnatelji i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Sukladno epidemiološkoj situaciji COVID-19, svaka bolnica je dužna izraditi plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran sa kriznim stožerom mjerodavnog ministarstva zdravstva, te sačinjen sukladno revidiranom dokumentu "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prijenos o zajednici".

8. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona/županije, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, intenziviraju rad bolničkih povjerenstava i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama sukladno članku 51. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/10).

9. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke COVID-19 situacije u BiH i u svijetu.

Sve verificirane laboratorije, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stavka (1) ove točke dužne su čuvati orginalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

10. U svrhu unaprjeđenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata sa izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (sukladno definiciji slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥80% senzitivnost i ≥97% specifičnost u usporedbi sa referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputama proizvođača i unutar 5-7 dana nakon pojave simptoma. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovito izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obvezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

11. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcija koronavirusa SARS-CoV-2, nalaže se svim kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva da u suradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona/županije, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Laboratory za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.

12. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijama da redovito dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem on-line platforme COVID-19.ba koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijenatima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijenatima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni izvjestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem on-line platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirani dnevni podaci o hospitaliziranim pacijenatima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijenatima na respiratoru, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem emaila (m.blazevic@zzjzfbih.ba) svakim danom do 11:00 sati.

13. Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva dostavljaju se, radi obvezne primjene, Ažurirane preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije-COVID- 19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, te su dostupne na stranici zavoda www.zzjzfbih.ba.

14. Obvezuju se kantonalna/županijska ministarstva zdravstva, krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva i zdravstvene ustanove da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zaineteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

15. Naređuje se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da najmanje jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

III. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

1. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

2. Nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko - epidemioloških mjera.

IV. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera) sukladno toč. 2-6 ove naredbe. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je za maksimalno 20 osoba u zatvorenom prostoru i 20 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

2 - 4. (brisano)

V. NAREDBE ZA USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU STARIJE OSOBE, USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Dozvoljavaju se posjete osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševenim smetnjama, te kaznenopopravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

2. Dozvoljava se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika.

3. Zabranjena je organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite.

VI. NAREDBE ZA GRADSKI, PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PRIJEVOZ

1. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

VII. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

1. Obvezuju se krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva, da u suradnji sa kantonalnim/županijskim ministarstvom nadležnim za promet razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19.

2. Provođenje nastave u kantonu/županiji organizira se uz uvažavanje preporuka donijetih od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i Preporuci za škole u kontekstu COVID- 19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe.

3. U cilju sprječavanja širenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona/županije mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana.

4. Obvezuju se kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i oćinama, da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tijekom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provode redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih sukladno načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije. Navedeno uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prijenosa COVID-19.

5. Održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, odvija se uz striktno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

6. Nastava na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 odvija uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID- 19.

7. Odredba toč. 4. i 5. poglavlja VII. ove naredbe primjenjuje se i na fakultete prilikom održavanja nastave u novoj akademskoj 2020/2021 godini.

8. Svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti (konsultacije sa studentima, ispiti, sjednice nastavnog vijeća i sl.), gdje god je to moguće, trebaju se održavati na daljinu primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (on-line nastava, putem konferencijskih poziva, e-maila, Skype-a i sl.). Okupljanje osoblja i studenata su jedino dopušteni tamo, gdje je to neophodno, za izvođenje nastave i ocjenjivanje (npr. održavanje neophodne praktične nastave), u manjim skupinama i uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19.

VIII. NAREDBE ZA KAZALIŠTA I KINA

1. Izuzetno od točke 3. Poglavlja I. "Opće naredbe" kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 30 osoba, kazalištima i kinima dozvoljava se organiziranje predstava i projekcija filmova za ne više od 70 osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka, te obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojme se održavaju predstave i projekcije filmova omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, mogu reducirati broj osoba od maksimalno dozvoljenog broja osoba iz točke 1. Poglavlja VIII. ove naredbe.

IX. NAREDBE ZA SPORTSKA NATJECANJA I TRENAŽNE PROCESE

1. Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih natjecanja u otvorenom i zatvorenom prostoru, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioioških mjera).

2. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih profesionainih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioioških mjera).

X. NAREDBE ZA MJERODAVNE INSPEKCIJSKE ORGANE I MJERODAVNE UPRAVE POLICIJA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove kantonalne/županijske uprave za inspekcijske poslova, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naredenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, kao i kontrolu ove naredbe.

2. Zadužuje se FMLIP - Federalna uprava policije i MUP kantona - Uprava policije sukladno točki IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/20), poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naredenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

3. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne/županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim stožerima kantonainih/županijskih ministarstava zdravstva izvješća o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naredenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, te da navedena izvješća nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva navedena objedinjena izvješća za područje kantona/županije dostavljaju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

XI. NAREDBA ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA I RADNIH TIJELA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od točke 2. Poglavlja I. "Opće naredbe" kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 30 osoba, dozvoljava se održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioioših preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona/županije, na području kantona/županije, kao i općina, donesu naredbu za održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona/županije, kao i organa odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave (gradska, općinska vijeća i sl)

XII. NAREDBA ZA ODRŽAVANJE PRETRESA U SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. lzuzetno od točke 3. Poglavlja I. "Opće naredbe" kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 30 osoba, dozvoljava se održavanje pretresa u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju pretresi omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona/županije, na području kantona/županije, kao i općina, donesu naredbe za održavanja pretresa u sudovima na području kantona/županija, kao i općina.