ZAKON O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2024 - prečišćen tekst)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom utvrđuju se osnove javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikta) koje se odnose na osnivanje, organizovanje, položaj, ulogu, ovlaštenja i obaveze javne uprave Distrikta, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i rad javne uprave.

Član 2

(Sastav javne uprave)

Javnu upravu Distrikta (u daljnjem tekstu: javna uprava) čine: odjeljenja Vlade Distrikta (u daljnjem tekstu: odjeljenja), Ured gradonačelnika, Direkcija za finansije Distrikta, Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i drugi organi uprave kada je to zakonom određeno.

Član 3

(Poslovi)

(1) Poslove javne uprave, iz svoje nadležnosti, obavljaju organi javne uprave u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Statut) ovim zakonom, zakonima i aktima Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Skupština), zakonima Bosne i Hercegovine, kao i aktima Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada) i gradonačelnika.

(2) Organi javne uprave obavljaju svoje poslove nezavisno i u skladu s principima zakonitosti, materijalne istine, javnosti rada, profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, političke nezavisnosti, efikasnosti i ekonomičnosti.

(3) Određene poslove javne uprave mogu obavljati i javna preduzeća i druga pravna lica kada su im zakonom prenesene nadležnosti javne uprave.

Član 4

(Osnovni principi javne uprave)

(1) Organi javne uprave, u okviru svojih nadležnosti, osiguravaju efikasno i potpuno ostvarivanje prava i sloboda građana propisanih Ustavom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav) i Statutom.

(2) Opći principi, standardi i pravila etike službenika organa javne uprave propisuju se zakonom.

(3) Zapošljavanje u organima javne uprave vrši se na osnovu profesionalnih sposobnosti, kroz otvoreni konkurs i odražava sastav stanovništva u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 5

(Jezik i pismo)

(1) U organima javne uprave u ravnopravnoj upotrebi, kao službeni jezici su srpski, bosanski i hrvatski jezik.

(2) Službena pisma u organima javne uprave su ćirilica i latinica.

Član 6

(Odgovornost za štetu)

(1) U skladu sa zakonom, Distrikt odgovara za štetu koju organ javne uprave nezakonitim radom nanese fizičkom ili pravnom licu.

(2) Distrikt ima pravo da od službenika ili namještenika zahtijeva naknadu iznosa koji je isplatio, zbog njegovog nezakonitog rada, na ime naknade štete.

II. OSNIVANJE I OSNOVI UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE ORGANA JAVNE UPRAVE

Član 7

(Osnivanje organa javne uprave)

(1) Organi javne uprave osnivaju se zakonom.

(2) Statutom i ovim zakonom uređuje se i osigurava potpuno i racionalno obavljanje poslova organa javne uprave, kao i efikasno ostvarivanje prava i izvršenje obaveza građana i pravnih lica.

(3) Organi javne uprave osnivaju se u skladu s načelima grupisanja poslova prema vrsti, srodnosti, međusobnoj povezanosti i potrebama efikasnog rukovođenja radom i osiguranja samostalnosti u radu.

Član 8

(Osnovi unutrašnje organizacije organa javne uprave)

Organizacionim planom organa javne uprave se utvrđuju:

a) načela unutrašnje organizacije organa javne uprave;

b) organizacione jedinice;

c) rukovođenje;

d) naziv i raspored radnih mjesta po organizacionim jedinicama s opisom poslova rukovodilaca organa javne uprave, rukovodećih službenika, službenika i namještenika;

e) uslovi u pogledu stručne spreme i ostale uslove za obavljanje poslova;

f) broj službenika i namještenika;

g) platni razred radnog mjesta;

h) ostala pitanja vezana za rad u organima javne uprave Distrikta.

Član 9

(Načela unutrašnje organizacije)

(1) Unutrašnja organizacija organa javne uprave zasniva se na načelu racionalnog i efikasnog rada organa javne uprave i načelu osiguranja stručnog rada organa javne uprave.

(2) U cilju realizovanja načela propisanih odredbom stava 1 ovog člana, organi javne uprave organizuju se u niže organizacione jedinice, čime se osigurava racionalna organizacija rada, efikasno obavljanje poslova, uspješno rukovođenje organom javne uprave, kao i grupisanje poslova u skladu sa njihovom prirodom, vrstom, obimom, stepenom složenosti i načinom obavljanja.

III. POSLOVI JAVNE UPRAVE

Član 10

(Zajedničke odredbe)

Organi javne uprave u okviru svojih nadležnosti vrše slijedeće poslove:

a) izvršavaju zakone i druge propise koji se primjenjuju na teritoriji Distrikta;

b) prate stanje u oblastima za koje su osnovani i predlažu mjere u tim oblastima;

c) rješavaju u upravnim stvarima;

d) vrše upravni nadzor i druge upravne poslove;

e) pripremaju i predlažu propise iz oblasti za koje su osnovani;

f) obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Član 11

(Vrste akata organa javne uprave)

U vršenju poslova iz člana 10 ovog zakona, organi javne uprave donose opće akte (normativne pravne akte), pojedinačne akte (upravne akte i ostale pojedinačne akte) i materijalne akte (proste upravne radnje i stručne radnje) u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima.

Član 12

(Izvršavanje zakona i drugih propisa)

Organi javne uprave izvršavaju zakone i druge propise, rješavanjem u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih poslova, koji spadaju u njihovu nadležnost.

Član 13

(Praćenje stanja i predlaganje mjera)

Organi javne uprave odgovorni su za trajno praćenje stanja u oblastima za koje su organizovani, za potpunost i ažurnost podataka i obavještenja i za stručnu osnovanost ocjena o stanju, pojavama i inicijativama za rješavanje pitanja iz te oblasti.

Član 14

(Rješavanje u upravnim stvarima)

Organi javne uprave rješavaju u upravnim stvarima neposredno primjenjujući propise, odlučuju o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim interesima građana i pravnih lica, vode postupak i vrše radnje za koje su ovlašteni zakonom.

Član 15

(Vršenje upravnog nadzora)

Organi javne uprave vrše upravni nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima o pravima i dužnostima subjekata prava, nadzor nad zakonitošću rada pravnih subjekata i inspekcijski nadzor, kada su za to ovlašteni zakonom i drugim propisima.

Član 16

(Pripremanje i predlaganje propisa)

Organi javne uprave pripremaju i predlažu propise i druge opće akte u skladu s općom politikom Distrikta i programom rada Vlade kao i po sopstvenoj inicijativi iz oblasti za koje su osnovani.

Član 17

(Obavljanje drugih stručnih poslova)

Organi javne uprave izrađuju analitičke, informativne i druge materijale za Skupštinu, Vladu i gradonačelnika i pri tom sarađuju sa stručnim i naučnim organizacijama, kada je za izradu potrebna primjena posebnih stručnih i naučnih metoda.

Član 18

(Javnost rada)

Organi javne uprave osiguravaju javnost rada u skladu sa zakonom, kroz davanje informacija sredstvima javnog informisanja, izdavanja službenih publikacija i osiguravanja uslova za nesmetano obavještavanje javnosti o obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

IV. NADLEŽNOSTI ORGANA JAVNE UPRAVE

Član 19

(Nadležnost Ureda gradonačelnika)

Ured gradonačelnika je nadležan za:

a) vođenje poslova gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora Vlade;

b) odnose Vlade s javnošću;

c) stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade;

d) pravne poslove;

e) reformu javne uprave;

f) postupanje po žalbama i pritužbama građana;

g) inspekcijske poslove;

h) drugostepeni upravni postupak;

i) provođenje postupka zapošljavanja u organima javne uprave;

j) zakonodavstvo;

k) (brisana)

l) praćenje i preduzimanje mjera u provođenju općih principa, standarda i pravila etike državnih službenika i namještenika.

Član 20

(Odjeljenje za stručne i administrativne poslove)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove nadležno je za:

a) odnose s udruženjima, fondacijama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama;

b) osiguravanje rada informacionog sistema javne uprave;

c) provođenje postupka javnih nabavki;

d) upravljanje ljudskim resursima u organima javne uprave;

e) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 21

(Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove)

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove nadležno je za:

a) prostorno i urbanističko planiranje;

b) izdavanje rješenja o lokacijskim uslovima, izvoda i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja;

c) zaštitu životne sredine i ekološke dozvole;

d) legalizacija bespravno izgrađenih objekata;

e) imovinskopravne poslove;

f) oblast zaštite objekata kulturnog i historijskog značaja i prirodnog naslijeđa;

g) izradu prostorno-planske dokumentacije;

h) projektovanje javnih objekata;

i) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 22

(Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu)

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu nadležno je za:

a) statistiku i analizu, strateško planiranje i regionalnu saradnju;

b) poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija;

c) organizacija pozorišnih manifestacija, izložbi, bibliotečke djelatnosti i drugih djelatnosti iz oblasti kulture kao i saradnja sa udruženjima iz oblasti kulture;

d) sport i turizam;

e) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 23

(Odjeljenje za javne poslove)

Odjeljenje za javne poslove nadležno je za:

a) predlaganje politike iz nadležnosti Odjeljenja,

b) upravljanje u okviru djelatnosti izgradnje i rekonstrukcije puteva na području Brčko distrikta BiH,

c) planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih investicija u oblasti izgradnje i rekonstrukcije puteva,

d) upravljanje voznim parkom Vlade,

e) saobraćaj i komunikacije,

f) organizovanje i funkcionisanje javnog saobraćaja u Brčko distriktu BiH,

g) izgradnju javnih objekata na području Brčko distrikta BiH,

h) planiranje, izgradnju, održavanje i vođenje investicija iz oblasti javnih zelenih površina određenih zakonom,

i) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 24

(Odjeljenje za komunalne poslove)

Odjeljenje za komunalne poslove nadležno je za:

a) razvoj politike, strategije i pravnog okvira za upravljanje snabdijevanjem električnom energijom, vodom i plinom;

b) razvoj politike, strategije i pravnog okvira za upravljanje zbrinjavanjem čvrstog otpada i otpadnih voda;

c) upravljanje i daljnji razvoj sistema ulične rasvjete;

d) praćenje politike cijena komunalnih usluga;

e) planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih investicija u oblasti komunalne infrastrukture;

f) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 25

(Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge)

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge nadležno je za:

a) preventivu i zaštitu zdravlja stanovništva i funkcionisanje institucija zdravstvene zaštite Distrikta,

b) očuvanje i unapređenje zdravlja građana,

c) analizu i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba građana Distrikta,

d) kreiranje i provođenje politike i strategije zdravstva u cjelini,

e) razvoj i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,

f) praćenje i provođenje zakona Brčko distrikta BiH u oblasti zdravstva,

g) nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova u Brčko distriktu BiH,

h) donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite,

i) izradu programa razvoja zdravstvene djelatnosti,

j) međuentitetsku i međunarodnu saradnju u oblasti zdravstvene zaštite,

k) unapređenje sistema kvaliteta zdravstvene zaštite,

l) planiranje, praćenje i finansiranje zdravstvene zaštite u skladu s posebnim propisima,

m) planiranje, izradu i realizaciju programa kapitalnog ulaganja u investicije u sektoru zdravstva,

n) izradu plana mreže zdravstvenih ustanova i organizacija zdravstvenog sistema,

o) zdravstvenu ispravnost vode, životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,

p) socijalnu pomoć i zaštitu građana,

q) boračka pitanja, ratne vojne invalide i civilne žrtve rata,

r) rad i radne odnose;

s) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 26

(Odjeljenje za obrazovanje)

Odjeljenje za obrazovanje nadležno je za:

a) predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj;

b) srednje opće i stručno obrazovanje;

c) visoko obrazovanje i nauku;

d) podršku obrazovnim institucijama Distrikta;

e) materijalno-tehničku, kadrovsku i stručno-pedagošku podršku obrazovnim institucijama Distrikta;

f) nastavne planove i programe, programe stručnog usavršavanja zaposlenika i stručno-pedagoški nadzor;

g) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 27

(Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nadležno je za:

a) unapređivanje i razvoj poljoprivrede, šumarstva, uzgoj životinja, lov i ribolov;

b) režim, upotrebu, korištenje i zaštitu voda i vodotoka;

c) agroindustriju;

d) veterinarsku djelatnost;

e) zaštitu i unapređivanje šuma;

f) ruralni razvoj;

g) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 28

(Odjeljenje za javni registar)

Odjeljenje za javni registar nadležno je za:

a) izdavanje ličnih dokumenata;

b) održavanje i unapređivanje javnih registara i arhiva;

c) održavanje katastra zemljišta i javnih registara;

d) izdavanje izvoda iz registara;

e) vođenje matične evidencije;

f) prijave i odjave prebivališta i boravišta građana;

g) registraciju motornih vozila;

h) obavljanje kancelarijskog poslovanja i ovjere potpisa, izjava, dokumenata i ugovora;

i) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 29

(Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja)

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja nadležno je za:

a) provođenje zakona i propisa u oblasti stambenih odnosa, imovinskih i stambenih pitanja izbjeglih i raseljenih lica;

b) rješavanje imovinskih pitanja vlasnika i nosilaca stanarskih prava i prava izbjeglih i raseljenih lica na alternativni smještaj;

c) uvođenje u posjed vlasnika i nosilaca stanarskih prava;

d) stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;

e) pripremanje i realizaciju programa obnove privatnih i društvenih stambenih jedinica;

f) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 30

(Odjeljenje za javnu sigurnost)

Odjeljenje za javnu sigurnost nadležno je za:

a) preventivno djelovanje i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, akcidentnim i drugim nesrećama, poplavama i saobraćajnim nesrećama;

b) civilnu zaštitu i poslove zaštite od prirodnih nepogoda;

c) deminiranje, uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava;

d) poslove osmatranja i obavještavanja;

e) izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata;

f) izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti fizičkih i pravnih lica;

g) izdavanje odobrenja o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe;

h) izdavanje rješenja za tehničku kontrolu projektne dokumentacije;

i) ovjeru plana etažnog vlasništva;

j) obračun predmjera zemljišta, rente i taksi;

k) izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za rad fizičkih i pravnih lica u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja;

l) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 30a

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju nadležno je za:

a) uključivanje i koordinaciju organa javne uprave i institucija Distrikta u proces programiranja pomoći Evropske unije kroz dostupne programe pomoći Evropske unije;

b)saradnju s organima javne uprave i institucijama Distrikta, kao nosiocima projekata, u procesu identifikacije portfolija projekata koji se kandiduju prema Evropskoj uniji, bilateralnim i multilateralnim donatorima kroz zvaničnu razvojnu pomoć dostupnu Bosni i Hercegovini;

c) podršku organima javne uprave i institucijama Distrikta tokom planiranja i implementacije projekata koji se finansiraju iz zvanične razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem podrške u projektnom upravljanju;

d) saradnju s institucijama Evropske unije, bilateralnim i multilateralnim donatorima i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključivanja Distrikta u međunarodnu saradnju kako bi se obezbijedila podrška ukupnom razvoju Distrikta;

e) koordinaciju organa javne uprave i institucija Distrikta u planiranju i ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija;

f) praćenje i izvještavanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine o ispunjavanju obaveza Distrikta u procesu evropskih integracija kroz koordinaciju nadležnih organa javne uprave i institucija Distrikta;

g) koordiniranje poslova na usklađivanju pravnog sistema Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji;

h) koordinaciju i organizaciju prevođenja pravnih propisa Evropske unije i propisa u Brčko distriktu BiH na jedan od jezika Evropske unije, kao i prevođenje drugih dokumenata značajnih za razumijevanje i ispunjavanje obaveza Brčko distrikta BiH u procesu evropskih integracija;

i) druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Član 31

(Direkcija za finansije Distrikta)

(1) Direkciju za finansije Distrikta čine:

a) Ured direktora;

b) Trezor;

c) Porezna uprava.

(2) Direkcija za finansije Distrikta nadležna je za prikupljanje i raspodjelu javnih prihoda kao i druge poslove utvrđene posebnim zakonom.

Član 32

(Ured za upravljanje javnom imovinom)

Ured za upravljanje javnom imovinom nadležan je za provođenje zakona i drugih propisa u vršenju poslova upravljanja javnom imovinom Distrikta.

Član 33

(Kancelarija koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)

(1) Kancelarija koordinatora nadležna je za:

a) Zastupanje interesa Distrikta u Vijeću ministara BiH;

b) Uspostavljanje i održavanje saradnje i koordinaciju sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama, fondovima, ambasadama kao i koordinaciju sa nadležnim odjeljenjima Vlade, radnim grupama i tijelima;

c) podnošenje izvještaja i predlaganje aktivnosti gradonačelniku i Vladi koji se odnose na koordinaciju i saradnju Distrikta sa Vijećem ministara BiH i drugim institucijama BiH;

d) i druge poslove po zahtjevu gradonačelnika i Vlade iz nadležnosti Kancelarije određene zakonom i drugim propisima.

(2) Kancelariju koordinatora čine koordinator, tri pomoćnika koordinatora i pomoćno osoblje.

(3) Koordinator se imenuje na period od 5 (pet) godina, dok pomoćnici koordinatora zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme.

(4) Koordinator se imenuje po principu otvorene konkurencije u skladu s propisima kojima se reguliše postupak imenovanja zvaničnika za čije je imenovanje ili potvrđivanje imenovanja nadležan gradonačelnik, odnosno Skupština, te na koje se ne primjenjuju propisi o državnoj službi u organima uprave Distrikta.

(5) Pomoćnici koordinatora se imenuju u skladu s propisima kojima se reguliše zapošljavanje u državnoj službi u organima uprave Distrikta.

(6) U pogledu radno-pravnog statusa koordinatora i njegovih pomoćnika primjenjuju se propisi kojima se reguliše državna služba u organima uprave Distrikta.

V. RUKOVOĐENJE ORGANIMA JAVNE UPRAVE

Član 34

(Rukovođenje organima javne uprave)

Organima javne uprave rukovode gradonačelnik, šefovi odjeljenja, direktor Direkcije za finansije Distrikta, direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom i koordinator Ureda Distrikta pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 35

(Rukovodeći službenik)

(1) Unutrašnjim organizacionim jedinicama u organima javne uprave utvrđenim organizacionim planovima rukovode rukovodeći službenici.

(2) Organizacionim planom organa javne uprave, utvrđuju se ovlaštenja i radna mjesta rukovodećih službenika.

(3) U obavljanju povjerenih mu poslova, rukovodeći službenik dužan je da:

a) organizuje rad organizacione jedinice i osigurava efikasno, profesionalno i zakonito obavljanje poslova organizacione jedinice;

b) pomaže rukovodiocu organa javne uprave, odnosno neposredno pretpostavljenom rukovodećem službeniku u rukovođenju iz područja rada organizacione jedinice;

c) nadzire rad službenika i namještenika organizacione jedinice i o postignutim rezultatima njihovog i svog rada izvještava rukovodioca organa javne uprave.

Član 36

(Zamjenik rukovodioca)

Ukoliko rukovodilac organa javne uprave nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga rukovodeći službenik određen Organizacionim planom u skladu sa zakonom.

Član 37

(Prijenos ovlaštenja)

(1) Rukovodioci organa javne uprave mogu prenijeti ovlaštenja na rukovodeće službenike i druge službenike u skladu sa zakonom.

(2) Prijenos ovlaštenja vrši se u pisanoj formi, a što ne oslobađa odgovornosti rukovodioca organa javne uprave koji je prenio ovlaštenja na način propisan stavom 1 ovog člana.

Član 38

(Službenici s posebnim ovlaštenjima)

Poslove inspekcijskog nadzora i druge značajnije upravne i stručne poslove propisane zakonom i Organizacionim planom, obavljaju inspektori, kao i službenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: službenici s posebnim ovlaštenjima).

Član 39

(Odgovornost rukovodioca organa javne uprave, njegovog zamjenika i rukovodećih službenika)

Rukovodilac organa javne uprave, kao i rukovodeći službenik, lično su odgovorni za izvršenje povjerenih im dužnosti, kao i za rad organa, odnosno organizacione jedinice kojom rukovode, u skladu sa Statutom i zakonom.

VI. POVJERAVANJE JAVNIH OVLAŠTENJA

Član 40

(Povjeravanje i prijenos javnih ovlaštenja)

Pravnim licima, zakonom se može povjeriti ili prenijeti vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti organa javne uprave, da u području svoje djelatnosti odlučuju o pojedinačnim stvarima, o određenim pravima i obavezama građana i pravnih lica (u daljnjem tekstu: institucije s javnim ovlaštenjima).

VII. ODNOS ORGANA JAVNE UPRAVE PREMA SKUPŠTINI, VLADI I GRADONAČELNIKU, MEĐUSOBNI ODNOSI ORGANA JAVNE UPRAVE

Član 41

(Odnos organa javne uprave prema Skupštini)

(1) Odnos organa javne uprave prema Skupštini zasniva se na pravima i dužnostima propisanim Statutom i ovim zakonom.

(2) Organi javne uprave su dužni da na zahtjev Skupštine, Vlade ili gradonačelnika daju odgovore na sva pitanja u vezi s izvršavanjem zakona iz oblasti njihove nadležnosti, kao i o stanju i problemima u oblasti za koje su ti organi osnovani.

Član 42

(Odnos organa javne uprave prema Vladi i gradonačelniku)

Organi javne uprave izvještavaju Vladu i gradonačelnika o svom radu u skladu sa zakonom.

Član 43

(Međusobni odnosi organa javne uprave)

(1) Međusobni odnosi organa javne uprave zasnivaju se na saradnji, informisanju i dogovaranju.

(2) Međusobna saradnja organa javne uprave osigurava efikasan rad javne uprave.

(3) U ostvarivanju međusobne saradnje organi javne uprave obavezni su da međusobno dostavljaju i u propisanim rokovima razmjenjuju podatke i informacije potrebne za obavljanje poslova za koje su osnovani kao i obaveza davanja savjeta o pitanjima iz djelokruga njihovog rada.

Član 44

(Nadležnosti više organa javne uprave)

U predmetima za čije rješavanje je nadležno više organa javne uprave, rukovodioci tih organa obavezni su dogovoriti se o tome koji će organ javne uprave imati koordinirajuću ulogu ili tražiti od gradonačelnika da o tome donese odluku.

Član 45

(Radna tijela)

(1) U cilju rješavanja kompleksnih predmeta gradonačelnik je ovlašten da formira radno tijelo.

(2) Aktom kojim gradonačelnik formira radno tijelo iz stava 1 ovog člana, imenuje se koordinator radnog tijela, koji organizuje rad radnog tijela.

Član 46

(Odnos organa javne uprave prema organima uprave Bosne i Hercegovine i entiteta)

Organi javne uprave su dužni sarađivati s organima uprave Bosne i Hercegovine i entiteta u skladu sa zakonom i drugim propisima.

VIII. ODNOS ORGANA JAVNE UPRAVE PREMA GRAĐANIMA I PRAVNIM LICIMA

Član 47

(Odnos organa javne uprave prema građanima)

(1) Organi javne uprave dužni su da rješavaju zahtjeve građana u rokovima propisanim zakonom.

(2) U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, organi javne uprave ostvaruju neposredne kontakte s građanima u svrhu rješavanja njihovih prava i obaveza, obavezni su da organizuju obavljanje poslova od značaja za ostvarivanje prava i obaveza građana na način i pod uslovima kojima se građanima omogućava da što jednostavnije, brže i efikasnije ostvaruju svoja prava i izvršavaju obaveze kod tih organa javne uprave.

Član 48

(Ophođenje prema građanima)

(1) U radu s građanima službenici i namještenici su dužni da se ophode ljubazno, da s pažnjom razmotre potrebe i pitanja građana i da im pomognu.

(2) U radu s hendikepiranim i starim osobama, trudnicama i roditeljima s malom djecom službenici i namještenici su obavezni postupati prioritetno.

Član 49

(Odnos organa javne uprave prema pravnim licima)

Organi javne uprave, u okviru svoje nadležnosti imaju prema pravnim licima ovlaštenja i obaveze propisane zakonom, a naročito u pogledu nadzora nad zakonitošću rada tih pravnih lica.

Član 50

(Saradnja s pravnim licima)

(1) Organi javne uprave sarađuju s pravnim licima po pitanjima iz svoje nadležnosti koja su od značaja za rad organa javne uprave ili su od interesa za rad pravnih lica.

(2) Pravna lica obavezna su, u skladu sa zakonom, na zahtjev organa javne uprave dostavljati podatke i informacije od značaja za ostvarivanje zakonom utvrđenih nadležnosti organa javne uprave.

Član 51

(Žalbe i pritužbe)

(1) U vezi s radom organa javne uprave stranke mogu podnositi žalbe i pritužbe.

(2) Postupak rješavanja žalbi i pritužbi stranaka propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi gradonačelnik.

Član 52

(Pribavljanje isprava)

(1) Organi javne uprave u rješavanju stvari u upravnom postupku ne smiju od stranaka zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi javne uprave ili institucije s javnim ovlaštenjima, vode službene evidencije.

(2) Uvjerenja i isprave iz stava 1 ovog člana, organ javne uprave, odnosno institucija s javnim ovlaštenjima obavezno pribavlja po službenoj dužnosti u zakonski propisanom roku.

Član 53

(Primjena odredaba)

Odredbe članova od 47 do 52 ovog zakona shodno se primjenjuju i na institucije s javnim ovlaštenjima, kada u obavljanju javnih ovlaštenja rješavaju o pravima i obavezama građana i pravnih lica.

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 54

(Zajedničke odredbe o inspekcijskom nadzoru)

(1) Poslove inspekcijskog nadzora vrše inspektori.

(2) Za inspektora se može imenovati lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom.

Član 55

(Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora)

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće i vodi inspektor po službenoj dužnosti u skladu s posebnim zakonom kojim se reguliše inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima i koji će se primjenjivati na sva ostala pitanja inspekcijskog nadzora koja nisu regulisana ovim zakonom.

Član 56

Upravna inspekcija

(1) Poslove upravne inspekcije, kojima se vrši nadzor nad izvršenjem ovog zakona, zakona koji se odnose na službenike i namještenike, upravni postupak i posebne upravne postupke, kao i kancelarijsko poslovanje, obavlja upravni inspektor.

(2) Za upravnog inspektora može se imenovati diplomirani pravnik koji ima položen ispit za rad u organima javne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva na najsloženijim upravnim poslovima.

Član 57

(Nadležnosti upravnog inspektora)

U vršenju inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona i drugih akata, upravni inspektor vrši nadzor u pogledu:

a) ostvarivanja prava i pravnih interesa i izvršavanja obaveza građana i pravnih lica i institucija s javnim ovlaštenjima u upravnom postupku;

b) primjene zakona i akata koji se odnose na organizaciju organa javne uprave;

c) radnih odnosa u organima javne uprave i ispunjavanje uslova za rad službenika koji rade na poslovima upravnog rješavanja u institucijama s javnim ovlaštenjima;

d) rješavanja upravnih stvari u propisanim rokovima;

e) pravilnosti primjene propisa u upravnom postupku;

f) načina prikupljanja dokaza u upravnom postupku;

g) provođenja administrativnog izvršavanja;

h) vođenja evidencije u upravnim predmetima;

i) primjene propisa o kancelarijskom poslovanju;

j) i druge nadležnosti predviđene posebnim zakonom.

Član 58

(Zapisnik upravnog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor sastavlja zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji sadrži utvrđeno činjenično stanje i opis nepravilnosti i nedostataka u radu.

(2) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru potpisuju rukovodilac organa javne uprave u kojem je vršen inspekcijski nadzor i upravni inspektor.

(3) Primjerak zapisnika iz stava 2 ovog člana dostavlja se rukovodiocu organa javne uprave, a po potrebi i gradonačelniku.

Član 59

(Dužnosti upravnog inspektora)

(1) Ako u vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor utvrdi da je povredom zakona ili drugog akta učinjena povreda službene dužnosti, izvršen prekršaj ili krivično djelo, dužan je bez odgađanja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede službene dužnosti, učinjenog prekršaja ili krivičnog djela.

(2) Upravni inspektor može privremeno oduzeti dokumente i predmete koji u disciplinskom, prekršajnom ili krivičnom postupku mogu poslužiti kao dokaz, o čemu je dužan izdati potvrdu.

(3) Ako upravni inspektor u vršenju upravnog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi akt, dužan je da donese rješenje i njime naloži mjere kako bi se otklonili nedostaci.

(4) Rešenje upravnog inspektora je konačno u upravnom postupku osim ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

Član 60

(Obaveze organa javne uprave)

(1) Organi javne uprave i institucije s javnim ovlaštenjima dužni su omogućiti upravnom inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora i dati mu sve potrebne podatke i obavještenja u vezi s vršenjem nadzora.

(2) Organi javne uprave i institucije s javnim ovlaštenjima kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor, obavezni su postupiti po rješenju upravnog inspektora donesenog u skladu sa stavovima 3 i 4 člana 59 ovog zakona.

(3) Svako nepostupanje po rješenju upravnog inspektora predstavlja prekršaj, odnosno težu povredu službene dužnosti u skladu s posebnim zakonom.

Član 61

(Prava građana i pravnih lica na obraćanje upravnom inspektoru)

(1) Građani i pravna lica imaju pravo da se, radi zaštite svojih prava utvrđenih ovim i drugim zakonom i aktom, obrate upravnom inspektoru usmeno ili pismeno u slijedećim slučajevima:

a) ako im se u zakonski propisanom roku ne rješavaju zahtjevi ili žalba u upravnom postupku;

b) ako se od njih traži da u upravnom postupku dokazuju činjenice uvjerenjima i drugim javnim ispravama koje je po službenoj dužnosti obavezan da pribavlja službenik;

c) ako im se ne izvršavaju upravni akti doneseni radi ostvarivanja prava i pravnih interesa u upravnom postupku.

(2) U skladu sa stavom 1 ovog člana, upravni inspektor je dužan bez odlaganja izvršiti inspekcijski nadzor, sačiniti zapisnik u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku Brčko distrikta BiH te preduzeti odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva u roku od 8 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

X. SREDSTVA ZA RAD ORGANA JAVNE UPRAVE

Član 62

(Zajedničke odredbe)

(1) Sredstva za rad organa javne uprave osiguravaju se u budžetu Distrikta.

(2) Sredstva koja organi javne uprave ostvaruju u vršenju svojih nadležnosti, prihodi su budžeta u skladu sa zakonom.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 63

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, preduzetnik i institucije s javnim ovlaštenjima ako:

a) na zahtjev organa javne uprave ne dostave izvještaj, podatke i informacije iz područja svoje djelatnosti (član 50 stav 2);

b) ne riješe zahtjev stranke u propisanim rokovima (član 47 stav 1);

c) po službenoj dužnosti ne pribave uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili ako zahtijevaju od stranke da pribavi ta uvjerenja i javne isprave (član 52);

d) ne postupe po preventivnim mjerama ili po rješenju upravnog inspektora (član 60);

e) upravnog inspektora onemogućavaju u vršenju inspekcijskog nadzora i ne daju mu potrebne podatke i obavještenja (član 60 stav 1);

f) građanima i pravnim licima onemogućavaju ili otežavaju ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa (član 61).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM i odgovorno lice u organu javne uprave, pravnom licu i instituciji s javnim ovlaštenjima.

Član 64

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, preduzetnik i institucija s javnim ovlaštenjem ako u propisanom roku organu javne uprave ne dostave tražene podatke ili akte u vezi s postupanjem u upravnom postupku, vršenjem upravnog nadzora ili praćenjem stanja u određenom području.

(2) Za prekršaj opisan u stavu 1 ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM i odgovorno lice u organima javne uprave, pravnom licu i instituciji s javnim ovlaštenjem.

Član 65

(1) Novčanom kaznom do 500 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u organu javne uprave ako ne postupi u skladu s odredbom člana 12. a u vezi s članom 4 stavom 3, članom 46, članom 50 stavom 1, članom 48 i članom 59 stavom 3 ovog zakona.

(2) Odgovornim licem organa javne uprave u smislu ovog zakona, smatra se rukovodilac organa javne uprave, inspektor, nadležno lice u pravnom licu, institucija s javnim ovlaštenjima kao i rukovodeći javni službenik, odnosno javni službenik koji je zadužen da izvrši određenju radnju u skladu sa zakonom, a nije izvršio tu radnju ili je radnju izvršio suprotno zakonskoj odredbi.

Član 66

(Provođenje postupka)

(1) Prekršajni postupak po odredbama ovog zakona provodi Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sredstva od naplaćenih novčanih kazni uplaćuju se na jedinstveni račun Trezora Distrikta i prihodi su budžeta Distrika.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

(Usklađivanje općih akata)

Svi opći akti organa javne uprave čije su odredbe u suprotnosti s ovim zakonom, moraju biti izmijenjeni i usklađeni s njim u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 67a

(Preuzimanje zaposlenika)

(1) U Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju trajno se premještaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u Kancelariji gradonačelnika - Kancelariji za evropske integracije, kao i državni službenici Zakonodavne kancelarije, raspoređeni na radnim mjestima viših stručnih saradnika za harmonizaciju propisa, zbog prenosa nadležnosti, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

(2) Radna mjesta u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju, koja ostanu upražnjena, nakon trajnog premještaja državnih službenika i namještenika iz stava 1 ovog člana, popunjavaju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

(3) Zaposlenici iz stava 1 ovog člana će do donošenja akata o premještaju na odgovarajuća radna mjesta u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju nastaviti obavljati poslove radnih mjesta na kojima se nalaze u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

Član 68

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o upravi Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 31/04).

Član 69

(Stupanje na snagu)

Zakon o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 17.7.2007. godine, a njegove izmjene i dopune 20.2.2008. godine, 24.10.2008. godine, 7.6.2013. godine, 16.12.2016. godine, 24.3.2018. godine i 8.6.2023. godine.