ODLUKA O NAČINU ORGANIZOVANJA, UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 7/2018, 43/2018, 54/2018 i 14/2019)

 

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja, upravljanja, korištenja i način naplate na javnim parkiralištima na području Brčko distrikta BiH.

Član 2

Djelatnost iz člana 1. ove Odluke obavlja Javno preduzeće „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH-Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti (u daljem tekstu: Preduzeće).

Član 3

1) Javna parkirališta, u smislu odredaba ove Odluke su javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila, a mogu biti na ulici i van ulice.

2) Javna parkirališta mogu biti opšta i posebna.

3) Opšta parkirališta su dijelovi kolovoza, trotoara ili površina između kolovoza i trotoara i druge površine posebno obilježene za parkiranje motornih vozila.

4) Posebna parkirališta su objekti i površine izgrađeni i uređeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.

Član 4

1) Javnim parkiralištima, u smislu odredaba ove Odluke, ne smatraju se posebni prostori za parkiranje motornih vozila koji pripadaju određenom objektu (ustanova, poslovni ili stambeni objekt, taxi stajalište i sl.) ili prostori privatnih parcela koje je korisnik opremio za pružanje usluga parkiranja, odnosno privatna parkirališta.

2) Korisnik posebnog prostora iz stava (1) ovog člana, može posebni prostor za parkiranje motornih vozila ustupiti djelimično ili u cjelini Preduzeću, koje će ga urediti i koristiti kao opšte ili posebno parkiralište, a uslove korištenja posebnog prostora, regulisat će ugovorom.

Član 5

1) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za korištenje parking mjesta, mogu biti: stalna, privremena i povremena parkirališta.

2) Stalna parkirališta su javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni i obilježeni za parkiranje vozila.

3) Privremena parkirališta su privremeno uređene javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni i obilježeni za parkiranje vozila.

4) Povremena parkirališta su javne saobraćajne površine koje od strane Vlade Brčko distrikta BiH mogu biti određene za parkiranje motornih vozila za vrijeme održavanja javnih skupova, sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih manifestacija i priredbi, a koje su posebno određene i obilježene za parkiranje vozila.

5) Preduzeće može na osnovu zahtjeva zainteresovane stranke, besplatno privremeno ustupiti parking prostor iz Člana 6. stav 1. ove Odluke u opravdanim slučajevima o čemu odlučuje direktor Preduzeća posebnom odlukom, a na osnovu obrazloženog prijedloga zamjenika direktora i voditelja projekta u čijoj je ingerenciji kontrola i naplata parkinga.

Član 6

1) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za uporabu usluge parkiranja, podijeljena su na tri tarifne zone: I. (crvenu) - 667 parkirališnih mjesta, II. (plavu) - 666 parkirališnih mjesta i III. (zelenu) - 280 parkirališnih mjesta.

Naplata će se vršiti na sljedećim javnim parkiralištima:

Red. broj

Naziv javnog parkirališta

Vrsta javnog parkirališta

Broj parkirališnog mjesta

Zona

na ulici-izvan ulice

opća-posebna

1.

Parkiralište u Klosterskoj ulici

na ulici-izvan ulice

opća

53

I.

2.

Parkiralište u ulicama Bosne Srebrene i Prnjavor

na ulici

opća

52

I.

3.

Parkiralište u Ulici Tina Ujevića

na ulici

opća

81

I.

4.

Parkirališta u Ulici Meše Selimovića

na ulici-izvan ulice

opća

60

I.

5.

Parkiralište u ulicama Branislava Nušića i Ive Andrića

na ulici

opća

30

I.

6.

Parkiralište u Ulici Mehmedagića

na ulici-izvan ulice

opća

52

I.

7.

Parkiralište u ulicama Konačko brdo i Safvet-bega Bašagića

na ulici

opća

30

I.

8.

Parkiralište na Bulevaru mira

na ulici

opća

52

I.

9.

Parkiralište na Bulevaru mira kod zgrade Most

izvan ulice

opća

11

I.

10.

Parkiralište u ul.Meše Selimovića kod solitera

na ulici-izvan ulice

opća

5

I.

11.

Parkiralište u ul.Branislava Nušića-kod komiteta

Izvan ulice

opća

5

I.

12.

Parkiralište iza Binga i robne kuće "Velma" (iza hotela "Jelena")

na ulici

opća

56

I.

13.

Parkiralište pored knjižnice (zgrada Šipada)

izvan ulice

opća

26

I.

14.

Parkirališta u ulicama Miroslava Krleže i Ljudevita Gaja

na ulici

opća

36

I.

15.

Parkiralište u Ulici Mirka Filipovića, kraj Vagona

izvan ulice

opća

66

I.

16.

Parkiralište u Ulici Uzunovića(nastavak Bulevara mira)

na ulici

opća

40

I.

17.

Parkiralište u Štrosmajerovoj ulici (kraj Kuglane i na platou ispred zgrade s adresnim brojem 6)

izvan ulice

opća

12

I.

18.

Parkiralište u bloku između ulica Skendera Kulenovića, Paje Jovanovića, Marina Držića i Braće Ribnikar (parkirališta koja "gledaju" na Ulicu braće Ribnikar)

izvan ulice

opća

72

II.

19.

Parkiralište kraj zgrade Arhiva

izvan ulice

opća

52

II.

20.

Parkiralište na Trgu pravde, kod CIPS-a

izvan ulice

opća

143

II.

21.

Parkiralište u Ulici Hasana Bećirovića -mali CIPS

izvan ulice

opća

30

II.

22.

Parkiralište u Ulici svetog Save, uz ogradu Pravoslavne crkve

izvan ulice

opća

14

II.

23.

Parkiralište u Ulici svetog Save

Izvan ulice

opća

9

II.

24.

Parkiralište u Ulici Cvijete Zuzorić, na prolazu prema Ulici M. Filipovića i iza zgrada

na ulici-izvan ulice

opća

66

II.

25.

Parkiralište u ul.Uzunovića kod zgrade Šumarije

Izvan ulice

opća

8

II.

26.

Parkiralište u Ulici Uzunovića- prema Bingu

izvan ulice

opća

13

II.

27.

Parkiralište u ulicama Islahijet, I. Džindića i Kantardžića

na ulici-izvan ulice

opća

43

II.

28.

Parkiralište u ulicama M. Malića, Danila Kiša i kraj zgrade "Velma"

na ulici-izvan ulice

opća

30

II.

29.

Parkiralište u ulicama Antuna Branka Šimića, Reisa Dž. Čauševića (oko Bijele džamije) i kraj solitera u Kolobari

na ulici-izvan ulice

opća

47

II.

30.

Parkiralište u Ulici Pere Marijana

na ulici

opća

20

II.

31.

Parkiralište u Ulici Reisa Dž. Čauševića (od Bijele džamije do Doma zdravlja)

na ulici

opća

33

II.

32.

Parkiralište u Ulici dr. Sakiba Edhemovića (kraj Doma zdravlja)

na ulici

opća

23

II.

33.

Parkiralište u ulicama Ivana Franje Jukića i Alekse Šantića

izvan ulice

opća

39

II.

34.

Parkiralište u bloku između ulica Mladena Maglova i Vuka Karadžića

izvan ulice

opća

24

II.

35.

EŠ naselje-ulice dr. Safeta Muratovića i Bosanskih kraljeva

izvan ulice

opća

76

III.

36.

EŠ naselje - Paje Jovanovića

izvan ulice

opća

46

III.

37.

EŠ naselje - Marina Držića

izvan ulice

opća

13

III.

38.

EŠ naselje - M. M. Mehmedovića

izvan ulice

opća

18

III.

39.

Miroslava Krleže

ulično

opća

17

III.

40.

Vase Pelagića

izvan ulice

opća

13

III.

41.

Biskupa Josipa Štadlera

ulično

opća

31

III.

42.

Biskupa Josipa Štadlera

izvan ulice

opća

22

III.

43.

Kapetana Ljubušaka

ulično

opća

24

III.

44.

Milana Rakića

ulično

opća

20

III.

UKUPNO:

1613

 

2) Preduzeće svojim aktom može odrediti uvođenje nove zone, odnosno izvršiti novu kategorizaciju zona javnih parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za korištenje usluge parkiranja shodno Zakonu.

3) Naplate se neće vršiti na parkiralištima koja nisu obilježena shodno odredbama Člana 7. Stav 1. ove Odluke.

Član 7

1) Javna parkirališta obilježavaju se vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom shodno propisima o sigurnosti saobraćaja na putevima, te imaju na vidnom mjestu istaknuto obavještenje koje sadrži: zonu, način parkiranja, cijena i način naplate i vrijeme naplate.

2) Uređenje i obilježavanje javnih parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje vrši Preduzeće.

3) Parking mjesta određena za vozila invalida i rezervisana parking mjesta, posebno se obilježavaju horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

4) Rezervisana parking mjesta su prostori rezervisani od strane pravnih i fizičkih lica kod Preduzeća.

5) Oznake i obavještenja na saobraćajnoj signalizaciji će biti ispisana na službenim jezicima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, u slučaju da oznake i obavještenja zahtjevaju više tekstualnog sadržaja u smislu tehničkih razloga dozvoljava se upotreba jednog od službenih jezika BiH.

II. KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA

Član 8

1) Javna parkirališta, pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom koriste se za parkiranje motornih vozila pravnih, fizičkih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: Korisnik).

2) Korisnikom parkirališta u smislu odredaba ove odluke smatra se vozač ili vlasnik vozila ako vozač nije identifikovan.

Član 9

1) Za potrebe parkiranja isključivo vozila invalida, a u zavisnosti od kapaciteta parkirališta, Preduzeće će (u skladu sa utvrđenim standardima i pravilima) osigurati određeni broj parking mjesta, na kojima se neće naplaćivati naknada za parkiranje, a koja će se posebno obilježiti vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, kao mjesta za invalide.

2) Pravo korištenja mjesta za parkiranje vozila invalida ostvaruju invalidna lica koja posjeduju znak pristupačnosti, odnosno međunarodni znak invalida, a u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: ZOOBS) i odredbama Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom (“Službeni glasnik BiH", broj 92/15).

3) Invalidne osobe koje posjeduju znak pristupačnosti, odnosno međunarodni znak invalida, mogu bez plaćanja naknade parkirati na bilo kojem mjestu u sve tri zone naplate uz uslov da imaju vidno istaknut znak pristupačnosti te da isti odgovara vozilu na kojem se koristi (registracija vozila).

4) Vlasnik vozila koje je uneseno u sistem kao vozilo Invalidnog lica i koje posjeduje znak pristupačnosti dužan je obavijestiti Preduzeće o promjeni vozila u slučaju prodaje, a svaka zloupotreba ili nepravilno korištenje znaka pristupačnosti (davanje drugim licima na korištenje) je zabranjena.

Član 10

1) Vozila hitne medicinske pomoći, vozila policije, vatrogasna vozila, vozila obavještajno-sigurnosnih službi, službena vozila pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH, vozila Inspektorata Brčko distrikta BiH prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, vozila inspekcijske službe Poreske uprave Brčko distrikta BiH, kao i organizacije/agencije koje su angažovane na implementaciji mira ili Dejtonskog sporazuma, ne plaćaju naknadu za parkiranje. Korisnici besplatnih parking karti dužni su do 31.12. za narednu godinu podnijeti zahtjev za produženje istih, a u toku godine prijaviti izmjene, ako promjene vozilo i slično.

2) Vozila pravnih lica, koja su izvođači radova na javnim površinama, za vrijeme dok se radovi izvode, shodno odobrenju Preduzeća, izuzeta su od plaćanja naknade za parkiranje.

Član 11

1) Fizičkom licu koje dokaže da je vlasnik više od jednog vozila, može se izdati više od jedne pretplatne karte.

2) Fizička lica sa mjestom stanovanja van zone naplate, kao i sva pravna lica i preduzetnici imaju pravo na pretplatnu kartu u skladu sa Cjenovnikom usluga parkiranja.

Član 12

1) Preduzeće može rezervisati određeni broj parking mjesta, za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja mogu izvršiti rezervaciju parking mjesta na određeni vremenski period, uz naknadu po Cjenovniku usluga parkiranja iz Člana 6. stav 1 ove Odluke.

2) Na jednom javnom parkiralištu može se dozvoliti rezervacija najviše do 20% parking mjesta. Izuzetno, moguće je pod posebnim uslovima, odobriti rezervaciju parking mjesta u procentu većem od navedenog, o čemu odlučuje direktor Preduzeća posebnom Odlukom.

3) Preduzeće kao korisnik javnih parkinga je takođe u obavezi izvršiti plaćanje pretplatnih parking karti za svoja službena vozila.

Član 13

Korisnik javnog parkirališta je obavezan da:

a) Plati korištenje parking mjesta prema vremenu zadržavanja na način propisan ovom Odlukom;

b) Koristi parking mjesto shodno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji kojom je označeno parking mjesto;

c) ukoliko zbog veličine parkiranog vozila zauzima više parking mjesta, korisnik je dužan platiti upotrebu za onoliko parkirališnih mjesta koliko zauzima.

Član 14

1) Za uslugu korištenje javnog parkirališta korisnik je dužan platiti naknadu za određeno vrijeme korištenja.

2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Cjenovnikom usluga parkiranja, kojeg posebnom Odlukom usvaja Preduzeće, uz saglasnost Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 15

1) Korisnik otvorenog javnog parkirališta plaća uslugu korištenja javnog parkirališta unaprijed za planirano vrijeme parkiranja kupovinom parking karte ili elektronskim putem, izuzev zatvorenog parkirališta gdje prilikom napuštanja parkirališta plaća naknadu prema podacima sa ulaznog print listića.

2) Korisniku zatvorenog javnog parkirališta bez ulaznog print listića, biće obračunato vrijeme od početka radnog vremena javnog parkirališta.

3) Parking karta se može kupiti kao satna, višesatna ili pretplatna, prema tarifnoj grupi kojoj pripada, za koju je korisnik zainteresovan.

4) Plaćena naknada za korištenje parkinga u I zoni vrijedi i za korištenje parkinga u zoni II i u zoni III do isteka vremena.

5) Plaćena naknada za korištenje parkinga u II zoni, vrijedi i za korištenje parkinga u III zoni do isteka vremena.

6) Izuzetno od odredbi stava 1. i stava 3. ovog člana, korisnik može platiti uslugu parkiranja naknadno po nalogu za plaćanje, na način i pod uslovima propisanim članom 21.ove Odluke.

Član 16

1) Za korištenje usluge iz člana 15. stav 1) korisnik je obavezan da u vozilu posjeduje važeću parking kartu, osim ako je plaćanje izvršeno elektronskim putem.

2) Korisnik je dužan da parking kartu:

a. Istakne s unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila,

b. Koristi na način propisan ovom Odlukom i u nju unese tačne podatke.

3) Smatra se da korisnik nema važeću parking kartu ukoliko ne postupi na način propisan stavom 2.ovog člana, članom 13. tačka a) i b) i članom 15.stav 1.ove Odluke.

Član 17

1) Na javnim parkiralištima naplata parkiranja se vrši po započetom satu, višesatnom ili dnevnom trajanju, plaćanjem satne ili višesatne karte.

2) Satna parking karta važi za svaki započeti sat prema utvrđenom vremenu korištenja.

3) Višesatna parking karta važi od trenutka kupovine pa do kraja radnog vremena javnog parkirališta.

4) Dnevna parking karta važi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu u kome se vrši naplata parkiranja.

Član 18

1) Korisnik javnog parkirališta se može opredjeliti da uslugu korištenja javnog parkirališta koristi po započetom satu, višesatnom ili dnevnom trajanju, kupovinom i isticanjem važeće satne ili višesatne, odnosno plaćanjem usluge elektronskim putem.

2) Korisnik koji je parkirao vozilo, a nije se opredjelio za korištenje usluge parkiranja na način iz stava 1.ovog člana, koristi parking mjesto pod uslovima koji važe za parkiranje u dnevnom trajanju i istom se izdaje nalog za plaćanje dnevne karte koju treba istaknuti na vozilu.

3) Korisnik koji koristi uslugu parkiranja po započetom satu, odnosno višesatnom trajanju, na način iz stava 1.ovog člana, istekom vremena korištenja parkirališta u slučaju ne produženja iste automatski nastavlja korištenje parking mjesta pod uslovima i na način iz stava 2.ovog člana.

Član 19

1) Parkiranjem vozila na parking mjesto, korisnik prihvata uslove propisane ovom Odlukom za uslugu korištenja javnog parkirališta.

2) Na parkiralištima na kojima se vrši naplata za parkiranje, Preduzeće nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Člana 20

1) Kontrolu naplate parkinga i pravilnost korištenja parkirališta kontroliše ovlašteni radnik Preduzeća (u daljem tekstu: Kontrolor).

2) Kontrolor mora imati identifikacijsku iskaznicu na vidnom mjestu, na kojoj je ispisan naziv Preduzeća, serijski broj i ugrađena fotografija ovlaštenog radnika.

Član 21

1) Nalog za plaćanje dnevne karte izdaje ovlašteni kontrolor ukoliko uoči vozilo sa neplaćenom parking kartom na način da isti postavlja na vozilo, na prednjem vjetrobranskom staklu nakon čega je u obavezi uslikati vozilo na način da se vidi postavljeni nalog ili ukoliko je u mogućnosti uručuje ga lično korisniku uz potpis korisnika o preuzimanju.

2) Dostavljanje naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stava 1.ovog člana smatra se urednim i docnije oštećenje ili uništenje naloga nema uticaja na validnost dostavljanja i ne odlaže plaćanje dnevne parking karte.

3) Smatra se da je korisnik javnog parkirališta postupio po primljenom nalogu ako je platio dnevnu parking kartu u roku od 8 dana, od dana izdavanja, na način naznačen u nalogu.

4) Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu, u roku iz stava 3.ovog člana, dužan je osim iznosa cijene dnevne karte, platiti i stvarne troškove Preduzeća i zakonsku zateznu kamatu, na šta će u nalogu biti upozoren.

5) Ako korisnik parkirališta ne postupi u skladu sa stavom 4.ovog člana, Preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja kod nadležnog suda, a troškovi prinudne naplate, zakonska zatezna kamata i drugi troškovi padaju na njegov teret.

6) Odobrava se popust u iznosu od 50% cijene dnevne parking karte za sve korisnike javnog parkirališta (pravna i fizička lica) koja dnevnu parking kartu plate u roku od 8 dana, od dana izdavanja dnevne parking karte.

Član 22

1) Preduzeće će za svako vozilo koje nije izvršilo plaćanje dnevne karte u roku iz prethodnog člana pribaviti podatke o vlasniku vozila od nadležnog organa.

2) Preduzeće nije dužno plaćati troškove naknade za pribavljanje potrebnih podataka iz predhodnog stava, a u slučaju da to nije moguće, pomenuti troškovi padaju na teret korisnika javnog parkirališta.

Član 23

1) Radno vrijeme na javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje je:

a) na svim otvorenim parkiralištima, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 21:00 sati, a subotom od 07:00 do 14:00,

b) na svim zatvorenim parkiralištima u vremenu od 00:00 do 24:00 sati.

2) Izuzetno Preduzeće može, zbog objektivnih okolnosti odrediti i drugačije radno vrijeme koje mora biti istaknuto na javnim parkiralištima za koja se primjenjuje.

3) Nedjeljom, neradnim danima u Brčko distriktu BiH u vrijeme nastupajućih značajnih vjerskih praznika i praznika shodno Zakonu o praznicima Brčko distrikt BiH, na javnim parkiralištima neće se vršiti naplata.

III. NAPLATA NAKNADE ZA PARKIRANJE

Član 24

1) Naplata naknade za parkiranje je predviđena:

a) Putem SMS-a;

b) putem parking karte;

c) putem poluautomatskih i automatskih sistema naplate,

d) putem ručne naplate od strane ovlaštenih radnika Preduzeća,

e) putem pretplatnih karata, kao i karata za rezervaciju parking mjesta.

2) U izuzetnim slučajevima, koja su definisana članom 5. stav (4) ove Odluke, naplata parkiranja može se vršiti prema tački d) prethodnog stava, pomoću ovjerenih blok karti.

Plaćanje parkinga putem SMS-a

Član 25

1) Plaćanje naknade za parkiranje putem SMS poruke započinje, na način da korisnik u tekst nove poruke upiše registarski broj vozila:

a) poruku šalje na broj koji je određen za plaćanje parkiranja,

b) nakon ispravno poslane poruke sistem korisniku vraća informaciju u vidu SMS poruke u kojoj je naveden registarski broj vozila za koji je plaćen parking, iznos naplaćene usluge i obavještenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja,

c) petnaest minuta prije isteka ukupno uplaćenog vremena parkiranja korisnik dobije SMS poruku sa obavještenjem o isteku vremena parkiranja i trenutak isteka (datum, sat, minut),

d) nakon dobijene informacije iz prethodne dvije tačke, korisnik može poslati još SMS poruka i unaprijed produžiti parkiranje za sljedeće sate parkiranja,

e) ako informacioni sistem (u daljem tekstu: sistem) ustanovi da poruka iz nekog razloga nije pravilno poslana, korisnik će dobiti upozorenje o pogrešno poslanoj poruci i tada treba ponoviti slanje ispravne poruke,

f) ukoliko korisnik namjerno ili greškom pošalje SMS za uslugu parkiranja van radnog vremena sistema, automatski se uplata odlaže i važi za prvi sat naplate u prvom slijedećem danu kada se vrši naplata i korisnik dobije obavještenje o tome,

g) ukoliko sistem iz bilo kojih razloga nije operativan i korisnik nakon slanja poruke ne dobije potvrdnu informaciju da je izvršio plaćanje usluge parkiranja smatra se da nije izvršio plaćanje i u obavezi je da koristi alternativan način plaćanja usluge korištenja parkinga.

2) Korisnik parking prostora slanjem SMS poruke na odgovarajući broj, koji se nalazi na vertikalnoj signalizaciji, može platiti parkiranje za zonu u kojoj je parkirao vozilo.

3) Nakon donošenja ove odluke direktor će donijeti posebnu instrukciju kojom će se regulisati predmetna oblast koja se odnosi na neusaglašenosti i reklamacije.

Plaćanje parkinga putem papirne parking karte na prodajnim punktovima

Član 26

1) Plaćanje naknade za parkiranje parking kartom vršit će se kupovinom iste na kioscima i drugim pogodnim prodajnim mjestima sa vidno istaknutim obavještenjem o prodaji.

2) Parking karta sadrži sa prednje strane: podatke o Preduzeću, serijski broj parking karte, te druge znakove kojima se obilježava godina, mjesec, dan i vrijeme korištenja parkinga, njegovu cijenu, a na poleđini parking karte je istaknut način korištenja parking karte.

3) Korisnik parking karte je dužan da na parking karti uočljivo označi hemijskom olovkom ili ukoliko se radi o „grebgreb" kartici da ogrebe: godinu, mjesec i dan u kojem se koristi parking mjesto, te sat i minut u kojem je parkiranje započeto.

4) Korisnik je dužan da ispunjenu parking kartu postavi na vidno mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, tako da kontrolor može neometano utvrditi kada je započeto parkiranje.

5) Korisnik parkirališta kupovinom parking karte može platiti parkiranje za satnu ili višesatnu kartu, za zonu u kojoj je parkirao vozilo.

Plaćanje parkinga putem automatskih i poluautomatskih sistema naplate

Član 27

(1) Na otvorenim parkiralištima korisnik plaća naknadu za parkiranje ubacivanjem kovanica u automat, a količinom ubačenih kovanica određuje dužinu trajanja parkiranja.

(2) Korisnik je dužan da parking kartu iz automata postavi na vidno mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, da kontrolor može neometano utvrditi kada je započeto parkiranje.

(3) Parking karta iz automata sadrži: podatke o Preduzeću, serijski broj parking karte, te druge znakove kojima se obilježava godina, mjesec, dan i vrijeme korištenja parkinga, kao i cijenu korištenja parkinga.

(4) Korisnicima kao i drugim licima zabranjeno je blokiranje, odnosno oštećenje automata za naplatu parkiranja (ubacivanjem neodgovarajućih kovanica ili drugih materijala i vršenja bilo kakvih drugih radnji).

Član 28

1) Na zatvorenim parkiralištima korisnik uzima print listić, na kojem se registruje vrijeme ulaska na parkiralište,

2) Korisnik na izlazu iz zatvorenog parkirališta plaća naknadu za parkiranje u iznosu sa izlaznog print računa, na osnovu provedenog vremena na parkiralištu.

3) Korisniku zatvorenog parkirališta bez ulaznog print listića biće obračunato vrijeme od početka radnog vremena parkirališta.

Plaćanje ručnom naplatom od strane ovlaštenih radnika Preduzeća

Član 29

U izuzetnim slučajevima, koja su definisana članom 5. ove Odluke, naplata naknade za parkiranje može se vršiti ručno od strane ovlaštenih radnika Preduzeća, pomoću ovjerenih blok karti.

Plaćanje putem pretplatne parking karte za stanare, pravna lica, preduzetnike i ostale korisnike i posjetioce

Član 30

1) Izdavanjem pretplatne parking karte korisniku Preduzeće se ne obavezuje za istog osigurati kontinuirano slobodno parking mjesto.

2) Stanar u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište/boravište, odnosno vlasnik je nekretnine na području gdje se vrši naplata parkiranja.

3) Stanar kupovinom mjesečne, polugodišnje ili godišnje pretplatne parking karte kupuje pretplatnu parking kartu za zonu u kojoj ima prebivalište/boravište, odnosno u kojoj zoni se nekretnina nalazi. Pravne osobe ili preduzetnici mogu kupiti mjesečnu pretplatnu parking kartu za zonu u kojoj se nalazi sjedište pravne osobe, odnosno sjedište njene poslovnice - filijale.

4) Ostali korisnici i posjetioci mogu kupiti mjesečnu ili višemjesečnu pretplatnu parking kartu za I., II. ili III. zonu. Za izdavanje pretplatne parking karte ostali korisnici moraju priložiti popunjen zahtjev i:

a) kod prve kupovine - kopiju saobraćajne dozvole i dokaz o uplati

b) kod produženja - samo dokaz o uplati

5) Korisnik s pretplatnom parking kartom može vremenski neograničeno parkirati vozilo na svim parkiralištima na kojima se vrši naplata unutar zone za koju je karta izdata i u zonama cjenovno nižim od te, u periodu važenja karte. Navedena karta može se isključivo koristiti za vozilo za čije je registarske oznake izdata.

6) Pretplatna parking karta sadrži: registarski broj vozila, serijski broj parking karte, vremenski period za koji se karta izdaje i zonu za koju je karta izdata.

7) Visina pretplatne karte iz stava 3., 4. i 5. ovog člana utvrđena je Cjenovnikom usluga parkiranja.

8) Za izdavanje pretplatne parking karte stanar mora priložiti:

a) popunjen zahtjev za izdavanje pretplatne parking karte;

b) fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid) - u svrhu dokazivanja vlasništva nad vozilom ili kupoprodajni ugovor za vozilo kojim se dokazuje isto do isteka važenja registracije.

c) potvrdu o uplati;

d) uvjerenje o prebivalištu/boravištu izdato od strane nadležne institucije ne starije od 6 mjeseci ili dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nalazi u predmetnoj zoni (Kopija ugovora o kupoprodaji nekretnine ili ZK izvadak).

e) kućnu listu - samo ukoliko ne posjeduje ništa navedeno u stavu d), a u svrhu dokazivanja boravišta na određenoj adresi. Ista se prihvata samo u slučajevima kada se na kućnu listu prijavljuju članovi uže porodice i to supružnici ili roditelji-djeca. Za produženje stanarske pretplatne karte nije potrebno dostavljati uvjerenje o prebivalištu/boravištu ukoliko prethodno dostavljeno uvjerenje nije starije od 6 mjeseci.

9) Za izdavanje pretplatne parking karte pravne osobe ili preduzetnici moraju priložiti:

a) ovjerenu kopiju ID i PDV broja;

b) fotokopiju potvrde o registraciji ili potvrde o vlasništvu vozila (original na uvid) - u svrhu dokazivanja vlasništva nad vozilom;

c) fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid);

d) popunjen zahtjev za izdavanje pretplatne parking karte;

e) potvrdu o uplati.

Plaćanje za rezervaciju parking mjesta

Član 31

1) Pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu izvršiti rezervaciju parking mjesta.

2) Pod rezervacijom parking mjesta podrazumijeva se korištenje određenog, posebno obilježenog ili uređenog parking mjesta na javnim parkiralištima, za vremenski period od najmanje pola godine ili godinu dana.

3) Naknada iz stava (1) ovog člana, koja se plaća unaprijed, biće utvrđena Cjenovnikom usluga parkiranja.

4) Za izdavanje rezervacije parking mjesta na javnim parkiralištima, korisnici iz stava (1) ovog člana moraju priložiti:

a) Popunjen zahtjev za izdavanje rezervacije parking mjesta;

b) Dokaz o registraciji djelatnosti (za pravna lica i preduzetnike)

c) Prijedlog za rezervaciju parking mjesta (lokacija);

d) Vremenski period za koje se traži parking mjesto i

e) Dokaz o uplati,

f) uvjerenje o prebivalištu-boravištu izdato od strane nadležne institucije ne starije od 6 mjeseci.

Kontrolori provjere naplate parkiranja

Član 32

1) Pravilnost korištenja parkirališta i kontrolu naplate parkiranja na parkiralištu kontroliše ovlašteni radnik Preduzeća, a pravilnost njegovog rada kontroliše glavni kontrolor smjene.

2) Kontrolor i glavni kontrolor mora imati identifikacijsku iskaznicu istaknutu na vidnom mjestu i uniformu. Izgled identifikacijske iskaznice i uniforme, Preduzeće će urediti posebnim aktom."

3) U slučaju reklamacije, prigovor na izdatu „DNEVNU KARTU“ može se uložiti najkasnije u roku 24 sata, odnosno 72 sata u iznimnim slučajevima. Prigovor se podnosi JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti ulica Meše Selimovića br.1 od ponedjeljka do petka od 07:30 – 16:oo sati.

4) Kontrolor je dužan ukoliko zatekne nepropisno parkirano vozilo koje ometa korištenje javnog parkirališta, a po mogućnosti i sva ostala uočena nepropisno parkirana vozila, odmah prijaviti Policiji Brčko distrikta BiH pozivom na njihov broj telefona te o broju poziva dužan je voditi evidenciju. Takođe kontrolor je dužan na pogodan način dokumentovati sve radnje vezano za ovu aktivnost. Neprovođenje ovih radnji će se smatrati povredom radne obaveze.

Član 33

Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

a) parkiranje vozila suprotno postavljenoj horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji,

b) ometanje korištenja parkirališta,

c) parkiranje neregistriranih vozila,

d) ostavljanje neispravnog ili oštećenog vozila, odnosno priključnog vozila bez vlastitog pogona,

e) zauzimanje parking prostora putem ograde ili slične prepreke i

f) pranje i popravka vozila i druge radnje koje dovode do prljanja i uništavanja javnog parkirališta.

Član 34

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ove Odluke vrši zamjenik direktora Preduzeća pod čijom ingerencijom se nalazi Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti.

Član 35

1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

2) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH, broj: 01-UO- 0006/16, od 18.01.2017. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmjeni i dopunama
Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 54/2018)

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.