ZAKON O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

("Sl. glasnik BiH", br. 47/2014 i 46/2016)

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuju se:

a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teorističkih aktivnosti;

b) obveznici sprovođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni da postupaju po ovom zakonu;

c) nadzor nad obveznicima u sprovođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzima radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: FOO);

e) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljem tekstu: RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

f) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

g) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica sa javnim ovlašćenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;

h) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 1a

(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 2

(Definicije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

U smislu ovog zakona, definicije termina utvrđuju se kako slijedi:

a) Pranje novca podrazumijeva:

1) zamjenu ili prenos imovine, ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama, a s ciljem prikrivanja ili zataškavanja nezakonitog porijekla imovine ili pružanja pomoći nekom licu koje je umiješano u takve aktivnosti radi izbjegavanja zakonskih posljedica počinjenih radnji;

2) prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, mjesta porijekla, raspolaganja, kretanja, prava na ili vlasništva nad imovinom ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

3) sticanje, posjedovanje ili korišćenje imovine stečene kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

4) učešće ili udruživanje radi izvršenja, pokušaja izvršenja, odnosno pomaganja, podsticanja, olakšavanja ili davanja savjeta pri izvršenju bilo koje od navedenih radnji;

5) svrha, znanje, namjera, potrebni kao elementi radnje pranja novca, mogu se zaključiti na osnovu objektivnih i činjeničnih okolnosti.

b) Pranjem novca smatraće se i to kada su radnje kojima je stečena imovina koja se pere izvršene na teritoriji druge države.

c) Finansiranje terorističkih aktivnosti podrazumijeva:

1) obezbjeđivanje ili prikupljanje sredstava, na bilo koji način, direktno ili indirektno, s namjerom da budu upotrijebljena ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u potpunosti ili djelimično, za izvođenje terorističkih akata od strane terorista pojedinaca i/ili od strane terorističkih organizacija;

2) podstrekivanje i pomaganje u osiguravanju i prikupljanju imovine, bez obzira na to da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršavanje terorističkog akta.

d) Teroristički akt podrazumijeva neku od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti u Bosni i Hercegovini, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da nešto izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura u Bosni i Hercegovini, druge zemlje ili međunarodne organizacije:

1) napad na život lica koji može uzrokovati njegovu smrt;

2) napad na fizički integritet lica;

3) protivpravno zatvaranje, držanje zatvorenim ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugog lica, s ciljem da njega ili nekog drugog prisili da nešto izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca;

4) nanošenje velike štete objektima u Bosni i Hercegovini, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, infrastrukturnim objektima, uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do značajne privredne štete;

5) otmica aviona, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz robe;

6) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korišćenje ili osposobljavanje za korišćenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala;

7) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava sa posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

8) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursima sa posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

9) prijetnja počinjenjem nekog djela iz alineje od 1) do 8) ove tačke.

e) Terorista je lice koje samo ili s drugim licima:

1) s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2) podstrekava ili pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3) s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta.

f) Teroristička organizacija je organizovana grupa lica koja:

1) s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2) podstrekava, savjetuje ili pomaže u izvršenju terorističkog akta ili u pokušaju izvršenja terorističkog akta;

3) s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta ili pokušaju izvršenja terorističkog akta.

Član 3

(Definicije ostalih pojmova)

Definicije ostalih pojmova u smislu ovog zakona su:

a) transakcija je bilo kakvo primanje, davanje, čuvanje, razmjena, prenos, raspolaganje ili drugo rukovanje novcem ili imovinom od strane obveznika, uključujući i gotovinsku transakciju;

b) sumnjiva transakcija je svaka transakcija za koju obveznik ili nadležni organ procijeni da u vezi sa transakcijom ili licem koje obavlja transakciju postoji opravdani razlozi za sumnju ili sumnja na počinjenje krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, odnosno da transakcija uključuje sredstva koja su proizašla iz nezakonitih aktivnosti;

c) gotovinska transakcija je svaka transakcija prilikom koje obveznik fizički prima ili daje gotov novac klijentu;

d) povezane transakcije su dvije ili više transakcija koje potiču sa računa ili su usmjerene na račun ili na pravno ili fizičko lice, a gdje je iznos pojedinačnih transakcija ispod iznosa potrebnog za identifikaciju i izvještavanje prema odredbama ovog zakona, ali koje zajedno prekoračuju iznos pomenut u članu 6. ovog zakona i mogu se smatrati međusobno povezanim zbog vremenskog perioda u kojem su izvršene, zbog primaoca ili nalogodavca transakcije, metoda vršenja transakcija, razloga zbog kojeg su transakcije izvršene ili drugih faktora na osnovu kojih se transakcije mogu smatrati povezanim;

e) imovina podrazumijeva sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, pokretna ili nepokretna, te isprave ili instrumenti u bilo kojoj formi, uključujući elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom uključujući, ali ne i samo, bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, hartije od vrijednosti, obveznice, mjenice i kreditna pisma;

f) naznaka vrijednosti u konvertibilnim markama (KM) takođe se odnosi i na odgovarajuću vrijednost u bilo kojoj stranoj valuti prema važećem službenom kursu u vrijeme transakcije;

g) gotovina podrazumijeva novčanice i kovani novac koji je u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u BiH, kao i ostala sredstva plaćanja (putnički čekovi, lični čekovi, bankovni čekovi, poštanske doznake, te ostala sredstva plaćanja u takvom obliku da se titular mijenja po uručenju);

h) predikatno krivično djelo je krivično djelo čijim počinjenjem je pribavljena imovina koja je predmet krivičnog djela pranja novca;

i) rizik pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je rizik da će klijent iskoristiti finansijski sistem ili djelatnost obveznika za počinjenje krivičnih djela pranja novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, odnosno da će neki poslovni odnos, transakcija, usluga ili proizvod biti direktno ili indirektno upotrijebljeni za pomenuta krivična djela;

j) poslovni odnos je svaki poslovni ili drugi ugovorni odnos koji obveznik uspostavi ili sklopi s klijentom i povezan je s obavljanjem djelatnosti obveznika;

k) Korespondentni odnos je odnos između domaće banke ili druge finansijske institucije i strane banke ili druge finansijske institucije koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge finansijske institucije kod domaće banke ili druge finansijske institucije ili uspostavljanjem bilo kojeg drugog poslovnog odnosa, kao i kada domaća banka ili druga finansijska institucija otvara račun kod strane banke ili druge finansijske institucije ili uspostavlja bilo koji drugi poslovni odnos;

l) fiktivna banka (shell bank) jeste strana kreditna ili druga institucija koja se bavi istom djelatnošću, koja je registrovana u državi u kojoj ne obavlja svoju djelatnost i koja nije povezana sa finansijskom grupom koja podliježe nadzoru radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

m) lice koje pruža preduzetničke usluge (trust) jeste svako pravno ili fizičko lice koje kao svoju poslovnu djelatnost za treća lica obavlja neku od sljedećih usluga:

1) osniva pravno lice,

2) obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave, poslovođe ili ortaka, a da se pri tome ne radi o stvarnom obavljanju poslovodne funkcije, odnosno to lice ne preuzima poslovni rizik u vezi s kapitalnim ulogom u pravnom licu u kojem je formalno član ili partner,

3) pravnom licu obezbjeđuje registrovano sjedište ili iznajmljuje poslovnu poštansku ili administrativnu adresu i druge usluge povezane s tim,

4) obavlja funkciju ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju upravitelja ustanove, fonda ili drugog sličnog stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određenu namjenu, pri čemu definicija isključuje društva za upravljanje investicionim i penzijskim fondovima,

5) koristi ili drugom licu omogućava korišćenje tuđih akcija radi ostvarenja prava glasa, osim ako se radi o društvu čijim se finansijskim instrumentima trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu za koje u skladu sa međunarodnim standardima vrijede zahtjevi za objavljivanjem podataka;

n) stvarni vlasnik klijenta je:

1) stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja,

2) stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

- fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

- fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbijedi ili obezbjeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju,

3) stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste:

- fizičko lice koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

- fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da se ta lica ili grupa lica mogu odrediti;

- fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem;

o) neprofitne organizacije su udruženja, ustanove, fondacije, zavodi i vjerske zajednice, koje su osnovane u skladu sa zakonom i koje se bave djelatnošću kojom se ne ostvaruje dobit;

p) faktoring je otkup potraživanja s regresom ili bez njega;

r) forfeting je izvozno finansiranje na osnovu otkupa sa diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja, osiguranih finansijskim instrumentom;

s) strano pravno lice je pravno lice čije je sjedište izvan BiH;

t) politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike;

u) strano politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

1) šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici,

2) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima,

3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova,

4) članovi revizije i odbora guvernera centralne banke,

5) ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga,

6) članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu;

v) domaće politički ili javno eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

1) članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovedeći državni službenici,

2) predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština,

3) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,

4) članovi predsjedništava partija,

5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS, i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH,

6) glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS, FBiH, BDBiH i kantona,

7) članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH,

8) diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli),

9) članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,

10) članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH;

z) najbliži članovi porodice lica navedenih u tač. u) i v) ovog člana su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi supružnici;

aa) bliži saradnici osoba iz tač. u) i v) ovog člana su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani sa poslom;

bb) lični identifikacioni dokument je svaka javna isprava sa fotografijom koju izdaje nadležni domaći ili strani organ, a u svrhu identifikacije lica;

cc) nadležni organi su svi javni organi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini sa određenim odgovornostima u borbi protiv pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, tačnije FOO, organi koji imaju obavještajnu funkciju ili funkciju istrage i/ili gonjenja pranja novca, predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti i/ili privremenog oduzimanja/zamrzavanja i trajnog oduzimanja; organi koji kontrolišu i izvještavaju o prekograničnom prenosu novca, novčanih instrumenata i drugih vrijednosti preko granice i organi sa nadzornim ovlašćenjima u pogledu usklađenosti finansijskog i nefinansijskog sektora sa zakonskim propisima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

dd) strana finansijsko obavještajna jedinica je centralni nacionalni organ druge zemlje za primanje, analizu i prosljeđivanje informacija, podataka i dokumentacije o sumnjivim transakcijama u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti.

ee) Ovlašćeno lice označava lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova kod obveznika u vezi sa rukovođenjem, upravljanjem i vođenjem poslova koji mu omogućavaju brzo, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze.

Član 4

(Obveznici sprovođenja mjera)

Mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu sa ovim zakonom sprovode dolje navedeni obveznici:

a) banke;

b) osiguravajuća društva, društva za posredovanje u osiguranju, koja imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

c) lizing društva;

d) mikrokreditne organizacije;

e) ovlašćeni posrednici koji trguju finansijskim instrumentima, devizama, razmjenom, kamatnim stopama, indeksnim instrumentima, prenosivim hartijama od vrijednosti i robnim fjučersima;

f) društva koja se bave elektronskim prenosom novca;

g) investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme;

h) pošte;

i) kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija, a naročito kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i igara na sreću na internetu i drugim telekomunikacijskim sredstvima;

j) mjenjačnice;

k) zalagaonice;

l) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti:

1) notari,

2) advokati,

3) računovođe,

4) revizori,

5) pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge poreskog savjetovanja;

m) agencije za nekretnine;

n) pravna i fizička lica koja se bave sljedećim poslovima:

1) prijemom i/ili raspodjelom novca ili imovine u humanitarne, dobrotvorne, vjerske, prosvjetne ili socijalne svrhe,

2) prenosom novca ili vrijednosti,

3) faktoringom,

4) forfetingom,

5) čuvanjem, investiranjem, održavanjem, upravljanjem ili davanjem savjeta u vezi s upravljanjem imovinom trećih lica,

6) izdavanjem, upravljanjem i poslovanjem sa platnim i kreditnim karticama i drugim sredstvima plaćanja,

7) izdavanjem finansijskih garancija i drugih jamstava i obaveza,

8) davanjem zajmova, kreditiranjem, nuđenjem i posredovanjem u pregovorima o zajmovima,

9) organizovanjem i vođenjem licitacija,

10) prometom plemenitih metala i dragog kamenja i njihovih proizvoda,

11) trgovinom umjetničkih predmeta, plovilima, vozilima i letjelicama,

12) lica iz člana 3. tačka m) ovog zakona;

o) agencije za privatizaciju.

GLAVA II - ZADACI I OBAVEZE OBVEZNIKA

Član 5

(Procjena rizika)

(1) Obveznik je dužan da izradi procjenu rizika kojom utvrđuje stepen rizičnosti grupa klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Procjena iz stava (1) ovog člana priprema se u skladu sa smjernicama o procjeni rizika koje utvrđuju FOO i nadležni nadzorni organi, u skladu s donesenim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju bliži kriterijumi za izradu smjernica (tip obveznika, obim i vrsta poslova, vrsta klijenata, odnosno proizvoda i slično), kao i vrsta transakcija za koje je, zbog nepostojanja rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, potrebno izvršiti pojednostavljenu identifikaciju klijenta u smislu ovog zakona.

Član 6

(Identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Obveznik je dužan da preduzme mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:

a) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom;

b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više, bez obzira na to da li je transakcija obavljena u jednoj operaciji ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija;

c) postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobijenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku;

d) postojanja sumnje na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u pogledu transakcije ili klijenta bez obzira na iznos transakcije.

(2) Obveznik je dužan da stalno preduzima mjere identifikacije i praćenja za sve postojeće klijente.

(3) Prilikom transakcije iz stava (1) tačka b) ovog člana koja se obavlja na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik će u okviru mjera identifikacije i praćenja samo provjeriti identitet klijenta, odnosno lica koja transakciju obavljaju te prikupiti podatke koji mu nedostaju iz člana 7. ovog zakona.

Član 7

(Elementi identifikacije i praćenja)

(1) Ako nije drugačije predviđeno ovim zakonom, mjere identifikacije i praćenja podrazumijevaju:

a) utvrđivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobijenih od pouzdanih i nezavisnih izvora;

b) utvrđivanje stvarnog vlasnika;

c) dobijanje podataka o svrsi i namjeni prirode poslovnog odnosa ili transakcije, kao i drugih podataka propisanih ovim zakonom;

d) sprovođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa uključujući i kontrolu transakcija tokom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o klijentu, poslovnom profilu i rizičnosti, izvoru sredstava i osiguravanje ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode.

(2) Obveznik će definisati procedure za sprovođenje mjera navedenih u stavu (1) ovog člana svojim internim aktom.

Član 8

(Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije)

(1) Obveznik koji ne može sprovesti mjere iz člana 7. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ili obaviti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana obveznik će obavijestiti FOO o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i odbijanju obavljanja transakcije i dostaviti FOO-u sve do tada prikupljene podatke o klijentu ili transakciji u skladu sa čl. 38. i 39. ovog zakona.

Član 9

(Filijale, podružnice i druge organizacione jedinice obveznika)

(1) Obveznici su dužni da u potpunosti primjenjuju odredbe ovog zakona u istom obimu u svom sjedištu, u svim filijalama i podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u zemlji i u svim filijalama i podružnicama ili drugim organizacionim jedinicama u inostranstvu ukoliko je to dozvoljeno zakonima i propisima te države.

(2) U slučaju kada se minimalni zahtjevi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisani ovim zakonom i zakonom i propisima strane države u kojoj se nalazi filijala, podružnica i druga organizaciona jedinica obveznika razlikuju, filijala, podružnica i druga organizaciona jedinica obveznika treba da primjenjuje ili ovaj zakon ili zakone i propise strane države, zavisno od toga koji propisi obezbjeđuju viši standard sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, do mjere do koje to dozvoljavaju zakoni i propisi te strane države.

(3) Ako propisima strane države nije dozvoljeno sprovođenje radnji i mjera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik je dužan da o tome odmah obavijesti FOO i da donese odgovarajuće mjere za otklanjanje rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(4) Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznici su dužni primjenjivati u filijalama i podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u inostranstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju međunarodno prihvaćene strandarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri, onoliko koliko to dozvoljavaju zakoni i propisi stranih zemalja.

(5) Obveznici koji su strane filijale ili društva kćerki pravnih lica (majki) koja imaju sjedište u zemljama koje na zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti mogu primjenjivati mjere koje su konzistentne sa zahtjevima u zemlji sjedišta pravnog lica (majke) čije su filijale ili društva kćerki ili te mjere predstavljaju veći standard ako on nije u suprotnosti sa zakonskim normama koje važe u Bosni i Hercegovini.

(6) S ciljem postizanja konzistentne primjene standarda na nivou grupe, obveznici mogu razmjenjivati samo podatke o politikama, procedurama i internim kontrolama sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa majkom i njenim kćerkama u drugim zemljama koje na zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 10

(Određivanje i utvrđivanje identiteta fizičkog lica)

(1) Za klijenta koji je fizičko lice i njegovog zakonskog zastupnika te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obveznik utvrđuje i provjerava njegov identitet prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u važeći identifikacioni dokument obveznik ne može prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje podnosi klijent, odnosno neposredno od klijenta ili na drugi način.

Član 11

(Određivanje i utvrđivanje identiteta pravnog lica)

(1) Identitet klijenta koji je pravno lice obveznik utvrđuje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime pravnog lica dostavi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pravnog lica.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana prilikom podnošenja obvezniku mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

(3) Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar. Na izvodu iz registra u koji je ostvaren uvid obveznik, u formi zabilješke, upisuje datum i vrijeme te ime i prezime lica koje je ostvarilo uvid. Izvod iz registra obveznik čuva u skladu s odredbama ovoga zakona koje se odnose na zaštitu i čuvanje podataka.

(4) Ostale podatke iz člana 7. ovog zakona, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja uvidom u originale ili ovjerene kopije isprava i drugu poslovnu dokumentaciju. Ako iz tih isprava i dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 7. ovog zakona, podatke koji nedostaju, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja neposredno od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(5) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta pravnog lica obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava i druge poslovne dokumentacije iz koje su uzimani podaci, mora od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije tražiti i njegovu pisanu izjavu.

(6) Ako je klijent strano pravno lice koje obavlja djelatnost u Bosni i Hercegovini putem svoje poslovne jedinice – podružnice ili filijale, obveznik utvrđuje i provjerava identitet stranog pravnog lica i njegove podružnice.

(7) Ako strano pravno lice, sa izuzetkom međunarodnih vladinih organizacija, obavlja transakcije, obveznik je dužan najmanje jednom godišnje obaviti ponovnu identifikaciju pribavljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona i nove punomoći iz člana 13. ovog zakona.

Član 12

(Određivanje i utvrđivanje identiteta zastupnika pravnog lica)

(1) Obveznik utvrđuje i provjerava identitet zakonskog zastupnika pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zakonskog zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju predloži klijent, odnosno dostavi zakonski zastupnik.

(2) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta zakonskog zastupnika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 13

(Određivanje i utvrđivanje identiteta opunomoćenika)

(1) Ako poslovni odnos u ime pravnog lica umjesto zakonskog zastupnika iz člana 12. ovog zakona uspostavlja opunomoćenik, obveznik utvrđuje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument opunomoćenika u njegovom prisustvu.

(2) Ako iz dokumenta iz stava (1) ovog člana nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese opunomoćenik, odnosno neposredno od opunomoćenika. Podatke iz člana 12. ovog zakona o zakonskom zastupniku koji je, u ime pravnog lica, izdao punomoć obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(3) Ako transakciju iz člana 6. ovog zakona u ime klijenta koji je pravno lice, fizičko lice, obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obavlja opunomoćenik, obveznik utvrđuje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona.

(4) Podatke iz člana 11. ovog zakona o klijentu koji je pravno lice, a u čije ime nastupa opunomoćenik, obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(5) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta opunomoćenika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 14

(Određivanje i utvrđivanje identiteta drugih pravnih lica)

(1) Za udruženja, fondacije i ostala pravna lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost, kao i za druge subjekte koji nemaju svojstvo pravnog lica, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, obveznik je dužan:

a) utvrditi i provjeriti identitet lica ovlašćenog za zastupanje odnosno zastupnika;

b) pribaviti punomoć za zastupanje;

c) prikupiti podatke iz člana 11. ovog zakona.

(2) Identitet zastupnika iz stava (1) ovog člana obveznik utvrđuje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 11. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese zastupnik, odnosno neposredno od zastupnika.

(3) Podatke iz člana 11. ovog zakona o svakom fizičkom licu koje je član udruženja ili drugog subjekta iz stava (1) ovog člana obveznik prikuplja iz punomoći za zastupanje koje mu podnese zastupnik. Ako iz te punomoći nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 11. ovog zakona, podaci koji nedostaju prikupljaju se neposredno od zastupnika.

(4) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta lica iz stava (1) ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava iz kojih su podaci uzeti, mora prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije tražiti i pisanu izjavu zastupnika.

Član 15

(Specifični slučajevi koji se odnose na određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta)

(1) Obveznik koji obavlja djelatnost čuvanja u sefovima mora utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom po osnovu izdavanja sefa u zakup. Identitet klijenta mora biti utvrđen i provjeren i prilikom svakog pristupa klijenta sefu.

(2) Pri utvrđivanju i provjeri identiteta klijenta na osnovu stava (1) ovog člana, obveznik prikuplja podatke iz člana 7. ovog zakona.

(3) Odredbe ovog člana u vezi s obavezom provjere identiteta klijenta prilikom pristupa sefu odnose se na svako fizičko lice koje stvarno pristupi sefu, bez obzira na to da li je on korisnik sefa prema ugovoru o sefu, odnosno njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

(4) Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem prilikom prodaje polisa životnog osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta u poslovima osiguranja života u slučajevima kada ukupni iznos pojedinačne rate ili nekoliko rata premije koje treba da budu plaćene u roku od jedne godine iznosi ili prelazi sumu od 2.000 KM, ili ako isplata jedne premije iznosi ili prelazi sumu od 5.000 KM. Mjere identifikacije i praćenja takođe se preduzimaju i kada pojedinačna rata ili nekoliko rata premije koje treba da budu isplaćene u roku od jedne godine rastu do ili preko iznosa od 2.000 KM.

(5) Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem prilikom prodaje polisa osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta i u poslovima penzijskog osiguranja ako je polisu osiguranja moguće prenijeti ili je upotrijebiti kao kolateral za podizanje zajma ili kredita.

(6) Pravna ili fizička lica koja obavljaju poslove u vezi s organizovanjem ili vođenjem javnih prodaja ili trgovanjem umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima ili letjelicama, moraju utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom gotovinske transakcije ili prilikom više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje iznose ili prelaze vrijednost od 30.000 KM.

(7) Kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija dužni su utvrditi i provjeriti identitet svakog učesnika u igri koji obavlja transakciju u iznosu od ili preko 4.000 KM.

(8) Kazina će izvršiti identifikaciju stranke odmah prilikom njihovog ulaska, bez obzira na iznos kockarskih žetona koje su kupile.

(9) Obveznik vrši identifikaciju imaoca bankovne knjižice prilikom svake transakcije koja se obavlja na osnovu knjižice.

(10) Pravna i fizička lica koja se bave prometom plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda izvršiće identifikaciju prodavca prilikom svakog otkupa.

Član 16

(Određivanje i utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika)

(1) S ciljem utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika klijenta koji je privredno društvo ili drugo pravno lice, predstavništvo, podružnica ili filijala ili drugi subjekt domaćeg i stranog prava, obveznik će prikupiti podatke iz člana 54. stav (1) tačka m) ovog zakona uvidom u originale i ovjerenu dokumentaciju iz sudskog registra ili drugog javnog registra, koja mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta. Obveznik može dobiti te podatke direktnim uvidom u sudski ili drugi javni registar, postupajući shodno odredbama člana 11. stav (3) ovog zakona.

(2) Ako se ne mogu dobiti svi podaci o stvarnom vlasniku iz sudskog ili drugog javnog registra, obveznik će prikupiti podatke koji nedostaju pregledom originala ili ovjerenih dokumenata i poslovnih evidencija koje je priložio zakonski zastupnik ili opunomoćenik. Kad obveznik iz objektivnih razloga ne može dobiti podatke na način propisan ovim članom, on će ih dobiti iz pisane izjave pravnog zastupnika ili njegovog ovlašćenog lica.

(3) Obveznik mora prikupiti podatke o konačnim stvarnim vlasnicima klijenta iz stava (1) ovog člana. Prikupljene podatke obveznik provjerava na način koji mu omogućava poznavanje strukture vlasništva i kontrolu klijenta u stepenu koji, zavisno od procjene rizika, odgovara kriterijumu zadovoljavajućeg poznavanja stvarnih vlasnika.

Član 17

(Treće lice)

(1) U smislu ovog zakona, treća lica su organizacije navedene u članu 4. tač. a), b), c), d), e) i l) alineja 4) ovog zakona.

(2) Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH uz prethodno obavljene konsultacije sa FOO, može pravilnikom odobriti da organizacije navedene u stavu (1) ovog člana sa sjedištem u zemlji koja se nalazi na listi zemalja propisanoj članom 85. stav (4) ovog zakona obavlja poslove trećeg lica.

(3) Treća lica navedena u stavu (1) ovog člana neće uključivati pružaoce usluga spoljnog izvora (outsourcing) i agente.

(4) Bez obzira na stav (1) ovog člana, obveznik se ne može pouzdati u treća lica prilikom sprovođenja procedure identifikacije i praćenja klijenta ako je klijent:

a) strano pravno lice koje se ne bavi ili se ne može baviti trgovinom, proizvodnjom ili drugom aktivnosti u državi na čijem području ima sjedište;

b) fiducijarno ili drugo slično strano pravno lice s nepoznatim ili skrivenim vlasnicima ili menadžerima.

Član 18

(Identifikacija i praćenje klijenata posredstvom trećih lica)

(1) Obveznik može, pod uslovima određenim ovim zakonom i drugim propisima donesenim shodno ovom zakonu, pri uspostavljanju poslovnog odnosa s klijentom povjeriti trećem licu utvrđivanje i provjeru identiteta klijenta, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije.

(2) Obveznik je dužan prethodno provjeriti da li treće lice kojem će povjeriti sprovođenje mjera identifikacije i praćenja klijenta ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(3) Obveznik ne smije da prihvati obavljanje pojedinih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta putem trećeg lica ako je to lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva.

(4) Povjeravanjem vršenja pojedinih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta trećem licu obveznik se ne oslobađa odgovornosti za pravilno vršenje radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta u skladu sa ovim zakonom. Konačnu odgovornost za sprovođenje mjera identifikacije i praćenja povjerenih trećem licu i dalje snosi obveznik.

(5) Treće lice je odgovorno za ispunjavanje obaveza iz ovog zakona, uključujući i odgovornost za čuvanje podataka i dokumentacije.

Član 19

(Pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica)

(1) Treće lice koje u skladu s odredbama ovog zakona umjesto obveznika izvrši pojedine radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta dužno je da obvezniku dostavi pribavljene podatke o klijentu koji su obvezniku neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa po ovom zakonu.

(2) Treće lice je dužno da obvezniku, na njegov zahtjev, bez odgađanja dostavi kopije isprava i druge dokumentacije na osnovu kojih je izvršilo radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta i pribavilo tražene podatke o klijentu. Pribavljene kopije isprava i dokumentacije obveznik čuva u skladu sa ovim zakonom.

(3) Ako obveznik posumnja u vjerodostojnost izvršenih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta odnosno identifikacione dokumentacije, ili u istinitost pribavljenih podataka o klijentu, zahtijevaće od trećeg lica da dostavi pismenu izjavu o vjerodostojnosti izvršene radnje ili mjere identifikacije i praćenja klijenta i istinitosti pribavljenih podataka o klijentu.

Član 20

(Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa)

Obveznik ne smije uspostaviti poslovni odnos ako:

a) je radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta izvršilo lice koje nije treće lice iz člana 17. ovog zakona;

b) je treće lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva;

c) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke iz člana 19. stav (1) ovog zakona;

d) od trećeg lica prethodno nije dobio kopije identifikacionih dokumenata i druge dokumentacije o klijentu;

e) je posumnjao u vjerodostojnost izvršene radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ili istinitost pribavljenih podataka o klijentu, a nije dobio traženu pismenu izjavu iz člana 19. stav (3) ovog zakona.

Član 21

(Redovno praćenje poslovnih aktivnosti klijenta)

(1) Obveznik prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent sprovodeći mjere identifikacije i praćenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uključujući i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

(2) Praćenje poslovnih aktivnosti koje preduzima klijent preko obveznika uključuje:

a) određivanje poslovnih operacija klijenta u skladu sa svrhom i namjenom poslovnog odnosa uspostavljenog između klijenta i obveznika;

b) praćenje i utvrđivanje poslovnih operacija klijenta u skladu s obimom njegovih poslova.

(3) Obveznik treba da odredi obim i učestalost mjera navedenih u stavu (2) ovog člana koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti kojem je izložen u obavljanju pojedinačnih transakcija ili poslovnih operacija pojedinačnog klijenta. Obveznik će procijeniti takav rizik u skladu sa članom 5. ovog zakona.

(4) Aktivnost redovnog praćenja se ne može povjeriti trećem licu.

Član 22

(Oblici identifikacije i praćenja)

Prilikom identifikacije i praćenja aktivnosti klijenata, obveznik može, u zavisnosti od rizičnosti svakog pojedinog klijenta, primijeniti:

a) pojačanu identifikaciju i praćenje;

b) pojednostavljenu identifikaciju i praćenje.

Član 23

(Pojačana identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Pojačane mjere identifikacije i praćenja, osim mjera iz člana 7. ovog zakona, uključuju i dodatne mjere koje su određene ovim zakonom prilikom:

a) uspostavljanja korespondentnog odnosa sa bankom ili drugom finansijskom institucijom koja ima sjedište u stranoj zemlji.

b) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije iz člana 6. ovog zakona s klijentom koji je politički i javno eksponirano lice iz člana 27. ovog zakona;

c) za slučaj kada klijent nije bio lično prisutan pri utvrđivanju i provjeri identiteta za vrijeme sprovođenja mjera identifikacije i praćenja.

(2) Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznik može primijeniti i u drugim slučajevima, kao i na postojeće klijente, kada zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina obavljanja transakcije, poslovnog profila klijenta, ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom, na osnovu procjene rizika iz člana 5. ovog zakona postoji ili bi mogao postojati veliki rizik od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 24

(Korespondentni odnos sa bankama i drugim finansijskim institucijama sa sjedištem u inostranstvu)

(1) Prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa sa bankom ili drugom finansijskom institucijom sa sjedištem u stranoj zemlji, obveznik će primijeniti mjere navedene u članu 7. ovog zakona u vezi sa procedurom identifikacije i praćenja klijenta i pored toga prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju:

a) podatke o izdavanju i periodu za koji važi ovlašćenje za pružanje bankarskih ili drugih finansijskih usluga, naziv i sjedište nadležnog organa koji je izdao ovlašćenje;

b) opis sprovođenja internih procedura koje se tiču: otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno identifikacije i praćenja klijenta, određivanja stvarnog vlasnika, podataka koji se tiču izvještaja o sumnjivim transakcijama nadležnim organima, čuvanja izvještaja, interne kontrole i drugih procedura koje je usvojila banka ili druga finansijska institucija za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

c) opis relevantnog zakonodavstva u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se primjenjuje u zemlji u kojoj je banka ili druga finansijska institucija osnovana ili registrovana;

d) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija ne posluje sa fiktivnim bankama;

e) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos sa fiktivnim bankama;

f) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija podliježe upravnom nadzoru u zemlji svog sjedišta ili registracije i da, u skladu zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zaposleni kod obveznika koji uspostavlja odnos sa korespondentnom bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovoga člana i sprovodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupiće sva pisana odobrenja od najvišeg rukovodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pismenog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku.

(3) Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog člana uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je priložila banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inostranstvu. Banka ili druga finansijska institucija dužna je da izvrši procjenu i provjeru adekvatnosti i efikasnosti politika i procedura sprečavanja pranja novaca i finansiranja terorističkih aktivnosti korespondentne banke ili druge finansijske institucije.

(4) Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu sa bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog člana ako:

a) podaci iz stava (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog člana nisu unaprijed prikupljeni;

b) zaposleni kod obveznika nije dobio prethodno napisano odobrenje svog najvišeg rukovodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c) banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inostranstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili, u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrovana, nije obavezna da sprovodi zakone i druge relevantne propise koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističih aktivnosti;

d) banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inostranstvu posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije sa fiktivnim bankama.

(5) Obveznik je dužan da, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(6) Obveznik ne može uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili drugom finansijskom institucijom na osnovu kog ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti direktno korišćenje ovog računa.

Član 25

(Nova tehnološka dostignuća)

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji proizlazi iz primjene novih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju anonimnost klijenta (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.).

(2) Obveznik je dužan da uspostavi procedure i preduzme dodatne mjere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 26

(Neuobičajene transakcije)

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na transakcije koje karakterišu složenost i neuobičajeno visok iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrijednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmjeri s uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama klijenta.

(2) Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu transakcija iz stava (1) ovog člana i ukoliko ne utvrdi da se radi o sumnjivoj transakciji, o tome sačini službenu zabilješku u pisanoj formi, koju čuva u skladu sa zakonom.

Član 27

(Politički i javno eksponirana lica)

(1) Obveznici će uspostaviti odgovarajuću proceduru za određivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz BiH ili inostranstva politički i javno eksponiran. Takve procedure definisaće svojim internim aktom, istovremeno prateći smjernice FOO i organa nadležnih za nadzor, navedenih u članu 80. ovog zakona.

(2) Kada je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta koji ulazi u poslovni odnos ili obavlja transakciju ili ako je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta u čije ime stupa u poslovni odnos ili obavlja transakciju politički i javno eksponirano lice, obveznik će, pored mjera navedenih u članu 23. ovog zakona, u okviru procedure pojačane identifikacije i praćenja klijenta preduzeti sljedeće mjere:

a) prikupiti podatke o izvoru sredstava i imovine koja jeste ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije iz dokumenata i ostale dokumentacije koju je priložio klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta. Kada takvi podaci ne mogu biti prikupljeni na opisani način, obveznik će ih dobiti direktno iz pisane izjave klijenta;

b) zaposleni kod obveznika koji sprovodi proceduru za uspostavljanje poslovnog odnosa s klijentom i/ili stvarni vlasnik klijenta koji je politički i javno eksponirano lice osiguraće pismeno odobrenje najvišeg rukovodstva prije nego što uđe u takvu vrstu odnosa;

c) nakon stupanja u poslovni odnos, obveznik će pratiti transakcije i ostale poslovne aktivnosti politički i javno eksponiranog lica koje se obavljaju preko obveznika putem procedure identifikacije i praćenja.

(3) Ako obveznik utvrdi da je klijent ili stvarni vlasnik klijenta postao politički eksponirano lice u toku poslovnog odnosa primijeniće radnje i mjere iz stava (2) ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa s tim licem pribaviće pismenu saglasnost najvišeg rukovodstva.

Član 28

(Određivanje i utvrđivanje identiteta bez fizičkog prisustva klijenta)

(1) Kada klijent nije fizički prisutan kod obveznika prilikom određivanja i utvrđivanja identiteta, obveznik će, osim mjera navedenih u članu 7. ovog zakona u okviru procedure identifikacije i praćenja, preduzeti jednu ili više mjera navedenih u stavu (2) ovog člana.

(2) Obveznik će pri utvrđivanju i provjeri identiteta sprovesti sljedeće mjere:

a) prikupiti dodatne isprave, podatke ili informacije na osnovu kojih će provjeriti identitet klijenta;

b) dodatno provjeriti podnesene isprave ili ih dodatno potvrditi od strane kreditne ili finansijske institucije;

c) primjeniti mjeru da se prvo plaćanje u poslovnoj aktivnosti izvrši putem računa otvorenog u ime klijenta kod druge kreditne institucije.

(3) Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva klijenta nije dozvoljeno, osim ako obveznik primjenjuje mjeru iz stava (2) tačka c) ovog člana.

Član 29

(Pojednostavljena identifikacija i praćenje klijenta)

Procedura pojednostavljene identifikacije i praćenja klijenta moguća je ako je klijent:

a) organ i institucija u Bosni i Hercegovini, kao i institucija s javnim ovlašćenjima;

b) banka, osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polisa osiguranja, te investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini ili sjedištem ili centralom u zemljama koje su na listi iz člana 85. stav (4) ovog zakona;

c) kojeg je obveznik svrstao u grupu klijenata s niskim nivoom rizika.

Član 30

(Prikupljanje i utvrđivanje podataka o klijentu u okviru pojednostavljene procedure identifikacije i praćenja)

(1) Podaci o klijentu koji se pribavljaju i provjeravaju u okviru pojednostavljene identifikacije i praćenja pri uspostavljanju poslovnog odnosa su:

a) naziv, adresa i sjedište pravnog lica koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

b) ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

c) namjena i pretpostavljena priroda poslovnog odnosa i datum uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Obveznik je dužan podatke iz stava (1) ovog člana pribaviti uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koje joj dostavi klijent, odnosno neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(3) Ako nije moguće dobiti podatke na način propisan u stavu (2) ovog člana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili ovjerenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja klijent. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj način, obveznik neposredno uzima pismenu izjavu zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(4) Dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog člana mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex