PRAVILNIK O OBILjEŽAVANjU I KONTROLI KRETANjA ŽIVOTINjA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 13/2010, 79/2010, 25/2011, 103/2011, 41/2012, 52/2015, 2/2016 i 66/2016)

 

Član 1

(Predmet)

(1) Pravilnikom o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se sistem za obilježavanje i registraciju kretanja goveda, svinja, ovaca i koza u Bosni i Hercegovini.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne propise donesene radi iskorjenjivanja ili kontrole bolesti životinja, pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Bosne i Hercegovine i posebne propise donesene radi ostvarivanja podsticaja u poljoprivredi.

Član 2

(Značenje termina)

U ovom Pravilniku korišteni termini imaju sljedeće značenje:

a) Govedo-označava životinju koja pripada vrsti domaćih goveda, uključujući bivola (bubalus bubalus) i bizona (bison bison);

b) Svinja-označava životinju koja pripada porodici Suidae, koja se uzgaja ili drži na farmi;

c) Ovca-svaka životinja koja pripada podporodici Caprinae rodu Ovis;

d) Koza-svaka životinja koja pripada podporodici Caprinae rodu Capra;

e) Životinja-svako govedo, svinja, ovca i koza;

f) Farma-svaki objekat ili, u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto smješteno unutar područja Bosne i Hercegovine na kojem životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju, drže ili se na neki drugi način sa njima postupa, osim veterinarske prakse i veterinarske organizacije;

g) Vlasnik-bilo koje fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, stalno ili privremeno, uključujući i za vrijeme prevoza ili na tržnici, osim veterinarske prakse i veterinarske organizacije;

h) Državna baza podataka (u daljnjem tekstu: DBP)-osnovna baza podataka o domaćim životinjama (goveda, konji, svinje, ovce i koze, psi), farmama i vlasnicima u Bosni i Hercegovini iz koje su vidljivi i svi podaci o premještanju životinja koje podliježu registraciji kretanja u skladu sa ovim Pravilnikom;

i) Registar životinja na farmi-propisana evidencija čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, a koji se vodi na svakoj farmi, na kojoj se drže goveda, svinje, ovce ili koze;

j) Dokument za kretanje-dokument čiji izgled i sadržaj je propisan ovim Pravilnikom i koji uvijek mora da prati životinje kada se pokreću sa farme (pasoš za goveda i putni list za svinje, ovce i koze);

k) Središnji nadležni organ-Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, upravna organizacija u sastavu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, nadležna za sprovođenje dijela odredbi ovog Pravilnika, putem Agencije za obilježavanje životinja (u daljnjem tekstu: Agencija);

l) Nadležni organ-Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležno za implementaciju obilježavanja putem svoje regionalne kancelarije za unos podataka (u daljnjem tekstu: regionalna kancelarija);

m) Službeni veterinar-zaposleni u organu uprave koji radi u državnoj upravi na opštinskom, kantonalnom ili entitetskom nivou i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, nadležan za sprovođenje veterinarskih kontrola na nekom području;

n) Nadležni organ za inspekcijske poslove-organ uprave nadležan za inspekcijske poslove iz oblasti veterinarstva;

o) Ovlašćena veterinarska organizacija-veterinarska organizacija ovlašćena za sprovođenje pojedinih odredbi ovog Pravilnika na određenom području;

p) Ovlašćeni vlasnik - vlasnik koji je nakon uspješno izvršene obuke, organizovane i sprovedene od strane Agencije, ovlašćen od strane nadležnog organa za samostalno obilježavanje i registraciju novoobilježenih životinja.

Član 3

(Elementi sistema)

Sistem obilježavanja i registracije goveda, ovaca, koza i svinja čine sljedeći elementi:

a) sredstva za obilježavanje, kojima se obilježava svaka pojedina životinja;

b) ažurirani registar životinja na farmi, koji se vodi na svakoj farmi;

c) dokument koji prati životinje prilikom kretanja;

d) elektronska baza podataka sa DBP.

Član 4

(Registracija farme i prvo obilježavanje životinja na farmi)

(1) Sve farme u Bosni i Hercegovini na kojima se drže domaće životinje (goveda, ovce, koze, svinje, konji i perad) moraju da budu unesene u DBP. U svrhu sprovođenja odredbi ovog Pravilnika, svakoj farmi unesenoj u DBP biće dodijeljen jedinstveni registarski broj. U svim slučajevima u kojima to bude moguće, jedinstvenom registarskom broju biće pridružen pripadajući broj iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.

(2) Zahtjev za registraciju farme podnosi vlasnik ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji, koja sprovodi registraciju farme prilikom prvog obilježavanja životinja na toj farmi.

(3) Obilježavanje goveda, svinja, ovaca i koza na farmama čije porijeklo nije mogućno utvrditi putem DBP, može se sprovoditi jedino uz dokumentovanu saglasnost nadležnog veterinarskog inspektora.

(4) Registracija farme i podaci o obilježenim životinjama ovlašćena veterinarska organizacija upisuje direktno u DBP. Ukoliko nije moguće upisti direktno u DBP podaci o registraciji farme i o obilježenim životinjama dostavljaju se putem obrasca za registraciju pripadajućoj regionalnoj kancelariji koja unosi podatke u DBP.

Član 5

(Obilježavanje goveda)

(1) Sva goveda na farmi moraju biti obilježena propisanom ušnom markicom koja mora da se stavi u oba uva. Obje ušne markice nose isti jedinstveni identifikacioni broj po kojem je moguće identifikovati svaku pojedinu životinju i povezati je sa farmom na kojoj je rođena.

(2) Goveda se moraju obilježiti unutar 20 dana od rođenja, a u svakom slučaju prije nego životinja napusti farmu na kojoj je rođena.

(3) Nijedno govedo ne može biti pokrenuto sa farme ako nije obilježeno u skladu sa odredbama ovog člana.

(4) Obaveze prilikom uvoza goveda:

a) svako uvezeno govedo koje ostaje na području Bosne i Hercegovine mora da bude obilježeno ušnom markicom u karantinu, u skladu sa zahtjevima iz ovoga člana, u roku koji ne smije da bude duži od 20 dana nakon uvoza, a u svakom slučaju prije napuštanja karantina;

b) odredbe iz tačke a) ovog stava se ne primjenjuju ako je govedo namijenjeno klanju i ako se zakolje pod veterinarskom kontrolom u roku od 20 dana od uvoza;

c) odredbe iz stava (4) tačka a) ovog člana se ne primjenjuju ako je govedo uvezeno iz zemalja koje se nalaze na jedinstvenoj listi država za koje nije potrebno ponovno obilježavanja (remarkiranje), (u daljem tekstu: lista), a u koju se upisuju Srbija, Crne Gora, Makedonija (u daljem tekstu: zemlje regije), zemlje Evropskog unije i zemlje članica EFTA-e. Kancelarija za veterinarstvo BiH može da odobri upis, brisanje ili izmjenu država sa liste i istu objavljuje na svome sajtu prilikom svake promjene na osnovu Odluke direktora Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Govedo uvezeno iz zemalja koje se nalaze na listi zadržava svoju izvornu ušnu markicu i sa tim brojem se upisuje u bazu podataka;

d) izvornu identifikaciju koju je sprovela država koja nije članica Evropske unije, zemlja članica EFTA-e, zemlja regije, odnosno ako se ne nalazi na listi, (u daljem tekstu: treća zemlja) mora se upisati u DBP, propisan članom 9. ovog Pravilnika i u Registar goveda na farmi iz člana 13. ovog Pravilnika, zajedno sa novim jedinstvenim identifikacionim brojem dodijeljenim u Bosni i Hercegovini.

(5) Zahtjev za obilježavanje životinja podnosi vlasnik ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji u roku od 14 dana od rođenja teleta ili uvoza životinje iz treće zemlje.

Član 6

(Obilježavanje ovaca i koza)

(1) Sve ovce i koze na farmi, koje su rođene nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju da budu obilježene u roku od šest mjeseci od rođenja, u skladu sa stavom (3) ovog člana, a u svakom slučaju prije odlaska sa farme na kojoj su rođene.

(2) Izuzetno, za životinje koje se drže u ekstenzivnim uslovima, rok za obilježavanje iz stava (1) ovog člana je devet mjeseci od rođenja.

(3) Životinje moraju biti obilježene ušnom markicom u skladu sa zahtjevima iz Priloga I Poglavlje B.

(4) Zahtjev za obilježavanje životinja podnosi vlasnik ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji najkasnije sedam dana prije isteka roka iz stava (1) i stava (5) tačka a) ovog člana.

(5) Postupak sa životinjama u slučaju uvoza iz država koje nisu članice Evropske unije:

a) sve životinje koje su pregledane u skladu sa propisanim odredbama pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Bosne i Hercegovine i koje ostaju na području Bosne i Hercegovine obilježavaju se u skladu sa stavom (3) ovoga člana u karantinu, u roku koji nije duži od 14 dana nakon uvoza, a u svakom slučaju prije odlaska iz karantina;

b) originalna oznaka države evidentira se u Registru ovaca i koza na imanju iz člana 13. ovog Pravilnika, zajedno sa identifikacionim brojem životinje koji joj je dodijeljen u Bosni i Hercegovini;

c) obilježavanje životinja propisano tačkom a) ovog stava nije obavezno za životinje namijenjene klanju, ako se životinje prevoze direktno sa mjesta granične inspekcije u klaonicu koja se nalazi u Bosni i Hercegovini, ako su obavljeni veterinarski pregledi u skladu sa tačkom a) ovoga stava i ako se životinja zakolje u roku od 14 dana nakon obavljenih pregleda.

(6) Sve životinje porijeklom iz država članica Evropske unije zadržavaju vlastite originalne identifikacione oznake. U slučaju da originalne identifikacione oznake životinja ne garantuju neponovljivost, odnosno jedinstvenost identifikacionog broja ušne markice životinje, vrši se obilježavanje životinja u skladu sa stavom (3) ovoga člana.

(7) Svaki vlasnik životinja, osim prevoznika, obavezan je regionalnoj kancelariji dostaviti sljedeće:

a) podatke koji se evidentiraju u DBP i godišnje dojave iz stava (8) ovog člana, kao i podatke potrebne za uspostavljanje baze podataka iz člana 9. ovog Pravilnika;

b) podatke o premještanju životinja iz člana 12. ovoga Pravilnika;

c) podatke o svim životinjama koje su uvezene.

Podatke iz tač. a), b) i c) ovoga stava vlasnik je dužan da dostavi u roku od 30 dana kada se radi o podacima o vlasniku ili farmi i u roku od sedam dana za podatke o premještanju životinja.

(8) Svaki vlasnik koji drži ovce i koze mora jedanput godišnje da ispuni godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na farmi i da ih dostavi regionalnoj kancelariji, radi unosa u DBP, na način i na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu VII. Godišnja dojava brojnog stanja ovaca i koza na farmi mora da sadržava podatke o broju životinja na dan 01. decembra tekuće godine, sa rokom prijave 15 dana od navedenog dana.

Član 7

(Obilježavanje svinja)

(1) Sve svinje moraju da bidu obilježene na način propisan ovim Pravilnikom prije nego što napuste farmu na kojoj su rođene.

(2) Životinje se moraju obilježiti što je prije moguće, a u svakom slučaju prije nego što napuste farmu, jedinstvenom ušnom markicom koja omogućava određivanje farme sa koje potiču uz mogućnost povezivanja sa bilo kojim pratećim dokumentom u kojem je navedena takva markica i listi opisanoj u članu 3. stav (1) tačka a) ovog Pravilnika. Sve životinje porijeklom iz država članica Evropske unije zadržavaju vlastite originalne identifikacione oznake. U slučaju da originalne identifikacione oznake životinja ne garantuju neponovljivost, odnosno jedinstvenost identifikacionog broja ušne markice životinje, vrši se obilježavanje životinja ušnom markicom u skladu sa zahtjevima iz Priloga I poglavlje C ovog Pravilnika.

(3) U slučaju uvoza iz država koje nisu članice Evropske unije:

a) sve životinje, koje su pregledane u skladu sa propisanim odredbama pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Bosne i Hercegovine i koje ostaju na području Bosne i Hercegovine, obilježavaju se u skladu sa stavom (2) ovog člana u karantinu, u roku koji nije duži od 30 dana nakon uvoza, a u svakom slučaju prije odlaska iz karantina;

b) originalna oznaka države evidentira se u Registru svinja na farmi iz člana 13. ovog Pravilnika, zajedno sa identifikacionim brojem životinje koji joj je dodijeljen u Bosni i Hercegovini;

c) obilježavanje životinja propisano tačkom a) ovog stava nije obavezno za životinje namijenjene klanju, ako se životinje prevoze direktno sa mjesta granične inspekcije, u klaonicu koja se nalazi u Bosni i Hercegovini gdje su obavljeni veterinarski pregledi u skladu sa tačkom a) ovog stava, te ako se životinja zakolje u roku od 30 dana nakon obavljenih pregleda.

(4) Zahtjev za obilježavanje životinja podnosi vlasnik ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji u roku od 20 dana od rođenja prasadi ili uvoza životinje iz država koje nisu članice Evropske unije.

(5) (brisano)

Član 8

(Distribucija sredstava za obilježavanje i sprovođenje obilježavanja)

(1) Ušne markice se dodjeljuju direktno ovlašćenoj farmi u svim slučajevima kada se radi o ovlašćenim vlasnicima, odnosno putem ovlašćenih veterinarskih organizacija u svim ostalim slučajevima i postavljaju se životinjama na sljedeći način:

a) zahtjev za dostavu ušnih markica ovlašćena veterinarska organizacija ili ovlašćeni vlasnik podnosi Agenciji;

b) Agencija odobrava odgovarajući broj ušnih markica i dodjeljuje ih farmi, u svim slučajevima kada se radi o ovlašćenim vlasnicima, odnosno ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji u DBP putem informacionog sistema;

c) Agencija štampa odobreni broj ušnih markica i dostavlja ih ovlašćenom vlasniku odnosno ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji i iste zadužuje za dostavljene količine;

d) nakon sprovođenja procedure iz tač. a) do c) ovog stava, ovlašćeni vlasnik je dužan da označi životinje na svojoj farmi u rokovima propisanim ovim Pravilnikom, odnosno na blagovremeni zahtjev vlasnika, ovlašćena veterinarska organizacija sprovodi obilježavanje životinja na farmi vlasnika koji nije ovlašćen;

e) dostavljene i zadužene ušne markice ovlašćeni vlasnik može da koristi samo za obilježavanje životinja koje su rođene na njegovoj farmi, dok veterinarska organizacija dostavljene i zadužene ušne markice može da koristi samo za obilježavanje životinja na teritoriji nad kojom ima nadležnost na osnovu odobrenja nadležnog organa.

(2) Ovlašćeni vlasnici i ovlašćene veterinarske organizacije mogu unaprijed da zahtijevaju određene količine ušnih markica u skladu sa njihovim potrebama za period od najviše jedne godine za goveda i šest mjeseci za ovce, koze i svinje, ukoliko to žele i u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Maksimalan broj ušnih markica koje se za farmu mogu da naruče kao jednogodišnja, odnosno polugodišnj potreba, ne može preći maksimalno mogući broj novorođenih životinja u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva, uzimajući u obzir vrstu životinja, te broj i dob ženskih životinja prisutnih na farmi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(3) Zabranjeno je uklanjanje ili zamjena sredstava za obilježavanje koji su u suprotnosti odredbama ovog Pravilnika. Ako je sredstvo za obilježavanje postalo nečitko ili je izgubljeno, životinja se mora obilježiti zamjenskim sredstvom za obilježavanje koje nosi isti identifikacioni broj životinje u skladu sa ovim Pravilnikom. Uz identifikacioni broj životinje i odvojeno od njega, zamjensko sredstvo za obilježavanje mora da nosi oznaku iskazanu rimskim brojem koji pokazuje koliko je puta sredstvo za obilježavanje zamijenjeno. Vlasnik je dužan da prijavi gubitak ušne markice na životinji i da zatraži izradu zamjenskog sredstva za obilježavanje u roku od sedam dana.

(4) Zamjenske ušne markice za goveda rođena u državama koje se nalaze na listi moraju da nose najmanje isti identifikacioni kod originalne ušne markice i oznaku "MVTEO" skraćeni naziv Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, te da su u skladu sa zahtjevima iz Priloga I poglavlje A st. (3) i (4) ovog Pravilnika."

(5) Ovlašćena veterinarska organizacija dužna je da obilježi životinje na farmi u roku od pet dana od podnošenja zahtjeva vlasnika. Postavljanje ušnih markica izvodi se na stručan način, bez nanošenja suvišnog bola životinji.

(6) Kancelarija za veterinarstvo BiH može da vrši naplatu nadoknade za sredstava za obilježavanje i njihovu distribuciju prema ovlašćenim vlasnicima i ovlašćenim veterinarskim organizacijama. Način naplate, visina naknade, procedure i poslove u vezi navedenog propisuje Kancelarija za veterinarstvo BiH i iste objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

Član 9

(DBP)

(1) Središnji nadležni organ će da uspostavi i održava funkcionalnom elektronsku bazu podataka u kojoj će se voditi DBP koji sadrži sve podatke potrebne za uspješno sprovođenje sistema obilježavanja i registracije kretanja goveda, svinja, ovaca i koza.

(2) DBP sadrži najmanje podatke navedene u Prilogu II.

(3) Sve farme unesene u DBP moraju ostati evidentirane u njemu do proteka najmanje tri godine od dana kada je zadnja životinja sa farme napustila farmu.

(4) Kancelarija za veterinarstvo BiH će svim nadležnim organima koji sudjeluju u sprovođenju sistema obilježavanja životinja da obezbijedi pristup DBP-u i svim podacima koji su propisani ovim Pravilnikom i preduzeti potrebne mjere za obezbjeđivanje pristupa navedenim podacima svim zainteresovanim stranama, uključujući i registrovana udruženja potrošača, uzimajući u obzir odredbe posebnih propisa o zaštiti i tajnosti podataka.

(5) Danom stupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju pristup podacima iz stava (4) ovog člana biće omogućen i Evropskoj komisiji.

Član 10

(Dokument za kretanje goveda)

(1) Pasoš za goveda izdaje se u skladu sa sljedećim odredbama:

a) Agencija obezbjeđuje štampanje pasoša za svako govedo, obilježeno u skladu sa članom 5. ovog Pravilnika, u roku od 14 dana nakon prijema obavještenja o njenom rođenju ili uvozu. Vlasnik uvezenih goveda bez obzira da li se životinje uvoze radi klanja ili držanja mora da obezbijedi dostavljanje pasoša Agenciji kako bi se isti mogli vratiti nadležnom organu države koja je pasoš izdala;

b) svaki put kada se govedo premješta mora ga pratiti pasoš;

c) svaki vlasnik goveda dužan je da ispuni pasoš neposredno po dolasku i prije odlaska svakog goveda sa farme i da obezbijedi da pasoš prati govedo tokom cijelog transporta;

d) u slučaju uginuća goveda vlasnik mora da izvrši dostavljanje pasoša ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji u roku od sedam dana nakon uginuća goveda. Ukoliko je govedo otpremljeno u klaonicu, odgovorno lice u klaonici vrši prijavu dolaska životinje u klaonicu i prijavu klanja direktno u DBP putem informacionog sistema u roku od sedam dana od klanja. Pasoši uginulih i zaklanih životinja dostavljaju se do svakog desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec regionalnoj kancelariji za unos podataka. Regionalna kancelarija unosi brojeve uginulih ili zaklanih životinja sa pasoša u informacioni sistem, ako klanje ili uginuće nije prijavljeno, i pasoše dostavlja Agenciji;

e) kad se goveda izvoze u države koje nisu članice Evropske unije, posljednji vlasnik mora da preda pasoš službenom veterinaru u mjestu gdje se goveda otpremaju;

f) u skladu sa posebnim propisima o podsticajima u poljoprivredi, na pasošu se moraju dodati podaci o premijskom statusu za muško govedo (prva i druga starosna kategorija);

g) pasoš izdaje regionalna kancelarija uz prethodno odobrenje Agencije, putem informacionog sistema, na način da prije ispisa pasoša u DBP mora unijeti serijski broj obrasca pasoša;

h) regionalna kancelarija pasoš dostavlja vlasniku putem ovlašćenih veterinarskih organizacija.

(2) Sadržaj pasoša nalazi se Prilogu III, Poglavlje A.

Član 11

(Dokument za kretanje ovaca, koza i svinja)

(1) Sve ovce, koze i svinje koje se premještaju unutar Bosne i Hercegovine između dvije odvojene farme mora da prati Putni list u skladu sa propisanim obrascem. Putni list sadrži najmanje podatke propisane Prilogom III Poglavljem B., a ispunjava ga vlasnik.

(2) Vlasnik na farmi odredišta mora da čuva Putni list najmanje tri godine. Na zahtjev službenog veterinara vlasnik mora da dostavi kopiju Putnog lista.

Član 12

(Prijava kretanja životinja)

(1) Svaki vlasnik životinja je obavezan da prijavi svako premještanje na farmi i sa farme, svako rođenje i uginuće životinje na farmi uključujući tačne datume svih promjena, u roku od sedam dana od njihovog nastanka. Vlasnik može da zahtijeva produženje ovog roka, koji službeni veterinar može da produži, o čemu obavještava Agenciju putem regionalne kancelarije, a primjenjuje se u slučaju premještanja goveda na ljetnu ispašu na sezonski/zajednički pašnjak.

(2) Svi ovlašćeni vlasnici životinja, posjedi poput stočnih pijaca i klaonica i ovlašćene veterinarske organizacije koje posjeduju tehničke mogućnosti prijavu kretanja vrše direktno u DBP putem informacionog sistema. U slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti prijavu kretanja životinja vrše regionalne kancelarije.

(3) U slučaju uvoza životinja, granični veterinarski inspektor je obavezan da, putem informacionog sistema, unese u DBP najavu kretanja, koja sadrži informacije o identifikacionom broju životinje, državi porijekla, vrsti, kategoriji, broju i namjeni životinja, te farmu prvog odredišta, dok je vlasnik karantina odnosno klaonice, obavezan da izvrši prijavu kretanja u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Sve životinje se prilikom uvoza u BiH evidentiraju putem informacionog sistema bez obzira da li se radi o uvozu životinja radi uzgoja, klanja, provoza ili privremenog uvoza zbog sajmova izložbi ili drugog. Evidentiranje podrazumijeva unos u DBP svih neophodnih podataka o životinima u zavisnosti od vrste životinja i namjene, dok se pasoš za životinju izdaje samo za one koje uvoze radi uzgoja u BiH.

(4) Za prijavu kretanja goveda koriste se posebni obrasci, dok se za prijavu kretanja ovaca, koza i svinja može koristiti odgovarajući primjerak putnog lista.

Član 13

(Registar životinja na farmi)

(1) Uz izuzetak prevoznika, svaki vlasnik životinja mora da vodi ažuriran Upisnik životinja na farmi u koji je upisan tačan broj životinja na farmi i najmanje podaci navedeni u Prilogu IV.

(2) Svaki vlasnik je, na zahtjev službenog veterinara, dužan da dostavi sve podatke koji se odnose na porijeklo i obilježavanje i ako je moguće, odredište životinja koje je vlasnik držao, čuvao, prevozio, stavio u promet ili zaklao u posljednje tri godine.

(3) Registar životinja na farmi mora da bude u propisanom obliku, mora da se vodi ili ručno ili elektronski i mora da bude dostupan u svakom trenutku na zahtjev službenog veterinara, te mora da se čuva najmanje tri godine od unosa zadnjeg zapisa.

(4) Vođenje registra životinja na farmi obaveza je vlasnika i odgovornog lica kada je vlasnik pravno lice.

(5) Registar životinja na farmi vlasnik mora da drži na lokaciji gdje se životinje nalaze i uvijek mora da bude dostupan u slučaju obavljanja kontrole od strane službenog veterinara.

(6) Izgled i sadržaj Registra životinja na farmi navedeni su u Prilogu IV.

Član 14

(Sprovođenje kontrole)

(1) Nadležno tijelo za inspekcijske poslove sprovodi redovne kontrole poštivanja odredbi ovog Pravilnika sa ciljem osiguranja usklađenosti postupaka svih učesnika sistema obilježavanja i registracije kretanja životinja u Bosni i Hercegovini sa odredbama ovog Pravilnika.

(2) U slučaju postupanja suprotno odredbama ovog Pravilnika službeni veterinari su dužni da izreknu mjere prema prekršiocima, u skladu sa načinjenim prekršajem i pozitivnim zakonskim propisima.

Član 15

(Opšti kriterijumi kontrole)

(1) Kontrole propisane u članu 14. stav (1) moraju udovoljavati minimalnim opštim zahtjevima određenim ovim članom.

(2) Službeni veterinar na licu mjesta sprovodi kontrole radi utvrđivanja postupanja vlasnika u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika, u pravilu bez najave.

(3) Ako je neophodno, službena kontrola može prethodno da se najavi, u opravdanim i ograničenim slučajevima, a najava se obavlja u periodu ne dužem od 48 časova prije kontrole, osim u izuzetnim slučajevima.

(4) Radi postizanja veće racionalnosti, kontrole se mogu sprovoditi u sklopu kontrola koje se na farmi sprovode na osnovu drugih propisa.

(5) Odabir farmi koje su predmet kontrole sprovodi se na osnovu analize rizika, koja za svaku farmu uzima posebno u obzir sljedeće:

a) broj životinja na farmi, uključujući detalje o svim životinjama koje se nalaze na farmi i o životinjama koje su obilježene na farmi;

b) aspekte javnoga zdravstva i zdravlja životinja, a naročito prethodne slučajeve izbijanja bolesti;

c) iznos godišnjih podsticaja za životinje koji je zatražen i/ili isplaćen farmi, u poređenju sa iznosom koji je isplaćen za prethodnu godinu;

d) značajne promjene u odnosu na stanje prethodnih godina;

e) rezultate kontrola sprovedenih u ranijim godinama, naročito:

1) pravilno vođenje Registra životinja na farmi, kako je propisano ovim Pravilnikom;

2) pravilno čuvanje dokumenata za kretanje za životinje koje se nalaze na farmi, kako je propisano ovim Pravilnikom;

3) pravilno dostavljanje podataka svim nadležnim tijelima;

f) ostale propisane kriterijume.

Član 16

(Kontrola farmi goveda)

(1) Pored opštih zahtjeva navedenih u članu 14. ovog Pravilnika, prilikom sprovođenja kontrola na farmama gdje se drže goveda, službeni veterinari su dužni da se pridržavaju i dodatnih kriterijuma određenih ovim članom.

(2) Službena kontrola svake godine mora da obuhvati minimalno 10% od ukupnog broja farmi na kojima se drže goveda, koja se nalaze na području njihove nadležnosti.

(3) Minimalni nivo kontrola obavezno se povećava u sljedećem godišnjem periodu kontrole, ako se utvrdi neusklađenost sa odredbama ovog Pravilnika.

(4) Kontrola obuhvaća sva goveda na farmi za koje je propisano označavanje u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, ako iz praktičnih razloga nije moguće u roku od 48 časova okupiti sve životinje na farmi, službeni veterinar može da odredi sistem uzorkovanja pod uslovom da je osiguran pouzdan stepen kontrole.

Član 17

(Kontrola farmi ovaca i koza)

(1) Pored opštih zahtjeva navedenih u članu 14. ovog Pravilnika, prilikom sprovođenja kontrola na farmama gdje se drže ovce i koze, službeni veterinari su dužni da se pridržavaju i dodatnih kriterijuma određenih ovim članom.

(2) Službena kontrola svake godine mora da obuhvati najmanje 3% od ukupnog broja farmi na kojima se drže ovce i koze, na kojima boravi najmanje 5% životinja, koje se nalaze na području njihove nadležnosti.

(3) Minimalni nivo kontrola obavezno se povećava u sljedećem godišnjem periodu kontrole, ako se utvrdi neusklađenost sa odredbama ovog Pravilnika.

(4) Kontrola obuhvata sve ovce i koze na farmi za koje je propisano obilježavanje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(5) Ukoliko se na farmi nalazi više od 20 životinja, kontrola identifikacije životinja može da se sprovodi na reprezentativnom uzorku ovaca i koza koji omogućava otkrivanje 5% životinja koje nisu obilježene u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, s 95%-tnom sigurnošću.

(6) Ako se kontrolama sprovedenima na reprezentativnom uzorku u skladu sa stavom (5) ovoga člana utvrdi neusklađenost sa zahtjevima za obilježavanje i registraciju ovaca i koza propisanim ovim Pravilnikom, sve ovce i koze na farmi moraju biti obuhvaćene kontrolom.

Član 18

(Izvještaj o sprovedenoj kontroli)

(1) Nakon svake sprovedene kontrole podnosi se standardizovan izvještaj iz Priloga V, u kojem se utvrđuju rezultati kontrole i svi nepovoljni nalazi, razlog za kontrolu i prisutna lica. Vlasnik ili njegov predstavnik potpisuju izvještaj i mogu dati primjedbe na njegov sadržaj.

(2) Ako se utvrdi postupanje koje je u suprotnosti odredbama ovog Pravilnika, kopije izvještaja iz stava (5) ovoga člana, bez odgađanja, se dostavljaju Agenciji i nadležnim organima koji su odgovorni za implementaciju odredbi posebnih propisa donesenih radi ostvarivanja državnih podsticaja u poljoprivredi.

Član 19

(Mjere u slučaju neusklađenosti)

(1) U svim slučajevima kada službeni veterinar prilikom sprovođenja kontrola navedenih u članu 12. ovog Pravilnika utvrdi da su jedna ili više životinja u potpunom neskladu sa odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na identifikaciju i registraciju životinja, obavezan je da zabrani kretanje svih životinja sa i na tu farmu.

(2) Ako vlasnik životinja kod kojih su utvrđene neusklađenosti iz stava (1) ovog člana ne dokaže njihovu identifikaciju i porijeklo u roku od dva radna dana, veterinarski inspektor može, gdje je to moguće, na osnovu procjene rizika zdravlja životinja i bezbjednosti hrane da naredi njihovo uništavanje i neškodljivo uklanjanje, bez prava na nadoknadu štete za ubijene životinje od strane nadležnih organa. U posebnim slučajevima, a na osnovu procjene rizika, veterinarski inspektor može da naredi obilježavanje goveda neutvrđenog porijekla samo jedan put na jednoj farmi i obilježavanje do jedne neobilježene životinje nepoznatog porijekla, uz istovremeno naređivanje provjere zdravstvenog stanja svih prijemčivih životinja na farmi na osnovu programa mjera suzbijanja zaraznih bolesti domaćih životinja na teret vlasnika ili čuvara.

(3) U slučajevima kada službeni veterinar prilikom sprovođenja kontrola navedenih u članu 12. ovog Pravilnika utvrdi da su jedna ili više životinja djelimično u neskladu sa odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na identifikaciju i registraciju životinja, obavezan je da zabrani kretanje samo tih životinja sa farme.

(4) Ako u slučajevima opisanim u stavu (3) ovog člana broj životinja koje su djelimično u neskladu sa odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na identifikaciju i registraciju životinja, prelazi 20% ukupnog broja životinja na farmi, ili više od dvije životinje na farmama sa 10 ili manje životinja, službeni veterinar je dužan da zabrani kretanje svih životinja sa i na tu farmu.

(5) U svim slučajevima kada vlasnik ne prijavi nadležnom organu kretanje životinja u propisanom roku, službeni veterinar je dužan da ograniči kretanje životinja sa i na tu farmu.

(6) Ukoliko vlasnik ne ispuni obavezu iz člana 20. ovoga Pravilnika, Agencija je ovlašćena da odbije izdavanje Dokumenta za kretanje.

(7) U slučaju višekratnog ponavljanja neusklađenosti u vezi sa odredbama iz člana 20. ovog Pravilnika, službeni veterinar može, na prijedlog Agencije, da ograniči kretanje životinja na i sa farme tog vlasnika, dok se svi utvrđeni nedostaci ne otklone.

Član 20

(Obaveze vlasnika u vezi sa troškovima)

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, vlasnik je obavezan da plati sve troškove koji nastanu ispunjavanjem svojih obaveza u sprovođenju sistema obilježavanja i registracije životinja iz člana 3. ovoga Pravilnika, koji su povezani sa njegovom farmom i životinjama koje na njemu borave.

Član 21

(Obuka i informisanje)

Središnji nadležni organ, u saradnji sa nadležnim organima, obezbjeđuje da su sva lica uključena u sistem obilježavanja i registracije životinja upoznata sa odredbama propisa o obilježavanju i registraciji životinja sprovođenjem odgovarajućeg osposobljavanja i informisanja.

Član 22

(Izvještavanje)

(1) Središnji nadležni organ obavještava države članice Evropske unije i Evropsku komisiju o nadležnom organu za sprovođenje sistema obilježavanja životinja u Bosni i Hercegovini, izgledu sredstava za obilježavanje životinja, obliku i sadržaju dokumenata za kretanje životinja i obliku i sadržaju registara životinja na farmi koji se koriste na području Bosne i Hercegovine.

(2) Središnji nadležni organ dostavlja Evropskoj komisiji godišnji izvještaj u kojem detaljno navodi sljedeće:

a) broj farmi u Bosni i Hercegovini;

b) broj kontrola sprovedenih u skladu sa članom 14. ovog Pravilnika;

c) ukupan broj registrovanih životinja na početku godišnjeg perioda kontrole;

d) broj životinja koje su obuhvaćene kontrolom;

e) utvrđene neusklađenosti;

f) izrečene mjere u skladu sa članom 14. stav (2) ovog Pravilnika.

(3) Podaci iz stava (2) ovog člana, koji se odnose na goveda, dostavljaju se Evropskoj komisiji na obrascu koji sadrži odredbe iz Priloga VI Poglavlja A., najkasnije do 30. juna svake godine.

(4) Podaci iz stava (2) ovog člana, koji se odnose na ovce i koze, dostavljaju se Evropskoj komisiji u skladu sa obrascem iz Priloga VI Poglavlja B., najkasnije do 31. avgusta svake godine.

Član 23

(Prilozi)

Prilozi od I - VII su sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 24

(Prelazne odredbe)

(1) U roku od 30 dana od objavljivanja ovog Pravilnika nadležni organi su obavezni da dostave Agenciji listu ovlašćenih veterinarskih organizacija i područja za koja su ovlašćena da sprovode poslove u skladu sa ovim Pravilnikom.

(2) U roku od 30 dana od objavljivanja ovog Pravilnika, nadležni inspekcijski organi su obavezna da dostave Agenciji popis službenih veterinara i područja za koja su mjesno nadležni.

(3) Sve ovce, koze i svinje na području Federacije Bosne i Hercegovine, koje su obilježene ušnim markicama na osnovu Pravilnika o obaveznom obilježavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/07) prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, zadržavaju postavljene markice do kraja svog života i neće morati biti ponovo označavane u skladu sa odredbama člana 6. st. (1) do (3) i odredbama člana 7. st. (1) i (2) ovog Pravilnika, osim u slučaju gubitka originalne ušne markice.

(4) Do stupanja na snagu ovog Pravilnika, Agencija je obavezna preuzeti od Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, koji vodi osnovnu bazu podataka o domaćim životinjama u Federaciji BiH u elektronskom obliku, sve podatke koji se odnose na registracije farmi, obilježavanje ovaca, koza i svinja i registraciju njihovog kretanja, u svrhu njihovog prebacivanja u DBP i korištenja nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(5) Do stupanja na snagu ovog Pravilnika, Agencija je obavezna da izradi modele svih obrazaca koji su propisani ovim Pravilnikom i pripremi klasifikacije i kodifikacije neophodne za uspostavljanje funkcionalnog informacionog sistema.

(6) Procedure koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje poslova obilježavanja, kontrole kretanja, popisa i razduženja životinja, registracije i odjave farme, zaduženja i razduženja ušnih markica, ispravki nastalih greški, način finansiranja i svih drugih poslova u vezi funkcionalnosti sistema označavanja i kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini u skladu sa ovim Pravilnikom propisuje Kancelarija za veterinarstvo BiH, uz prethodnu pribavljenu saglasnost nadležnih ministarstava poljoprivrede entiteta i Brčko distrikta, i iste objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

(7) Do 31.12.2017. godine moguće je koristiti ušne markice za obilježavanje ovaca, koza i svinja u skladu sa Pravilnikom o obaveznom obilježavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija ("Službene novine Federacije BiH", br: 87/07, 64/08, 65/14), koje su korišćene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ušne markice za obilježavanje ovaca i koza jedinstvenog identifikacionog broja za Republiku Srpsku i Brčko distrikt nabavljenih u sklopu akcije masovne vakcinacije malih preživara u Bosni i Hercegovini, a koje nisu u skladu sa Prilogom I poglavlje B i C ovog Pravilnika. Nakon ovoga perioda sve veterinarske organizacije su obavezne da vrate Agenciji neutrošene ušne markice zajedno sa propratnim aktom i specifikacijom nerazduženih ušnih markica.

Član 25

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o označavanju životinja i shemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/03).

Član 26

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. januara 2013. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, odredbe člana 24. ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, odredbe čl. 6. i 7. ovog Pravilnika stupaju na snagu od 30. juna 2015. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o o izmjeni i dopuni
Pravilnika o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 25/2011)

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

 

Prilog I

 

Poglavlje A. Sredstva za obilježavanje goveda

(1) Ušna markica mora da sadržava skraćeni naziv, kod ili logotip nadležnog organa koji je izdao ušnu markicu i znakove određene stavom (2) ovog Priloga.

(2) Znakovi koji čine jedinstveni broj životinje na ušnoj markici sastoje se od sljedećeg:

a) prva dva znaka označavaju državu u kojoj je životinja prvi put obilježena, u ovu svrhu koristi se dvoslovna oznaka države, a u slučaju Bosne i Hercegovine oznaka je BA/BA;

b) znakovi, koji slijede nakon dvoslovne oznake države, su prvi broj koji označava vrstu životinje, za goveda je broj "0", drugi broj označava entitet, gdje broj jedan "1" označava Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj dva "2" označava entitet Federaciju Bosne i Hercegovine i broj tri "3" koji označava entitet Republiku Srpsku. Zatim slijedi osam brojeva koji označavaju progresivni broj životinje.

(3) Uz određeno u st. (1) i (2) ovog Poglavlja, ušna markica sadrži barkod putem kojega je moguće elektronsko očitavanje jedinstvenog identifikacionog broja na ušnoj markici.

(4) Ušne markice moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

a) da budu izrađene od savitljivog plastičnog materijala;

b) da budu zaštićene od zloupotrebe i lako čitljive tokom čitavog životnog vijeka životinje;

c) da budu izrađene na način da se ne mogu ponovo koristiti;

d) da budu izrađene na način da ostaju pričvršćene na životinji bez štetnih uticaja na nju;

e) natpis na njima određen u st. (1), (2) i (3) ovog Priloga mora biti neizbrisiv.

(5) Model ušne markice mora da bude u skladu sa sljedećim zahtjevima:

a) da se sastoji od dva dijela žute boje, muškog i ženskog dijela;

b) svaki od dva dijela mora da sadržava podatke propisane st. (1), (2) i (3) ovog Priloga;

c) dužina svakog dijela mora da bude najmanje 45 mm;

d) širina svakog dijela mora da bude najmanje 55 mm;

e) visina znakova mora da bude najmanje 5 mm.

Poglavlje B. Sredstva za obilježavanje ovaca i koza

(1) Ušna markica, kojom se obilježavaju ovce i koze, mora se staviti na životinju na način da je dobro vidljiva iz daljine.

(2) Ušna markica mora da sadržava sljedeća obilježja:

a) prva oznaka označava državu u kojoj se nalazi farma na kojoj je životinja rođena, a u slučaju Bosne i Hercegovine oznaka je BA;

b) znakovi, koji slijede nakon dvoslovne oznake države, su prvi broj koji označava vrstu životinje, za ovce je broj "4", a za koze je broj "5", drugi broj označava entitet, gdje broj jedan "1" označava Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj dva "2" označava entitet Federaciju Bosne i Hercegovine i broj tri "3" koji označava entitet Republiku Srpsku. Zatim slijedi osam brojeva koji označavaju progresivni broj životinje.

c) Uz određeno u tač. a) i b) ovoga stava ušna markica sadrži barkod putem kojega je moguće elektronsko očitavanje jedinstvenog identifikacionog broja na ušnoj markici.

(3) Ušna markica se stavlja na jedno uvo, izrađena je od nerazgradivog materijala, nesalomljiva i lako čitljiva tokom cijelog životnog vijeka životinje, žute boje za ovce i svijetlo plave za koze, te oblikovana na način da ostane pričvršćena za životinju, a da je ne ozlijedi. Ušna markica ne može se ponovo koristiti, a natpis na njoj mora da bude neizbrisiv.

Poglavlje C. Sredstva za obilježavanje svinja

(1) Ušna markica kojom se obilježavaju svinje:

a) sadrži oznaku Bosne i Hercegovine, dva slova BA;

b) znakovi, koji slijede nakon dvoslovne oznake države, su prvi broj koji označava vrstu životinje, za svinje je broj "6", drugi broj označava entitet, gdje broj jedan "1" označava Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj dva "2" označava entitet Federaciju Bosne i Hercegovine i broj tri "3" koji označava entitet Republiku Srpsku. Zatim slijedi osam brojeva koji označavaju progresivni broj životinje;

c) Uz određeno u tač. a) i b) ovoga stava ušna markica sadrži barkod putem kojega je moguće elektronsko očitavanje jedinstvenog identifikacionog broja na ušnoj markici.

(2) Ušna markica se stavlja na jedno uvo, izrađena je od nerazgradivog materijala, nesalomljiva i lako čitljiva tokom cijelog životnog vijeka životinje, te oblikovana na način da ostane pričvršćena za životinju, a da je ne ozlijedi. Ušna markica ne može se ponovo koristiti, a natpis na njoj mora da bude neizbrisiv.

Prilog II

 

Poglavlje A. Sadržaj DBP-a za goveda

(1) Za svrhu registracije i kontrole kretanja goveda elektronska baza podataka mora da sadržava najmanje sljedeće informacije:

a) Za svaku životinju:

1) identifikacioni broj;

2) datum rođenja;

3) pol;

4) pasminu ili boju dlačnog prekrivača;

5) identifikacioni broj majke, ili u slučaju životinje uvezene iz treće zemlje ID broj dodijeljen nakon uvoza koji se može dovesti u vezu sa originalnim ID brojem;

6) identifikacioni broj farme na kojoj je rođena;

7) ID brojevi svih farmi na kojima je životinja bila držana sa datumima svake promjene farme;

8) datum smrti ili klanja.

b) Za svaku farmu:

1) ID broj koji se sastoji ne više od 12 znakova (ne uzimajući u obzir kod države);

2) ime i prezime, adresu i JMBG držaoca;

3) ako je primjenjivo, ID broj farme pod kojim se vodi u registru poljoprivrednih gazdinstava u svrhu ostvarivanja prava na podsticaje.

c) Baza podataka mora moći da obezbijedi sljedeće funkcionalnosti u svako doba:

1) ID broj svih goveda prisutnih na farmi;

2) listu svih promjena farmi za svaku životinju vrste goveda sa početkom od farme na kojoj je rođena ili farme na koju je uvezena u slučaju životinja uvezenih iz trećih zemalja.

(2) Ove informacije se moraju čuvati u bazi podataka sve dok najmanje tri uzastopne godine ne prođu od smrti goveda.

Poglavlje B. Sadržaj DBP-a za ovce i koze

Za svrhu registracije i kontrole kretanja ovaca i koza elektronska baza podataka mora da sadržava najmanje sljedeće informacije:

a) Za svaku farmu (osim u slučaju prevoznika):

1) identifikacioni broj farme;

2) adresu farme i geografske koordinate ili odgovarajuće pokazatelje geografskog položaja farme;

3) ime i prezime, adresu, JMBG te zanimanje vlasnika;

4) ako je primjenjivo, ID broj farme pod kojom se vodi u registru poljoprivrednih gazdinstava u svrhu ostvarivanja prava na podsticaje;

5) vrste životinja;

6) vrstu proizvodnje;

7) rezultat godišnje dojave iz člana 6. stav (8) ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena;

8) rubriku za podatke, koju ispunjavaju nadležni organi, a u rubriku se mogu evidentirati podaci o ograničenju kretanja, statusu ili drugi bitni podaci.

b) U skladu sa članom 6. ovoga Pravilnika mora da postoji posebno mjesto za evidenciju svih premještanja životinja. Evidencija mora da sadržava barem sljedeće podatke:

1) broj životinja koje se premještaju;

2) identifikacioni broj farme otpreme;

3) datum odlaska;

4) identifikacioni broj farme odredišta;

5) datum dolaska.

Poglavlje C. Sadržaj DBP-a za svinje

(1) Za svrhu registracije i kontrole kretanja svinja elektronska baza podataka mora da sadržava najmanje sljedeće informacije:

a) Za svaku farmu:

1) ID broj koji se sastoji ne više od 12 znakova (ne uzimajući u obzir kod države);

2) ime i prezime, adresu i JMBG vlasnika;

3) ako je primjenjivo, ID broj farme pod kojim se vodi u registru poljoprivrednih gazdinstava u svrhu ostvarivanja prava na podsticaje;

b) Baza podataka mora moći da obezbijedi sljedeće funkcionalnosti u svako doba za svako pojedinačno kretanje svinja. Zapis treba da se sastojati od najmanje sljedećih informacija:

1) broj svinja koje se pokreću;

2) identifikacioni broj farme odakle kreću;

3) identifikacioni broj farme u koje dolaze;

4) datume polaska i dolaska;

5) u slučaju grupa svinja, registracioni broj farme porijekla ili stada porijekla i broj zdravstvenog certifikata gdje je to primjenjivo;

6) za grupe svinja, registracioni broj posljednje farme, a za uvezene životinje iz trećih zemalja, farmu na koju su uvezene.

(2) Ove informacije će biti čuvane u bazi podataka sve dok najmanje tri uzastopne godine ne prođu od upisa u bazu.

Prilog III

 

Poglavlje A. Sadržaj dokumenta za kretanje goveda

Pasoš mora da sadržava najmanje sljedeće:

a) Za svaku životinju:

1) identifikacioni broj;

2) datum rođenja;

3) pol;

4) pasminu ili boju dlačnog prekrivača;

5) identifikacioni broj majke;

6) identifikacioni broj farme na kojoj je rođena;

7) ID brojevi svih farmi na kojima je životinja bila držana sa datumima svake promjene farme;

8) datum smrti ili klanja.

b) Za svaku farmu:

1) ID broj koji se sastoji ne više od 12 znakova (ne uzimajući u obzir kod države);

2) ime i adresu držaoca;

c) potpis svih vlasnika, osim prevoznika;

d) naziv organa, koje izdaje pasoš;

e) datum izdavanja pasoša.

Poglavlje B. Sadržaj dokumenta za kretanje ovaca, koza i svinja

U Putni list vlasnik mora upisati sljedeće podatke:

a) identifikacioni broj farme;

b) ime i prezime, adresu i JMBG vlasnika;

c) ukupan broj životinja koje se premještaju;

d) identifikacioni broj farme odredišta ili sljedećeg vlasnika životinja, ili, ako se životinje voze u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv i adresu klaonice, ili u slučaju premještanja stada, mjesto odredišta;

e) podatke o prevoznim sredstvima i prevozniku, uključujući i broj odobrenja prevoznika ako postoji;

f) datum odlaska;

g) potpis vlasnika;

h) identifikacioni broj za svaku životinju.

Prilog IV

 

Poglavlje A. Sadržaj registra životinja na farmi za goveda

U Registar goveda na farmi moraju se upisati sljedeći podaci:

a) ažurirani podaci za svaku životinju:

1) identifikacioni broj;

2) datum rođenja;

3) pol;

4) pasminu ili boju dlačnog prekrivača;

b) datum uginuća životinje na farmi;

c) u slučaju odlaska životinje sa farme, naziv i adresu vlasnika, sa izuzetkom prevoznika, ili identifikaciono obilježje farme kojoj je/na koju je životinja premještena, kao i datum odlaska;

d) u slučaju dolaska životinja na farmu, naziv i adresu vlasnika, sa izuzetkom prevoznika, ili identifikacionu oznaku farme od koje je/sa koje je životinja premještena te datum dolaska;

e) ime i potpis službenog veterinara koji kontroliše registar te datum kada je kontrola obavljena.

Poglavlje B. Sadržaj registra životinja na farmi za ovce i koze

U Registar ovaca i koza na farmi se moraju upisati sljedeći podaci:

a) identifikacioni broj farme;

b) adresu farme i geografske koordinate ili odgovarajuće pokazatelje geografskog položaja farme;

c) vrstu proizvodnje;

d) rezultate posljednje godišnje dojave iz člana 8. ovog Pravilnika i datum kada je izrađena;

e) ime i adresu vlasnika;

f) ako životinje odlaze sa farme, ime prevoznika, registracionu oznaku dijela prevoznog sredstva koje prevozi životinje, identifikacioni broj ili naziv i adresu farme odredišta, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv klaonice i datum otpreme te ovjerenu kopiju Putnog lista iz člana 7. ovoga Pravilnika;

g) ako životinje dolaze na farmu, identifikacioni broj farme sa koje je životinja dopremljena i datum dolaska;

h) podatke o svim zamjenama ušnih markica ili elektronskih uređaja;

i) identifikacioni broj životinje;

j) godinu rođenja i datum obilježavanja;

k) mjesec i godinu uginuća životinje na farmi;

l) pasminu i genotip, ako je poznat;

m) ime i potpis službenog veterinara koji je provjerio Registar ovaca i koza na farmi i datum kada je obavljena kontrola.

Poglavlje C. Sadržaj registra životinja na farmi za svinje

(1) Osnovni podaci:

a) identifikacioni broj farme;

b) adresa farme;

c) ime i prezime odnosno naziv vlasnika, adresu/sjedište vlasnika ako je drugačije od adrese farme;

d) JMBG/MB za fizičko/pravno lice;

e) ukupan broj svinja na farmi, nakon svake promjene;

f) o ponovnom označavanju svinja;

g) o uginućima;

h) evidencija o liječenju i karenci;

i) o klanju svinja za vlastite potrebe;

j) bilješka o kontroli farme od strane službenog veterinara (ime i potpis te datum kontrole).

(2) Pri ponovnom označavanju životinja upisuju se sljedeći podaci:

a) prethodni identifikacioni broj farme;

b) novi identifikacioni broj farme;

c) broj ponovo označenih svinja;

d) datum ponovnog obilježavanja.

(3) Pri dopremi svinja na farmu sa druge farme upisuju se sljedeći podaci:

a) identifikacioni broj farme sa koje se svinje otpremaju;

b) datum dopreme svinja;

c) ušna markica ili tetovirni broj (oznake) na dopremljenim svinjama, a ako je grupa dopremljenih svinja označena različitim oznakama mora se navesti broj svinja obilježenih istim oznakama te ukupan broj dopremljenih svinja.

(4) Pri otpremi svinja na novu farmu ili na klaonicu upisuju se sljedeći podaci:

a) datum otpreme svinja;

b) ukupan broj otpremljenih svinja te oznake svinja, a ako je grupa svinjaobilježena različitim oznakama mora se navesti broj svinja za svaku oznaku;

c) podaci o odredišnoj farmi ili klaonici (ime/naziv, adresa i identifikacioni broj farme/broj klaonice);

d) serijski broj putnog lista;

e) u slučaju prodaje/otpreme jedne svinje na farmu, koja jednu svinju drži za vlastite potrebe u skladu sa članom 7. ovoga Pravilnika, ime i prezime, JMBG i adresu vlasnika.

(5) Za uvezene svinje mora se upisati:

a) država izvoznica;

b) identifikacioni broj/šifra farme otpreme svinja;

c) identifikacione brojeve dopremljenih svinja;

d) datum uvoza.

(6) Za izvezene svinje, osim podataka iz stava (4) ovoga Odjeljka, mora se navesti i zemlja odredišta.

Prilog V

 

Sadržaj standardizovanog izvještaja službenog veterinara

Nakon svake kontrole podnosi se standardizovani izvještaj, koji sadrži najmanje sljedeće:

a) razlog za odabir farme za sprovođenje kontrole;

b) podatke o licima prisutnima tokom kontrole;

c) rezultate kontrole i sva postupanja koja su u suprotnosti odredbama ovog Pravilnika.

Prilog VI

 

Odjeljak A. Sadržaj obrasca za podnošenje godišnjeg izvještaja Evropskoj komisiji za goveda

(1) Informacije u vezi sa rezultatima u skladu sa odredbama člana 22. stav (2) tač. a) do d):

a) ukupan broj farmi na području Bosne i Hercegovine registrovanih na početku perioda izvještavanja/kontrole;

b) ukupan broj gazdinstava na kojima je sprovedena kontrola;

c) ukupan broj sprovedenih kontrola;

d) kriterijumi sprovedene analize rizika za odabir farmi na kojima je sprovedena kontrola, sa referencom na organ koji je sproveo kontrolu i presjek odabranih farmi na osnovu kriterijuma analize rizika;

e) ukupan broj goveda koji je registrovan na početku perioda izvještavanja/kontrole;

f) ukupan broj goveda na farmama na kojima je sprovedena kontrola;

g) vrsta urađene provjere, npr. fizički pregled, pregled dokumentacije, pregled kašnjenja prilikom prijave kretanja.

(2) Informacije u vezi sa rezultatima u skladu sa odredbama člana 22. stav (2) tač. e) i f):

a) broj utvrđenih prekršaja, sa osvrtom na tipove nedostataka utvrđenih različitim načinima pregleda, u skladu sa odredbama tačke g) stav (1) ovog Poglavlja;

b) sankcije (uključujući vrste kazni i informacije o statusu) navedene u skladu sa tipom provjere koja je sprovedena i utvrđenoj neusklađenosti, u skladu sa odredbama tačke g) stav (1) i tačke a) stav (2) ovog Poglavlja.

Poglavlje B. Sadržaj obrasca za podnošenje godišnjeg izvještaja Evropskoj komisiji za ovce i koze

(1) Osnovne informacije o farmama, životinjama i provjerama:

Ukupan broj registrovanih gazdinstava na području Bosne i Hercegovine na početku godišnjeg perioda kontrole

 

Ukupan broj gazdinstava na kojima su sprovedene kontrole

 

Ukupan broj kontrola

 

Ukupan broj registrovanih ovaca i koza u Bosni i Hercegovini na početku godišnjeg perioda kontrole

 

Ukupan broj ovaca i koza na farmama na kojima su sprovedene kontrole

 

(2) Utvrđene neusklađenosti po kategorijama:

 

Broj životinja

Broj farmi

a) Nepravilnosti u obilježavanju ovaca

   

b) Nepravilnosti u obilježavanju koza

   

c) Nepravilnosti u Registru ovaca i koza na farmi

   

d) Izostanak prijave premještanja

   

e) Nepravilnosti u odnosu na Putni list

   

f) Životinje/farme sa samo jednim nepropisnim postupanjem navedenim u tač. a) do e)

   

g) Životinje/farme sa više od jednog nepropisnog postupanja navedenog u tač. a) do e)

   

h) Ukupan broj nepropisnih postupanja po životinji/farmi iz tač. f) i g)

   

(3) Izrečene sankcije:

 

Broj neusklađenih životinja

Broj neusklađenih farmi

Ukupno

   

 

Prilog VII

(1) Prilikom godišnje dojave brojnog stanja ovaca i koza na farmi broj životinja mora biti razvrstan po kategorijama i to:

a) ovce:

1) mliječne ovce i šilježice za rasplod;

2) ostale ovce i šilježice za rasplod;

3) ovnovi;

4) jagnjad do šest mjeseci;

5) druge ovce;

6) ukupno.

b) koze:

1) ojarene koze;

2) koze koje su pripuštene po prvi put;

3) ostale koze;

4) jarčevi;

5) jarad do šest mjeseci;

6) ukupno.

(2) Vlasnik životinja podatke iz stava (1) ovoga Priloga dostavlja regionalnoj kancelariji, putem ovlašćenih veterinarskih organizacija, koja dobijene podatke upisuje u DBP u roku od 15 dana od njihovog prijema.