BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROPISIVANjU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020, 20/2020, 27/2020, 29/2020, 32/2020, 34/2020 i 44/2020)

Član 1

(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom propisuju se dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koji se odnose na;

a) zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa;

b) posjedovanje određene vrste putne isprave.

c) od mjera iz tačke b) ovog stava izuzeti su državljani Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana se propisuju radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno korona virusa - COVID - 19.

Član 2

(Zabrana ulaska)

(1) Privremeno se zabranjuje ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

(2) Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo sa važećim pasošem.

(3) Ove mjere se ne odnose na vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju, kao i posade i kabinskog osoblja vazduhoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prevoza robe drumskim putem, boravak posade teretnog vozila u Bosni i Hrecegovini se ograničava na najviše 12 sati.

(4) Odluka se ne primjenjuje na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obavezno pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Pri ulasku na teritoriju Bosne i Hercegovine, pored diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tip "D", "MO", "K", "S", "PO", "PK" "PP"), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš.

(5) Odluka se ne primjenjuje na:

a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,

b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,

c) Maloljetne strance u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine,

d) službe i timove Civilne zaštite,

e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnika Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini,

g) vozače i pratioce u slučajevima prenosa posmrtnih ostataka,

h) posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

i) čelnike država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine,

k) Strance koji imaju iosebnu dozvolu za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Za svaki pojedinačni slučaj Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao ovlašteni predlagač će pripremiti materijal za razmatranje na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine uz odgovarajući prijedlog odluke, isključivo na prethodni zahtjev Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine,

l) stranca koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine,

m) strance članove uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe, koji radi prisustva ukopu umrle osobe mogu boraviti u Bosni i Hercegovini najviše 72 sata od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom,

n) stranca koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje poziv pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u Bosni i Hercegovini i posjeduje potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-SoV-2, ne starije od 48 časova od trenutka ulaska.

(6) Lica navedena u stavu (5) ovog člana, obavezna su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 2a

(Ulazak državljana Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo)

Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove Odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo, te isti mogu ući na teritoriju Bosne i Hercegovine sa ličnom kartom izdatom od strane nadležnog organa Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

Član 2b

(Ulazak državljana susjednih država)

Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove Odluke ne primjenjuju se na državljane Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Član 2c

(Ulazak državljana Evropske unije i drugih država)

(1) Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane zemalja članica Evropske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i na sve strance koji posjeduju višekratnu Šengen vizu nli vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i Šengenskog područja, ukoliko posjeduju potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-SoV-2, ne stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

(2) Državljani država iz stava (1) ovog člana, obavezni su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

(3) Od odredbe iz stava (1) ovog člana izuzeti su državljani Republike Hrvatske i isti ulaze u skladu sa članom 26. Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Član 3

(Odbijanje ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine)

Strancu kojem se zabranjuje ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa članom (2) ove odluke, na zahtjev stranca, Granična policija Bosne i Hercegovine izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima.

Član 4

(Realizacija Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da o realizaciji ove odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva država iz člana 2. stav (1) ove Odluke.

Član 5

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Član 6

(Vrijeme primjene)

Nakon prestanka razloga za propisivanje dodatnih uslova, Savjet ministara Bosne i Hercegovine donijet će odluku o ukidanju zabrane.

Samostalni član Odluke o dopuni
Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu

("Sl. glasnik BiH", br. 44/2020)

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu 16. jula 2020. godnne u 00:00 sati i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".