BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Statut Društva s ograničenom odgovornošću

(Republika Srpska)


I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Skupština privrednog društva _______________ (u daljem tekstu: Društvo) ovim Statutom utvrđuje sva bitna pitanja unutrašnjih odnosa i ostvarivanja tekućih poslova Društva, kao što je oblik Društva, djelatnost, osnovni kapital Društva, vođenje poslovanja i zastupanje Društva, upravljanje, način promjene visine osnovnog kapitala, prestanak Društva, postupak za izmjene i dopune Statuta i druga pitanja od značaja za Društvo.

II OSNIVAČ

Član 2

Društvo je osnovano od strane:

• _______________, sin __________, rođen _____. godine u _______________, JMBG: _______________, nastanjen u _______________ u ulici _______________, br. LK: _______________,

III FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

(1) Firma Društva je: društvo sa ograničenom odgovornošću ____________________ (puni naziv društva)

(2) Skraćena oznaka firme Društva je: _______________.

(3) Sjedište Društva je u _______________, Ul. _______________.

(4) Poslovno područje na kojem Društvo obavlja djelatnost je Bosna i Hercegovina.

(5) Odluku o promjeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva.

(6) Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Skupština Društva.

Član 4

(1) Društvo ima svoj pečat.

(2) Pečat je __________ oblika, prečnika _____ mm.

(3) Pečat Društva je sljedećeg sadržaja: _________________________.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Društvo je jedinstven pravni subjekt, koji obavlja sljedeće djelatnosti:

______________________________

______________________________

______________________________

Društvo će se registrovati za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa (uvoz-izvoz), posredovanja i zastupanja stranih fizičkih i pravnih lica, u okviru registrovanih djelatnosti.

Društvo može u manjem obimu obavljati i druge djelatnosti koje nisu izričito određene ovom odlukom o osnivanju, a potrebne su radi obavljanja osnovnih djelatnosti društva.  

Član 6

Društvo obavlja registrovane djelatnosti, a bez upisa u sudski registar će obavljati u manjem obimu određene djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima, a uobičajeno se obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Član 7

(1) Društvo, u zavisnosti od potrebe poslovanja, formira svoje organizacione dijelove putem kojih obavlja poslove iz okvira registrovane djelatnosti, kao što su: poslovne jedinice i slični oblici organizovanja u skladu sa Zakonom.

(2) Organizacioni dijelovi nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, preko jedinstvenog računa.

(3) Za potrebe poslovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo može osnovati poslovnu jedinicu ili drugi organizacioni oblik u skladu sa Zakonom.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex