Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Sporazum o prestanku radnog odnosa radnika

(Brčko Distrikta)


SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA RADNIKA

MEMORANDUM POSLODAVCA

 

Broj: _____/_____

Datum: __________ godine

 

Na osnovu člana 110. tačka b) i člana 111. Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. _______________), člana _____ opšteg akta _______________ (kolektivnog ugovora ako je zaključen uz navođenje broja "Sl. glasnika Brčko distrikta BiH" u kojem je objavljen) i člana _____ Pravilnika o radu _______________ (navesti puni naziv opšteg akta poslodavca kao i broj i datum donošenja), radnik ____________________ (navesti ime i prezime, adresu prebivališta) po zanimanju __________, raspoređen na radno mjesto _______________ (naziv radnog mjesta) i poslodavac _______________ (naziv poslodavca), iz _______________, kojeg zastupa i predstavlja direktor _______________, dana __________ godine, zaključuju sljedeći:

SPORAZUM

o prestanku radnog odnosa radnika

1. Radniku _______________ (ime i prezime), raspoređenom na radno mjesto __________ (naziv radnog mjesta) prestaje radni odnos kod poslodavca _______________ (naziv poslodavca) dana __________ godine, tj. narednog dana od dana ovjere potpisa radnika na sporazumu.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex