Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Pravilnik o radu

(Republika Srpska)


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(1) Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje način i postupak zaključivanja ugovora o radu između radnika i poslodavca, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i odsustva, plate i naknade plate po osnovu rada, prestanak radnog odnosa, zaštita prava iz radnog odnosa, kao i druga prava i obaveze koje nastaju po osnovu radnog odnosa.

(2) Prava i izvršavanje obaveza iz radnog odnosa nastaju s danom kada radnik, na osnovu ugovora o radu, stupi na rad kod poslodavca.

Član 2

Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje kod poslodavca, ne može biti stavljeno u neravnopravan položaj prilikom ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke ili nacionalne pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja ili ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, fizičkog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.

Član 3

Posredna ili neposredna diskriminacija radnika ili lica koje traže zaposlenje je zabranjena, naročito u odnosu na uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla, uslove rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje, stručno osposobljavanje, napredovanje na poslu i otkaz ugovora o radu.

Član 4

(1) Radnici imaju pravo da po svom slobodnom izboru organizuju sindikat i da se u njega učlanjuju, u skladu sa statutom i pravilima sindikata.

(2) Radnici slobodno odlučuju o svom istupanju iz sindikata.

(3) Poslodavac se ne može miješati u organizovanje i rad sindikata ili da uz davanje materijalne ili druge podrške sindikatu, kontroliše njegov rad.

Član 5

(1) Pored prava da organizuju sindikat radnici imaju pravo da uspostave i savjet radnika kod poslodavca, u skladu sa zakonom.

(2) Savjet radnika daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima i interesima radnika na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i opštim aktom.

Član 6

(1) Ovaj pravilnik se primjenjuje na sve radnike kod poslodavca, donosi se na neodređeno vrijeme i važi dok se ne donese novi pravilnik.

(2) Ovim pravilnikom mogu se odrediti povoljnija i druga prava i uslovi rada od prava i uslova rada utvrđenih Zakonom.

(3) Odredbe ovog pravilnika koje utvrđuju nepovoljnija prava ili nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih Zakonom su nezakonite i umjesto njih se primjenjuju odredbe Zakona.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex