Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Pravilnik o računovodstvu

(Federacija Bosne i Hercegovine)


I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- organizacija sistema knjigovodstva i računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i otkrivanje i sprječavanje pogrešno evidentiranih poslovnih događaja;

- interni računovodstveni kontrolni postupci;

- računovodstvene politike i računovodstvene procjene;

- odgovorna lica za zakonitost i pravilnost nastanka poslovnih događaja, kao i sačinjavanje i kontrola knjigovodstvenih isprava o tim događajima;

- kretanje knjigovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje;

- postupci pripreme, sačinjavanja i prezentacije finansijskih izvještaja;

- postupci prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sačinjavanjem godišnjih izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, poreske i druge potrebe i

- ostala pitanja od značaja za Društvo.

Član 2

U skladu sa kriterijima iz člana 5. Zakona, društvo će po stanju na dan sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja vršiti propisano razvrstavanje, i to obavještenje je pravno lice dužno da dostavi Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (FIA).

Član 3

Računovodstvo je sistem čije funkcionisanje obezbjeđuje informacije o prinosnom, imovinskom i finansijskom položaju, tokovima gotovine, promjenama na vlastitom kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja.

Organizacija knjigovodstva i računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na integralnoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Međunarodnih standarda za mala i srednja preduzeća i drugih odgovarajućih propisa.

Član 4

Društvo je obavezno sačinjavati knjigovodstvene isprave koje pružaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o nastalim poslovnim transakcijama.

Knjigovodstvena isprava mora biti potpuna, istinita, računski tačna i uredna, sačinjena tako da omogućava potpun uvid u vjerodostojnost dokumenta.

Društvo je obavezno čuvati knjigovodstvene isprave, dokumente, poslovne knjige i ostale evidencije i izvještaje u propisanim rokovima.

Član 5

Uprava društva, odnosno ovlašteno lice je odgovorno za organizaciju i funkcionisanje knjigovodstva i računovodstva, u smislu cjelokupne organizacije, nadzora nad funkcionisanjem, obezbjeđenja pristupa informacijama i obezbjeđenja adekvatnih sredstava za rad.

Uprava društva, odnosno ovlašteno lice je dužno osigurati vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija u poslovnim knjigama isključivo na osnovu adekvatne dokumentacije i po osnovu nastalog poslovnog događaja.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex