Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Pravilnik o postupku zaštite od uznemiravanja na radu

(Republika Srpska)


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(1) Ovim Pravilnikom o postupku zaštite od uznemiravanja na radu (dalje: Pravilnik), u skladu sa Zakonom, propisuje se način podnošenja zahtjeva za zaštitu od uznemiravanja na radu, način određivanja lica ili komisije za podnošenje i sprovođenje postupka zaštite od uznemiravanja kod Poslodavca, lice kojem se zahtjev podnosi, način obezbjeđenja tajnosti podataka i druga pitanja bitna za sprovođenje postupka zaštite od uznemiravanja na radu.

(2) Svrha Pravilnika je da uputi Poslodavca i radnike koji se nalaze u radnom odnosu kod Poslodavca, lica angažovana van radnog odnosa u procesu rada kod Poslodavca, druga lica koja po bilo kom osnovu učestvuju u procesu rada kod Poslodavca i lica koja traže zaposlenje kod Poslodavca, kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju, a u skladu sa odredbama Zakona, moralnim i profesionalnim normama i opšteprihvaćenim vrijednostima.

(3) Osnovne vrijednosti na kojima se zasniva rad kod Poslodavca, a sa ciljem čijeg poštovanja se i donosi ovaj pravilnik su:

1) integritet i poštenje,

2) racionalan odnos prema vremenu i drugim resursima svih zaposlenih,

3) profesionalan pristup radu kroz posvećenost i uvažavanje kolega,

4) otvorenost i poštovanje prema kolegama,

5) društvena odgovornost i disciplina,

6) podsticanje i promocija humanosti.

Član 2

(1) Uznemiravanje na radu je svako ponašanje prema radniku, grupi radnika ili Poslodavcu, koje može nanijeti štetu fizičke, psihičke ili seksualne prirode.

(2) Radnjama uznemiravanja na radu smatraju se:

1) fizički napad ili prijetnja fizičkim napadom,

2) verbalno napadanje, obraćanje uz viku, prijetnju ili vrijeđanje,

3) neprimjereno javno komentarisanje ličnih svojstava i osobina radnika,

4) upućivanje vulgarnih komentara,

5) neopravdano isključivanje radnika iz radnih procesa i procesa donošenja odluka, oduzimanje radniku sredstava potrebnih za obavljanje posla i zabrana komuniciranja sa radnikom,

6) neopravdano uskraćivanje neophodnih informacija, namjerno davanje pogrešnih informacija ili uputstava u vezi sa radom ili radnim procesom,

7) postavljanje neadekvatno kratkih rokova za izvršenje posla ili neosnovano preopterećivanje radnika radnim zadacima,

8) dodjeljivanje neadekvatnih poslova u kontinuitetu, koji nisu u skladu sa stručnom spremom i sposobnostima radnika, osim u slučajevima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje oblast rada,

9) neopravdano stalno omalovažavanje rezultata rada radnika,

10) prikupljanje i obrada podataka o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, zahtijevanje isprava ili drugih podataka koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova kod Poslodavca ili ostvarivanja prava radnika,

11) neosnovano kažnjavanje ili uskraćivanje ostvarivanja prava po osnovu rada,

12) druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika, koje izazivaju strah ili stvaraju neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede na to da otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

(3) Podstrekavanje i pomaganje u vršenju radnji iz stava 2. ovog člana smatra se vršenjem radnji uznemiravanja na radu.

(4) Vršilac radnje uznemiravanja na radu iz st. 2. i 3. ovog člana može biti Poslodavac, odgovorno lice kod Poslodavca, radnik, grupa radnika kod Poslodavca ili treće lice s kojim radnik ili Poslodavac redovno dolazi u kontakt u obavljanju poslova.

II PRAVA I OBAVEZE POSLODAVCA I RADNIKA

Član 3

(1) Radnik ili Poslodavac koji je znao ili je morao znati da ne postoje razlozi za pokretanje sudskog postupka za zaštitu od uznemiravanja na radu, a pokrene sudski postupak sa ciljem da za sebe ili drugoga pribavi korist ili da drugome nanese štetu vrši zloupotrebu prava na zaštitu od uznemiravanja na radu.

(2) Radnik koji vrši uznemiravanje na radu ili koji zloupotrijebi pravo na zaštitu od uznemiravanja na radu odgovoran je za povredu radne obaveze, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada.

Član 4

(1) Poslodavac je dužan da radnicima obezbijedi efikasnu zaštitu od uznemiravanja na radu.

(2) Poslodavac je dužan da radni proces organizuje na način da se sprečava pojava uznemiravanja na radu i obezbijedi uslove rada u kojima radnici neće biti izloženi uznemiravanju na radu od Poslodavca, odnosno odgovornog lica, drugog radnika i trećih lica.

(3) Poslodavac odgovara za štetu koju odgovorno lice kod Poslodavca ili radnik, vršeći radnje uznemiravanja na radu prouzrokuje drugom radniku, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast obligacionih odnosa.

(4) Ukoliko je Poslodavac naknadio štetu koju je prouzrokovalo odgovorno lice kod Poslodavca ili radnik, ima pravo da od odgovornog lica ili radnika potražuje iznos isplaćene štete.

Član 5

Postupak za zaštitu od uznemiravanja na radu sprovodi se kod Poslodavca, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (dalje: Agencija), nadležnog suda i organa nadležnog za inspekcijski nadzor.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex