Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji rada

(Federacija Bosne i Hercegovine)


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji rada (dalje: Pravilnik), kod poslodavca ____________________ (naziv i sjedište poslodavca) (dalje: poslodavac) uređuje se:

1) organizacijski dijelovi poslodavca i njihova nadležnost;

2) sistematizacija poslova, vrsta poslova, opis poslova, vrsta i stupanj stručne spreme i drugi posebni uvjeti za rad na tim poslovima;

3) poslovi pri čijem vršenju radnici imaju posebne ovlasti i odgovornosti;

4) način rukovođenja i funkcionalna povezanost organizacijskih dijelova;

5) odgovornost za izvršavanje poslova i

6) druga pitanja od značaja za organizaciju i rad poslodavca.

Član 2

Radnici ostvaruju prava i obveze iz ovog pravilnika danom stupanja na rad kod poslodavca.

Član 3

(1) Pitanja organizacije rada, organizacijski dijelovi i njihov opseg, sistematizacija i vrste poslova utvrđuju se u skladu sa statutom (općim aktom poslodavca) i drugim općim aktima poslodavca, prema potrebama i planovima rada i razvoja, tako da se obezbijedi jedinstvo procesa rada, potpuna iskorišćenost proizvodnih kapaciteta, puna zaposlenost i racionalno korišćenje znanja i sposobnosti radnika.

(2) Radnici poslove i radne zadatke obavljaju primjenom jedinstvene tehnologije i organizacijske povezanosti, u skladu sa standardima i pravilima koje je poslodavac utvrdio.

II - ORGANIZACIJA RADA POSLODAVCA

Član 4

(1) Poslove iz svoje djelatnosti poslodavac organizira prema potrebama i zahtjevima procesa rada, ovisno od vrste i opsega srodnih i međusobno povezanih poslova.

(2) Poslodavac, ovisno od vrste i opsega srodnih i međusobno povezanih poslova, može osnovati organizacijske dijelove - kao osnovne i unutarnje organizacijske jedinice __________ (sektore, pogone, trgovine, odjele i slično) ukoliko za to postoji potreba i odgovara potrebama procesa rada.

III - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I NJIHOVA NADLEŽNOST

Član 5

Ovisno od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalan način obezbijedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, poslodavac osniva osnovne organizacijske jedinice i utvrđuje njihovu nadležnost:

1) _____________________________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________________________.

(navesti nazive organizacijskih jedinica i njihovu nadležnost)

Član 6

Radi obavljanja pojedinih vrsta srodnih ili istih i međusobno povezanih poslova, u okviru osnovnih organizacijskih jedinica iz prethodnog člana, osnivaju se unutarnje organizacijske jedinice i utvrđuje njihova nadležnost:

1) _____________________________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________________________.

(navesti nazive organizacijskih jedinica i njihovu nadležnost)

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex