Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i Prijedlog zakona o dopuni zakona o komisiji za vrijednosne papire

31.08.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH (invalidnina), za period septembar - decembar 2020. godine. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za 2020. godinu, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period septembar - decembar 2020. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu sa propisima iz člana 69. stav 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Ovakav koeficijent predstavlja povećanje za 2,07 posto, odnosno planirano povećanje za period septembar - decembar 2020. godine iznosi oko 1.746.400 KM, te uz primjenu osnovice od 867,50 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate invalidnina za ovaj period, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu.

Utvrđen je i koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period septembar - decembar 2020. godine. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade u 2020. godini, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period septembar - decembar 2020. godine.

Ovaj koeficijent, također, predstavlja povećanje za 2,07 posto za period septembar - decembar 2020. godine, odnosno povećanje za oko 102.800 KM, te uz primjenu obračunske osnovice od 641,66 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate naknada za ovaj period u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom FBiH za 2020. godinu.

Isti koeficijent utvrđen je i za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2020. godine (treći kvartal) u okviru Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu. Visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade bit će utvrđena na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Nakon što je usvojila informaciju o predbilježbi za nabavu cjepiva protiv COVID-19 za Federaciju BiH u okviru COVAX mehanizma, Vlada FBiH se obavezala da nabaviti ovo cjepivo za 40 posto najranjivije populacije FBiH tako da se, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo FBiH, nabavlja 800.000 doza cjepiva.

 

Vlada će iz Budžeta FBiH za ove namjene osigurati ukupno 13.200.000 KM, a od toga do 15.9.2020. godine 15 posto od ukupnog iznosa, odnosno 1.980.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Federalno ministarstvo zdravstva će, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, predložiti Vladi FBiH imenovanje tima koji bi obavljao aktivnosti u vezi s nabavom cjepiva protiv COVID-19 u okviru COVAX mehanizma.

Vlada podržava aktivnosti nabave cjepiva i kroz drugi mehanizam - Evropski plan za cijepljenje protiv COVID-19, čiji je cilj da osigura koordiniranu akciju na nivou Evrope radi zaštite javnog zdravlja osiguranjem optimalnog upravljanja COVID-19 cijepljenjem populacije u Evropi.

Federalno ministarstvo je zaduženo da s Ministarstvom civilnih poslova BiH do kraja ovog mjeseca potpiše sporazum o nabavci cjepiva.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Cilj izmjena je produženje rokova za završetak konsolidacije za privredna društva koja su već u ovom postupku, te za prijavu za uključenje onih društava koja posluju s poteškoćama, a iskazala su interes za konsolidaciju.

Pripremajući nova zakonska rješenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, imajući u vidu da je Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH privremenog karaktera, odnosno da započeti postupci finansijske konsolidacije trebaju biti okončani do 31.12.2021. godine i da su privredna društva zahtjeve za odobravanje postupaka mogla podnositi do 8.2.2020. godine, održalo nekoliko sastanaka s privrednim društavima koja bi išla u postupak finansijske konsolidacije, ali po sadašnjim zakonskim aktima to nije bilo moguće.

Uvažavajući stanje ukupne privrede, za vrijeme i poslije proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), donošenje ovih izmjena Zakona omogućava privrednim društvima da lakše prevaziđu nastale probleme u poslovanju.

Jedno od novopredloženih rješenja je da finansijska konsolidacija društva s većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto sadašnjeg 30.9.2013. godine.

Umjesto dosadašnjeg šestomjesečnog roka za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju, određen je novi do 31.12.2022. godine.

Trenutno važeće zakonsko rješenje po kojem postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2021. godine, produženo je do 31.12.2023. godine.

 Novo je i rješenje po kojem finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto dosadašnjeg 30.9.2013. godine.

Novina je i da, ako je nad imovinom društva s većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje u toku postupak prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka, nadležni organ vlasti donosi odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim ne može biti provedeno prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije. Prema novoj odredbi, za taj postupak više nije potrebna saglasnost Porezne uprave FBiH.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

Dopunom Zakona propisano je da izuzetno, u slučaju nemogućnosti imenovanja članova Komisije i njenog nefunkcioniranja na duže razdoblje, predsjednik Federacije BiH, uz suglasnost oba potpredsjednika, imenuje i razrješava privremene članove Komisije, i to na najviše 12 mjeseci, s tim da oni ne mogu biti ponovo imenovani.

U obrazloženju je navedeno da Komisija već duže vrijeme ne funkcionira, a od 30.10.2019. godine dužnost obnašaju samo dva člana inače petočlane Komisije koja, sukladno Zakonu, odluke donosi većinom glasova. Stoga su obustavljene sve aktivnosti iz nadležnosti nadležnosti Komisije.

Ovim izmjenama omogućeno je da u kratkom roku budu riješeni zahtjevi investitora i ostalih sudionika na tržištu kapitala.

Proračun FBiH je od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvario ukupne prihode od 2.208,9 milijuna KM, što je 40 posto od planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu. No, ukoliko posmatramo ostvarenje samo prihoda, isključujući financiranje, što je realnije, vidimo da su ostvareni prihodi u stopostotnom iznosu u odnosu na plan za šest mjeseci.

Porezni prihodi iznose 1.673 milijuna KM sa sudjelovanjem od 75,74 posto u ukupnom ostvarenju, neporezni 188,8 milijuna KM (8,55 posto), a primici od financiranja 347 milijuna KM (15,71 posto).

Poređenje ostvarenih ukupnih prihoda sa istim razdobljem prethodne godine nije moguće uraditi, odnosno bilo bi nerealno jer je integriranjem Federalnog zavoda za mirovinsko­invalidsko osiguranje u Proračun došlo do njegovog skoro dvostrukog povećanja. Međutim, uočljivo je i da su prihodi od neizravnih poreza znatno manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine Naime, ovi prihodi koji pripadaju FBiH manji su za devet posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Njihov pad je posljedica stanja izazvanog virusom COVID-19.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci 2020. godine iznose 1.973,8 milijuna KM, što je 36 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.718,8 milijuna KM, što je 87 posto ukupno obračunatih.

Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Proračuna FBiH su, zbog primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, povećani rashodi na poziciji transfera drugim razinama vlasti u iznosu od 688 milijuna KM, od čega je 488 milijuna KM planirano kao trasfer za stabilizaciju gospodarstva, a 200 milijuna KM kao transfer kantonima iz sredstava MMF-a.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 1368 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa izvršenjem od 424,3 milijuna KM.

Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2020. godine, koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđeno Parlamentu FBiH.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 30.6.2020. iznosio 865.746.359 KM (499.485.287 dolara) i u odnosu na prvi kvartal je veći za 19,06 posto ili za 138.582.967 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.764.493.963 KM ili 3.325.777.682 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 8,54 posto ili 452.633.797 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i bivše Vojske Federacije, iznosi 5.763.769.915 KM ili 3.325.359.948 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 8,84 posto ili 468.253.613 KM.

Federalna vlada je usvojila izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 14.7.2020. godine, o čemu će izvijestiti i Parlament FBiH.

Federacija BiH je na aukciji ponudila 50.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 50.000.000 KM), s rokom dospijeća od šest godina. Od 36 pristiglih, prihvaćene su 23 ponude za kupovinu i prodano je svih 50.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,9358 uz kamatnu stopu 0,79 posto, a najniža 97,4189 uz kamatnu stopu 1,4 posto. Obveznice su predate po prosječnoj ponderiranoj prihvaćenoj cijeni od 99,9302, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,963 posto na godišnjoj razini.

Bankarski sektor kupio je 92 posto, a osiguravajuće kompanije osam posto obveznica.

Federalna vlada je prihvatila grant namijenjen za financiranje izgradnje dionice autoceste Zenica sjever - Žepče jug, poddionica Ponirak - Donja Gračanica, na dijelu Ponirak - Vraca (izlaz iz tunela Zenica), po Sporazumu o investicijskom grantu zaključenom u Sarajevu 17. decembra 2019. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke u iznosu do 19.000.000 eura.

Vlada potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Sporazum o grantu i Nacrt supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH.

U periodu provedbe ovog projekta, u Proračunu FBiH nije potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinanciranje.

Federalna vlada je prihvatila revidirani dokument "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prijenos u zajednici", kao dodatak Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH.

Dokument sadrži strateške prioritete koji se odnose na postupanje sa slučajevima u odnosu na srepen ozbiljnosti i rizične faktore, epidemiološku situaciju i prioritete u zajednici, put upućivanja pacijenta, te prioritete za testiranje pacijenta sa sumnjom na COVID-19 infekciju.

 Revidirani dokument prethodno je usvojio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Vlade FBiH je usvojila svoj Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2025. godine.

Naložila je pokretanje aktivnosti iz Akcionog plana, te zadužila sve njihove nosioce na dosljednu provedbu obaveza iz svoje nadležnosti u skladu s planiranim vremenskim rokovima.

Provođenje planiranih aktivnostim koordinirat će Interresorna radna grupa Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana, a Ured za odnose s javnošću će ovaj dokument postaviti na web stranicu Vlade Federacije BiH.

Akcioni plan je urađen u skladu sa Strategijom BiH, čiji je osnovni cilj suzbijanje svih oblika ekstremističkog i terorističkog djelovanja, uz poštivanje demokratskih vrijednosti, vladavine prava i slobode, te učiniti Bosnu i Hercegovinu prostorom sigurnim za život svih njenih državljana i drugih koji u njoj borave.

Kao podciljevi su označeni prevencija zločina iz mržnje, radikalizma i terorizma, zaštita kritične infrastrukture, unaprjeđenje procedura istraga i kaznenog progona terorizma i srodnih kaznenih djela, te odgovor i reakcija na moguće terorističke napade i saniranje njihovih posljedica.

Ujedno je izmijenjeno i dopunjeno Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH, a u vezi sa implementacijom Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma. Današnjim izmjenama i dopunama je u ovu radnu grupu imenovan Mustafa Kadribegović.

Realizirajući zaključak Vlade FBiH od 9.7.2020. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dostavilo Izmjene i dopune Akcionog plana 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013.-2023. godina.

Izmjenama i dopunama Akcionog plana 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina omogućeno je da privredna društva iz ove industrijske grane prevaziđu stanje nastalo za vrijeme i poslije proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), te utvrđene i druge izmjene koje će pomoći realizaciji Strategije.

Vlada je sve nosioce aktivnosti definisane Akcionim planom zadužila da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i o tome blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo.

Ovo ministarstvo će, u saradnji s Privrednom komorom FBiH, nastaviti pratiti, analizirati i izvještavati Vladu o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana jednom godišnje, a po potrebi i češće.

S ciljem realizacije dijela zaključaka sa sjednice od 16.4.2020. godine, Vlada FBiH je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva zdravstva i prihvatila Prijedlog ugovora o reguliranju međusobnih prava i obaveza koje se odnose na uspostavu i korištenje karantina na području kantona u uvjetima važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19) u FBiH. Ovaj dokument bit će osnova za zaključivanje pojedinačnih ugovora s vladama kantona.

Pošto su Federalna i kantonalne vlade su ugovorne strane, te ne mogu biti vlasnici objekata koji su vladama kantona iznajmili objekte za potrebe karantina.

Zakonom o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu su na poziciji Federalnog ministarstva zdravstva predviđena sredstva za troškove karantena u Federaciji BiH u uvjetima COVID-19, te je utvrđen iznos od maksimalno 50 KM po osobi dnevno na ime troškova objekta karantina. Ovo ograničenje ne odnosi se na troškove ishrane i liječenja osoba u karantinu koji će biti plaćani na osnovu stvarno nastalih troškova.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da joj, na osnovu pojedinačnih odluka vlada kantona (ukupno 1.230 osoba smještenih u karantin i procijenjenih 877.196 KM potrebnih za ove troškove), dostavi pojedinačne ugovore o reguliranju međusobnih prava i obaveza, uz obavezno mišljenje Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva finansija, kao i mišljenje Federalnog pravobranilaštva.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o broju dolazaka stranih turista za vrijeme pojave koronavirusa (COVID-19), te pozvala Vijeće ministara BiH da otvori granice za sve strane državljane.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da turističko-ugostiteljski sektor u FBiH zbog nedolaska turista bilježi gubitke koji se procjenjuju na dva miliona KM dnevno, dok istovremeno ovaj sektor ima velike mjesečne režijske troškove.

Pored navedenog, poslovni subjekti iz turističko-ugostiteljskog sektora trebaju osigurati sredstva i za isplatu plaća i doprinosa za radnike, kao i za otplatu kredita.

Stoga je potrebno otvoriti granice za dolazak stranih turista, naročito navedenih zemalja od koji neke bilježe veoma mali broj oboljelih od COVID-a.

Inače, procjene su da će se posljedice pandemije koronavirusa (COVID-19) na poslovanje subjekata u turističko-ugostiteljskom sektoru osjetiti i u narednim godinama.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021.-2027.godina.

Riječ je o strateškom dokumentu koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te predstavlja putokaz za sveukupni poljoprivredni razvoj.

Strategija utvrđuje prioritete i ciljeve sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, provedbu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

 

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje će, primjenom otvorene metode koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radna tijela, te osigurati usaglašavanje i komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva.

Rok za izradu strategije je 12 mjeseci.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u FBiH u 2019. i planovima gospodarenja za 2020. godinu.

S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog nepostojanjem zakona o šumama FBiH, Vlada upućuje urgenciju Parlamentu FBiH da hitno razmotri Prijedlog zakona o šumama, koji je usvojila na sjednici održanoj 7.7.2017. godine u Sarajevu i uputila u parlamentarnu proceduru.

Vlada Federacije BiH je na 154. sjednici, održanoj 30.8.2018. godine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji je Predstavnički dom usvojio 29.1.2020. godine, a zbog nagomilanih problema u ovoj oblasti, Vlada upućuje urgenciju Domu naroda da tekst ovog zakona hitno uvrsti na dnevni red.

Vlada, također, Federalnom ministarstvu finansija upućuje urgenciju da u što kraćem roku dostavi mišljenje na Prednacrt zakona o lovstvu.

Korisnike državnih šuma Vlada je zadužila da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova planiranih godišnjim planom realizacije šumskoprivrednenih osnova.

Kantonalnim upravama za šumarstvo naloženo je intenzivno praćenje realizacije šumskoprivrednih osnova i poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovno izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.

Federalna upravu za inspekcijske poslove dužna je da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i upravama za šumarstvo, intenzivira kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova, te da preventivnim i represivnim mjerama budu obezbijeđena sveobuhvatna i potpunu realizaciju svih radova planiranih osnovama, uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definisano važećim propisima za oblast šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će informaciju i današnje zaključke Vlade FBiH uputiti vladama kantona, kantonalnim i upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama na znanje i postupanje, a Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH će zaključke dostaviti Parlamentu FBiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH o uvozu 414 tona neopasnog otpada tekstila od strane Krom reciklaže d.o.o. Drvar, iz Republike Italije u Bosnu i Hercegovinu / Federaciju Bosne i Hercegovine.

 

U skladu s članom 9. stav 3. Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju ­ Bazelska konvencija, Federalna vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da obezbijedi novčana sredstva, a Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u skladu s relevantnim zakonima, pokrene proceduru zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona neopasnog otpada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2019. godini.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da informaciju učini dostupnom, a zaključak proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama s ciljem poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstava za provedbu propisa.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da Federalnom ministarstvu dostavlja primjerak svakog zapisnika o inspekcijskom nadzoru u vezi sa zdravljem bilja i da sačini analizu stanja i razmotri mogućnosti za kadrovsko jačanje poljoprivrednog inspektorata i funkcionalnost organizacionih jedinica FUZIP-a nadležnih za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zdravlja bilja i prijedlog dostavi Vladi Federacije BiH.

Federalni agromediteranski zavod Mostar je zadužen da organizira preraspodjelu radnog vremena u laboratorijama radi efikasnijeg rada i ubrzanja testiranja uzoraka.

Nadležni federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije zaduženi su da svake godine, najkasnije do 15.3. tekuće godine za prethodnu godinu, Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo dostave izvještaj o provođenju Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija.

Vlada FBiH je usvojila završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi projekta razvoja industrijske politike u FBiH za period 2010.-2019. godina, uz konstataciju da je ovaj projekat u potpunosti proveden i da su iz njega proizašli ključni strateški dokumenti po kojima radi ovo ministarstvo.

U periodu provedbe projekta je izrađeno i usvojeno pet razvojnih strategija, 28 zakona, dvije uredbe, jedna odluka i šest pravilnika, a preuzete su i četiri direktive Evropske unije. Analiza statističkih podatka je pokazala da su u većini industrijskih sektora povećani zaposlenost, plate i izvoz u periodu 2010.-2019. godina. Jedino je sektor prerade drveta bilježio višestruko veću vrijednost izvoza u odnosu na uvoz.

Federalna vlada je djelimično prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH, koju je podnio poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić. Inicijativom je predloženo uspostavljanje institucionalnog i zakonskog okvira važnog za ostvarivanje stabilnog socijalnog dijaloga na području FBiH na osnovu člana 158. Zakona o radu. Vlada je mišljenja kako su za izradu kvalitetnog prijedloga neophodne sveobuhvatne konsultacije s mnogobrojnim institucijama, poslodavcima, sindikatima i drugim zainteresovanim akterima procesa socijalnog dijaloga kako bi bio sačinjen kompromisni teksta Zakona o ESV-u za teritoriju FBiH.

 

Vlada je ocijenila da, zbog nepostojanja važećih pravnih propisa, inicijativa poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Samire Begić i Salke Zildžića da 25. maj bude proglašen Danom žalosti na području Federacije BiH nije trenutno prihvatljiva. Uvažavajući u cijelosti težinu stradanja koja su se desila 25. maja na tuzlanskoj Kapiji, Vlada smatra da u ovom momentu nije moguće ovaj tragični događaj izdvojiti u odnosu na sve druge koji su se desili tokom ratnih dešavanja.

Vlada FBiH smatra da nije potrebno sada ići sa izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, kako je to inicirao Klub zastupnika SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. No, Vlada smatra da je potrebno detaljno analizirati efekte primjene Zakona i predložiti određene mjere i aktivnosti u daljem saniranju posljedica pandemije, a imajući u vidu potrebe u pojedinim sektorima i moguće izvore finansiranja.

Također, nije prihvaćena ni inicijativa Saveza općina i gradova FBiH za izmjenu ovog zakona.

Vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina.

Federalna vlada smatra da je odredba člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH veoma jasna i da u svojoj primjeni ne stvara nikakve nedoumice, te da nije potrebno utvrđivati njeno izvorno tumačenje, kako je to traženo aktom direktora Dom zdravlja Velika Kladuša.

Vlada Federacije BiH donijela je zaključak da će poslove Fonda za studentske zajmove FBiH preuzeti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Naime, kako je obrazloženo postoji potreba prestanka rada Fonda za studentske zajmove FBiH, koji se inače iz Budžeta FBiH finansirao putem transfera ovog ministarstva. Fond za studentske zajmove posljednjih godina sve manje ostvaruje cilj i svrhu zbog koje je osnovan 2006. godine, a što je vidljivo iz godišnjih izvještaja o radu.

Podrška studentima se svela gotovo na klasično kreditiranje, pa je sve manje zainteresiranih studenata, a Fond nije obezbijedio bilo kakvu drugu vrstu prihoda.

Zadužen je Upravni odbor Fonda da, bez odlaganja, pripremi potrebne akte i provede sve aktivnosti potrebne za prestanak rada, a Ministarstvo da izvrši sve radnje radi preuzimanja ovih poslova.

Vlada Federacije BiH je na sjednici usvojila izvještaje o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2019. godini, kao i o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava u iznosu od 800.000 KM, dodijeljenih Udruženju građana "Društvo umjetnika Debokada" Sarajevo za sufinansiranje projekta snimanja igranog filma "Quo Vadis Aida" iz sredstava koja su ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju FBiH.

Također, usvojeni su izvještaji o radu Komisije za Program javnih investicija FBiH, Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci 2020. godine, te Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. za period april - juni ove godine.

Vlada se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, koji obavlja dužnost direktora policije, za drugi kvartal ove godine. Članovi Nezavisnog odbora su podržali njegov dosadašnji rad i dali punu podršku u njegovom, kao i radu Federalne uprave policije.

Usvojen je i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava u razdjelu 17. Budžeta FBiH za prošlu godinu, s pozicije subvencija javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije.

Usvojeni su i izvještaji o radu upravnih odbora agencija za vodna područja Jadranskog mora i rijeke Save Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada, odnosno provođenju aktivnosti federalnih ministarstava/institucija za period april - juni 2020. godine.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2019. godinu. Istovremeno je usvojen izvještaj Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu ove takse.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za drugi kvartal 2020. godine.

Vlada FBiH je Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona dala saglasnost za privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, na period od pet godina bez naknade. Saglasnost je dobila i Općina Vogošća da, bez naknade, dio zemljišta u bivšoj kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu ustupi Udruženju klub malog nogometa. Sarajevskoj Općini Centar data je saglasnost za sanaciju i adaptaciju poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18.

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu Tabakpast d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 300.000 KM.

Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - juli 2020. godine.

Usvojen je izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 30.6.2020. godine.

Vlada FBiH je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a čiji je izračun, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, uradila Regulatorna komisija za energiju u FBiH.

Nakon što je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, uime državnog kapitala, Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa, kao i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje ovih članova.

Donesene su odluke o utvrđivanju kriterija i o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije Elektroprijenos Bosne i Hercegovine d.d. Banja Luka iz Federacije BiH. Federalna vlada imenovala je Komisiju za provođenje postupka izbora ovih kandidata u sastavu Darko Pranjić (predsjednik), Halko Balavac, Jasmina Pašić, Mirjana Vučić i Sanela Adžović (članovi). Utvrđen je i tekst javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije Elektroprijenos BiH d.d. Banja Luka iz FBiH.

Vlada FBiH je, u skladu sa Zaključkom od 26.3.2020. godine, osnovala interresornu Radnu grupa za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje su preduzeće ili druga pravna osoba dužne da ispunjavaju u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti. U ovu radnu grupu su imenovani Jasmina Pašić (predsjednik), Amra Vučijak, Ismir Kalkan, Izedin Kurtović i Muzafera Kalabušić (članovi).

Imenovana je Komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora ovog fonda u sastavu Mirsad Ibrović (predsjednik), Dunja Petrušić, Saida Kastrat, Mirjana Vučić i Dijana Smailagić. Utvrđeni su i tekstovi javnih poziva za ove izbore.

Federalna vlada je imenovala Irenka Matijevića, Sanelu Jakubović, Mirnu Nikšić, Dobricu Jonjića i Umihanu Prgudu u intersektorsku Komisiju čiji zadatak je da sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje FBiH.

Izmijenjeno je Rješenje o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade FBiH u Komisiju za Evropske integracije. Ovom izmjenom je, umjesto Marijane Galić, imenovan Nijaz Avdukić.

Federalna vlada dala je Upravnom odboru Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški prethodnu saglasnost za imenovanje Marijana Čuvala za direktora ove institucije.

Data je prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Sedina Kahrimana za generalnog direktora ovog dioničkog društva, na period od četiri godine.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić i o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ovog Zavoda, koje je 25.8.2020.godine donio federalni ministar rada i socijalne politike.

Federalna vlada je za direktora Porezne uprave Federacije BiH imenovala Šerifa Isovića, počev od 30.07.2020. godine, na period od četiri godine.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva do 25.10.2020. godine, kada ističe mandat člana Uprave ­ direktora BH-Gasa.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.08.2020.

Naslov: Redakcija