Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o lovstvu i o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

31.05.2024.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 71. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o lovstvu.

Zakon o lovstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13) donesen je 2009. godine i u dosadašnjoj primjeni imao je samo jednu izmjenu i dopunu, i to 2013. godine. S obzirom na to da je prošlo 13 godina od donošenja zakona i devet godina od donošenja izmjena i dopuna zakona, a uvažavajući činjenicu da je u međuvremenu došlo do značajno promijenjenih okolnosti u oblasti lovstva, zaštite životne sredine, zaštite prirode i oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i dosadašnje iskustvo u zaštiti, uzgoju, održivom korišćenju i stalnom poboljšavanju kvaliteta fonda divljači, staništa i drugih lovnih resursa, potrebno je donijeti i novi Zakon o lovstvu. Imajući u vidu da su prvim izmjenama i dopunama promijenjena 23 člana postojećeg zakona, nema uslova za nove izmjene i dopune čime su se stekli svi potrebni uslovi za donošenje novog zakona.

Osnovni ciljevi Prijedloga zakona ogledaju se u obezbjeđivanju održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznovrsnost, što doprinosi efikasnijoj realizaciji ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva, očuvanju biološke raznovrsnosti, te očuvanju divljači i divlje faune i flore.

Harmonizacija pravnih propisa iz oblasti lovstva sa drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode i stvaranje boljih uslova za održivo upravljanje lovnim resursima je značajan konstitutivni cilj Prijedloga ovog zakona.

Prijedlogom zakona preciznije se uređuje gazdovanje lovištem i divljači, jasnije definiše lovstvo kao djelatnost od posebnog interesa, divljač kao dobro od opšteg interesa, te se na nedvosmislen način propisuje kako se obezbjeđuje opšti interes lovstva kao djelatnosti i divljači kao dobra od opšteg interesa. Iz Prijedloga zakona isključene su norme koje nisu predmet ovog zakona kao Sistemska klasifikacija divljači i zaštita divljih vrsta životinja, koja se reguliše posebnim propisima iz oblasti zaštite prirode.

Takođe, Vlada Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Ministarstvo energetike i rudarstva je nakon dvije godine primjene Zakona o geološkim istraživanjima izvršilo evaluaciju i pristupilo izradi izmjena i dopuna Zakona o geološkim istraživanjima. U prethodnom periodu održane su četiri javne rasprave i primjedbe iznesene na ovim raspravama, kao i primjedbe i sugestije stručne i šire javnosti su ugrađene u ovaj prijedlog zakona. Na ovaj način oblast geologije je u potpunosti uređena i u skladu je sa savremenim kreatanjima u okruženju.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom BiH. U Radnu grupu za izradu Sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske i Federacije BiH, imenuju se: Miloš Bukejlović, ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske, dr Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova, Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske, Lazar Stjepanović, pravni predstavnik Republike Srpske, Jelena Pajić Baštinac, generalni sekretar u Kabinetu predsjednika Republike Srpske, Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske, Dragan Stanković, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Goran Maričić, direktor Poreske uprave.

Zadatak radne grupe je da sačini Prijedlog sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom BiH kojeg će Vlada Republike Srpske predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2023. godinu, u kojoj se, između ostalog, navodi da su izmirene obaveze za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 346 radnika u ukupnom iznosu od 2.135.812,06 KM.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2023. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 210.173.259,03 KM.

Ovim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 70.598 radnika iz 515 preduzeća, od kojeg broja je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 8.031 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije. Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u periodu od 2004. do 31.12.2023. godine, za socijalno zbrinjavanje radnika iz Budžeta Republike Srpske su izdvojena sredstva u iznosu od 184.398.962,85 KM.

Vlada Srpske dala je saglasnost i na Plan utroška sredstava za realizaciju dodjele subvencije JU Dom penzionera Banja Luka, za period 1.1-30.6.2024. godine, u iznosu od 24.574,52 KM i saglasnost na Plan utroška sredstava za realizaciju dodjele subvencije JU Dom penzionera Trebinje, za isti period, u iznosu od 24.574,52 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o analizi rizičnih onlajn pojava za djecu i omladinu sa prijedlogom mjera zaštite i daljih koraka.

Sistemski odgovor se ogleda u izradi različitih mjera republičke zaštite i to mjera psihosocijalne, pedagoške, zakonodavne, medijske i tehničke zaštite djece i omladine na internetu. U cilju izrade ovih mjera, a na prijedlog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, su imenovane radne grupe sa strčnjacima iz nadležnih ministarstava Vlade Republike Srpske i Agencije za informaciono - komunikacione tehnologije Republike Srpske.

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske je na sjednici u junu prošle godine zadužila Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje da izradi analizu rizičnih onlajn pojava za djecu i mlade i uradi identifikaciju pravaca sistemskog odgovora u polju informacione bezbjednosti djece i mladih u Srpskoj.

Vlada je prihvatila i Informaciju o izradi Godišnjeg izvještaja o sprovođenju IPA 3 u 2023. godini.

Izrada Godišnjeg izvještaja o sprovođenju IPA 3 je obaveza države korisnice IPA koja je propisana Partnerskim sporazumom o finansijskom okviru za IPA 3.

Izradu Izvještaja o sprovođenju IPA 3 u 2023. godini izvršila je Direkcija za evropske integracije BiH samostalno, bez uključivanja i pribavljanja saglasnosti Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i republičkih institucija. Ovakvo postupanje predstavlja kršenje sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, koji je dogovoren i usvojen na najvišem tehničkom i političkom nivou, a u kojem je određen način na koji se u BiH ostvaruje princip konsenzusa koji je neophodan da bi se govorilo “jednim glasnom”. Uzimajući u obzir navedeno, te činjenicu da Izvještaj sadrži niz netačnih i nepotpunih informacija, isti nije prihvatljiv za Republiku Srpsku i samim tim ne može da predstavlja Izvještaj za cijelu BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu za uspostavljanje struktura i tijela za sprovođenje programa evropske teritorijalne saradnje.

U cilju obezbjeđenja učešća institucija Republike Srpske u realizaciji programa evropske teritorijalne saradnje, transparentnosti i efikasnosti realizacije programa, te vidljivosti i zaštite interesa Republike Srpske, neophodno je da institucije Republike Srpske budu uključene u sve operativne strukture za sprovođenje ovih programa. Takođe, u cilju efikasnije realizacije fondova EU u BiH, neophodno je da se izradi model za realizaciju programa evropske teritorijalne saradnje u BiH u skladu sa relevantnim regulativama EU i na najvišem tehničkom i političkom nivou dogovorenim, od svih nivoa vlasti u BiH usvojenim i od strane EU podržanim sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Sedmoj sjednici Kolegijuma za evropske integracije.

U okviru informacije, Vlada Republike Srpske se upoznala sa zaključcima Kolegijuma za evropske integracije u vezi sa pripremom za eksplanatorni skrining i uspostavljanju pregovaračke strukture za pristupne pregovore između BiH i EU.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izradi Priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period 15. maj 2023 - 15. mart 2024. godine.

Jedna od obaveza institucija u BiH, u domenu godišnjeg izvještavanja o postignutom napretku u procesu evropskih integracija je priprema dokumenta pod nazivom Prilog institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija. Pripreme ovogodišnjeg Priloga institucija u BiH, koji obuhvata period od 15. maja 2023. godine do 15. marta 2024. godine, otpočele su u februaru 2024. godine, a sve aktivnosti izrade i usaglašavanja ovog dokumenta u Republici Srpskoj koordinisalo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Nakon objedinjavanja i usaglašavanja dokumenta u čitavoj BiH, utvrđen je konačan objedinjeni nacrt koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za 2023. godinu, koji obuhvata realizaciju mjera, ključnih projekata i aktivnosti u 2023. godini, iznose sredstava, indikatore i nosioce realizacije, a koji su planirani Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2023-2025. godina. Provedeno je 16 mjera, u okviru kojih je započeta realizacija jednog strateškog projekta i realizovan 31 program, projekat i aktivnost iz devet prioriteta koji su razrađeni u Akcionom planu. Nije bilo realizacije kod 13 projekata i aktivnosti, odnosno šest mjera nije realizovano zbog nedostatka sredstava.

Okvirna raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti iz Plana za 2023. godinu iznosila su ukupno 165.553.602,13 KM. Realizovana finansijska sredstva tokom 2023. godine iznosila su ukupno 125.374.083,52 KM ili 75,7% od planiranih sredstava, od čega su sredstva iz Budžeta Republike Srpske 15.022.773,20 KM ili 12.00 %, a sredstva iz drugih izvora 110.351.310,32 KM ili 88.00% od ukupnog iznosa. Ključni indikatori realizacije su: izdato je 138 garancija u ukupnom iznosu od 24.955.517,00 KM i time podržao ukupno 65.688.027,00 KM finansijskih plasmana banaka i drugih finansijskih organizacija, podržano osnivanje oko 170 preduzeća, oko 2,000 osoba prošlo obuke za lakši pristup finansijama, mentorstvo, kontroling, prekvalifikaciju, jačanje preduzetničkih vještina i drugih oblasti, podržano zapošljavanje preko 2.000 lica, sufinansirano preko 700 projekata poslovnih subjekata. Imajući u vidu sve navedeno i raspoloživa sredstva, može se konstatovati da je plan za 2023. godinu u značajnoj mjeri realizovan, ali da je neophodno pojačati sve aktivnosti podrške ovom sektoru.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2024-2026. godine, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj i Uredbom o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, a na osnovu planiranih aktivnosti Ministarstva, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Republike Srpske, te međunarodnim organizacijama, koje su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Ovaj plan predstavlja treći trogodišnji akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Akcionim planom utvrđeni su: okvirna dinamika realizacije prioriteta, mjera, projekata i aktivnosti, finansijska sredstva i nosioci realizacije. U cilju pripreme plana za period 2024-2026. godina prikupljene su informacije od svih nosilaca, a ključni očekivani efekti realizacije su da se provede 18 mjera, u okviru kojih je realizacija jednog strateškog projekta i 34 programa, projekata i aktivnosti iz devet prioriteta razrađenih u Akcionom planu. Okvirna raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti u Akcionom planu za period 2024-2026. godine iznose 449.772.430,00 KM.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 30.05.2024.

Naslov: Redakcija