Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, Prijedloga zakona o kulturi, Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske

31.05.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 179. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za 2017. godinu.

Informacija sadrži opšti pregled stanja i osnovne makroekonomske pokazatelje i pokazatelje poslovanja, u oblastima prerađivačke industrije koje su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, i to: Metalna industrija, Industrija tekstila, kože i obuće, Drvna industrija, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa. Takođe, informacija sadrži osnovne probleme u poslovanju, preduzete aktivnosti, te aktivnosti i mjere koje se namjeravaju preduzeti u narednom periodu.

Fizički obim industrijske proizvodnje u periodu januar-decembar 2017. godine je rastao po stopi od 1,4% u odnosu na isti period 2016. godine, pri čemu je prerađivačka industrija zabilježila rast proizvodnje od 6,5%.

Rastu proizvodnje prerađivačke industrije najviše su doprinijele oblasti, značajne prema učešću u prerađivačkoj industriji, i to: Proizvodnja kože i proizvoda od kože (+ 9,9%), Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (+17,2%), Proizvodnja baznih metala (+17,2%) i Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa (+6,7%).

Prema dostavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječan broj zaposlenih (sa preduzetnicima) u ukupnoj prerađivačkoj industriji u 2017. godini iznosio je 54.440 i veći je za 4,4%, ili za 2.318 zaposlenih u odnosu na 2016. godinu.

Za analizu finansijskog stanja u prerađivačkoj industriji, korišteni su podaci iz finansijskih izvještaja privrednih društava, dostavljenih APIF-u za 2017. godinu. Korišten je uzorak od 1.963 privredna društva.

Ukupan prihod ostvaren u 2017. godini iznosio je 5,22 milijarde KM, i u odnosu na 2016. godinu veći je za 3,74%, dok je neto dobit u prerađivačkoj industriji u 2017. godini iznosila 316,10 miliona KM i veća je za 6,61% u odnosu na 2016. godinu.

Privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije u 2017. godini ostvarila su izvoz u vrijednosti od 2,93 milijarde KM, što je više za 16,7% u odnosu na ostvaren izvoz u 2016. godini, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije rastao po stopi od 10,1%.

Pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije u 2017. godini iznosila je 74,93% i veća je za 4,21 procentni poen u odnosu na 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak u vezi sa situacijom u "Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka.

Uzimajući u obzir težinu situacije u kojoj se "Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka već neko vrijeme nalazi, Vlada Republike Srpske, u svojstvu jednog od njegova dva akcionara, od generalnog direktora, Upravnog odbora, te Uprave kompanije u cjelini, zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o svim zaustavljenim projektima koji su trebali biti realizovani na teritoriji Republike Srpske, a koji su ranije odobreni od strane Upravnog odbora i Skupštine akcionara kompanije.

Informacija treba sadržavati podatke o sadržaju, statusu, razlozima neprovođenja, te finansijskoj vrijednosti svakog pojedinačnog projekta i datume odobrenja projekata.

Vlada Republike Srpske od generalnog direktora, uprave i Upravnog odbora kompanije zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o broju penzionisanih radnika kompanije u proteklih šest mjeseci, razlozima zbog kojih nije došlo do popunjavanja na ovaj način oslobođenjih radnih mjesta, te o statusu provedenih konkursnih procedura za prijem radnika u kompaniji.

Vlada Republike Srpske od uprave kompanije zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o statusu članova Uprave kompanije, odnosno periodu isteka njihovih mandata, kao i pravno tumačenje svih implikacija koje iz postojeće situacije po kompaniju mogu proisteći.

Vlada Republike Srpske još jednom od Uprave kompanije zahtijeva hitno deblokiranje prethodno odobrenih investicionih projekata koji u okviru kompanije trebaju biti realizovani na teritoriji Republike Srpske.

Vlada zadužuje Ministarstvo pravde Republike Srpske da joj u što kraćem roku dostavi detaljnu informaciju o svim raspoloživim mogućnostima zaštite prava i interesa Republike Srpske, kao jednog od suvlasnika, odnosno jednog akcionara "Elektroprenos BiH" a.d Banja Luka sudskim putem.

Obavezuje se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da predmetni zaključak dostavi generalnom direktoru, članovima Upravnog odbora i upravi "Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, po hitnom postupku.

Donošenje Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku je neophodno s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao 31.12.2016. godine, a na terenu je i dalje veliki broj bespravnih graditelja koji nisu podnijeli zahtjev i nisu ušli u proceduru rješavanja statusa nelegalnih objekata. Po isteku roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju Ministarstvo je zatražilo od lokalnih zajednica podatke o broju zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju te je prema dostavljenim podacima oko 49.000 zahtjeva zaprimljeno, a iako većina jedinica lokalne samouprave nema zvanične evidencije o broju bespravnih objekata prema procjenama na terenu postoji preko 80.000 bespravnih objekata odnosno i dalje postoji značajan broj bespravnih graditelja koji nisu pokrenuli proceduru legalizacije za bespravne objekte. Ovo ministarstvo kao obrađivač ovog zakona i dalje prima inicijative bespravnih graditelja, ali i jedinica lokalne samouprave kao i pojedinih narodnih poslanika da se što prije produži rok za legalizaciju, odnosno da se omogući legalizacija i za one objekte za koje zahtjevi nisu podneseni do isticanja zakonskih rokova. Procjenjeno je da je neophodno da se što prije omogući jedinicama lokalne samouprave da se ovaj postupak nastavi, ali zbog pokrenute ocjene ustavnosti odredbi propisa kojim je do sada ovaj proces bio uređen, nije realno da se rokovi za podnošenje zahtjeva u sadašnjem propisu produže, već je neophodno da se to uredi posebnim zakonom i pod uslovima koji važe za legalnu izgradnju novih objekata. Rješavanje statusa bespravnih objekata koji su izgrađeni za stambeno zbrinjavanje pojedinih socijalnih kategorija građana, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, žene žrtve rata, predstavlja prioritet i jedan od razloga zašto je ovaj zakon potrebno donijeti po hitnom postupku, a posebne pogodnosti za navedene kategorije građana, kao subvencije lokalnih zajednica, biće omogućene posebnim odlukama jedinica lokalne samouprave, koje će moći donijeti nakon stupanja na snagu ovog zakona. U cilju stvaranja uslova da se podstaknu bespravni graditelji da podnesu zahtjeve i da se bespravni objekti za koje postoje zakonski uslovi što prije uvedu u legalne tokove, te stvore uslovi da se za ove objekte plaćaju komunalne usluge, porez na imovinu, naknada za zajedničku komunalnu potrošnju i sl., i spriječi dalje nanošenje štete javnim prihodima, neophodno je pristupiti donošenju ovog zakona po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Prijedloga zakona o kulturi.

Donošenje Zakona o kulturi je stvarna potreba da se sistemski uredi opšti interes i načela u kulturi, obavljanje kulturnih djelatnosti, prava, obaveze i odgovornosti svih subjekata u kulturi, uslovi za obavljanje djelatnosti u kulturi, uslovi i postupak za sufinansiranje i finansiranje djelatnosti u kulturi, kulturnu politiku, kao i druga pitanja od značaja za kulturu, i da isti nije postojao u zakonodavstvu Republike Srpske. Dosadašnja iskustva kroz primjenu pojedinačnih zakona koji definišu pojedine djelatnosti iz oblasti kulture, su pokazala nedostatak definisanja određenih pojmova, opšteg interesa u kulturi, kao i utvrđivanja opštih načela, koja su zajednička za sve djelatnosti iz oblasti kulture, te oblasti u kulturi. Nepostojanje jasne definicije svih subjekata u kulturi Republike Srpske kao glavnih faktora u ostvarivanju razvoja kulture, kao i nedostataka definisanja kulturnih potreba u skladu sa realizacijom strategije razvoja kulture kroz postupak kreiranja, podrške i sufinansiranja programa i projekata u kulturi prepoznaju. Pored toga, ovim Zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja kulturne politike, gdje su dokument strategije razvoja kulture i institucija javnog konkursa prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, podrške i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati. Posebno treba istaći da se ovim zakonom prvi put definiše pojam umjetnika i stručnjaka u kulturi, te da se uvodi Registar umjetnika i Registar stručnjaka u kulturi što bi prema mišljenju obrađivača Zakona, trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije u kulturi Republike Srpske. Koristeći ovu klasifikaciju, kao svoju polaznu tačku, a u cilju praćenja i analiziranja rada i doprinosa udruženja u kulturi, izvršiće se i kategorizacija, odnosno procedura dodjeljivanja određenog statusa udruženja, što je neophodno za profilisanje i unapređenje nezavisne kulturne scene.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Potreba za izradu ovog zakona sadržana je, između ostalog, zbog usklađivanja dosadašnjeg sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom Republike Srpske, usklađivanja sa pojedinim odredbama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, otklanjanja izvjesnih poteškoća i nejasnoća u realizaciji ranijih zakonskih rješenja, primjena pozitivnih iskustava stečenih u penološkoj praksi koje je bilo neophodno ugraditi u zakonske okvire ali i usklađivanja sa ratifikovanim i relevantnim međunarodnim aktima, prvenstveno sa Standardnim minimalnim pravilima UN-a o postupanju sa zatvorenicima (Mendelina pravila), Evropskim zatvorskim pravilima, Standardima CPT-a kao i preporukama Ervopskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) nakon posjeta Bosni i Hercegovini tokom 2015. godine.

Tako se predloženim zakonskim rješenjem propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u krivičnom i prekršajnom postupku, kazne dugotrajnog zatvora, pritvora, rada u javnom interesu, mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od zavisnosti, krivične sankcije koje izreknu strani sudovi kao i organizacija i rad ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i radno pravni status zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija a odredbe ovog zakona primjenjivaće se na sva lica koja se nalaze u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

Potreba za donošenjem ovog zakona je i zbog toga što je jedino zakonom moguće uspostaviti osjetljivu ravnotežu između potrebe da se društvo zaštiti od kriminala i lica koja se bave kriminalom, a da se sa druge strane ispoštuju međunarodni standardi u oblasti ljudskih prava zatvorenika (naročito po dokumentima Ujedinjenih nacija i Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama), kao i ustavne garancije ovih prava.

Model ovog zakona je u osnovi inspirisan zakonodavstvom iz okruženja i nekih visokorazvijenih zemalja Evrope, ali korigovan i prilagođen našim uslovima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečko-informacijonoj djelatnosti, po hitnom postupku.

Prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku u skladu sa članom 221. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske proizlazi iz potrebe da se važeći Zakon uskladi sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske, kojim je propisano u članu 4. stav 3. da visina svakog poreskog i neporeskog davanja mora biti određena ili jasno odrediva zakonom. Imajući u vidu da je važećim zakonom utvrđena obaveza stručnog usavršavanja radnika zapolenih u bibliotečko-informacionoj djelatnosti, te da je povećan broj podnesenih zahtjeva neophodno je da se u što kraćem roku navedena oblast jasnije uredi, u smislu propisivanja iznosa naknade za sticanje viših stručnih zvanja, kao i visina naknade za članove komisije. Ukoliko ne bismo propisali visinu naknade za sticanje viših stručnih zvanja, te izvršili usklđivanje sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske došli bismo u situaciju da lica koja su podnijela zahtjev ne bi mogla ostvariti svoja prava.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika, po hitnom postupku.

Ovim zakonom se uređuje pravo gluvih osoba na upotrebu i učenje znakovnog jezika kao i obim i način ostvarivanja prava na prevodioca znakovnog jezika, radi njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu kao i u sve oblike društvenog života u Republici Srpskoj, te da se ovim zakonom gluvim osobama omogućava ostvarivanje njihovih ustavom zagarantovanih prava.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o procesu ažuriranja "Liste prioritetnih projekata za oblast saobraćaja u Bosni i Hercegovini".

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, pristupi formiranju "Liste prioritetnih projekata za oblast saobraćaja u Republici Srpskoj" na osnovu koje će se ažurirati "Lista prioritetnih projekata za oblast saobraćaja u Bosni i Hercegovini".

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, po završetku izrade ažurirane "Liste prioritetnih projekata za oblast saobraćaja u Bosni i Hercegovini" o istom informiše Vladu Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da sa ovim zaključkom upozna Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Direkciju za evropske integracije Savjeta ministara i Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi Nacrta odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje javnih elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Vlada Republike Srpske ne prihvata ponuđen tekst Nacrta Odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje javnih elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, i traži da se ista vrati na doradu.

Vlada Republike Srpske traži da u tekstu Nacrta Odluke jasno treba da bude definisana raspodjela sredstava na ime dodijljene dozvole uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da, Ministrastvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavi mišljenje po pitanju predloženog Nacrta Odluke.

Zadužuje se Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske obavijesti predstavnike u zajedničkim institucijijama na nivou Bosne i Hercegovine o donesenom Zaključku i potrebi zaštite interesa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o objavljenom Izvještaju o BiH za 2018. godinu".

Usvaja se "Izvještaj o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, za period 1. januar 2017 – 28. februar 2018. godine.

Zadužuju se republički organi uprave da, u cilju efikasnijeg ispunjavanja zahtijeva procesa evropskih integracija i blagovremene zaštite ustavnih nadležnosti Republike Srpske, a u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, kao republičkim koordinatorom procesa evropskih integracija, aktivno i u punom kapacitetu nastave aktivnosti koje se odnose na proces evropskih integracija i efikasno sprovođenje neophodnih reformi u nadležnim oblastima, na usklađivanju zakonodavstva sa acquis-em i na pripremi i realizaciji neophodnih strateških i planskih dokumenata Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kojom usvaja prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave i odobrava sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Sufinansiraju se projekti opština Jezero, Trnovo, Petrovo i Novo Goražde. Projekti iz ove odluke sufinansiraće se sa budžetske pozicije Ministarstva uprave i lokalne samouprave u iznosu od 62.526,50 KM.

Podsjećamo da je Zaključkom Vlade Republike Srpske data saglasnost da se iz Budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2018. godinu, izdvoje sredstva u iznosu od 300.000,00 KM za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske, Ministar uprave i lokalne samouprave donio je Pravilnik o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Nakon stupanja na snagu Pravilnika, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave obratilo se devet jedinica lokalne samouprave zahtjevom za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata.

Nakon razmatranja podnesenih zahtjeva i priložene dokumentacije Komisija Ministarstva za ocjenu projekata utvrdila je da uslove za dodjelu finansijskih sredstva ispunjava četiri opštine, i to opštine: Jezero, Trnovo, Petrovo i Novo Goražde.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772