Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o prevozu u drumskom saobraćaju RS, o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, o opštoj bezbjednosti proizvoda u RS, usvojen Nacrt strategije razvoja kulture RS 2017-2022.

31.03.2017.


Vlada Republike Srpske, na 118. sjednici održanoj u Banjoj Luci, utvrdila je Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za vršenje prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe i način vršenja prevoza, registracija redova vožnje, rad autobuskih stanica i terminala gradskog, odnosno prigradskog prevoza lica, rad stanica tehničkog pregleda vozila na teritoriji Republike Srpske i inspekcijski nadzor.

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređivanja predmetne materije sa ciljem poboljšanja uslova za javni prevoz lica, kao i osavremenjivanja tržišta prevoza u drumskom saobraćaju Republike Srpske, čime bi se prevoznicima olakšao i pristup tržištu Evropske unije.

Jedan od razloga izrade novog zakona je i uspostavljanje tržišta prevoza u drumskom saobraćaju u kom bi se primjenjivali jednaki uslovi na tržištu i jednaka pravila u pogledu pristupa tržištu. Ovakvim pristupom postigao bi se veći nivo profesionalne osposobljenosti prevoznika, racionalizacija tržišta i poboljšanje kvaliteta usluge, a što je u interesu i prevoznika, ali i korisnika njihovih usluga i privrede uopšte. Takođe, postigla bi se veća bezbjednost drumskog saobraćaja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Ovim zakonom uređuju se poslovi i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uslovi za izdavanje i prestanak važenja ovlašćenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad obavljanjem poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj. Predloženim zakonom uređuju se opšta bezbjednost proizvoda koji su stavljeni na tržište Republike Srpske, kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost, obaveze proizvođača i distributera, način informisanja i razmjene informacija u vezi sa opasnim proizvodima i rizicima koje ti proizvodi predstavljaju za potrošače i druge krajnje korisnike, kao i vršenje nadzora na tržištu.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u obezbjeđivanju uslova u kojima će se, u okviru Ustavom zagarantovane slobode kretanja robe i zaštite potrošača, na tržište Republike Srpske plasirati isključivo bezbjedni proizvodi (tzv. opšti EU zahtjev bezbjednosti) i usklađivanje sa zahtjevima okruženja i Evropske unije u tom pogledu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o uvođenju trezorskog sistema poslovanja u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Proces uvođenja trezorskog načina poslovanja u primarnu zdravstvenu zaštitu odvija se u skladu sa dinamikom rada Radne grupe za zdravstveni sistem. Cjelokupan proces se odvija u saradnji lokalnim zajednicama, Svjetskom bankom i USAID-om. Cilj je da svi domovi zdravlja pređu na ovakav sistem poslovanja, ali imajući u vidu kompleksnost ovog posla, dinamika i modaliteti se usaglašavaju sa predstavnicima lokalnih zajednica, kao i domovima zdravlja. Prednosti uvođenja trezorskog načina poslovanja je uspostavljanje bolje kontrole trošenja novca, racionalnije planiranje poslovanja od strane rukovodstva zdravstvenih ustanova i isključivo namjensko trošenje sredstava sa odvojene budžetske pozicije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022. Cilj Strategije narednih pet godina je stvoriti uslove za nesmetan rad i razvijanje, kako umjetnosti tako i samih umjetnika koji je stvaraju, zatim osnažiti i popularizovati našu kulturnu baštinu kao i aktivno učestvovati u razvoju publike kao neodvojivog, integralnog dijela sociokulturnog lanca. Ciljevi Strategije su: Uspostavljanje sistema transparentne kulturne politike; visok stepen umjetničke produkcije i profesionalizacija; kulturna pismenost (medijska, pozorišna, filmska...) u zajednici-aktivna publika; internacionalizacija i prisustvo na međunarodnoj sceni i decentralizacija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prijetnji od pojave bolesti kvrgave kože goveda i nove epizootije bolesti plavog jezika sa prijedlogom mjera.

Vlada zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske predloži način finansiranja vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da provede vakcinaciju goveda protiv bolesti kvrgave kože i svih preživara protiv bolesti plavog jezika, preko veterinarskih organizacija i da blagovremeno informiše Vladu Republike Srpske o toku i efektima svih preduzetih mjera.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Izvještaj Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa. Vlada će Izvještaj uputiti Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.


Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2017.

Naslov: Naslov: Rdakcija