Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Usvojena Strategija u oblasti migracija i azila, Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina, Akcioni plan za korištenje obnovljive energije u BiH


Savjet ministara BiH usvojio je 30. marta 2016. godine, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, Strategiju u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2016-2020. godina.

Cilj je jačanje kapaciteta nadležnih institucija u ovoj oblasti i dalje usaglašavanje zakonodavstva u oblasti migracija i azila sa pravnom tekovinom EU. Za sprovođenje ovih strateških ciljeva planirano je 37 mjera i 173 aktivnosti, koje će provesti nadležne institucije u BiH u preciziranim vremenskim rokovima do 2020. godine, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je Odluku o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina.

Prioriteti su grupisani u sedam ključnih područja:

  • dobro upravljanje i menadžment,
  • resursi,
  • povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja,
  • standard i kvalifikacija,
  • studentsko iskustvo,
  • internacionalizacija, te
  • statistika.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je Akcioni plan za korištenje obnovljive energije u BiH, čime BiH ispunjava obavezu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kao i obavezu primjene direktiva EU koje se odnose na obnovljive izvore energije.

Akcionim planom za korištenje obnovljive energije za BiH definisani su indikativni ciljevi korištenja izvora obnovljive energije u BiH do 2020. godine i dinamika njihovog postizanja.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, usvojen je Akcioni plan sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2016. godinu, kojim su detaljno razrađene aktivnosti predviđene Okvirnim akcionim planom, a koje bi trebalo da budu realizovane u ovoj godini. Riječ je o paketu aktivnosti koje će nadležni organi u BiH u zacrtanim rokovima i svojim programima rada sprovesti u oblastima granične kontrole i carinskog nadzora, otkrivanja prekograničnog kriminala u koordinaciji sa svim agencijama za primjenu zakona, kao i u oblasti međuagencijske saradnje u integrisanom upravljanju granicom.

Savjet ministara BiH upoznat je sa informacijom Direkcije za evropske integracije o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, u kojoj se navodi da će na nivou BiH do kraja 2016. godine biti sprovedeno 70 mjera u skladu sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu. Reformske mjere u nadležnosti Savjeta ministara BiH biće sprovedene u oblastima javne uprave, funkcionisanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ljudskih prava, zaštite manjina i slobode izražavanja, funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnosti suočavanja sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar EU, unutrašnjeg tržišta, sektorskih politika, te pravde, slobode i bezbjednosti.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka.

Savjet ministara BiH formirao je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spasavanje. U Koordinaciono tijelo imenovani su predstavnici ministarstava bezbjednosti, odbrane, spoljnih poslova, komunikacija i transporta, finansija i trezora, civilnih poslova, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, za ljudska prava i izbjeglice, resornih entitetskih ministarstava i uprava civilnih zaštita, te Brčko distrikta BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Riječ je o stručnom operativnom tijelu Savjeta ministara BiH koje koordiniše mjerama prevencije i pripravnosti, te zaštitom i spasavanjem u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće u BiH, kao i prijemom i pružanjem međunarodne pomoći. Za predsjedavajućeg Koordinacionog tijela imenovan je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić. Podršku radu Koordinacionog tijela u određenim situacijama, u procesu zaštite i spasavanja, pružaće i predstavnici drugih nadležnih institucija u BiH i rezidentnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu Trast fonda za globalne ekološke kapacitete i Specijalnog fonda za klimatske promjene - Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Cilj ovog regionalnog projekta u kojem učestvuju BiH, Srbija i Crna Gora je planiranje i upravljanje prekograničnim slivom rijeke Drine, uz jačanje sposobnosti za prilagođavanje klimatskim promjenama, a vrijednost granta za BiH je 3.375.270 dolara.

Savjet ministara BiH utvrdio je i prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju programa posebnih mjera oporavka nakon poplava i upravljanja rizikom od poplava – dio koji se odnosi na BiH između Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH i Evropske komisije.

Riječ je o Sporazumu vrijednom 51 milion evra, od čega će u BiH biti realizovano pet projekata, vrijednih 41 milion evra, a jedan projekat biće sproveden u okviru višedržavnog programa "Regionalna obnova i unapređenje infrastrukture za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save" u iznosu od 10 miliona evra.

Savjet ministara BiH je upoznat sa informacijom Ministarstva finansija i trezora o primjeni Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH i zahtjevima institucija za njihovu izmjenu i dopunu.

Savjet ministara BiH zadužio je Službu za zajedničke poslove da Savjetu ministara BiH dostavi cjelovit izvještaj o preseljenju svih institucija u objekte kupljene 2014. godine u Mostaru, Istočnom Sarajevu i Tuzli. Generalni sekretarijat obavezan je da Savjetu ministara BiH dostavi zbirnu informaciju o svim institucijama koje koriste prostore po osnovu ugovora o zakupu. Savjet ministara BiH opredijeljen je da sistemski riješi smještaj institucija BiH i značajno smanji troškove zakupa, koji na godišnjem nivou iznose devet miliona KM.

Savjet je utvrdio i Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Turske o saradnji u vojnoj obuci, kojim se unapređuje bilateralna vojna saradnja i intenzivira osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga BiH.


Izvor: Vebsajt RTRS, 30.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772