Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH

30.12.2022.


Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom prvi put se reguliše oblast informacione, odnosno cyber sigurnosti u Federaciji BiH. Kako je obrazloženo, cyber sigurnost zahtijeva sistematski i koordinisan pristup između entiteta i svih drugih zainteresovanih strana u BiH, uz neminovno uzimanje u obzir činjenice da je cyber prostor globalna kategorija koja po svojoj suštini prevazilazi okvire i granice entiteta ili drugih organa vlasti.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Prednacrt ovog zakona izradilo je kako bi ispunilo ciljeve definisane strateškim dokumentima, Reforskom agendom, Programom rada Vlade FBiH, a u skladu sa listom prioritetnih propisa i preporuka Evropske unije, te Okvirnim smjernicama za uspostavu strateškog okvira cyber sigurnosti BiH. Također, ovaj zakonski akt djelimično je usklađen sa NIS2 Direktivom Evropskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoki zajednički nivo kibernetičke sigurnosti u cijeloj Uniji, koja je usvojena 28. novembra 2022. godine, i to u onoj mjeri koliko je to bilo moguće s obzirom da BiH nije članica EU. Provodivi dio ove direktive Ministarstvo je u saradnji sa ekspertima EU ugradilo u utvrđeni tekst Nacrta zakona.

Kako se dalje navodi u obrazloženju, globalno poslovanje, ali i sistemi javne uprave, te drugi segmenti društva postaju integrisani putem IKT infrastrukture, ali i kroz međuzavisnost u efikasnoj odbrani od prijetnji. Ovakva povezanost i sinergija racionalne upotrebe naročito komunikacionih tehnologija i zaštite digitalnog okruženja, dovodi do brojnih pozitivnih efekata i razvoja društva, ali i do brojnih novih rizika koji se moraju pravovremeno identifikovati i tretirati. Stoga je istaknuto da Federacija BiH, kao jedan od stubova vlasti u BiH, ima obavezu aktivnog učešća i odgovora na ove rizike da bi svojim građanima i poslovnoj zajednici garantovala nesmetan i siguran život i rad, te razvoj društva u cjelini.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje ovog zakona leže u potrebi za sistemskim pristupom smanjenju rizika od rastućih prijetnji, ugrožavanja kritične infrastrukture, imovine ili servisa, posebno terorizma, cyber kriminala i zloupotrebe djece u cyber prostoru. Također, obrazlaženo je da cyber prostor postaje nova potencijalna i realna oblast sukoba kompanija, interesnih grupa, država, te da veliki broj zemalja razvija infrastrukturu, sisteme i kapacitete s ciljem smanjenja rizika od negativnih uticaja cyber prijetnji i drugih povezanih ranjivosti. Naime, od izuzetne je važnosti da ove aktivnosti budu fokusirane i kontrolisane da bi bile uspješnije. Naglašeno je i da Evropska unija i zemlje u okruženju ubrzano rade na donošenju preporuka i formalno-pravnog okvira koji bi garantovao siguran, otvoren i stabilan cyber prostor.

Ovim zakonom bi se i u FBiH uredili postupci i mjere za postizanje visokog zajedničkog nivoa informacione sigurnosti federalnih organizacija, operatora ključnih usluga i pružaoca digitalnih usluga, kao i nadležnosti i ovlaštenja nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene kontaktne tačke, te tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (nadležni CERT). Također se uređuje nadzor nad federalnim organizacijama, operatorima ključnih usluga i pružaocima digitalnih usluga u provedbi ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Kako se ističe, cilj informacione sigurnosti je omogućiti razvoj mehanizama zaštite i prevencije od ugrožavanja podataka i informacionih sistema za dobrobit svih subjekata informacionog društva - građanstva, privrede i države u cjelini. Utvrđivanjem ovog nacrta, Vlada FBiH iskazuje i opredjeljenje da se poveća nivo poznavanja i korištenja modernih informacionih tehnologija u javnim institucijama u Federaciji BiH, a posebno kada je u pitanju oblast cyber sigurnosti.

Ovim zakonom, između ostalog, definisale bi se i mjere za postizanje visokog nivoa informacione sigurnosti, zatim obaveza provedbe tih mjera, zaštita podataka i samog informacionog sistema, zatim koordinacija, prevencija i postupanja kod incidenata, kao i međuinstitucionalna saradnja osnivanjem koordinativnog tijela za informacionu sigurnost.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH je podržala inicijative da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju dva projekta.

U prvom slučaju riječ je o iznosu do 50.000.000 američkih dolara za realizaciju Projekta “Unapređenje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini”. Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženi su da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

U prihvaćenoj informaciji o kreditu IBRD-a za realizaciju ovog projekta kao osnovu za vođenje pregovora, između ostalog, naglašeno je da je zagađenje zraka veliki problem u našoj zemlji, posebno u urbanim područjima, a što ima negativne zdravstvene i ekonomske posljedice. Projekt će se fokusirati na četiri kantona u FBiH koji su pokazali interes za učešće u programu, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton, u kojima se ujedno nalaze neka od područja s najvišim nivoom zagađenja.

Predloženi projekat će svojim aktivnostima doprinijeti smanjenju emisija zagađivača zraka iz grijanja stambenih objekata/energijske efikasnosti i urbane mobilnosti. Između ostalog, procjenjuje se da će više od 25 hiljada domaćinstava (oko 3,5% ukupnih domaćinstava u FBiH) imati koristi od ove podrške kroz dio finansiranja koji se odnosi na projekt za grijanje na održivi način i ulaganja u energijsku efikasnost. U informaciji je navedeno i da će predloženi projekt pružiti podršku Bosni i Hercegovini da ispuni veliki dio obaveza iz sporazuma Energetske zajednice, kao što je implementacija relevantnih direktiva i propisa EU u oblasti zaštite okoliša i zaštite zraka. Također, projekt pomaže BiH da se uskladi sa Zelenom agendom za zapadni Balkan, u okviru Evropskog zelenog dogovora.

U drugoj inicijativi riječ je o sredstvima za realizaciju Projekta “Finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora” u iznosu do 100.000.000 američkih dolara, od čega se na FBiH odnosi 60 miliona dolara, odnosno 60 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu. Federalna ministarstva finansija, te zdravstva, zaduženi su da u tim za pregovore o ovom zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a krajnji dužnik po ovom kreditu je FBiH. Kako je obrazloženo u informaciji koja je prihvaćena kao osnov za vođenje pregovora o ovom kreditnom aranžmanu, ovaj projekt je ključni dio sveukupnog programa reforme s ciljem dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.

Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa IBRD-om, s kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekstove usaglašenih sporazuma o kreditu i zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Ovo ministarstvo zaduženo je i da donesene zaključke dostavi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja daljih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke kojima se odobrava korisnicima dodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi za uvezivanje radnog staža, nakon isteka roka za dostavljanje potrebne dokumentacije po ponovljenom javnom pozivu.

Prva odluka obuhvata subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 328.712,14 KM prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugavanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 28 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Od toga, privrednom društvu IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, iz sektora drvne industrije, odobrava se 219.702,70 KM za 24 radnika, a privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo, iz sektora namjenske industrije, iznos od 109.009,44 KM za četiri radnika.

Također, donesena je odluka koja se odnosi na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima kojom se dodjeljuje ukupno 602.814,39 KM prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO/MIO, za 49 radnika, koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Od ovog iznosa, privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela 570.630,60 KM za 38 radnika, a privrednom društvu Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju, iz sektora drvne industrije, 32.183,79 KM za 11 radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će se, nakon zaključenja ugovora s Ministarstvom, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO. Odobrena sredstva će se sukcesivno uplaćivati na račun ovog zavoda, onako kako privredna društva budu dostavljala pisani dokaz od Federalnog zavoda PIO/MIO da radnici za koja su tražena sredstva mogu ostvariti pravo na penziju uplatom nedostajućih (odobrenih) sredstava.

Porezna uprava Federacije BiH zadužena je da u okviru svojih nadležnosti, nakon uplate doprinosa, izvrši preknjiženje uplaćenih doprinosa sa ovog federalnog ministarstva na privredna društva.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 29.12.2022.

Naslov: Redakcija