Zastava Srbije

VLADA FBIH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

29.12.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu energiju do roka primjene.

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu finansijsku pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja manja od prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar), subvencionira u skladu sa ovom odlukom.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom i prihvatila zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine o zajmu po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu do 56.000.000 eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33.600.000 eura. Ova sredstva bit će korištena za finansiranje uspostavljanja i vođenje revolving kreditne linije za osiguranje supsidijarnog finansiranja odabranim uključenim finansijskim institucijama, a s ciljem davanja podzajmova mikro, malim i srednjim preduzećima.

Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za ova sredstva i zaključivanje Sporazuma o provedbi projekta između Federacije BiH i Razvojne banke FBiH.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o provedbi projekta ovlaštena je federalna ministrica finansija, a za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojna banka FBiH.

Odluka je donesena po osnovu Sporazuma o zajmu kod Međunarodne banke za obnovu razvoj (IBRD) za Projekt oporavka i podrške firmama čiji je osnovni cilj da se podrži oporavak privatnih firmi koje su pogođene ekonomskim utjecajem krize COVID-19 kroz pristup finansiranju i konsolidovane programe javne podrške usmjerene na firme.

Kako bi se odgovorilo na krizu, projekt ima namjeru povećati podršku za likvidnost mikro, malih i srednjih preduzeća, uključujući nedovoljno opslužene segmente ekonomije, istovremeno pomažući firmama da se prilagode novoj realnosti, kroz usvajanje tehnologije i digitalizacije. Fokusiran je na mikro, mala i srednja preduzeća koja su teško pogođena krizom, nalaze se u zaostajućim regijama i dio su ranjivih i nedovoljno opsluženih segmenata koji bi se inače suočili sa izazovima u pristupu obrtnom kapitalu i finansiranju investicija.

Vlada FBiH upoznala se sa informacijom o Sporazumu o kreditnoj liniji - Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke BiH kao agenta zajmoprimca.

Prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po ovom Sporazumu o kreditnoj liniji u iznosu do 153.750.000 eura, što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih 250.000.000 eura za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj ovog zaduženja je ublažavanje ograničenja u smislu finansiranja iz vanjskih izvora, ublažavanje platnog bilansa i ukupnih budžetskih potreba, ojačavanje stanja deviznih rezervi i pomoć u rješavanju tekućih i vanjskih finansijskih poteškoća radi ekonomske stabilizacije i programa reformi.

Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.

Odlukom je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a za njegovo potpisivanje je ovlaštena federalna ministrica finansija.

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje pisma sporazuma s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) o prijenosu sredstava Vlade FBiH u svrhu sufinansiranja finansijskog mehanizma za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave.

Svrha ovog pisma je da se definira način i rok uplate 200.000 KM od strane Federalnog ministarstva finansija UNDP-u. Ova sredstva osigurana su izdvajanjem iz Tekuće rezerve Vlade Federacije, Budžeta FBiH za 2020. godinu, a isključivo će biti korištena za Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Riječ je o zajedničkom projektu Vlade Švajcarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini koji se provodi u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde i oba entitetska saveza općina/opština i gradova.

Za potpisivanje pisma, uime Vlade Federacije, ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH iz oblasti namjenske industrije".

U skladu sa Programom utroška, ovom odlukom utvrđuje se raspodjela iznosa od ukupno 2.699.872 KM prema odobrenim zahtjevima za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije. Tako je za Igman d.d. Konjic odobrena dodjela 387.114 KM, Binas d.d. Bugojno iznos od 436.744 KM, Pretis d.d. Vogošća iznosu od 426.818 KM, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik iznosu od 476.448 KM, Zrak d.d. Sarajevo iznosu od 287.854 KM, TRZ Hadžići d.d. Hadžići iznosu od 337.484 KM, te za UNIS,,GINEX" d.d. Goražde iznos od 347.410 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima granta sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, s precizno definisanim elementima za njihovom utrošku, te pravima i obavezama ugovornih strana. Korisnici su dužni ovom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim grant sredstvima.

Federalna vlada upoznala se sa informacijom te dala saglasnost za dodjelu nagrada iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjelu nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate, u ukupnom iznosu od 300.500 KM.

 Prvim zaključkom data je saglasnost za dodjelu 274.500 KM, od čega je Hrvatskom rukometnom klubu Grude pripao je iznos od 15.000 KM, Atletskom klubu Sarajevo 10.000 KM i 7.000 KM, Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" 7.000 KM, te atletskim klubovima "Puls" 2.500 KM, "Novi Grad" 7.500 KM, "Doboj Istok" 5.000 KM, "Sloboda – Tehnograd" 12.500 KM, "Pace" 2.500 KM i "Zenica" 12.500 KM i 7.000 KM.

Taekwondo klubovima "Mladost" pripalo je 2.500 KM, te "Novi Grad" 7.000 KM, 7.000 KM, 12.500 KM i 78.750 KM, "Poskok" 5.000 KM, "Studen" 2.500 KM, "Sarajevo" 15.000 KM, "Mladost" 11.250 KM, zatim Bokserskom savezu BiH 35.000 KM i Biciklističkom klubu "Rotacija – Spin" 2.500 KM i 7.000 KM.

Drugim zaključkom Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za dodjelu ukupno 26.000 KM, od čega za nagradu Klubu brdskog biciklizma "Puls" (ekipni prvak u ženskoj konkurenciji) 7.000 KM i Lejli Tanović iznos od 2.500 KM, koja je državni prvak u pojedinačnoj konkurenciji.

Streljačkom klubu Sarajevo za prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji za seniore pripada 7.000 KM, za prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji seniorki 7.000 KM i za prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji Aide Arnautović 2.500 KM.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjeve za izdvajanje ovih sredstava.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.135.801,59 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za razliku aprila, maja i juna 2020.godine. Sredstva će se isplatiti iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za period 1.1.-1.3.2021. godine. Ova naknada za prvi kvartal 2021. godine utvrđuje se u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV), i ostaje na istom nivou kao u zadnjem kvartalu ove godine.  

Izmijenjena je Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova" kojom su predviđena budžetska sredstva sa 150.000 KM smanjena na 50.000 KM.

S ciljem poboljšanja provedbe i praćenja Programa mjera iz planova upravljanja vodama, Vlada FBiH usvojila je Sažetak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po izvještajima o provođenju Programa mjera planova upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora u FBiH (2016. - 2021.) za 2018. - 2019. godinu koji će biti dostavljen na razmatranje Parlamentu FBiH.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH za 2020. godinu.

Usvojena je informacija o izradi web Preglednika geoportala infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH i data saglasnost Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za njegovo javno objavljivanje.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar - novembar 2020. godine

Vlada Federacije BiH donijela je odluke o kriterijima i raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Imenovane su i komisije za provođenje ovih postupka, te utvrđeni tekstovi javnih oglasa.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić za imenovanje Samira Suljagića za direktora ovog zavoda.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, po okončanju konkursne procedure, za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave ovog društva na period tekućeg mandata generalnog direktora, u sastavu: Muamer Hadžović (Izvršna direkcija za razvoj poslovanja), Samir Jusufović (Izvršna direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Adnan Huremović (Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa), Mirza Odobašić (Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslova), Kemal Avdagić (Izvršna direkcija za investicije) i Samira Ćerim (Izvršna direkcija za informacione tehnologije).

Data je prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Na ove dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.

Ernestu Đonki dato je ovlaštenje za zastupanje Vlade Federacije BiH na Skupštini Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Federalna vlada donijela je Rješenje o imenovanju Alije Aljovića za predsjednika, te Ivice Krželja i Jasmine Trgo za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na period od četiri godine.

U Vijeće infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, na period od pet godina, su imenovani Željko Obradović (predsjednik), Josip Nikolić, Alden Kajtaz, Mehmed Cero, Bešćo Alibegović, Tihomir Ćurak, Ajša Softić, Mirsad Hajdarević, Marinko Bošnjak, Renato Škrobo i Belmira Hadžiabdić (članovi).

Vlada FBiH donijela je Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, u sastavu: Miroslav Ćorić (predsjednik), Kenan Hadžić, Azira Lapandić, Edita Rokša i Saša Grabovac (članovi).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.12.2020.

Naslov: Redakcija