Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o hrani, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Nacrt zakona o veterinarstvu u RS, Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina"

30.12.2016.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 29. decembra 2016. godine, na 106. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o hrani.

Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbjednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, uključujući i tradicionalne proizvode, kao i druga pitanja od značaja za bezbjednost hrane i hrane za životinje, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, potrošača i efikasnog funkcionisanja tržišta.

Donošenju novog Zakona o hrani pristupilo radi preciznijeg uređenja ove materije, a sve radi postizanja adekvatnog nivoa zaštite zdravlja i zaštite interesa potrošača i proizvođača.

Novim konceptom obuhvaćeni su svi aspekti lanca hrane, uključujući i proizvodnju hrane za životinje zaključno sa prodajom, odnosno snabdijevanjem potrošača tako da sistem bezbjednosti hrane postaje sveobuhvatan, integrisan. Novim zakonskim rješenjima svi subjekti u poslovanju sa hranom i hranom za životinje snose odgovornost za bezbjednost hrane i hrane za životinje, ali i nadležni organ.

Ovim zakonom precizirana je podjela nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kao organa nadležnih za uspostavljanje i sprovođenje politike bezbjednosti hrane unutar pojednih područija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Ova materija do sada je bila uređena Zakonom pod istim nazivom, a razlozi za donošenje novog Zakona sadržani su potrebi efikasnijeg uređenja kontrole kretanja životinja, kao i kontrole njihovih bolesti, što direktno utiče na bezbjednost hrane životinjskog porijekla. Pored toga, bilo je neophodno uskladiti ovaj zakona sa drugim zakonima čija je materija usko vezana za materiju koja se uređuje ovim zakonom, te ga uskladiti da relevantnim propisima Evropske unije.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja veterinarske djelatnosti, zaštite zdravlja životinja, otkrivanje, sprečavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, sprečavanje bolesti koje su zajedničke za životinje i ljude, sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja, veterinarsko-zdravstvena kontrola uzgoja i prometa životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane životinjskog porijekla, hrane za životinje, vode i nusproizvoda životinjskog porijekla, reprodukcija životinja, službena kontrola i inspekcijski nadzor u oblasti veterinarstva, obilježavanje životinja, veterinarski informacioni sistem, rad veterinarske komore, stručno usavršavanje u oblasti veterinarstva, veterinarska zaštita životne sredine i dobrobit životinja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina".

Nacionalni park "Drina" posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti, i to: staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine i njenih pritoka, zatim izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore.

Takođe je značajan diverzitet faune za ovaj nacionalni park, a posebno su značajne vrste: mrki medvjed, divokoza i suri orao. Izuzetnoj vrijednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta.

Ovim zakonom definise se površina područja, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite, zabrane i ograničenja, prava i obaveze upravljača, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Izmjene u odnosu na važeći Zakon o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011 i 20/2014) odnose se, između ostalog, na notarski ispit i to pretpostavke za polaganje tog ispita, postupak polaganja, te sastav Komisije za polaganje tog ispita, a sve u skladu sa potrebama koje su se javile u praksi u pogledu organizovanja tog ispita.

Dalje, precizno su definisana pitanja koja se odnose na početak obavljanja službe notara i mjesto obavljanja službe notara. Ovo iz razloga što je u praksi upravo dolazilo do nedoumica u pogledu navedenih pitanja.

Zatim, izvršene su određene izmjene i dopune u odnosu na postojeće rješenja u pravcu jačanja pravne sigurnosti, što predstavlja najvažniji argument uvođenja i odbrane instituta notarijata. U tom smislu, stvorene su pretpostavke za veću odgovornost notara u obavljanju službe propisivanjem slučajeva kada je notar dužan da odbije obavljanje službene radnje, a naročito unošenje izjava u ispravu i sačinjavanje isprave ukoliko ocijeni da konkretan pravni posao neće moći proizvesti pravno dejstvo ili mu je svrha da se koja stranka ošteti.

Iz istog razloga, propisana su dva nova slučaja u kojima se notar privremeno udaljava iz službe, te je drugačije uređen postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti i nadzora nad radom notara na način koji garantuje zaštitu prava stranaka, notarijata, ali i nezavisnost i nepristrasnost u odlučivanju u tim postupcima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine, kojom je predviđeno usklađivanje zakonske regulative Republike Srpske sa zakonodavstvom EU.

Cilj donošenja Strategije je normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u RS, usklađenje zakonske regulative RS sa EU zakonodavstvom uvažavajući i strateško opredjeljenje RS, uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz provođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, sanacija "crnih tačaka" i izgradnja odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021-"Znanje za razvoj".

Razlog za donošenje Strategije nalazi se u činjenici da je istekao četverogodišnji period za koji je bila donesena ranije važeća Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016 i da treba nastaviti sa aktivnostima u oblasti naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja.

Takođe razlog za donošenje ove strategije je i jačanje naučne i tehnološke osnove u Republici Srpskoj, a s tim u vezi doprinos naučnoistraživačke zajednice ekonomskom razvoju Republike.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

U Informaciji je navedeno da je broj raseljenih lica u Republici Srpskoj umanjen za pet puta u odnosu na 2000. godinu, odnosno, da je u navedenom periodu (re)integrisano 213.406 raseljenih lica. Kada je riječ o povratu i obnovi stambenog fonda, navodi se da je u Republici Srpskoj predratnim vlasnicima vraćeno 94.228 stambenih jedinica uslovnih za stanovanje, dok je obnovljeno i sanirano preko 72.000 stambenih jedinica.

Posebna pažnja je posvećena Projektu "Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji", a radi se o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak i boravište na teritoriji druge države. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske već nekoliko godina radi na realizaciji ovog Projekta, kojim je tokom 2013. godine u BiH vraćeno 188 lica, tokom 2014. godine 1274 lica, 2015. godine 1327 lica, a u prvih osam mjeseci 2016. godine 1079 lica.

Za smještaj lica vraćenih po Sporazumu o readmisiji do sada je u Republici Srpskoj obezbijeđeno 12 stambenih jedinica i to 2 u Kostajnici, 6 u Foči i 4 u Kotor Varošu, dok su na prostoru Republike Srpske u Projekat uključene i opštine Novi Grad i Bileća. Zbog procjene da će se trend povratka BH državljana po osnovu Sporazuma o readmisiji nastaviti i u narednim godinama, planirano je da se na prostoru Republike Srpske u Projekat uključe Bijeljina, Zvornik, Doboj, Vlasenica i Modriča.

U Informaciji su predstavljena i ulaganja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u obnovu i rekonstrukciju, održivi povratak, te zatvaranje kolektivnih vidova stanovanja, alternativni smještaj i zdravstvenu zaštitu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ulaganjima u vodoprivredne sisteme putem EIB-a, Fonda solidarnosti, Svjetske banke,IPA 2014 i organizacionom pozicioniranju JU "Vode Srpske".

Imajući u vidu potrebu da se ubrzaju aktivnosti na realizaciji aktuelnih projekata i na taj način sanira i dogradi postojeći sistem za zaštitu od štetnog djelovanja voda u lokalnim zajednicama, nakon katastrofalnih poplava, koje su u maju i avgustu 2014. godine zadesile šire područje, predloženo je sprovođenje niza mjera.

Između ostalog, Javna ustanova "Vode Srpske" i lokalne zajednice na čijim područjima je planirana realizacija projekata koji se finansiraju sredstvima EIB-a, Svjetske banke i Fonda solidarnosti, moraju pripremiti dokumentaciju za rješavanje imovinskih odnosa i obezbijediti saglasnosti i dozvola za gradnju, radi skraćivanja rokova uvođenja izvođača u posao.

Vlada od Javne ustanove "Vode Srpske" traži i da ubrza dinamiku provođenja mjera koje će doprinijeti uspostavljanju racionalne i efikasne funkcije Javne ustanove "Vode Srpske".

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenja o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za utrošak novčanih sredstava,u ukupnom iznosu od 707.000,00 KM.

Novčana sredstva biće utrošena za: kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica (51.000,00 KM); kapitalne grantove za finansiranje povratka u Federaciju BiH (75.000,00 KM); doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH (6.000,00 KM); doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica (21.000,00 KM); kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (85.000,00 KM); transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje interno raseljenih lica (110.000,00 KM) i transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (359.000,00 KM).


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 29.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772