Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o oslobađanju plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Covid - 19

30.11.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2021 – 2023. godine, koji sadrži 255 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 883,71 milion KM.

Od toga se milijardu i 134,51 milion KM odnosi na 123 projekta u provođenju, 86,15 miliona KM na 19 odobrenih projekata, a 2 milijarde i 663,05 miliona KM na 113 kandidovanih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata 3 milijarde i 497,62 miliona KM se odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 392,09 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte.

Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatio je Inicijativu i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekt Koridor 5c Poprikuše – Medakovo.

Projekt se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na ovoj trasi, oko 35 km duge dionice autoputa panevropskog Koridora 5c koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Ovaj projekt dio je većeg programa izgradnje Koridora 5c čiji je cilј podizanje funkcionalnosti postojećeg putnog koridora sjever - jug na viši nivo, uz istovremenu izgradnju moderne infrastrukture i povećanu sigurnost i kapacitet ceste.

Dionica Medakovo - Poprikuše se sastoji od dva dijela, i to Medakovo - Ozimice i Ozimice - Poprikuše.

Iznos predloženog kredita je 340 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH, uklјučujući šest godina grace perioda i period otplate od 19 godina.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatilo je Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekt Vjetroelektrana "Vlašić".

Projekt, čija je realizacija planirana u periodu 2020 - 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić, s cilјem proizvodnje električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema.

Vrijednost kredita je 36 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina, uklјučujući četiri godine grace perioda.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Covid - 19.

Odlukom se propisuje oslobađanje plaćanja carina, PDV-a i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, lijekova, medicinskih sredstava i drugih medicinskih protivmjera, koje se nabavlјaju putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), zaklјučenog 18. 9. 2020. godine, i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlјa medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja Covida-19, za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Odlukom su propisane procedure i potrebni uvjeti za uvoz medicinskih protivmjera.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je 15. 9. 2020. godine zaklјučilo sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelјenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti Covid - 19 (Covax).

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne informacije Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za avgust i septembar 2020. godine.

Službi za poslove sa strancima u prvih devet mjeseci 2020. godine prijavlјena su 13.333 nezakonita migranta, što predstavlјa smanjenje za 40% u odnosu na isti period 2019. godine, kada je prijavlјeno njih 22.211. Najviše nezakonitih migranata prijavlјenih Službi za poslove sa strancima u ovom periodu su državlјani Afganistana (3.725), a slijede državlјani Pakistana (3.045) i Bangladeša (2.551).

Od ukupno 13.333 nezakonita migranta prijavlјena Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 12.588 osoba, od kojih je samo 209 osoba podnijelo zahtjev za azil ili 1,66 %. Najveći broj zahtjeva za azil, u devetomjesečnom periodu 2020. godine, podnijeli su državlјani Iraka, Turske i Afganistana.

U septembru 2020. godine prijavlјen je ukupno 2.041 nezakoniti migrant, što je za 11% manje u odnosu na august ove godine, kada je prijavlјeno njih 2.290. Smanjen je i ukupan broj migranata koji borave u centrima za njihov smještaj, kao i uspostavlјenom kampu u Unsko-sanskom kantonu. U svim centrima za smještaj migranata 30. 9. 2020. godine boravilo je 5.946 osoba, dok su se u kampu,,Lipa" u Bihaću nalazile 1.174 osobe.

Od početka pandemije Covid-19, od marta do 30. 9. 2020. godine u preventivne izolatorije upućeno je 7.086 nezakonitih migranata, a 332 osobe u simptomatske izolatorije. Do 30. 9. 2020. godine testirano je 295 migranata, od čega je na virus korona bilo pozitivno 20 osoba.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Izvještaj "Pregled aktivnosti razvojnih partnera 2019".

U Izvještaju se daje sveobuhvatan pregled projekata i programa u prošloj godini, koje su finansirale članice Foruma za koordinaciju razvojnih partnera, kao i analiza stanja i reformi koje se provode u Bosni i Hercegovini u sklopu deset sektora.

Članice Foruma za koordinaciju razvojnih partnera u BiH alocirale su ukupno 751,83 miliona eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2019. godini, od čega je 258,77 miliona u obliku grantova, a 493,06 miliona u obliku zajmova, što je za 68.4 miliona eura ili 10.0% više u odnosu na 2018. godinu.

Ukupno isplaćena ODA sredstva u 2019. godini iznosila su 535,86 miliona eura, od čega je 200,66 miliona eura ili 37,4% grant sredstava, a 335,20 miliona eura ili 62,6% zajmova, što predstavlјa rast u odnosu na prethodno prikazani period. Rast ukupno isplaćenih ODA sredstava u poređenju sa 2018. godinom, iznosi 108,1 milion eura ili 25,3%.

Najveći zajmodavci su bili Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Svjetska banka, Japan/JICA i Nјemačka, dok su Evropska unija, Nјemačka, Sjedinjene Američke Države/USAID, Švicarska i UN osigurali najviše grant sredstava.

Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2019. godini izdvojen je u sektore transporta (31%), okoliša i klimatskih politika (15%), te konkurentnosti i inovacija (13%).

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata Bosne i Hercegovine koja uklјučuje ukupno 143 projekta, i to 25 projekata iz transporta i 118 projekata iz okoliša, ukupne vrijednosti 9,44 milijardi eura.

Ova lista formirana je na osnovu jedinstvenih listi sektorskih infrastrukturnih projekata u oblasti transporta i zaštite okoliša, koje su pripremale i usaglasile nadležne institucije na svim nivoima vlasti, uklјučene u rad sektorskih radnih grupa. Državni odbor za investicije BiH je 31.8.2020. godine usvojio ažuriranu listu.

Usvajanje Liste je omogućilo odobravanje VBIF grant sredstava za sufinansiranje radova u oblasti transporta i zaštite okoliša za BiH u iznosu većem od 211 miliona eura u periodu 2015 – 2020. godine.

Tokom ove i naredne godine očekuje se izrada jedinstvenih listi prioritetnih infrastrukturnih projekata u energiji i socijalnom sektoru, čime bi se dopunila Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjene sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), koji će, zajedno sa Osnovama za zaklјučivanje, uputiti Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora BiH.

Svrha zaklјučivanja Izmjene sporazuma je provođenje tranzicije u vezi sa LIBOR-om (Inicijativa Svjetske banke za tranziciju referentnih stopa) IBRD-a i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).

Krovna izmjena pružit će zajmoprimcima izvjesnost da će ekonomske prednosti dogovora koji su sklopili sa Svjetskom bankom u trenutku potpisivanja svojih sporazuma o zajmu i finansiranju biti sačuvane tokom cijelog trajanja sporazuma. U nedostatku potpisane krovne izmjene, i zajmoprimac i Svjetska banka bili bi izloženi nepredvidivim tržišnim rizicima.

Naime, od 1. januara 2022. godine referentne banke na londonskom međubankarskom tržištu više neće biti u obavezi da kotiraju LIBOR, a slično postepeno ukidanje može se očekivati i za EURIBOR u budućnosti. LIBOR i EURIBOR su referentne stope za finansiranje Svjetske banke, a njihov nestanak ili neusklađenost stvorili bi neusklađenost u programima finansiranja i pozajmlјivanja, podrivajući sposobnost Svjetske banke da dalјe radi na svom razvojnom programu i nudi finansiranje sa niskom cijenom.

Inicijativu za tranziciju referentne stope Svjetske banke podržali su izvršni direktori ove banke 12. marta 2020. godine i ona ima za cilј očuvanje usklađenosti između troškova finansiranja i pozajmlјivanja za finansiranje Svjetske banke.

Provođenje Inicijative za tranziciju referentne stope Svjetske banke zahtijeva sveobuhvatnu izmjenu 13 sporazuma o zajmu i finansiranju potpisanih od 1996. do 2019. godine, tako da se modificiraju Opći uvjeti i sporazumi kako bi se uklјučile odredbe o zamjeni LIBOR-a i EURIBOR-a u okolnostima kada oni prestanu postojati i kada više ne budu komercijalno prihvatlјivi za Svjetsku banku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlјe domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga (BMS) i njenog osoblјa.

Cilј Sporazuma je da se omogući Stalnoj organizaciji BMS-a da efikasno izvršava svoje dužnosti i funkcije kroz postepeno funkcionalno operativno sjedište u Skoplјu.

Predviđena sredstva potrebna za provođenje Sporazuma iznose 10.000 eura godišnje za zajednički budžet Stalne organizacije BMS-a i bit će obezbijeđena iz redovnih sredstava Ministarstva odbrane BiH u budžetu institucija BiH.

Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra odbrane BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaklјučivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavlјanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblјa diplomatskih misija i konzularnih ureda.

Sporazumom se regulira obavlјanje plaćene djelatnosti u državi prijema na principu reciprociteta i uz poštivanje zakonodavstva zemlјe domaćina.

U smislu ovog sporazuma, izdržavanim članovima smatraju se supružnik, nevjenčana djeca do 21 godine života, nevjenčana djeca upisana na univerzitet i nevjenčana djeca koja imaju fizički ili mentalni hendikep. Izdržavani članovi porodice kojima se odobri obavlјanje plaćenih poslova neće uživati imunitet od građanske i upravne odgovornosti.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra vanjskih poslova BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaklјučivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kralјevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošlјavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblјa.

Sporazum je zasnovan na principu reciprociteta i poštivanja propisa zemlјe domaćina, a odnosi se na izdržavane članove porodice diplomatskog ili konzularnog osoblјa, a to su dijete, supružnik ili nevjenčani partner člana diplomatsko-konzularne misije, ako ih kao takve priznaju vlasti države slanja i ministarstvo vanjskih poslova države prijema.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra vanjskih poslova BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaklјučivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o obavlјanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Ovim sporazumom, koji se zasniva na reciprocitetu i poštivanju zakonodavstva države prijema, obavlјanje plaćene djelatnosti bilo bi dozvolјeno supružniku/partneru članova diplomatsko-konzularnih predstavništava i nevjenčanoj djeci do 26 godina života, odnosno dok su na redovnom školovanju. Osobe kojima se odobri obavlјanje plaćene djelatnosti neće uživati imunitet od građanske i upravne jurisdikcije.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra vanjskih poslova BiH.

 Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2021. godine. Odlukom su obuhvaćene 64 tarifne oznake i riječ je o privremenoj mjeri u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Vijeće ministara je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo Odluku o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Odlukom je procijenjeno da ukupni planirani prihodi po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi iznose 76.840.504 KM.

U skladu sa ovom odlukom, Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) bit će raspoređeno 67.995.920 KM, uklјučujući troškove Eurokontrola u iznosu 4.199.690 KM, a Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) 2.234.111 KM.

Pružalac usluga izvan Bosne i Hercegovine, Hrvatska kontrola zračne plovidbe (CCL) dobit će 6.610,473 KM.

Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o udruživanju sredstava iz budžeta Ministarstva odbrane BiH u višegodišnji projekt tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH – Program "Perspektiva". Odluka je donesena kako bi se i u periodu od 2021. do 2025. godine obezbijedili uvjeti za nastavak pomoći i podrške institucija BiH otpuštenim osobama iz Oružanih snaga BiH u reintegraciji iz vojnog u civilni život i njihovo novo zapošlјavanje.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o Programu,,Perspektiva" i odobrilo Ministarstvu odbrane BiH da realizira ovaj višegodišnji projekt u periodu 2016 - 2025. godine, a u okviru odobrenih sredstava u iznosu 2.533.411 KM.

Vijeće ministara je donijelo Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavlјanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, kojom se uređuju procedure podnošenja zahtjeva, vrsta naknada za doping kontrolu, visina naknade, način uplate, kao i drugi elementi.

Agencija za antidoping kontrolu nadležna je i odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza, koji organiziraju takmičenja i sportske manifestacije u BiH, a na kojima od Agencije, u skladu sa Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, traže usluge doping kontrole, uz plaćanje naknade.

Vijeće ministara je, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, donijelo Odluku o kancelarijskom poslovanju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Cilј je da se kancelarijsko poslovanje u Zavodu propiše na način koji obezbjeđuje pravovremeno i neometano obavlјanje specifičnih poslova iz njegove nadležnosti.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o poduzetim mjerama s cilјem uspostavlјanja sistema videonadzora na graničnim prijelazima, koja će biti dostavlјena Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U informaciji se navodi da je uspostavlјen integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prijelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije. Ovaj sistem važan je za dalјnji rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - VI 2020. godine.

Prema Informaciji, od planiranih 1.714.000 KM sredstava tekuće rezerve u prvom polugodištu ove godine je odobreno 150.000 KM.

Tako je 50.000 KM odobreno Ministarstvu vanjskih poslova za evakuaciju državlјana BiH iz Republike Italije, kojim je bilo neophodno organizirati povratak u BiH radi zaštite njihovog zdravlјa zbog pandemije Covida-19, a 100.000 KM Ministarstvu sigurnosti zbog pružanja pomoći Republici Turskoj u saniranju poslјedica zemlјotresa koji se desio u januaru 2020. godine.

 Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o nadgledanju primjene Pravilnika o posebnim uvjetima evidentiranja i obilјežavanja brašna koje se stavlјa na tržište za period od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine.

Prema izvještajima nadležnih organa u Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine, nisu utvrđene nepravilnosti prilikom kontrole evidencijskih markica brašna, te su odredbe Pravilnika u cijelosti ispoštovane.

Vijeće ministara BiH potvrdilo je da je dodjelјivanje kredita Evropske investicione banke UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ProCredit Bank d.d. Sarajevo u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

Evropska investiciona banka dodjelјuje kredit za subjekte UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ProCredit Bank d.d. Sarajevo u iznosu do 65 miliona eura za finansiranje likvidnosti i kvalificiranih ulaganja koja promoviraju mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije pogođena krizom Covid-19. Za UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Bank a.d. Banja Luka predviđena su kreditna sredstva u iznosu do 25 miliona eura za svaku banku, a za ProCredit Bank d.d. Sarajevo iznos do 15 miliona eura.

Komercijalne banke, kao zajmoprimci, u potpunosti snose rizike otplate kredita i finansiranja u cilјnom sektoru i osiguravaju kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

Vijeće ministara BiH realiziralo je 397 zaklјučaka od ukupno donesenih 452 u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine, a 55 zaklјučaka nije realizirano.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da u cijelosti realiziraju zaklјučke Vijeća ministara BiH, i u najkraćem roku obavijeste Generalni sekretarijat Vijeća ministara, a da za zaklјučke, čija realizacija zahtijeva duži period ili saradnju sa drugim institucijama, ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Zaklјučeno je da i ubuduće realizacija zaklјučaka Vijeća ministara BiH treba biti prioritet ministarstava i drugih institucija.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 26.11.2020.

Naslov: Redakcija