Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Odobren rebalans federalnog budžeta za 2016. godinu

30.11.2016.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je rebalans federalnog budžeta za 2016. godinu.

Ovogodišnji federalni budžet, na osnovu predloženog rebalansa, bit će smanjen za 81,6 miliona KM u odnosu na postojeći i iznosit će 2.517.180.917 KM, navela je dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji su odobrili odluku o budžetskim izmjenama i dopunama, a koju je potrebno da usvoji i Dom naroda.

Rebalans budžeta potrebno je izvršiti jer je evidentno da do kraja 2016. neće biti doznačena sredstva od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke i druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda, te su zamijenjena alternativnim izvorima finansiranja, odnosno primicima od domaćeg pozajmljivanja.

- Prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća su povećani za oko 10,4 miliona KM, dok su prihodi od neizravnih poreza ostali nepromijenjeni. Neporezni prihodi u ukupnom iznosu su povećani za 27,2 miliona KM i najznačajniji su prihodi od povrata krajnjih korisnika, koji su u konačnici povećani za 35,4 miliona KM - navela je Milićević.

Na ovoj poziciji planirana su sredstva od 50 miliona KM, a planiraju se povući s računa Revolving fonda u okviru projekta "Poboljšanje pristupa malim i srednjim preduzećima finansijskim sredstvima", koji je finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Izvršeno je povećanje emisije obveznica za 100 miliona KM i emisije trezorskih zapisa za 50 miliona KM. Naime, Vlada je odustala od dvije emisije od po 30 miliona KM, zbog čega je u konačnici na ovoj poziciji došlo do reduciranja planiranog iznosa za 10 miliona KM.

Rashodi budžeta su smanjeni za 16,3 miliona KM. Troškovi za plaće, naknade i doprinose smanjeni su za 10,3 miliona KM kao rezultat moratorija na zapošljavanje, koji Vlada provodi od 2015. godine.

Najznačajnije povećanje odnosi se na ugovorene usluge, zatezne kamate, sudska rješenja i troškove spora da bi se mogla izmiriti i glavnica na sudske presude s razdjela a koje se odnose na radne sporove.

- Svjesna problema u kojima su se našle općine pogođene poplavama u 2014., Vlada planira preuzeti obveze Fonda za pomoć područjima stradalim od prirodnih i drugih nesreća prema tim općinama. Shodno tome, na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja planirana su sredstva od četiri miliona KM, koja će biti usmjerena za te namjene - rekla je Milićević.

Imajući u vidu da Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije realiziralo u 2015. godini prioritetne projekte planirana su dodatna sredstva u iznosu od milion KM.

S druge strane, brisana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM za finansiranje projekta Lokalnog razvoja fondacije ODRAZ.

- Na kapitalnim transferima privatnim poduzećima i poduzetnicima brisan je transfer na razdjelu Federalnog ministarstva finansija - japanski grant u iznosu od 3.000.000 KM - kaže Milićević.

Tokom rasprave na navedene izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta poslanici su stavili zamjerke u pogledu da je ovo nije razvojni, već sanacioni budžet, te da se kontinuirano smanjuju sredstva za kulturu i sport.

Komentirajući to federalna ministrica finansija navela je da u Fondaciji za kinematografiju ima neutrošenih 3,5 miliona KM, a "traži se povćanje. Nije sve tako banalno kako se pokušava prezentirati. Ne bih voljela da ova vlada narednoj vladi ostavi deficit od 172 miliona KM" - poručila je Milićević poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na vanrednom zasjedanju, na kojem je prihvaćen i prateći akt Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2016. godinu


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 29.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772