Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o poreskom sistemu RS

30.10.2020.


28. oktobra 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i druga sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje su usvojene na sjednici, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-55/20 kojom je utvrđeno da odredbe članova 5. i 10. Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Navedene odredbe, kojima je propisano da se mijenjanje osnovice, stope ili iznosa neporeskog davanja može vršiti i podzakonskim aktom uz saglasnost Vlade, Ustavni sud je ocijenio neustavnim temeljem toga što ne ispunjavaju standard kvaliteta zakona. Njihovim uopštenim normiranjem, naime, zakonodavac je propustio da uzme u obzir činjenicu da je svako od neporeskih davanja uređeno posebnim materijalnopravnim zakonom, kojim je pitanje mogućnosti, obaveze ili ovlašćenja za donošenje podzakonskog akta već regulisano. Radi toga, prema ocjeni Ustavnog suda, osporena legislativna rješenja dovode do pravne nesigurnosti što je suprotno ustavnom načelu vladavine prava.

Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-85/19 kojom je, između ostalog, utvrdio da član 27. Statuta Opštine Pale, u dijelu koji glasi "[...] turizma [...]" i "[...] trgovine [...]" nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Naime, skupština Opštine Pale, kao organ opštine koja pripada području Grada Istočno Sarajevo, nije bila ovlašćena da svojim Statutom uređuje sferu turizma i trgovine, jer se radi o pitanjima od lokalnog intresa koja su Zakonom o lokalnoj samoupravi povjerena u nadležnost Gradu Istočno Sarajevo. S obzirom na utvrđenu nezakonitost navedenog propisivanja, a koja je posljedica prekoračenja ovlašćenja Skupštine Opštine Pale, Ustavni sud je utvrdio da je time ujedno povrijeđeno i ustavno načelo zakonitosti, kao i garancije koje se tiču pravā lokalne samouprave.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-62/19, U-73/19, U-82/19, U-83/19, U-86/19, U-89/19, U-91/19, U-93/19, U-100/19 i U-101/19, a kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o doprinosima, Zakona o radu, Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakona o prekršajima, odnosno za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 28.10.2020.

Naslov: Redakcija