Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj zakona

30.08.2022.


Na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovim zakonom predviđeno je, kroz izmjene koeficijenata, povećanje plaća zaposlenim u državnoj službi sa najnižim koeficijentima, uključujući profesionalna vojna lica, policijske službenike i državne službenike i zaposlenike.

Dom naroda PSBiH usvojio je i Zakon o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno su oba doma PSBiH usvojila Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta ovog Zakona.

Dom naroda PSBiH je, u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. U Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona Dom naroda imenovao je delegate Amira Fazlića, Dušanku Majkić i Lidiju Bradaru.

Na inicijativu predsjedavajuće Kluba delegata hrvatskog naroda Lidije Bradare i predsjedavajućeg Kluba delegata srpskog naroda Sredoja Novića, Dom naroda usvojio je zaključak kojim se od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH traži da, u skladu sa članom 15. Zakona o Vijeću ministara BiH, pokrene postupak za smjenu ministrice vanjskih poslova BiH.

Dom je usvojio sljedeće izvještaje:

  • Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
  • Izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 73 institucije BiH za 2020. godinu,
  • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu,
  • Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „ Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
  • Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
  • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu,
  • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu,
  • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu.

Dom nije usvojio Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije u 2021. godini.

Dom je primio k znanju Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu.

K znanju je primljena i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda imenovao je Jasminku Džumhur, Nevenka Vranješa i Nives Jukić za ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje Sporazuma o grantu od 4. 7. 2022. i Amandmana br. 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac) u iznosu od 6.000.000,00 eura – Ublažavanje utjecaja pandemije Covida-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) – putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), Faza 2, Projekat br. 202068336.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 29.08.2022.

Naslov: Redakcija