Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku

30.07.2020.


Federalna vlada je, na sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om".

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana s MMF-om" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19.

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana sa MMF-om" utvrđena je raspodjela kantonima s ponderom 1, osim za Posavski i Bosansko podrinjski kanton koji imaju ponder 2.

Unsko-sanskom kantonu s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23.903.093 KM, Posavskom s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7.601.971 KM, Tuzlanskom s 445.028 stanovnika ili 19,46 posto 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom kantonu sa 364.433 stanovnika ili 15,94 posto 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4.152.192 KM, Srednjobosanskom (254.686 stanovnika 11,14) 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom koji ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8.301.059 KM, Kantonu Sarajevo sa 413.593, što je 18,09 posto 36.178.423 KM i Kantonu 10 sa 84.127 stanovnika 3,68 posto 7.358.882 KM.

Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvještaj o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2021. godine.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovi i općine u iznosu od 30.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa.

Sredstva su dodijeljena po dva osnova i to kao finansijska pomoć budžetima 80 gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19, za šta je namijenjeno 10.000.000 KM i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa po javnom pozivu u iznosu od 20.000.000 KM.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznala se sa aktom Federalnog zavoda PIO/MIO od 28.7.2020. godine.

Federalni zavod PIO/MIO je zadužen da, u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje penzija u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procjene procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, u iznosu 2,8 posto.

Ovaj zavod je obavezan i da u skladu s članom 16.a Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata uskladi penzije za 2020. godinu korisnicima prava iz člana 3. člana 4. tačka 5. ovog zakona, a prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, u iznosu od 0,6 posto.

Federalnom zavodu PIO/MIO odobrava se da, u skladu s članom 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje vrijednosti općeg boda prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Nakon što se na vrijednost općeg boda od 14,5 KM iz 2019. godine primijeni ovaj procenat usklađivanja od 4,5 posto, izračunata vrijednost općeg boda za 2020. godinu iznosit će 15,15 KM.

Ovaj zaključak stupa na snagu 1. augusta 2020. godine i ne odnosi se na vrijeme u kojem je trajalo stanje nesreće u Federaciji BiH.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku i uputila ga u parlamentanu proceduru po skraćenom postupku.

Kako je navedeno u obrazloženju, osnovni razlog za donošenje ovog zakona je osiguranje uslova za provođenje Zaključka Vlade Federacije BiH od 20. 2. 2020. godine, kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da hitno pokrene proceduru izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku FBiH kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koja vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga, kako bi entitetski zakoni o vanparničnom postupku bili harmonizirani u Bosni i Hercegovini.

Vlada FBiH utvrdila je da je izgradnja dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc u dužini od 15,4 kilometra od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Korisnik eksproprijacije nekretnina je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, kojem je naloženo da pokrene ovaj postupak.

Utvrđeno je i da je izgradnja dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc u dužini od 12 km od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije.

Sredstva za realizaciju ovih odluka osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, u skladu s Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. - 2021. godina.

Federalna vlada dala je saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra u katastarskim općinama Gnojnice, Ortiješ i Kosor za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro. Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 200.000 KM.

Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2020. godini koja će biti uplaćena na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2020. godinu.

Federalna vlada je usvojila informaciju o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama i zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi i dostavi joj prijedlog rješenja o imenovanju međuresorne radne grupe koja će izraditi analizu uspostavljanja Agencije za sigurnost prometa FBiH, koju će činiti predstavnici Ureda premijera FBiH i federalnih ministarstava prometa i komunikacija, unutarnjih poslova, finansija, zdravstva i pravde.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutarnjih poslova da pripremi prijedlog rješenja o imenovanju koordinacijskog tijela za uspostavu informacijskog sustava i baze podataka prometnih nezgoda na razini kantona i Federacije BiH. Ovo tijelo činit će predstavnici federalnih ministarstava unutarnjih poslova i prometa i komunikacija, te kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.

Ove zaključke treba provesti u roku od 15 dana.

U 2019. godini je, navedeno je u informaciji, na cestama u FBiH život izgubilo 139 osoba, dok je u 2018. smrtno stradala 141 osoba, što predstavlja smanjenje od 1,42 posto. Teže je ozlijeđeno 950 osoba, što je rast od 2,11 posto u odnosu na 2018. godinu kada ih je bilo 930.

Za vrijeme stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa, te uvođenja restriktivnih mjera i zabrana kretanja, značajno je smanjen intenzitet prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Na autocesti i magistralnim cestama u FBiH smanjenje je iznosilo od 30 posto do 70 posto na pojedinim dionicama u martu i aprilu 2020. godine.

U ovom periodu na cestama u Federaciji BiH život je izgubila 21 osoba, dok su u istom periodu u 2019. godine smrtno stradale 23 osobe, što predstavlja smanjenje od 8,7 posto. U istom periodu 2020. godine 92 osobe su zadobile teže tjelesne ozljede, dok je 2019. godine 116 osoba teže ozlijeđeno, što predstavlja smanjenje od 20,07 posto.

Inače, Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je razdoblje od 2011. do 2020. godine Desetljećem akcije za sigurnost cestovnog prometa, s ciljem smanjenja smrtnosti i ozljeđivanja koje su posljedica prometnih nezgoda.

Vlada FBiH je dala saglasnost na amandman za dopunu članova 19. i 40. Zakona o cestovnom prevozu Federacije BiH, koji je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aljoša Čampara. Ocijenjeno je da je riječ o humanom prijedlogu usmjerenom ka osobama sa invaliditetom kao veoma osjetljivom dijelu populacije, kojima se, na ovaj način, značajno pomaže u svakodnevnim potrebama za prevozom.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH.

Upravama javnih poduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar je predložena mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim kompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, a sukladno Zakonu o radu, pod istim uvjetima koji važe za kolektivni ugovor u primjeni i to na period do 12 mjeseci.

Data je saglasnost na Kolektivni ugovor za područje poštanskog saobraćaja, a za njegovo potpisivanje je ovlašten federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić.

Vlada FBiH je dala ovlaštenja za zastupanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Zerini Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Renatu Škrobi (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Halki Balavcu (Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).

Radi isteka mandata, Federalna vlada danas je razriješila i privremeno, na tri mjeseca ili do izbora novog, imenovala Nadzorni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u sastavu Alija Aljović (predsjednik), Ivica Krželj i Amra Kunovac (članovi).

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH i privremeno imenovala nove članove u sastavu Mirjana Milićević, Andrijana Katić, Božana Bilandžija, Esad Bašagić, Sead Kopić, Ajla Muratović-Dedić i Meldina Ugarak. Imenovani su na tri mjeseca ili do izbora novih članova Upravnog odbora ovog fonda po obavljenoj javnoj konkursnoj proceduri.

Donesene su i odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, kao i odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor predsjednika i članova ovih odbora.

Imenovani su članovi Policijskog odbora za policijske službenike FBiH u sastavu Ibro Bešlija (predsjednik), Mustafa Selmanović i Semir Musić (članovi). Mandat članovima ovog odbora traje dvije godine od dana donošenja ovog rješenja, osim za Mustafu Selmanovića, za koga mandat traje do 20.12.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 29.07.2020.

Naslov: Redakcija