Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o vještacima RS, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS

30.06.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 29. juna 2017. godine na 131. sjednici, u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.01-30.06.2017. godina, u iznosu od 430.000,00 KM.

Sredstva iz tačke ove Odluke raspoređuju se na sledeći način: Crveni krst Republike Srpske (300.000,00 KM), Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske (30.000,00 KM) i Udruženje dijaliziranih, transplatiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske (100.000,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske u Kasarni "Luka Vukalović" u Trebinju.

Odlukom se daje ovlašćenje Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju da sa Gradom Trebinje zaključi Aneks broj 1. Ugovora o prenošenju prava raspolaganja i korišćenja od 25.03.2013. godine, kojim će se detaljno utvrditi prava i obaveze ugovornih strana.

Donošenjem ove odluke stvoriće se pretpostavke da grad Trebinje na lokaciji koju je izdvojio za stambeno zbrinjavanje deset pripadnika prijašnjeg Ministarstva odbrane Republike Srpske i Vojske Republike Srpske, riješi stambeno pitanje za neka od lica prema kojima ima obavezu stambenog zbrinjavanja, te da u poslovni dio objekta smjesti neka od preduzeća ili ustanova čiji je osnivač.

Na ovaj način će se predmetna građevinska parcela iskoristiti za izgradnju objekata kojim bi se riješilo pitanje stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica, zatim porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, porodica vojnih invalida, porodica boraca i dr.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o vještacima Republike Srpske.

Zakon o vještacima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 16/2005 i 65/2008) u primjeni je od 2005. godine, a izmjene i dopune navedenog Zakona uslijedile su 2008. godine.

Tokom primjene navedenog Zakona, uočene su brojne nepravilnosti, kao i neprecizna zakonska rješenja koja su dovodila do otežane primjene u praksi.

S tim u vezi, ukazala se potreba da se preciznije definišu oblasti vještačenja, preciziraju opšti i posebni uslovi za imenovanje vještaka, definišu prava i obaveze vještaka, kao i princip utvrđivanja odgovornosti i nadzora nad radom vještaka, da bi se omogućila dosljedna primjena navedenih odredbi u praksi.

S obzirom na to da bi ponovne izmjene i dopune, uključujući i izmjene i dopune iz 2008. godine, obuhvatile više od polovine teksta Zakona, obrađivač Zakona se opredijelio za pripremu i izradu teksta novog Zakona o vještacima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godina.

Imajući u vidu da je lokalna samouprava jedan od temelja ustavnog uređenja Republike Srpske, Vlada Republike Srpske je, po isteku perioda realizacije prethodne Strategije, koja je obuhvatala period 2009–2015. godina, ostala opredijeljena da nastavi sa reformom lokalne samouprave i strateški usmjerava njen dalji razvoj. Drugim riječima, prepoznata je potreba da se donese novi strateški dokument kojim će se definisati strateški pravci razvoja, utvrditi vizija, ciljevi i aktivnosti za dalji razvoj i reformu lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Donošenje ove strategije predviđeno je Programom ekonomskih reformi za period 2017–2019. godina.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske je ocjenila da, uz uslov uvažavanja dostavljenih komentara od strane Vlade Republike Srpske, ponuđeni Nacrt zakona unapređuje sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini ne narušavajući postojeće ustavne i zakonske nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o razgovorima u vezi trase autoputa Sarajevo – Beograd.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2017. godini.

Projekat za deminiranje "Staza na Zelengori kod Donjih bara", površine 2.293,00m2 koji se nalazi na teritoriji Nacionalnog parka "Sutjeska", radiće Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti, planiranih i raspoloživih sredstava.


Izvor: Vebsajt Vlade RS, 29.06.2017.

Naslov: Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija