Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH

30.04.2021.


Na 19. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmotrena je Interpelacija poslanika Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta.

Predstavnički dom odbio je prijedlog zaključaka podnosilaca Interpelacije, među kojima i zahtjev podnosilaca Interpelacije koji su od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije zatražili da podnese ostavku na tu dužnost. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića koji glasi: "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa i oporavka privrede u BiH za period 2021. – 2025. godine".

Dom je, u drugom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanice Mirjana Marinković Lepić i Aida Baručija.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Zahtjev poslanika iz Kluba poslanika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i Zahtjev poslanika Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, kao i Zahtjev ovih poslanika da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, Prijedlogu zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine u prvom čitanju i Prijedlogu zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, Komisija je zadužena da sačini novo mišljenje o ovim prijedlozima zakona.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka da se, radi odsustva predlagača, odgodi rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.) u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom usvojio je prijedlog poslanika Nenada Stevandića da se u dnevni red naredne sjednice Doma uvrsti tačka dnevnog reda koja glasi: "Donošenje zaklјučka kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaklјučka, izrade i u PSBiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavlјanje lijeka u promet ("Službeni glasnik BiH", broj 75/11), s cilјem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalјa, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19".

Usvojeni su i izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma PSBiH za 2020. godinu:

 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
 • Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove,
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet,
 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije,
 • Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

Dom je usvojio i izvještaje o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2020. godinu:

 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za lјudska prava,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije.

Predstavnički dom usvojio je i sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini;
 • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu;
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu;
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio zaključak da, radi odsustva predlagača, odgodi raspravu o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

U Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH), Predstavnički dom imenovao je poslanike Almu Čolo, Nikolu Lovrinovića i Obrena Petrovića.

Za člana Centralne izborne komisije BiH iz hrvatskog naroda Predstavnički dom PSBiH imenovao je Vladu Rogića.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zaklјučka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Za članove Interresorne radne grupe Predstavnički dom imenovao je poslanike: Almu Čolo iz Kluba poslanika SDA, Dženana Đonlagića iz Kluba poslanika DF-a, Damira Arnauta iz Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok, Nenada Stevandića iz Kluba poslanika Srpski klub, Branislava Borenovića iz Kluba poslanika SDS, PDP i DNS, Borjanu Krišto iz Kluba poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH, Sašu Magazinovića iz Kluba SDP BiH, Snježanu Novaković – Bursać iz Kluba SNSD-a.

Dom je na usagalašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, uputio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: "Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom PSBiH sačini izvještaj o uvjetima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za pobolјšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH";
 • poslanička inicijativa Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine lјudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi PSBiH izvještaj o radu za period 2018. – 2020. godina". Uz ovu poslaničku inicijativu, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH koji glasi:

"Obavezuje se Vijeće ministara BiH da PSBiH dostavi Izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne migracije za period 2018. - 2020. godina, uključujući i 2020. godinu";

 • poslanička inicijativa Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom istorijskog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolјi rezultat u istoriji bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolјi rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Također, predlažem da se Lani Pudar osigura novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju";
 • modificirana poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta "kojom se Vijeću ministara BiH predlaže da, s cilјem optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda, a time i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 180 dana formira centralni nabavni organ, u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 2. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa";
 • poslanička inicijativa Mire Pekić "kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', broj: 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni sa posla, na način da osigura primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz člana 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH, ili u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih sa posla".

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana 2 na Sporazum o grantu za podršku državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom,
 • Sporazuma o zajmu (Projekat oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (9183-BA),
 • Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 28.04.2021.

Naslov: Redakcija