Zastava Srbije

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PROGRAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU: Cilj donošenja Pravilnika je omogućavanje ranjivim kategorijama djece ostvarivanje prava na uključivanje u vaspitno-obrazovni proces i neki od programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

30.03.2021.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je novi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021) s ciljem detaljnijeg definisanja i uređenja načina i uslova ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u razvoju, odnosno radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020).

Budući da je ovim zakonom propisano da škole za djecu sa smetnjama u razvoju mogu biti resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, te da će pružati stručnu pomoć predškolskoj ustanovi u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, novim Pravilnikom propisani su načini i uslovi ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, kao i školama za djecu sa smetnjama u razvoju koje provode program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno definisani načini saradnje između predškolskih ustanova i škola za djecu sa smetnjama u razovoju.

Njime je definisano da stručna lica iz resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje pružaju stručnu pomoć predškolskoj ustanovi prilikom opservacije i procjene djece kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja, pri izradi individualizovanog programa i prilikom obavljanja indidvidualnog defektološkog rada, kao i da vrše druge poslove u skladu sa Zakonom, a koji su u interesu poboljšanja položaja djece sa smetnjama u razvoju. Takođe, precizirano je da zaposleni u resursnim centrima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje prilikom obavljanja ovih i drugih poslova o svom radu vode evidenciju i daju stručno mišljenje koje čini sastavni dio knjige za praćenje razvoja i učenja djeteta.

Pored navedenog, novim Pravilnikom definisano je da ukoliko nalazom i mišljenjem stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, formirane u skladu sa propisima kojim se uređuje socijalna zaštita, nije predloženo angažovanje saradnika za vaspitača, a stručni organ utvrdi da je za nesmetanu realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u vaspitnoj grupi koju dijete pohađa neophodno angažovanje saradnika za vaspitača, stručni organ preporučuje direktoru predškolske ustanove angažovanje saradnika za vaspitača.

Cilj donošenja Pravilnika je omogućavanje ranjivim kategorijama djece ostvarivanje prava na uključivanje u vaspitno-obrazovni proces i neki od programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Podsjećamo da je Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju zasnovan na načelima planiranja, primjene i evaluacije cjelovitog razvojnog programa koji se temelji na razvoju saznanja, motorike, komunikacije, brige o sebi, te emocionalnog i socijalnog ponašanja djece na osnovu sigurne, zdrave i podsticajne sredine za igru i učenje kako bi se osigurala adekvatna stimulacija i optimalan razvoj djeteta, te podrška optimalnom funkcionisanju djece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnim aktivnostima i učešću u svakodnevnom životu.

Djeca sa smetnjama u razvoju su: djeca sa oštećenjem vida, sluha, sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim oštećenjem i/ili hroničnim oboljenjem, sa intelektualnim oštećenjem, sa psihičkim poremećajem i/ili oboljenjem, višestrukim oštećenjima, ili sa drugim oštećenjem ili oboljenjem koji dovode do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju, a koja značajno otežavaju funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog života.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 24.03.2021.

Naslov: Redakcija