Zastava Srbije

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: U oblasti krivičnih sankcija, uvedene novine kojom je izbačena dosadašnja mogućnost da se kazna zatvora do šest mjeseci zamijeni novčanom kaznom. Podignut je opšti nivo kazne zatvora sa 30 dana na tri mjeseca, a data je mogućnost da se izrečena kazna zatvora do jedne godine mijenja takozvanim kućnim zatvorom za određenu kategoriju lica kao što su osobe sa invaliditetom, teški bolesnici, te samohrani roditelji maloljetne djece. Uvedena je novina prinudne naplate kod novčane kazne koja je trebala biti alternativa kazni zatvora, a ponuđena su i nova rješenja kod uslovnog otpusta sa polovine kazne na dvije trećine kazne zatvora, te kod ublažavanja kazne

29.12.2016.


U Banjoj Luci je 28. decembra 2016. godine predstavljen Nacrt Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Vlada Republike Srpske utvrdila na posljednjoj, 105. redovnoj sjednici.

Ministar pravde, Anton Kasipović, istakao da je ovo jedan od najvažnijih zakona u svakoj zajednici, pa i u Republici Srpskoj, te izrazio zadovoljstvo jer je resorno ministarstvo radilo sa najboljim članovima Radne grupe za izradu ovog zakonika.

 "Nacrt Krivičnog zakonika Republike Srpske će se na dnevnom redu parlamenta Srpske naći na prvoj narednoj redovnoj sjednici, u februaru, dok bi zakon u konačnoj formi mogao biti usvojen polovinom iduće godine", rekao je ministar Kasipović.

On je naveo da će Ministarstvo pravde predložiti poslanicima u Narodnoj skupštini RS da usvoje zaključak o provođenju javne rasprave o ovom Nacrtu zakona u trajanju od 60 do 90 dana.

U pomenutom zakoniku, između ostalog, ugrađene su preporuke Komiteta eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FATF) i Međunarodne radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL), čime su uspunjeni uslovi za uklanjanje BiH sa sivih lista pomenutih organizacija.

Ministar Kasipović je istakao da će ovim zakonikom biti omogućen i registar svih lica koja su pravosnažno osuđena za polno zlostavljanje djece.

"Evidencijom i registrom onemogućuje se da ove osobe dolaze u kontakt s djecom u školama, vrtićima, sportskim i kulturnim društvima", rekao je ministar Kasipović, te izrazio očekivanje da će primjenom zakona počinioci ovih krivičnih djela da dobiju najstrože kazne.

Predsjednik Radne grupe za pripremu ovog Nacrta zakona Ivanka Marković rekla je da su u ovom zakonu, u oblasti krivičnih sankcija, uvedene novine kojom je izbačena dosadašnja mogućnost da se kazna zatvora do šest mjeseci zamijeni novčanom kaznom.

"Podignut je opšti nivo kazne zatvora sa 30 dana na tri mjeseca, a data je mogućnost da se izrečena kazna zatvora do jedne godine mijenja takozvanim kućnim zatvorom za određenu kategoriju lica kao što su osobe sa invaliditetom, teški bolesnici, te samohrani roditelji maloljetne djece", istakla je Markovićeva.

Ona je rekla da je uvedena novina prinudne naplate kod novčane kazne koja je trebala biti alternativa kazni zatvora, a ponuđena su i nova rješenja kod uslovnog otpusta sa polovine kazne na dvije trećine kazne zatvora, te kod ublažavanja kazne.

Kada je riječ o posebnom dijelu Nacrta Krivičnog zakonika RS, Markovićeva je rekla da je u grupi krivičnih djela protiv života i tijela uvedeno krivično djelo prinudna sterilizacija i genitalno sakaćenje žena.

"Kada je u pitanju grupa krivičnih djela protiv prava i sloboda tu smo uveli krivično djelo proganjanje, a kod krivičnog djela polnog integriteta uvedeni su polno uznemiravanje, bludne radnje i polna ucjena", istakla je Markovićeva.

Ona je navela da formirana posebna grupa krivičnih djela protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kojima je obljuba djeteta do 15 godina apsolutno zabranjena i za šta je predviđena najmanja kazna zatvora u trajanju od osam godina.

"Uvedena su i nova krivična djela kao što je iskorištavanje djece za pornografiju, pornografske predstave, a u grupi krivičnih djela protiv braka i porodice uvedena su dva nova krivična djela napuštanje djeteta i povreda privatnosti djeteta", pojasnila je Markovićeva.

Ona je rekla da je uvedeno krivično djelo zlostavljanje na radu.

Nacrtom zakona predviđeno krivično djelo podrivanja odbrambene moći Republike Srpske, za šta je predviđena kazna zatvora od tri do 20 godina.

"Ko u namjeri umanjenja odbrambene moći Republike Srpske uništi, učini neupotrebljivim ili omogući da pređe u ruke neprijatelja odbrambena postrojenja, objekti, položaji, naoružanje ili druga borbena i odbrambena sredstva ili preda trupe neprijatelju, ometa ili dovede u opasnost borbene i odbrambene mjere kazniće se zatvorom najmanje tri godine", pojasnila je Markovićeva.

Ona je dodala da ko planira, sa drugim dogovara, nabavlja sredstva ili na neki drugi način priprema izvršenje ovog krivičnog djela, kazniće se zatvorom od jedne do 10 godina.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 28.12.2016.