Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost člana 166. st. 8. i 9. Zakona o izvršnom postupku, člana 147. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, člana 7. st. 2. i 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS

29.12.2016.


28. decembra 2016. godine, u Banjoj Luci održana je Dvije stotine i petnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-8/15 donio odluku kojom je utvrdio da član 7. st. 2. i 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007, 73//2008 i 18/2011) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US). Navedenim osporenim odredbama Uredbe, naime, propisano je da se članovima porodice poginulog borca smatraju lica utvrđena Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske koji koriste porodičnu invalidninu, te da zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti i član porodice koji ne koristi porodičnu invalidninu ali koje ima nesporan status bračnog druga poginulog borca ili djeteta koje nije na redovnom školovanju – ako nije starije od 27 godina i nije sklopilo brak. Neustavnost i nezakonitost osporenog člana navedenog Pravilnika se očituje u tome što je, prema ocjeni Ustavnog suda, Vlada ovakvim normiranjem prekoračila svoja ovlašćenja s obzirom da je na bitno drugačiji način u odnosu na odredbe Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske propisala uslove za ostvarivanje statusa i prava na stambeno zbrinjavanje. Time je Vlada u osporenom normativnom dijelu, smatra Ustavni sud, prekoračila svoja ustavna ovlašćenja i preuzela zakonodavnu vlast.

U predmetu broj U-25/15 Ustavni sud je utvrdio, između ostalog, da tačka VI Odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda, u dijelu koji glasi "... a primjenjivaće se od 1. jula 2014. godine", nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Iznoseći razloge za ovakvu odluku Ustavni sud je ocijenio da je predmetnim propisivanjem, suprotno članu 110. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, kao donosilac osporene Odluke, utvrdila povratno dejstvo ovog opšteg akta, jer je ukinutim dijelom odredbe odredila početak njegove primjene prije nego što je isti akt stupio na pravnu snagu.

Ustavni sud je neustavnost i nezakonitost kontrolisanog akta takođe utvrdio i u predmetu broj U-32/15. Ocjenjeno je, naime, da član 37. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju složenosti poslova i radnih zadataka i određivanju koeficijenata za obračun plata radnka Javne zdravstvne ustanove "Apoteka Foča" nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske. S obzirom da je osporenom odredbom predmetnog Pravilnika propisano da isti stupa na snagu danom donošenja, Ustavni sud je utvrdio da takvo propisivanje nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Nadalje, odlukom broj U-65/15 Ustavni sud je utvrdio da odredbe člana 166. st. 8. i 9. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013 i 98/2014), kojima je propisano da se izvršenje novčanih potraživanja na teret srestava budžeta sprovodi do visine iznosa na poziciji budžeta predviđenoj za te namjene, te da se u u budžetu obezbjeđuju srestva na ime izvršenja pravosnažnih sudskih presuda za odgovarajuću fiskalnu godinu, nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012). Neustavnost i nezakonitost osporenih odredaba se očituje u tome što je, po ocjeni Suda, propisivanjem kojim se ograničavaju tražioci izvršenja da u izvršnom postupku naplate svoja potraživanja iz budžeta dosuđena izvršnim odlukama, i to do visine iznosa na poziciji budžeta predviđenoj za te namjene, nije postignuta pravična ravnoteža između javnog interesa da, zbog velikog duga ograniči mogućnost trežilaca izvršenja da u izvršnom postupku naplate svoja potraživanja, i interesa pojedinaca, odnosno imalaca pravosnažno dosuđenih novčanih potraživanja prema Republici, gradovima i opštinama.

Naposljetku, Ustavni sud je u predmetu broj U-17/16 donio odluku kojom je utvrdio da član 147. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015 i 90/2016) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Osporenom odredbom propisano je da lica koja imaju zvanje asistenta, a koja su upisana na odgovarajuće studije trećeg ciklusa bez prethodno završenog drugog ciklusa studija do dana stupanja na snagu zakona, mogu biti birana u zvanje višeg asistenta jedanput, ukoliko su tokom prvog i trećeg ciklusa zajedno ostavili 300 ECTS bodova, s tim da se odredba o izboru u isto zvanje može primjeniti pod uslovaom da su završili studij trećeg ciklusa. Ustavni sud je ocijenio da je normiranjem iz osporene odredbe narušeno načelo ravnopravnosti i jednakosti iz člana 10. Ustava, jer je njome jedna grupa lica koja imaju zvanje višeg asistena stavljena u neravnopravan položaju u pogledu mogućnosti reizbora u ovo zvanje u odnosu na ostale više asistente na univerzitetu. Radi se o licima koja su upisala treći ciklus studija bez završenog drugog ciklusa, ali koja ne mogu biti reizabrana u ovo zvanje ukoliko ne okončaju doktorske studije. Ovaj uslov za reizbor od pet godina za ostale više asistente nije predviđen.

Pored navedenog predmeta, Ustavni sud je donio odluke i u predmetima broj U-13/15, U-71/15, U-73/15, U-75/15, U-79/15, U-4/16 i U-15/16, a kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba:

  • Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske,
  • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • Zakona o javnom redu i miru,
  • Zakona o parničnom postupku,
  • Zakona o obaveznim osiguranjim u saobraćaju,
  • Zakona o advokaturi Republike Srpske i
  • Uredbe Vlade Republike Srpske o boračkom dodatku i drugih podzakonskih opštih akata.

Na kraju, Ustavni sud je u predmetu broj U-119/156 donio rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenog normativnog akta.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 28.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772