Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu RS

29.09.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je na 145. sjednici u Banjaluci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u 2017/18. godini, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je predložilo 14 mjera podrške zasnivanju nove poljoprivredne proizvodnje.

Među tim mjerama je i regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja jesenjih i proljetnih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru (norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 litara/ha, odnosno 60 KM/ha), Takođe, poljoprivrednicima će na raspolaganju biti i dodatni regres za dizel gorivo po osnovu mjera Vlade za ublažavanje posledica suše u iznosu od 20 litara po hektaru obradivih površina i u vrijednosti od 0,60 KM/litru.

Jedna od mjera je i dodatni podsticaj za nabavku mineralnog đubriva, po jedinici prijavljene površine za sve registrovane proizvođače po osnovu mjera Vlade za ublažavanje posledica suše u visini od 28 KM po hektaru za potrebe zasnivanja novog proizvodnog ciklusa. Ukupan iznos sredstava, uključujući i dodatne količine regresiranog goriva iznosi 5.000.000 KM.

Kada su u pitanju proizvođači pšenice oni će imati na raspolaganju podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017/2018 godini, u visini od 200 KM/ha, te premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2018. godine, u iznosu od 0,05 KM/ha.

Mjere koje je usvojila Vlada uključuju i podršku izgradnji sistema za navodnjavanje u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM, kao i povrat naknade na troškove koncesija i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 50% za 2018 godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.

Predloženim Pravilima plasmana po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono- razvojne banke Republike Srpske a.d. Banjaluka, uvedena je Kreditna linija za jedinice lokalne samouprave, a namjena je finansiranje infrastrukturnih projekata, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje. Maksimalan iznos kredita je do 5.000.000 KM, period otplate je do 12 godina, uz mogućnost grejs perioda do 24 mjeseca, a osnovna kamatna stopa je 6mE-2,2 pp (1,3%+3,1 pp).

Ranijim Pravilima plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima nije eksplicitno predviđen status prihvatljivosti finansiranja zadruga i poljoprivrednih gazdinstava, te su otuda i pojedini finansijski posrednici i do sada odobravali kreditna sredstva ovim kategorijama krajnjih korisnika. Preciziranje prihvatljivosti finansiranja zadruga i poljoprivrednih gazdinstava preduzima se prevashodno radi ujednačavanja politike finansiranja na nivou finansijskih posrednika, a sve to u najboljem interesu krajnjih korisnika kreditnih sredstava IRBRS i agrarnog sektora, kao sektora sa prepoznatim komparativnim prednostima u odnosu na iljeve društvenog, ekonomskog i socijalnog rasta i razvoja Republike Srpske.

Takođe, predloženim Pravilima omogućeno je finansiranje ugostiteljskih djelatnosti, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje mašina i opreme, finansijsko posredovanje, proizvodnja i prerada duvana, notarska i advokatska djelatnost, kao i trgovina za plaćanje obaveza prema proizvođačima iz Republike Srpske. Povećan je i maksimalan iznos sa 50.000 KM na 500.000 KM za Kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti, te period otplate sa 7 na 10 godina. Produžavanjem perioda otplate biće omogućeno inicijalno smanjenje anuiteta krajnjim korisnicima kreditnih sredstava, relaksirajući time pritisak novčanih odliva po ovom osnovu na njihovu tekuću likvidnost. Takođe, ova mjera je u saglasnosti i sa Mjerama Ministarstva poljorpivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za ublažavanje uticaja suše na poljoprivrednu proizvodnju. Ujedno, povećan je maksimalan iznos za Kreditnu liniju mikrobiznis u poljoprivredi sa 50.000 KM na 500.000 KM. Predloženim Pravilima povećan je maksimalan iznos za Stambene kredite sa 100.000 KM na 150.000 KM, kao i rok otplate sa 20 na 25 godina. Sredstva su dostupna sada i korisnicima koji već posjeduju stambenu jedinicu, a omogućen je pristup kreditnim sredstvima i samcima i ukinuta starosna granica od 35 godina. Takođe, omogućeno je i finansiranje adaptacije stambene jedinice, te kupovina stambene jedinice bez obzira na mjesto zaposlenja ili prebivališta.

Ujedno, omogućeno je korisnicima sredstava preko finansijskih posrednika produženje perioda otplate plasiranih sredstava za 60 mjeseci.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016) u dijelu kojim se uređuje postupak restrukturiranja i reorganizacije stečajnog dužnika, a koji predviđa pretvaranje potraživanja povjerilaca u kapital stečajnog dužnika, bez ograničenja u odnosu na visinu osnovnog kapitala stečajnog dužnika. Takođe, Zakonom o stečaju utvrđeni su rokovi u kojima je potrebno okončati postupke restrukturiranja i reorganizacije stečajnog dužnika. Iz navedenih razloga, u Zakonu o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011 i 67/2013), neophodno je bilo ugraditi odredbu kojom se daje mogućnost da se u postupcima restrukturiranja i reorganizacije stečajnog dužnika osnovni kapital ovog dužnika može povećati i iznad ograničenja za povećanje osnovnog kapitala koji su utvrđeni u Zakonu o privrednim društvima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Nacrt zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju predložen je s ciljem nastavka aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a radi harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca – FATF, a što bi doprinijelo i uklanjanjanju BiH sa FATF-ove "sive liste".

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.

Imajući u vidu negativan trend na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, izmjenama i dopunama Zakona, predloženi su novi oblici ulaganja imovine Rezervnog fonda, koji su i dalje usklađeni sa osnovnim ciljevima osnivanja Rezervnog fonda i koji bi trebalo da doprinesu razvoju domaćeg tržišta privlačenjem stranih investicija. Stvaranjem zakonskih preduslova, daje se mogućnost Rezervnom fondu da, kao domaći investitor, zajedno sa međunarodnim finansijskim organizacijama i multilateralnim razvojnim bankama učestvuje u investiranju u infrastrukturne projekte ili neke druge dugoročne projekte na domaćem tržištu. S ciljem kontrole rizika koncentracije ulaganja, redefinisana su ograničenja ulaganja Rezervnog fonda, da bi, i u narednom periodu, Društvo za upravljanje nastavilo da ostvaruje pozitivne rezultate i pruža podršku obaveznom penzijskom osiguranju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o uvođenju trezorskog sistema poslovanja u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Zadužuju se javne zdravstvene ustanove: Dom zdravlja Prnjavor, Dom zdravlja Čelinac, te Zavod za stomatologiju i bolnica Gradiška da, kao pilot zdravstvene ustanove, u saradnji sa Radnom grupom za zdravstveni sistem nastave sa aktivnostima na uvođenju trezorskog načina poslovanja.

Zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo finansija, Ministarstvo lokalne uprave i samouprave, opština Čelinac, opština Prnjavor, Fond zdravstvenog osiguranja i javne zdravstvene ustanove, osim apoteka, da u skladu sa nadležnostima, preduzimaju dalje aktivnosti kojim se obezbjeđuje uvođenje trezorskog poslovanja u javne zdravstvene ustanove, na način da se nastavi sa sprovođenjem aktivnosti predloženih od strane Radne grupe za zdravstveni sistem na uvođenju domova zdravlja u trezorski sistem poslovanja i aktivnosti Radne grupe za zdravstveni sistem u saradnji sa USAID FAR projektom na uvođenju republičkih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja na trezorski sistem poslovanja.

Zadužuje se Fond zdravstvenog osiguranja da obezbijedi sve neophodne radnje kako bi pilot zdravstvene ustanove potpisale ugovore o pružanju zdravstvene zaštite za 2018. godinu, najkasnije do 15.10.2017. godine.

Zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da organizaciono i finansijski nastavljaju da obavljaju radnje za jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta u svrhu funkcionisanja trezorskog sistema poslovanja u javnim zdravstvenim ustanovama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za period januar-juni 2017. godine, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 30.06.2017. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2017. - 2020. godina.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Prijedlog odluke o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2018. godinu. Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Modriča, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Višegrad, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Stanari, Foča i Čelinac.

Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske, u skladu sa članom 76.Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016), utvrđuje stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu, a na osnovu kriterijuma utvrđenih Odlukom o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772