Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba

29.07.2021.


Vlada Federacije BiH je na hitnoj telefonski održanoj sjednici usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 26.7.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 28.7.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.

Krizni štab FMZ će zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U usvojenoj informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 6,9 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

U 29., u odnosu na prethodnu, sedmicu bilježi se rast broja smrtnih slučajeva, novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence. U padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata.

U informaciji, pored ostalog, analizirajući procjenu rizika ocjenjeno je da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka zbog zabilježenog blagog porasta novooboljelih, utvrđenog prisustva novih varijanti virusa od kojih tri koji izazivaju zabrinutost, te povećanog broja ulazaka u zemlju u ljetnom periodu, odlaska državljana BiH u susjedne zemlje u kojima je zabilježeno prisustvo varijanti koji izazivaju zabrinutost, kao i propusta u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije.

Do 25.7.2021. godine u Federaciji BiH je administrirano 326.233 doza vakcina, od čega je prvom dozom vakcinisano 203.547, a drugom 122.688 građana.

Usvojene naredbe i preporuke KŠ FMZ-a, a čija primjena je počela 28. jula, bit će objavljene na web stranici Vlade Federacije BiH (www.fbihvlada.gov.ba).

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o sastanku Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv COVID-19 u FBiH proširenog s kantonalnim ministrima zdravstva, u uslovima pojave četiri varijante virusa koje izazivaju zabrinutost i u Federaciji BiH, te prihvatila preporuke sa ovog sastanka.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su za provođenje preporuka, svako u okviru svojih nadležnosti, koje se realiziraju u saradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Također, zaduženi su da, svako u okviru svojih nadležnosti, spram pogoršane epidemiološke situacije u vezi s pojavom četiri varijante virusa, putem ovog odbora, revidiraju preporuke i o tome izvjeste Vladu Federacije BiH.

Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je i da ovu informaciju sa zaključcima proslijedi kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Vlada FBiH će obavijestiti Parlament Federacije BiH o prihvaćenoj informaciji i donesenim zaključcima.

 

Sastanak Odbora za koordinaciju je održan jučer, 26.7.2021. godine, a tom prilikom su usvojene preporuke koje se provode na nivou Federacije BiH i kantona, a s ciljem zajedničkog odgovora na pojavu četvrtog vala.

U preporukama za prioritetne grupe je navedeno da se, pored postojećih prioritetnih grupa, počne s vakcinacijom uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja. Također, preporučuje se osiguranje pomoći za komunikaciju sa osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije. Nakon vakcinacije postojećih prioritetnih grupa, kantonalni zavodi za javno zdravstvo počet će pozivanje i ostalog stanovništva na vakcinaciju, a prema raspoloživim količinama vakcina. Zavod za javno zdravstvo FBiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.

U preporukama za organizaciju vakcinacije je navedeno da se organizuje imunizacija po načelu "dan otvorenih vrata" prema raspoloživim količinama vakcina, te da se otvore punktovi za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu. Također, potrebno je formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih grupa stanovništva i stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju. Preporuka je i da se vakcinacija obavlja svim danima u sedmici u periodu od 08:00 do 20:00 sati, a po potrebi i duže, u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Usvojene su i preporuke radi smanjenja rizika, te u slučaju porasta broja zaraženih, kao i način njihovog provođenja.

Na telefonskoj sjednici Vlada je utvrdila izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te amandmanu na Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i o amandmanima na Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđeno je i mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.07.2021.

Naslov: Redakcija