Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE: Odredbe se odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, opština, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona biće uređeno kantonalnim propisima


  • UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE: Odredbe se odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, opština, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona biće uređeno kantonalnim propisima

Vlada Federacije BiH donijela je 28. jula 2016. godine Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, čije se odredbe odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, opština, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona biće uređeno kantonalnim propisima.

Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu i ne obuhvataju prihode koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim licima, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika budžeta na istom nivou vlasti.

Uredbom je propisan račun i način uplate vlastitih prihoda koje korisnik budžeta ostvari na tržištu, kao i obaveza planiranja rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda i način njihovog trošenja.

Propisana je i obaveza korisnika budžeta da donesu pravilnik o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele.

Federalnim korisnicima budžeta saglasnost na pravilnik daje Vlada Federacije BiH, a korisnicima budžeta općina i gradova općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

Vanbudžetski fondovi donose pravilnik na koji mišljenje daje služba za finansije.

Korisnici budžeta u opštinama i gradovima i vanbudžetski fondovi dužni su donijeti pravilnike u roku 90 dana od dana uspostave trezora.

Korisnici budžeta koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika, ostvarene prihode koriste u potpunosti za pokriće ukupnih rashoda.

Blagovremena naplata potraživanja, po osnovu vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je obaveza korisnika budžeta.

Izvor: Vebsajt BHRT, 28.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772