Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU), usvojen Program javnih investicija institucija BiH


  • VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU), usvojen Program javnih investicija institucija BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2017 – 2019.

Program javnih investicija/Razvojno-investicioni progam institucija BiH za period 2017 - 2019. godine sadrži podatke o 261 projektu u ukupnoj vrijednosti od milijardu i 809,48 miliona KM. Od toga se milijarda i 434,15 miliona KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 375,33 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji izravno doprinose socioekonomskom razvoju, i koji su svrstani u Razvojno-investicioni program iznose milijardu i 205,26 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 604,22 miliona KM.

Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi milijardu i 375,65 miliona KM. Projekti u provedbi finansiraju se iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava te iz ino sredstava, putem zajma i granta.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, odobrilo je Dokument okvirnog budžeta (DOB) institucija Bosne i Hercegovine za period od 2017. do 2019. godine, koji predstavlja preliminarni nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine.

Dokument okvirnog budžeta će biti od pomoći kako Vijeću ministara BiH, tako i institucijama BiH za planiranje politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti konzistentni s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

Prema DOB-u, ukupni nivo rashoda institucija BiH, isključujući servisiranje vanjskog duga, iznosi 950 miliona KM na godišnjem nivou za sve tri godine, a izdvajanje indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iznosi 750 miliona KM, što je na nivou budžeta za 2016. godinu.

Vijeće ministara prihvatilo je više pojedinačnih inicijativa Ministarstva finansija i trezora radi zaključivanja dva sporazuma i tri ugovora kojima se osiguravaju finansijska sredstva za izgradnju nekoliko dionica/poddionica na Koridoru Vc u dužini od oko 30 kilometara.

Riječ je o inicijativama za zaključivanje Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Kvanj – Buna, vrijednog 100 miliona eura; Sporazuma o zajmu između OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt "Koridor Vc - poddionica Vranduk – tunel Zenica", vrijednog 49 miliona eura; Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk, vrijednog 36 miliona eura; Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Zenica, vrijednog 76 miliona eura; te Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Svilaj – Odžak – II faza) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 40 miliona eura.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije (EU), uz sugestije na sjednici.

Ovom Odlukom utvrđuju se instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije, obaveze ministarstva i drugih institucija BiH i rukovodilaca organa uprave i Direkcije za evropske integracije u postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU.

Donošenjem nove Odluke poboljšavaju se određena ranija rješenja te pripremaju predlagači pravnih propisa za sljedeće faze procesa pridruživanja i pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Izvještaj o radu Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Vijeće za djecu BiH objavit će ovaj izvještaj na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice radi upoznavanje šire javnosti s akcijama koje ovo tijelo poduzima u sklopu ispunjavanja obaveza Bosna i Hercegovina preuzetih Konvencijom o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Vijeća za državnu pomoć BiH, usvojilo je Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u 2015. godini.

U Izvještaju se navodi da je ukupno evidentirana državna pomoć u Bosni i Hercegovini u 2015. godini iznosila 299.697.021 KM, što je povećanje za 7.520.411 KM, odnosno 2,57 posto u odnosu na 2014. godinu, kada je dodijeljena državna pomoć iznosila 292.176.610 KM.

Najviše državne pomoći dodijeljeno je sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2015. godini u apsolutnom iznosu od 147.963.846 KM, što iznosi 49,37 posto od ukupno dodijeljene državne pomoći u prošloj godini. Državna pomoć u sektoru industrije i usluga (horizontalna + vertikalna + regionalna) u 2015. godini dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 65.852.380 KM, čime ovaj sektor učestvuje s 21,97 posto u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2015. godini.

Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini je analitički pregled dodijeljene državne pomoći u 2015. godini i sačinjen je na osnovu godišnjih izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 28.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772